Beroepsprocedure bestuursrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksBestuursrecht > Procedures > Beroepsprocedure bestuursrecht

In het bezwaarschrift kunt u het bestuursorgaan ook verzoeken om in te stemmen met een rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter.

Welke bestuursrechter?

Afhankelijk van waar uw zaak over gaat, start u een beroepsprocedure bij:

Rechtbank

Bijvoorbeeld bij zaken over uitkeringen, belastingen, vergunningen of arbeidszaken van ambtenaren.

College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb)

Onder meer zaken die te maken hebben met de:

 

Centrale Raad van Beroep (CRvB)

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (RvS)

Onder meer zaken die te maken hebben met de:

De beroepsprocedures van de rechtbank, CBb, CRvB en RvS verlopen hetzelfde.

 

 De beroepsprocedure bestuursrecht bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • Nadat uw bezwaar is afgewezen door het bestuursorgaan kunt u een beroepschrift indienen. Het beroepschrift moet over het algemeen uiterlijk 6 weken nadat uw bezwaar is afgewezen, door de rechtbank, CBb, CRvB of RvS ontvangen zijn. De datum van de beslissing op uw bezwaar staat in de brief van het bestuursorgaan.

   

  Digitaal indienen rechtbank

  U kunt uw beroepschrift digitaal indienen met het beroepschriftformulier:


  U heeft hier een DigiD voor nodig.

  Schriftelijk indienen

  U kunt zelf een beroepschrift opstellen en deze schriftelijk indienen. Vermeld hierin:

  • uw naam en adres
  • het besluit waartegen u in beroep gaat
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing van het bestuursorgaan
  • wat de beslissing volgens u moet zijn


  Dateer en onderteken het beroepschrift. Daarna kunt u het beroepschrift naar:

   

   
   

  Mee te sturen documenten

  Stuur de stukken die belangrijk zijn voor de rechter mee met het beroepschrift. In elk geval:

  • de beslissing op het bezwaarschrift waartegen u beroep instelt
  • eventuele documenten en foto’s waarmee u uw standpunt onderbouwt

   

   

   

  Partijen informeren

  De rechtbank, CBb, CRvB of RvS (raadvanstate.nl) informeert het bestuursorgaan en eventuele andere belanghebbenden dat u een beroepsprocedure bent gestart.

   

   

   

 • Het bestuursorgaan is uw tegenpartij (verweerder) in deze zaak. De rechtbank, CBb, CRvB of RvS (raadvanstate.nl) vraagt aan het bestuursorgaan om een verweerschrift te schrijven en om alle stukken van de zaak op te sturen.

   

 • De rechtbank, CBb, CRvB of RvS stuurt u kopieën van de stukken die het bestuursorgaan heeft ingediend. U kunt zelf ook aanvullende stukken indienen. Zoals een schriftelijke reactie op het verweerschrift van het bestuursorgaan. Eventuele belanghebbenden kunnen ook stukken indienen.

  U kunt tot maximaal 10 dagen vóór de zitting nieuwe stukken indienen. Zo hebben de rechter en andere partij(en) voldoende tijd om de stukken te lezen.

   

 • Uw beroepszaak wordt normaal gesproken behandeld op een zitting. Dat is anders als:

  • de rechter van mening is dat de stukken zo duidelijk zijn dat er geen zitting nodig is én alle partijen aangeven dat ze geen zitting willen
  • de rechter kiest voor een vereenvoudigde behandeling

  Vereenvoudigde behandeling

  De rechter kan beslissen de zaak zonder zitting af te handelen. Bijvoorbeeld omdat:

  • de bestuursrechter kennelijk onbevoegd is
  • de stukken overduidelijk zijn (kennelijk gegrond of ongegrond)
  • of omdat het beroepschrift te laat is ingediend (kennelijk niet-ontvankelijk


  Uitnodiging of oproep zitting

  Alle partijen ontvangen een uitnodiging of oproep voor de zitting. In die uitnodiging of oproep staat wanneer (datum) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt. Vaak is de zitting binnen 3 maanden na het indienen van uw beroepschrift.

  Aanwezigheid zitting

  Als u een oproep heeft ontvangen bent u verplicht om naar de zitting te komen. Bij een uitnodiging niet. Komt u wel, dan krijgt u de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven. Ook kunt u vragen van de rechter beantwoorden. Hetzelfde geldt voor het bestuursorgaan en eventuele andere belanghebbenden.

  Openbaarheid

  Zittingen van bestuurszaken zijn in beginsel openbaar. De rechter kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) achter gesloten deuren plaatsvindt.

  Belastingzaken zijn niet openbaar, maar de behandeling van de fiscale boete is in beginsel wel openbaar. Ook als dit onderdeel is van een bredere belastingzaak.
  Zitting bijwonen

  Getuige

  Als u een getuige wilt oproepen, moet u dat uiterlijk 1 week van tevoren schriftelijk aanvragen bij de rechter.
  Meer over getuigen


  Mediation naast rechtspraak

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een oplossing voor alle aspecten van het conflict. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.
  Mediation naast rechtspraak

  Tussenuitspraak

  De rechter kan een tussenuitspraak doen wanneer een gebrek in het besluit wordt ontdekt. Bijvoorbeeld dat het besluit onzorgvuldig tot stand is gebracht. Het bestuursorgaan krijgt dan de gelegenheid dit gebrek binnen een bepaalde termijn alsnog te herstellen. Vervolgens beoordeelt de rechter of de aanwijzingen van de tussenuitspraak zijn gevolgd en doet een uitspraak.

 • De rechter doet binnen 6 weken na de zitting een uitspraak. Heeft de rechter meer tijd nodig, dan laat hij dat tijdig weten. U krijgt de uitspraak thuisgestuurd. Als u een advocaat of belastingadviseur heeft ingeschakeld, ontvangt deze de uitspraak. De rechter kan verschillende uitspraken doen:

  Gegrond

  De rechter stelt u in het gelijk en verklaart het beroep gegrond. De rechter kan:

  • het bestuursorgaan de opdracht het bezwaar opnieuw te behandelen en een nieuw besluit te nemen met inachtneming van de uitspraak.
  • eventueel ook beslissen dat de rechtsgevolgen van het besluit in stand blijven
  • zelf een nieuw besluit nemen

  Rechtsgevolgen besluit in stand blijven

  Soms wordt het besluit van het bestuursorgaan vernietigd, maar oordeelt de rechter dat de rechtsgevolgen van het besluit in stand blijven. De redenen daarvoor staan in de uitspraak. In de praktijk betekent dit dat het besluit inhoudelijk in stand blijft en het bestuursorgaan geen nieuw besluit hoeft te nemen.

  Schadevergoeding

  Soms zijn de gevolgen van een besluit van een bestuursorgaan zodanig, dat u schade lijdt. In bepaalde gevallen kunt u via de bestuursrechter of de civiele rechter schadevergoeding vragen aan de overheid.

  Dit kan in gevallen dat het besluit:

  • rechtmatig is genomen, we spreken van nadeelcompensatie
  • onrechtmatig is genomen, hierbij gaat het om schadevergoeding 

  Deze tekst gaat alleen in op schadevergoeding, als gevolg van een onrechtmatig besluit. Afhankelijk van de procedure is het wel of niet verplicht een advocaat in te schakelen.

   

  Ongegrond

  De rechter geeft u geen gelijk. De beslissing van het bestuursorgaan blijft gehandhaafd.

  U bent het er niet mee eens

  Uitspraak rechter

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de bestuursrechter? U kunt in hoger beroep. Bij welke instantie dat moet, hangt af van het soort zaak.

  Uitkomst nieuw besluit

  De rechter kan het bestuursorgaan de opdracht geven het bezwaar opnieuw te behandelen en een besluit te nemen met inachtneming van de uitspraak. Als u het niet eens bent met dit nieuwe besluit kunt u opnieuw een beroepsprocedure starten.

  Uitspraak na vereenvoudigde behandeling

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter nadat uw zaak vereenvoudigd is behandeld? Dan kunt u tegen deze uitspraak in verzet. Dit moet u binnen 6 weken doen.  Wordt er positief over uw verzetschrift geoordeeld dan wordt uw beroep alsnog op een zitting behandeld.

   

 • Bent u het niet eens met de uitspraak van de bestuursrechter? U kunt in hoger beroep. Bij welke instantie dat moet, hangt af van het soort zaak.

  Belastingrecht

  De 4 gerechtshoven oordelen over belastingzaken in hoger beroep.
  Hoger beroep belastingzaak

  Sociale zekerheid en ambtenaren

  De Centrale Raad van Beroep (CRvB) behandelt zaken in hoger beroep over studiefinanciering, sociaal zekerheids- en ambtenarenrecht.
  Hoger beroep CRvB

  Economisch bestuursrecht en tuchtrechtspraak

  De Rechtbank Rotterdam behandelt zaken op grond van de Mededingingswet, Postwet, Warenwet, Telecommunicatiewet en financiële toezichtwetgeving. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) behandelt het hoger beroep in deze zaken. Daarnaast is het CBb belast met tuchtrechtspraak voor accountants en het hoger beroep over de Meststoffenwet.
  Hoger beroep CBb

  Overige zaken inclusief vreemdelingenrecht

  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) is de hoger beroepsrechter in de overige zaken inclusief vreemdelingenzaken.
  Hoger beroep Afdeling bestuursrechtspraak RvS (raadvanstate.nl)
  Vreemdelingenkamer RvS (raadvanstate.nl)

Kosten beroepsprocedure

Aan een beroepsprocedure zijn meestal kosten verbonden. Bij de onderwerpen bestuursrecht vindt u meer informatie. Zie ook de pagina's kosten rechtszaak en griffierecht bestuursrecht.


De Nieuwe zaaksbehandeling: de beroepsprocedure bij de bestuursrechter

De kern van de Nieuwe zaaksbehandeling is oplossingsgerichtheid, zaken sneller op zitting brengen en rechtspraak op maat. Deze werkwijze is nu voor vrijwel alle bestuursrechtelijke zaken ingevoerd.