Laden...

Onderzoeken en onmiddellijke voorzieningen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie > Ondernemingskamer > Onderzoeken en onmiddellijke voorzieningen

Leidraad voor onderzoekers in enquêteprocedures

De Ondernemingskamer heeft een Leidraad voor onderzoekers in enquêteprocedures voor onderzoekers (pdf, 279,9 KB) opgesteld. Deze Leidraad beoogt een aantal aspecten van de taken en bevoegdheden van de onderzoeker te verduidelijken en de onderzoeker enige (praktische) handvatten te bieden, mede in het licht van de wettelijke bepalingen, jurisprudentie en overige rechtsregels voor het onderzoek.

Deze Leidraad treedt in de plaats van de eerder door de Ondernemingskamer opgestelde Aandachtspunten, aanbevelingen en suggesties voor onderzoekers (pdf, 234 KB), zoals laatstelijk gewijzigd per 1 januari 2013.

Stichting Rimari: Praktijktips voor de OK-bestuurder

Veel van de door de Ondernemingskamer benoemde functionarissen en onderzoekers zijn aangesloten bij de Stichting Rimari, opgericht in 2012. Deze stichting stelt zich onder meer ten doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en de verdere professionalisering van diegenen die door de Ondernemingskamer worden benoemd in het kader van geschillen ten aanzien waarvan de Ondernemingskamer bevoegd is.

Stichting Rimari heeft in maart 2018 ten behoeve van de tijdelijke, door de Ondernemingskamer benoemde bestuurders (hierna: OK-bestuurders) Praktijktips opgesteld. De Praktijktips voor OK-bestuurders (pdf, 145,1 KB)zijn bedoeld als praktische handreiking voor de OK-bestuurders die worden benoemd in middelgrote en kleinere ondernemingen. Het zijn nadrukkelijk geen richtlijnen, normen of instructies. Stichting Rimari zal de Praktijktips van tijd tot tijd te evalueren en waar nodig aanpassen en actualiseren.

 

Protocol lijst van OK-functionarissen Ondernemingskamer

1. Bestaan van de lijst

De Ondernemingskamer (OK) beschikt over een lijst met namen van onderzoekers, bestuurders, commissarissen, beheerders van aandelen, deskundigen en mediators (hierna: de lijst). De personen met de hiervoor onderscheiden functies worden hierna gezamenlijk aangeduid als OK-functionarissen.

 

2. Bekendmaking van de lijst

a) De lijst wordt niet gepubliceerd en is voor derden niet te raadplegen.1

b) De lijst wordt geraadpleegd indien op basis van een door de Ondernemingskamer te wijzen of reeds gewezen beschikking een OK-functionaris dient te worden benoemd of aangewezen. De Ondernemingskamer is bij de benoeming of aanwijzing van een OK-functionaris niet gebonden aan de lijst.  

 

3. Plaatsing op de lijst en de selectie van OK-functionarissen

a) Een persoon die voor benoeming als OK-functionaris in aanmerking wil komen, kan op de lijst worden geplaatst naar aanleiding van:
(1) een schriftelijk en gemotiveerd verzoek van een kandidaat, voorzien van een curriculum vitae, aan de voorzitter van de Ondernemingskamer; (2) een schriftelijke en gemotiveerde aanbeveling aan de Ondernemingskamer; (3) een verzoek van de Ondernemingskamer aan een kandidaat.

b) Aan plaatsing op de lijst gaat in beginsel2 een gesprek vooraf van de kandidaat met de voorzitter van de Ondernemingskamer dan wel een door hem aangewezen lid van de Ondernemingskamer. Dit gesprek dient ter (nadere) beoordeling van de geschiktheid en inzetbaarheid van de kandidaat. In dit gesprek komt onder meer aan de orde (onder voorbehoud van plaatsing op de lijst): 

c) Bij het gesprek is tevens een secretaris aanwezig

d) Na het gesprek beslist de voorzitter van de Ondernemingskamer over plaatsing van de desbetreffende kandidaat op de lijst.3

e) Bij de selectie van kandidaten zal oog zijn voor diversiteit, regionale spreiding, tariefstelling en inzetbaarheid. 

f) De kandidaat ontvangt een kennisgeving van al of niet plaatsing op de lijst.


1 Reeds omdat er namen op voorkomen van personen en niet bekend is of al die personen met eventuele publicatie van de lijst zouden instemmen.
2 In urgente gevallen volstaat een c.v.
3 Met het oog op die beslissing kunnen referenties worden ingewonnen. 

 

4. Evaluatie

a) Periodiek wordt de OK-functionaris geëvalueerd. Dit gebeurt hetzij intern, hetzij na een gesprek met de OK-functionaris, waartoe deze wordt uitgenodigd.

b) Op basis van de evaluatie wordt de inzetbaarheid van de OK-functionaris nader beoordeeld.

c) De evaluatie kan er toe leiden dat de voorzitter van de Ondernemingskamer beslist dat de OK-functionaris van de lijst wordt verwijderd. De desbetreffende OK-functionaris wordt daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.

 

5. Beheer van de lijst

a) De lijst wordt beheerd door een of meer daartoe aangewezen secretarissen.

b) De lijst vermeldt van de op de lijst geplaatste personen onder meer: - professionele achtergrond, - genoten (relevante) opleidingen, - de zaken waarin betrokkene als OK-functionaris heeft gefungeerd en relevante bijzonderheden over dat functioneren.

c) Binnen de lijst kan worden gedifferentieerd, al naar gelang behoefte bestaat om OK-functionarissen op basis van hun deskundigheid en/of ervaring te onderscheiden. 

 

6. Vaststelling en bekendmaking

Dit protocol is op 1 oktober 2015 vastgesteld door de voorzitter van de Ondernemingskamer en is bekendgemaakt op de website van de Ondernemingskamer op rechtspraak.nl.