Laden...

Publicaties

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Nieuwsbrieven Gerechtscoördinator Europees recht

Vanaf mei 2012 worden de nieuwsbrieven Gerechtscoördinator Europees recht maandelijks gepubliceerd.

Prinsengrachtreeks

De Prinsengrachtreeks is een uitgave van het Gerechtshof te Amsterdam. Het is bedoeld als platform voor de opvattingen van de rechter over het eigen werk.

Samenstelling redactie Prinsengrachtreeks:

  • Arnold van Amsterdam
  • Willem van den Bergh
  • René Klomp (Ars Aequi)
  • Gijs Makkink
  • Désirée Paridaens
  • Nel van Wijnen

In 2009 verschenen

De notaris in appel
H.F. van den Haak
Prinsengrachtreeks 2009/1 is komen te vervallen. Daarnaast zijn nogal technische veranderingen doorgevoerd.

De inwerkingtreding van deze wet zal gefaseerd in 2007 plaatsvinden. De auteurs, vrijwel allen raadsheer in gerechtshof te Amsterdam, hebben een poging gewaagd de (mogelijke) consequenties van een en ander te belichten.

In 2008 verschenen

Goederen in geding, Mondiaal – Europees –Nationaal
F.H.M. Possen (red.)
Prinsengrachtreeks 2008/1

Dit boek sluit in zekere zin aan op ‘van Tariefcommissie naar Douanekamer’, Prinsengrachtreeks 2002/1, waarin onder meer de jurisprudentie van de Tariefcommissie werd behandeld, welk college op 1 januari 2002 opging in het Hof Amsterdam. Vanaf die datum werd ook de Hoge Raad bevoegd in douanezaken, en van de eerste zeven jaren van de cassatierechtspraak op dat gebied wordt hier nu een samenvatting gegeven.

Maar dat hoofdstuk is ingebed in een groter geheel: hoofddoel van het boek is, zoals de ondertitel ook aangeeft, om te laten zien dat het douanerecht in wezen behoort tot de mondiale en Europese rechtsorde, en dat de nationale wetgeving en geschillenregeling slechts strekken tot uitvoering respectievelijk beoordeling van het uit die bronnen afkomstige recht.

De auteurs zijn specialisten en zijn bij uitstek instaat, bijzonder in het teamverband van dit boek, deze principiële kwesties voor het voetlicht te brengen.

In 2007 verschenen

Beklaagde hoven
Klachtenregeling in de rechterlijke organisatie
C.A. Joustra, R.J.Q. Klomp & P.G. Wiewel (red.)
Prinsengrachtreeks  2007/2

Een klacht is een uiting van onvrede of ongenoegen. De wijze waarop een rechtbank of een gerechtshof met een klacht omgaat, heeft invloed op de relatie tussen justitie en justitiabele. Het is daarom van belang dat de genoemde gerechten over een deugdelijke klachtenregeling beschikken. Sinds 1 januari 2002 is hierin voorzien, althans het bestuur van elk gerecht dient vanaf die datum voor een behoorlijke afhandeling schriftelijke klachten zorg te dragen en dan kan het zowel om de bejegening als om de bedrijfsvoering gaan.

Dit deel van de Prinsengrachtreeks heeft tot onderwerp het klagen over rechters in het algemeen en meer in het bijzonder het klagen over raadsheren van de vijf gerechtshoven. Het klagen over rechters kent specifieke knelpunten die niet gelden ten aanzien van andere ambtenaren. Over die knelpunten gaat deze bundel.

Stroomlijning van het hoger beroep in strafzaken
P.G. Wiewel & R.E de Winter (red.)
Prinsengrachtreeks 2007/1

Bij Wet van 5 oktober 2006 is een aantal bepalingen over het hoger beroep in strafzaken veranderd. De wet heeft de naam 'Stroomlijnen hoger beroep' meegekregen. In het Nederlands politiek jargon van de laatste decennia betekent stroomlijning dat vanuit doelmatigheidsoverwegingen bordjes worden verhangen.
Dat is bij deze wet niet anders. Voor strafzaken die in eerste aanleg eindigen met een geldboete tot € 500 is een tweede (feitelijke) instantie geen zekerheid meer, maar onderworpen aan het verlof van de voorzitter van het gerechtshof. Bovendien wordt - voorzichtig - een grievenstelsel geïntroduceerd, terwijl ook het vereiste van eenstemmigheid bij het appèlcollege, ooit bedoeld als waarborg voor de verdachte in bepaalde situaties, verschenen

Spiegels voor rechters, beschouwingen over literatuur en recht
Jeanne Gaarkeer, Marjan Goslings & Ed van de Ouderaa (red.)
Prinsengrachtreeks 2006/1

Kan de jurist, en in het bijzonder de rechter, iets leren van literatuur, als daarmee geen vakliteratuur maar romans, poëzie en toneelstukken wordt bedoeld?
De auteurs in deze bundel beantwoorden deze vraag bevestigend. Zij houden met een specifiek literair werk een inspiratiebron en spiegel voor, of brengen in meer algemene zin onder de aandacht waarom de talige band tussen recht en literatuur onmiskenbaar is. Op die manier wijzen zij ook op de eigenaardigheden die het recht en de juristerij hebben, voor de justitiabele, voor de samenleving, en niet zelden ook voor de professionals zelf. Deze spiegels voor rechters dwingen daarom tevens tot reflectie.

In 2006 verschenen

Vrije mededinging en marktwerking in het notariaat. Hervinden van evenwicht tussen in normen verborgen waarden van het beroep en eisen van een succesvolle bedrijfsvoering. Spanning tussen geheimhoudingsplicht en noodzakelijk effectief toezicht. Toezicht, te veel en te weinig tegelijk. Tegengaan van misbruik van notariële dienstverlening voor witwassen en terrorismefinanciering.
Dit en meer kenmerkt de laatste circa twintig jaar notariële tuchtrechtspraak in laatste instantie van het Gerechtshof te Amsterdam.

De auteur, voormalig president van het Hof en voorzitter van de appelkamer voor het notariaat, belicht deze rechtspraak. Hij ziet deze als spiegel van het notariaat in verandering en bron van ontwikkeling van het tuchtrecht. Hij plaatst een en ander in de zich wijzigende maatschappelijke en politieke context en waagt een blik in de nabije toekomst van de regelgeving.

In 2005 verschenen

De positie van de rechter in de samenleving
Carla Joustra
Prinsengrachtreeks 2005/1

Politici lijken zich soms weinig aan te trekken van de Trias Politica. Nog voor het vonnis is gewezen hebben zij hun oordeel al gegeven. Na de uitspraak schromen zij niet hun kritiek te spuien aan ieder die het horen wil. Wat betekent die ontwikkeling voor de positie van de rechter in de samenleving? Kunnen rechters zich publiekelijk tegen die kritieken verweren en staat het hun ook vrij, op hun beurt, kritiek op de wetgever en politici te leveren? Is het, in het kader van diezelfde Trias Politica, wel zo verstandig dat rechters deelnemen aan commissies die de wetgever adviseren omtrent wetgeving waarover zij zelf later moeten oordelen?
Drie sprekers (prof. dr. L.E. de Groot-van Leeuwen, mr. G.J.M. Corstens en prof. dr. A. De Nauw) gaven hun visie en traden in debat met hun gehoor.

In 2004 verschenen

Commentaren op fundamentele herbezinning
Prinsengrachtreeks 2004/1

De Tweede Kamer heeft bij de voorbereiding van het op 1 januari 2002 ingevoerde nieuwe burgerlijk procesrecht in eerste aanleg erop aangedrongen dat na die invoering een fundamentele herbezinning op het burgerlijke procesrecht zou worden uitgevoerd en wel met het oog op de kwaliteit.

In 2003 verscheen ‘Een nieuwe Balans, Interim-rapport Fundamentele herbezinning Nederlands Burgerlijk Procesrecht’. De rapporteurs dagen daarin juridisch Nederland uit om deel te nemen aan de bezinning. De redactie van de Prinsengrachtreeks, aangevuld met versterking van buitenaf, heeft de uitdaging aangenomen. Dat heeft geresulteerd in dit boekje.

Artikel 12 Sv
S.J.A.M. van Gend & G.J. Visser (red.)
Prinsengrachtreeks 2004/2

Artikel 12 Sv. is een vreemde eend in de bijt. Met een eenvoudig briefje kunnen burgers bij de gerechtshoven klagen over de beslissing van een officie van justitie om een strafbaar feit niet (verder) te vervolgen. Bij toewijzing van het beklag moet het Openbaar Ministerie tegen wil en dank de zaak voor de strafrechter brengen. Staatsrechtelijk is dat, minst genomen, een bijzondere figuur. Hoe moet de beslissing van de officier van justitie worden getoetst? En wat is de rol van de advocaten-generaal, de vertegenwoordigers van het O.M. bij de hoven, die het best oneens kunnen zijn met de beslissing van de officier van justitie? En hoe verloopt de beklagprocedure in de praktijk?

Dit boekje, geschreven door leden va het Amsterdams gerechtshof en een aan het ressortsparket Amsterdam verbonden advocaat-generaal, probeert op deze vragen een antwoord te geven.'

In 2002 verschenen

In 2002 zijn i.s.m. Ars Aequi Libri verschenen:

Van Tariefcommissie naar Douanekamer
Prinsengrachtreeks 2002/1

Met dit boek gedenkt een aan- tal medewerkers van de Tariefcommissie de memorabele overgang 'Van Tariefcommissie naar Douanekamer'. Deze medewerkers zullen vanaf 1 januari 2002 ook weer hun beste krachten geven voor het wel- slagen van de werkzaamheden van dit nieuwe instituut binnen het Amsterdamse gerechtshof. Hun visies -van binnenuit -passen in de opzet van de Prinsengrachtreeks. Algemene beschouwingen over de ontwikkeling en de inrichting van de rechtsbescherming in het douanerecht, en systematische weergaven van de jurisprudentie van het Hof van Justitie en van de Tariefcommissie vormen de blijvende waarde van dit boek.

Het Hof van boven
Prinsengrachtreeks 2002/12

De redactiecommissie van de Prinsengrachtreeks heeft leden van de Hoge Raad en zijn parket die in het verleden lid waren van het Amsterdamse gerechtshof gevraagd om In een kort essay, vanuit hun huidige perspectief, hun gedachten te laten gaan over het werk dat zij als feitenrechter verrichtten. Dit boekje geeft dan ook een 'doorkijk' van Hoge Raad naar -in het bijzonder- het Amsterdamse hof. Ook vindt u beschouwingen over het werk in en het functioneren van (het parket van) de Hoge Raad zelf.

In 2001 verschenen

In 2001 zijn i.s.m. Ars Aequi Libri verschenen:

Naar Ons Voorlopig Oordeel.
Prinsengrachtreeks 2001/1

Het kort geding blijft een fascinerende rechtsgang. De behoefte aan een spoedige beslissing in een geschil en het treffen van adequate voorlopige voorzieningen is groot. Het is de rechtsgang waar even zo vrolijk oordelen worden uitgesproken over ingewikkelde rechtsvragen als listige compromissen in onontwarbaar lijkende conflicten bij wege van ordemaatregel worden opgelegd. De diversiteit van onderwerpen in dit boekje is groot en geeft daarmee een aardig beeld van wat de verschillende partijen in kort geding zoal bezig houdt.

Fijn dat u er allemaal bent
Prinsengrachtreeks 2002/2

In Fijn dat u er allemaal bent schrijft een aantal raadsheren uit de familiesector van het Amsterdamse hof over hun werk en hoe zij omgaan met de bijkans onmogelijke opgave om met een gebrekkig en eenzijdig juridisch instrumentarium conflicten te lijf te gaan die primair beheerst worden door niet-juridische factoren. Daarnaast vormen enkele bijdragen de neerslag van gesprekken met 'vaste klanten', zoals advocaten, vertegenwoordigers van de Raad voor de Kinderbescherming en (proces-)vertegenwoordigers van gemeenten in zaken van verhaal van bijstand.

In 1999 verschenen

Schurende Machten
Prinsengrachtreeks 1999/1

Over de vraag hoe de taken en bevoegdheden van de drie staatsmachten zich tot elkaar verhouden bestaan verschillende opvattingen, op diverse momenten en in uitlopende situaties. Dat komt onder meer tot uiting bij de uitleg van open normen en bij de toetsing van regelgeving aan beginselen en verdragen. Daarbij verwachten wetgever en bestuur van de rechter vaak een terughoudende rolopvatting. Aan die verwachting wordt echter niet altijd voldaan. Deze kwestie stond centraal op het symposium Schurende Machten dat op 11 maart 1999 werd gehouden ter gelegenheid van het afscheid van mr. H.F. van den Haak als president van het Gerechtshof Amsterdam.

Amsterdam, Brussel, Luxemburg, Straatsburg
B. Swart
Prinsengrachtreeks 1999/2

In 1998 verschenen

Sinds 1998 wordt de reeks uitgegeven in samenwerking met Ars Aequi Libri. De volgende deeltjes zijn in 1998 verschenen:

De ondernemingskamer
Prinsengrachtreeks 1998/1

Zes personen die geen deel (meer) uitmaken van de ondernemingskamer, maar daarbij wel nauw betrokken zijn, stellen de actualiteit van het werk van de ondernemingskamer aan de orde. Spoedvoorzieningen, de positie van de procureur-generaal, de bedreigingen van een enquête voor bestuurders en commissarissen, de stilte rond de jaarrekeningsprocedure en het primaat van de politiek bij de overheidsondernemingsraad worden ingeleid en geanalyseerd.

Het tribunaal van de publieke opinie, Malesherbes over de vrijheid van drukpers
Mr. D. Peeperkorn
Prinsengrachtreeks 1988/2

De rechtszaal kan worden beschouwd als één van de plaatsen waar de vrijheid van meningsuiting haar oorsprong vindt. Om dat toe te lichten doet dit opstel een beroep op het lange geheugen. Het betreft een episode uit de ontstaansgeschiedenis van de vrijheid van drukpers, ten tijde van het Ancien Régime in Frankrijk.
De hoofdpersoon is een magistraat, Malesherbes, die leefde van 1721 tot 1794. Het bijzondere is dat Malesherbes voor vrijheid van drukpers pleitte in een hoedanigheid die daarmee volkomen in strijd lijkt, te weten die van hoofd van de censuur. De centrale gebeurtenis van het opstel is het conflict over de uitgave van de Encyclopédie van d'Alembert en Diderot.

In 1997 verschenen

Schuld en Onschuld:
Gedachten naar aanleiding van artikel 302 van het Wetboek van Strafvordering
Mr. H.L.C. Hermans
Prinsengrachtreeks 1997/1

De plaatsvervanger. Beschouwingen en bespiegelingen van de hand van tien raadsheren-plaatsvervanger, werkzaam in het gerechtshof te
Amsterdam, Prinsengrachtreeks 1997/2

Met een ouverture door mr. H.F. van den Haak, president van het gerechtshof te Amsterdam.

Over de grens van de fiscaliteit

Prinsengrachtreeks 1997/3

In dit boekje verhalen zes belastingrechters over hun vak. Alle onderwerpen hebben gemeen dat een belastingkundige over de grens van zijn vakgebied kijkt. Er worden verbindingen gelegd met vooral het strafrecht, het europees recht, civiel procesrecht of het overige bestuursrecht.

De mogelijkheden en grenzen van rechterlijke samenwerking

Prinsengrachtreeks 1997/4

Aan de orde komen enerzijds de mogelijkheden die samenwerking biedt voor verhoging van kwaliteit en efficiency en voor versterking van de rechtseenheid en anderzijds het gevaar van ondermijning van onafhankelijkheid en van rechtsvernieuwing, ondoorzichtige en oncontroleerbare rechtsvorming, en de noodzaak van publicatie van afspraken. Alle deeltjes uit 1995, 1996 en 1997 zijn uitverkocht.

In 1996 verschenen

Strafmotivering als onderdeel van een consistente straftoemeting
Mr. L. Frijda
Prinsengrachtreeks 1996/1

Kwaliteitsperspectief in de rechtspraak,
Inleidingen en discussie van een studieweekend
Prinsengrachtreeks 1996/2

Over de persoon van de strafrechter, een studiezaallezing
Mr. L. Frijda
Prinsengrachtreeks 1996/3

In 1995 verschenen

Slachtoffers van het Duitsche geweld. De gedenkplaten in het paleis van justitie
Mr. P.C. Kop
Prinsengrachtreeks 1995/1
Met een voorwoord van mr. H.F. van den Haak.

Het dilemma van Salomon
Mr. P.M. Witteman
Prinsengrachtreeks 1995/2