Laden...

Schuldenaanpak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

 

De Rechtspraak maakt zich zorgen over de grote groep mensen die zich moeilijk financieel staande kan houden. Mensen met schulden staan vaak onder zware druk en zijn regelmatig niet goed in staat zelf orde te scheppen. Regelmatig zijn ze betrokken bij juridische procedures en komen ze bij de rechtbank. Het bij herhaling veroordelen van mensen met schulden tot het betalen van vorderingen draagt niet bij aan het oplossen van de problemen.

 

De Schuldenrechter

Project Schuldenrechter

Dit project loopt bij de rechtbanken Den Haag en Rotterdam. Als bij de voorbereiding of op een zitting blijkt dat één van de partijen te kampen heeft met probleemschulden, kan binnen het project de schuldenrechter de hulp van een schuldenfunctionaris worden ingeroepen. Dat is een juridische medewerker van de rechtbank die speciaal is opgeleid om mensen met schulden verder te begeleiden. Samen met de schuldenfunctionaris wordt bekeken of voor de schuldenaar een passend traject bij schuldhulpverlening mogelijk is. Ook via andere innovatieve maatregelen wordt in het project de schuldenrechter bekeken hoe een schuldenvrije toekomst voor schuldenaren weer binnen bereik komt.

De Schuldenfunctionaris

De Rechtspraak heeft in 2022 besloten dat alle rechtbanken schuldenfunctionarissen gaan inzetten. Hoe werkt dat? Als bij de voorbereiding of op een zitting blijkt dat één van de partijen te kampen heeft met probleemschulden. De schuldenfunctionaris, die in de rechtbank wordt opgeleid en aangesteld, gaat direct in gesprek met betrokkene. 

Indien mogelijk en gewenst wordt betrokkene doorgeleid naar de gemeentelijke schuldhulpverlening. De betrokkene krijgt daar op de kortst mogelijke termijn een afspraak om hulp te krijgen bij de schuldenproblematiek. De inzet van een schuldenfunctionaris heeft geen effect op het verloop van de rechtszaak. 

 

Schuldenloket – rechtbank Limburg

Het Schuldenloket is een initiatief van rechtbank Limburg en is tot stand gekomen in samenwerking met de Kredietbank Limburg, Plangroep, de gemeenten Weert, Roermond, Sittard-Geleen, Heerlen en Maastricht. Rechters kunnen vanuit alle rechtsgebieden burgers naar het Schuldenloket doorverwijzen als in de rechtszitting blijkt van een (mogelijke) schuldenproblematiek. De rechter kan iemand vanuit de zitting doorverwijzen naar de schuldenfunctionaris. De schuldenfunctionaris is een medewerker van de rechtbank. Die gaat vervolgens met de betrokkene in gesprek. Het doel is om een afspraak met de schuldhulpverlening van de woonplaats van betrokkene te maken.

 

Schuldenaanpak - rechtbank Gelderland

Bij rechtbank Gelderland verwijzen rechters in alle rechtsgebieden door naar schuldenfunctionarissen wanneer zij het vermoeden hebben dat rechtzoekenden kampen met (problematische) schulden. Deze aanpak is uitgebreid van 4 steden naar alle 51 Gelderse gemeenten. Ondernemers met schulden krijgen een verwijzing naar de juiste instantie.

 

Zorgverzekeringszaken - rechtbanken Amsterdam, Rotterdam en Noord-Nederland 

Om de incassoprocedure voor betalingsachterstanden van mensen bij hun zorgverzekeraar maatschappelijk effectiever te maken, heeft de rechtbank Amsterdam een procedure ontwikkeld die nu ook is uitgebreid naar rechtbank Rotterdam en rechtbank Noord-Nederland. Het doel van deze nieuwe procedure die stoelt op artikel 96 Wetboek van Rechtsvordering (Rv) is om een goedkoper en effectiever alternatief te bieden dan de huidige dagvaardings-incassoprocedure. De rechtbank nodigt de verzekerden per brief, WhatsApp en e-mail uit voor de informele zitting. Op zitting is naast de zorgverzekeraar ook de Schuldhulpverlening aanwezig om te helpen een realistische betalingsregeling te treffen. Als tijdens de zitting aan de orde komt dat er meer schulden spelen, kan de gedaagde in gesprek gaan met de schuldhulpverlener en zich desgewenst direct aanmelden. 

Projectleiders Sjaak Schouten en Mette Jöbsis:

“We merken dat mensen de zitting met beide handen aangrijpen om uit de schulden te komen”

Zorgverzekeraar rolzittingrechtbank Midden-Nederland

De rechtbank Midden-Nederland organiseert speciale zittingen voor mensen die een betalingsachterstand bij hun zorgverzekeraar hebben. Hierbij zijn, naast de schuldenaar, ook onder meer de schuldhulpverlening van de gemeente, deurwaarders en incassopartijen betrokken. Door de handen ineen te slaan wordt geprobeerd meteen duidelijkheid te geven en mensen met problematische schulden verder te helpen.

 

Zie ook: