Laden...

Beroepsprocedure bestuursrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksBestuursrecht > Procedures > Beroepsprocedure bestuursrecht

Niet eens met beslissing overheidsorganisatie

U kunt eerst in bezwaar gaan

Dit doet u door een bezwaarschrift op te sturen naar de overheidsorganisatie.

In het bezwaarschrift kunt u de overheidsorganisatie ook vragen om in te stemmen met een rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. Bij een rechtstreeks beroep wordt de bezwaarschriftprocedure overgeslagen.

U krijgt een reactie op uw bezwaar

De overheidsorganisatie geeft u zijn beslissing op uw bezwaar en geeft aan:

 • bij welke instantie u hiertegen in beroep kunt gaan
 • binnen welke termijn uw beroepschrift daar binnen moet zijn

Welke rechtbank, college of raad uw beroepschrift behandelt, hangt af van het soort overheidsbeslissing en het onderwerp. Zie uitleg hieronder.

Direct naar: Stappen van de beroepsprocedure

Bestuursrechtspraak, rechtbanken

U kunt bij de rechtbank terecht als u in beroep gaat tegen overheidsbeslissingen over bijvoorbeeld:

 • sociale zekerheid (onder meer: uitkeringen, bijstand, kinderbijslag)
 • zorg en ondersteuning thuis (Wmo)
 • ruimtelijke ordening (denk aan een omgevingsvergunning om te kappen of om te bouwen)
 • het niet toekennen van subsidies
 • openbaarheid van overheidsinformatie (Woo)
 • arbeidszaken van ambtenaren
 • belastingzaken en toeslagen
 • vreemdelingenzaken (zoals een asielaanvraag)
 • bestuursrechtelijke sancties (zoals het moeten slopen van een schuur die zonder vergunning is gebouwd of een boete voor het overtreden van de Meststoffenwet)

Zie ook: onderwerpen bestuursrecht

Een aantal rechtbanken mag als enige rechtbank in Nederland bepaalde bestuurszaken behandelen.

 • Rechtbank Rotterdam - de enige rechtbank in Nederland die oordeelt in beroepsprocedures op grond van bepaalde wetten binnen het economisch bestuursrecht.
 • Rechtbank Den Haag - de enige rechtbank in Nederland die oordeelt in beroepsprocedures over arbeidszaken van militairen.
 • Rechtbank Noord-Holland - de enige rechtbank in Nederland die oordeelt in beroepsprocedures tegen een beslissing van de douane.

Op een uitspraak van een rechtbank in een beroepsprocedure (behandeling in eerste aanleg), kunt u in hoger beroep gaan (behandeling in tweede aanleg).

College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb)

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven behandelt beroepsprocedures op grond van een groot aantal wetten binnen het economisch bestuursrecht. Enkele voorbeelden van zaken voor het CBb:

 • Kaderwet LNV-subsidies (bijvoorbeeld een besluit van het RVO over landbouwsubsidies)
 • Wet marktordening gezondheidszorg (bijvoorbeeld een besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit over tarieven voor gezondheidszorg)
 • Wet dieren (bijvoorbeeld een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie aan de houder van een dier, omdat onvoldoende medische zorg is gegeven).
 • Meststoffenwet (bijvoorbeeld over een besluit over het vaststellen van fosfaatrechten)

Het CBb behandelt deze zaken als de eerste en enige rechter. Dit betekent dat u na het beroep niet in hoger beroep kunt gaan.


Centrale Raad van Beroep (CRvB)

De Centrale Raad van Beroep behandelt beroepsprocedures over de uitvoering van wetten voor oorlogs- en vervolgingsgetroffenen en voor beroepen van rechterlijke ambtenaren. De CRvB is voor deze zaken de eerste en enige rechter. Dit betekent dat u na het beroep niet in hoger beroep kunt gaan.

Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak

Voor bepaalde zaken op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu kunt u een beroepsprocedure starten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (raadvanstate.nl). Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om zaken over de:

 • Wet ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen voor bijvoorbeeld woonwijken en windmolenparken)
 • Tracéwet (tracébesluiten voor bijvoorbeeld nieuwe wegen)
 • Ontgrondingenwet (ontgrondingsvergunningen voor het ontgronden van bijvoorbeeld percelen voor de winning van delfstoffen)
 • Wet geluidhinder (hogere geluidswaarden vanwege hinder door bijvoorbeeld weg- en railverkeer)

De Afdeling bestuursrechtspraak is voor deze zaken de eerste en enige rechter. Dit betekent dat u na de uitspraak niet in hoger beroep kunt gaan.

 

Over het beroepschrift indienen

Nadat het bestuursorgaan uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u een beroepschrift indienen. Het beroepschrift moet over het algemeen uiterlijk 6 weken nadat uw bezwaar is afgewezen, bij de rechtbank, CBb, CRvB of RvS zijn. De datum van de beslissing op uw bezwaar staat in de brief van het bestuursorgaan.

Gaat het om een belastingzaak of een SVB-uitkeringszaak?

Belastingzaken gaan bijvoorbeeld over inkomstenbelasting, waardering onroerende zaken (WOZ), btw-aangifte, vermogensbelasting of motorrijtuigenbelasting. SVB-uitkeringszaken gaan bijvoorbeeld over kinderbijslag, ouderdomspensioen (AOW) of nabestaandenuitkering (ANW).

Voor deze zaken kunt u beroep indienen via Mijn Rechtspraak. Alle communicatie met de rechtbank gaat dan volledig digitaal. En u heeft altijd inzage in het dossier. In Mijn Rechtspraak uploadt u uw eigen beroepschrift als pdf. Per post beroep indienen mag ook. 

Bekijk meer informatie over digitaal beroep belastingzaak of over digitaal beroep uitkeringen.

Andere zaken

Gaat het niet om een belastingzaak of een SVB-uitkeringszaak? Lees hieronder hoe u dan beroep indient.

 De beroepsprocedure bestuursrecht bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen

 • Digitaal indienen

  U kunt uw beroepschrift digitaal indienen met het beroepschriftformulier:


  U heeft hier een DigiD voor nodig.

  Let op: het digitale beroepschriftformulier is niet bruikbaar voor rechtspersonen of voor gemachtigden van rechtspersonen. Bedrijven als een besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv) en organisaties als een stichting of vereniging dienen hun stukken op papier in. Een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (cv) kan de formulieren wel gebruiken. Zij kunnen inloggen met hun DigiD.

  Schriftelijk indienen

  U kunt zelf een beroepschrift opstellen en deze schriftelijk indienen. Vermeld hierin:

  • uw naam en adres
  • het besluit waartegen u in beroep gaat
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing van het bestuursorgaan
  • wat de beslissing volgens u moet zijn


  Dateer en onderteken het beroepschrift. Daarna kunt u het beroepschrift naar:

   

   

  Mee te sturen documenten

  Stuur de stukken die belangrijk zijn voor de rechter mee met het beroepschrift. In elk geval:

  • de beslissing op het bezwaarschrift waartegen u beroep instelt
  • eventuele documenten en foto’s waarmee u uw standpunt onderbouwt

   

  Partijen informeren

  De rechtbank, CBb, CRvB of RvS (raadvanstate.nl) informeert het bestuursorgaan en eventuele andere belanghebbenden dat u een beroepsprocedure bent gestart.

   

 • Het bestuursorgaan is uw tegenpartij (verweerder) in deze zaak. De rechtbank, CBb, CRvB of RvS (raadvanstate.nl) vraagt aan het bestuursorgaan om een verweerschrift te schrijven en om alle stukken van de zaak op te sturen.

   

 • De rechtbank, CBb, CRvB of RvS stuurt u kopieën van de documenten die het bestuursorgaan heeft ingediend. U kunt zelf ook aanvullende documenten indienen. Zoals een schriftelijke reactie op het verweerschrift van het bestuursorgaan. Eventuele belanghebbenden kunnen ook stukken indienen.

  U kunt tot 10 dagen vóór de zitting nieuwe documenten indienen. Zo hebben de rechter en andere partij(en) voldoende tijd om de documenten te lezen. Als documenten korter dan 10 dagen voor de zitting worden ingediend, kan de rechter besluiten die niet toe te laten als dat nadelig is voor de tegenpartij. 

 • Uw beroepszaak wordt normaal gesproken behandeld op een zitting. Dat is anders als:

  • de rechter van mening is dat de stukken zo duidelijk zijn dat er geen zitting nodig is én alle partijen aangeven dat ze geen zitting willen
  • de rechter kiest voor een vereenvoudigde behandeling

  Vereenvoudigde behandeling

  De rechter kan beslissen de zaak zonder zitting af te handelen. Bijvoorbeeld omdat:

  • de bestuursrechter kennelijk onbevoegd is
  • de stukken overduidelijk zijn (kennelijk gegrond of ongegrond)
  • of omdat het beroepschrift te laat is ingediend (kennelijk niet-ontvankelijk


  Uitnodiging of oproep zitting

  Alle partijen ontvangen een uitnodiging of oproep voor de zitting. In die uitnodiging of oproep staat wanneer (datum) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt. 

  Aanwezigheid zitting

  Als u een oproep heeft ontvangen bent u verplicht om naar de zitting te komen. Bij een uitnodiging niet. Komt u wel, dan krijgt u de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven. Ook kunt u vragen van de rechter beantwoorden. Hetzelfde geldt voor het bestuursorgaan en eventuele andere belanghebbenden.

  Openbaarheid

  Zittingen van bestuurszaken zijn in beginsel openbaar. De rechter kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) achter gesloten deuren plaatsvindt.

  Belastingzaken zijn niet openbaar, maar de behandeling van de fiscale boete is in beginsel wel openbaar. Ook als dit onderdeel is van een bredere belastingzaak.
  Zitting bijwonen

  Getuige

  Als u een getuige wilt oproepen, moet u dat uiterlijk 1 week van tevoren schriftelijk aanvragen bij de rechter.
  Meer over getuige tijdens een rechtszaak


  Mediation naast rechtspraak

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een oplossing voor alle aspecten van het conflict. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.
  Mediation naast rechtspraak

  Tussenuitspraak

  De rechter kan een tussenuitspraak doen wanneer een gebrek in het besluit wordt ontdekt. Bijvoorbeeld dat het besluit onzorgvuldig tot stand is gebracht. Het bestuursorgaan krijgt dan de gelegenheid dit gebrek binnen een bepaalde termijn alsnog te herstellen. Vervolgens beoordeelt de rechter of de aanwijzingen van de tussenuitspraak zijn gevolgd en doet een uitspraak.

 • De rechter doet binnen 6 weken na de zitting een uitspraak. Heeft de rechter meer tijd nodig, dan laat hij dat tijdig weten. U krijgt de uitspraak thuisgestuurd. Als u een advocaat of belastingadviseur heeft ingeschakeld, ontvangt deze de uitspraak. De rechter kan verschillende uitspraken doen:

  Gegrond

  De rechter stelt u in het gelijk en verklaart het beroep gegrond. De rechter kan:

  • het bestuursorgaan de opdracht het bezwaar opnieuw te behandelen en een nieuw besluit te nemen met inachtneming van de uitspraak.
  • eventueel ook beslissen dat de rechtsgevolgen van het besluit in stand blijven
  • zelf een nieuw besluit nemen

  Rechtsgevolgen besluit in stand blijven

  Soms wordt het besluit van het bestuursorgaan vernietigd, maar oordeelt de rechter dat de rechtsgevolgen van het besluit in stand blijven. De redenen daarvoor staan in de uitspraak. In de praktijk betekent dit dat het besluit inhoudelijk in stand blijft en het bestuursorgaan geen nieuw besluit hoeft te nemen.

  Schadevergoeding

  Soms zijn de gevolgen van een besluit van een bestuursorgaan zodanig, dat u schade lijdt. In bepaalde gevallen kunt u via de bestuursrechter of de civiele rechter schadevergoeding vragen aan de overheid.

  Dit kan in gevallen dat het besluit:

  • rechtmatig is genomen, we spreken van nadeelcompensatie
  • onrechtmatig is genomen, hierbij gaat het om schadevergoeding 

  Deze tekst gaat alleen in op schadevergoeding, als gevolg van een onrechtmatig besluit. Afhankelijk van de procedure is het wel of niet verplicht een advocaat in te schakelen.

  Ongegrond

  De rechter geeft u geen gelijk. De beslissing van het bestuursorgaan blijft gehandhaafd.

  U bent het er niet mee eens

  Uitspraak rechter

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de bestuursrechter? U kunt in hoger beroep. Bij welke instantie dat moet, hangt af van het soort zaak.

  Uitkomst nieuw besluit

  De rechter kan het bestuursorgaan de opdracht geven het bezwaar opnieuw te behandelen en een besluit te nemen met inachtneming van de uitspraak. Als u het niet eens bent met dit nieuwe besluit kunt u opnieuw een beroepsprocedure starten.

  Uitspraak na vereenvoudigde behandeling

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter nadat uw zaak vereenvoudigd is behandeld? Dan kunt u tegen deze uitspraak in verzet. Dit moet u binnen 6 weken doen.  Wordt er positief over uw verzetschrift geoordeeld dan wordt uw beroep alsnog op een zitting behandeld.

   


 • Bent u het niet eens met de uitspraak van de bestuursrechter? U kunt in hoger beroep. Bij welke instantie dat moet, hangt af van het soort zaak.

  Belastingrecht

  De 4 gerechtshoven oordelen over belastingzaken in hoger beroep.
  Hoger beroep belastingzaak

  Sociale zekerheid en ambtenaren

  De Centrale Raad van Beroep (CRvB) behandelt zaken in hoger beroep over studiefinanciering, uitkeringen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), sociaal zekerheids- en ambtenarenrecht.
  Hoger beroep CRvB

  Economisch bestuursrecht en tuchtrechtspraak

  De Rechtbank Rotterdam behandelt zaken op grond van de Mededingingswet, Postwet, Warenwet, Telecommunicatiewet en financiële toezichtwetgeving. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) behandelt het hoger beroep in deze zaken. Daarnaast is het CBb belast met tuchtrechtspraak voor accountants en het hoger beroep over de Meststoffenwet.
  Hoger beroep CBb

  Overige zaken inclusief vreemdelingenrecht

  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) is de hoger beroepsrechter in de overige zaken inclusief vreemdelingenzaken.
  Hoger beroep Afdeling bestuursrechtspraak RvS (raadvanstate.nl)
  Vreemdelingenkamer RvS (raadvanstate.nl)

Kosten beroepsprocedure

Aan een beroepsprocedure zijn meestal kosten verbonden. Bij de onderwerpen bestuursrecht vindt u meer informatie. Zie ook de pagina's kosten rechtszaak en griffierecht bestuursrecht.


De Nieuwe zaaksbehandeling: de beroepsprocedure bij de bestuursrechter

De kern van de Nieuwe zaaksbehandeling is oplossingsgerichtheid, zaken sneller op zitting brengen en rechtspraak op maat. Deze werkwijze is nu voor vrijwel alle bestuursrechtelijke zaken ingevoerd.