Laden...

Rechtspraak geeft overzicht van urgente zaken die wel worden behandeld

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Rechtspraak geeft overzicht van urgente zaken die wel worden behandeld
Den Haag, 16 maart 2020

De rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges sluiten vanaf dinsdag 17 maart hun deuren om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In principe valt de behandeling van rechtszaken stil tot en met 6 april. Maar er zijn urgente zaken die niet kunnen wachten omdat dat raakt aan de rechten van rechtzoekenden en verdachten, bijvoorbeeld omdat een termijn verloopt waarbinnen de rechter moet oordelen. Hier volgt een overzicht van die urgente zaken. Twijfelt u na het lezen nog of uw zaak doorgaat of niet, bel dan uw advocaat of rechtshulpverlener of - als u die niet heeft - het gerecht dat uw zaak behandelt.

Deze pagina wordt voortdurend bijgewerkt. Laatste update: 24 maart 2020 (17.00 uur)

Rechtbanken: bestuursrechtzaken

Reguliere bestuursrechtzaken

De voorlopige voorzieningen (superspoed- zaken) krijgen zo veel als mogelijk een 'piketzaak-behandeling', waarbij een schriftelijke behandeling leidend is. Is dit niet mogelijk, dan zal, net als bij piketzaken, worden bezien of een ordemaatregel vovo, met aankondiging dat te zijner tijd toepassing aan art. 8:87 van de Awb gegeven gaat worden, genomen moet worden. In uitzonderlijke gevallen kan een fysieke zitting plaatsvinden met inachtneming van alle richtlijnen van het RIVM. Dat betekent in ieder geval dat de zittingszaal ruim genoeg moet zijn zodat iedereen op voldoende afstand tot elkaar kan plaats nemen, met alleen de strikt noodzakelijke partijen en zonder publiek. 

Vreemdelingenzaken/ bewaringszaken

Bij de behandeling van de bewaringszaken wordt in eerste instantie gestreefd naar een schriftelijke afhandeling. Is schriftelijke afhandeling via het opvragen van gronden en eventuele nadere standpunten niet mogelijk, of heeft de rechtbank vragen die niet schriftelijk kunnen worden afgedaan, dan kunnen partijen via een telefonische (beeld) verbinding worden gehoord. In de regel zal het horen beperkt zijn tot de procesvertegenwoordigers. In uitzonderlijke gevallen kan een fysieke zitting worden gehouden met inachtneming van alle richtlijnen van het RIVM. Ook deze zitting zal in de regel beperkt zijn tot de procesvertegenwoordigers.

Opschorting openbaarmakingszittingen

De openbaarmakingszittingen worden opgeschort. Uitspraken die (digitaal en fysiek) verzonden kunnen worden, worden aan partijen toegezonden. Uitspraken die al aan partijen zijn toegezonden, maar (nog) niet openbaar zijn uitgesproken, worden door de griffie op een lijst bijgehouden, waarop ook de datum wordt vermeld waarop de uitspraak aan partijen is toegezonden. Zodra het openbaar uitspreken weer mogelijk is, worden al deze uitspraken alsnog openbaar uitgesproken. Niet alle uitspraken zullen worden gepubliceerd in verband met de beperkte capaciteit van de administratie.

Rechtbanken: Handel en kanton

Nieuwe zaken (zowel dagvaardingen alsook verzoekschriften) kunnen normaal worden aangebracht en ingeschreven. Tot en met 6 april vinden er echter geen mondelinge (kanton)rolzittingen plaats. Evenmin zullen in die periode mondelinge behandelingen plaatsvinden. Er vindt wel een schriftelijke rolzitting plaats. U kunt dus wel op de gebruikelijke wijze schriftelijk een conclusie van antwoord/repliek/dupliek, akte of verweerschrift indienen. Voor handel geldt dat in nieuwe rolzaken waarin zich voor gedaagde geen advocaat stelt verstek kan worden verleend en vonnis kan worden bepaald.

Als op de schriftelijke rolzitting geen stukken binnenkomen dan geldt voor kanton dat de zaken 4 weken worden aangehouden. Als op de schriftelijke rolzitting geen stukken binnenkomen dan geldt voor handel dat de zaken voor de uit het procesreglement voorvloeiende termijnen worden aangehouden. Komt er wel een schriftelijke reactie, dan gaat het proces gewoon door. Vonnissen kunnen ook worden uitgesproken en verzonden. Bij voorlopige voorzieningen/kort geding/beslagrekesten bepaalt de rechter of de zitting moet doorgaan (alleen in geval van superspoed) of dat deze wordt aangehouden (dan komt er nog geen uitspraak). Als er een zitting volgt, wordt die bij voorkeur digitaal gedaan.

Vonnissen kunnen – zonder publiek – worden uitgesproken.

Conservatoir beslag

Het indienen van conservatoire beslagrekesten blijft mogelijk. Bij de beoordeling van dergelijke rekesten (al dan niet vergezeld van een verzoek om gerechtelijke bewaring) zal de huidige pandemie en de daarmee samenhangende (economische) situatie in voorkomend geval in de beoordeling betrokken worden. Het is mogelijk dat in dat kader om nadere motivering wordt gevraagd, naast eventuele andere vragen die naar aanleiding van het rekest rijzen. U ontvangt daarvan, via de gebruikelijke kanalen, per zaak bericht van het betreffende gerecht.

Rechtbanken: Curatele, bewind, mentorschap

Voor zaken betreffende curatele, bewind en/of mentorschap geldt het volgende. U wordt verzocht alleen in spoedeisende zaken (bijv. spoed instellings- en ontslag- en machtigingsverzoeken) telefonisch contact op te nemen met de griffies van de gerechten. In samenspraak met de kantonrechter van dienst zal worden beoordeeld of uw zaak schriftelijk kan worden afgehandeld of op andere wijze kan worden beslist. U dient er rekening mee te houden dat de behandeling van andere verzoeken de komende weken niet of slechts beperkt behandeld zullen worden. Dit geldt ook voor de te beoordelen rekening en verantwoordingen. U kunt de rekening en verantwoording wel indienen.

Tijdelijke beleidswijziging mentorschappen

U weet dat de rechterlijke organisatie haar deuren heeft moeten sluiten, maar wij werken met digitale hulpmiddelen zoveel mogelijk door. Het toezicht van de kantonrechter op het werk van de mentor gaat dus ook gewoon door. In deze bijzondere periode waarin de gezondheidsrisico’s ingrijpende maatregelen nodig maakten en maken, is er aanleiding ons beleid aan te passen.

Het gaat om het volgende.

  1. Zorginstellingen hebben hun deuren gesloten voor bezoekers, onder wie u als mentor zeer waarschijnlijk ook valt. Dat belemmert dat u op bezoek gaat bij de betrokkenen die daar wonen. Ook als de betrokkene buiten een zorginstelling woont en dus (volgens de nu nog geldende regels van de overheid) bezocht zou kunnen worden, wilt of kunt u dit misschien niet met het oog op de gezondheidsrisico’s. De rechtbank staat toe dat u, in plaats van een bezoek, telefonisch of langs digitale weg met betrokkene contact hebt. 
  2. Wij begrijpen dat u door de crisis misschien minder tijd aan uw praktijk kunt besteden dan normaal. Maar omdat zich, zeker ook tijdens de coronacrisis, spoedgevallen kunnen voordoen, móét u ervoor zorgen dat u daarvoor telefonisch of digitaal bereikbaar blijft. Dit dient u zo te communiceren dat dit voor alle betrokkenen duidelijk is. Daarbij moet u het zo regelen dat u in staat bent meteen actie te ondernemen als er spoed bij is. Het is dus niet voldoende als u een voorziening treft dat u af en toe een boodschap beluistert/leest en dan terugbelt/terugmailt.
  3. Het plan van aanpak en het mentorschapsverslag worden vaak ook getekend door de betrokkene. Het indienen van deze stukken zal meestal geen spoed hebben. Wij staan toe dat u het inleveren van deze stukken uitstelt. Als alternatief staan wij toe dat u deze stukken indient zonder de handtekening van de betrokkene, als u daarbij vermeldt dat de coronacrisis daarvan de oorzaak is. Wilt u er dan ook bij vermelden hoe u het stuk met de betrokkene heeft besproken en wat de mening van betrokkene over dat stuk is.
  4. Tot de zorginstellingen weer open zijn en tot de intrekking van het advies van het RIVM om bijeenkomsten of ontmoetingen te vermijden, mag u handelen op basis van wat staat bij de punten 1, 2 en 3.

Wij zijn nog steeds bereikbaar. Als u los van dit beleid een verzoek of vraag aan ons heeft, kunt u natuurlijk contact opnemen. Als het geen spoed heeft, doet u dat dan per mail. Onze bezetting is beperkt tot wat minimaal noodzakelijk is en de telefoondiensten zijn daardoor voor ons moeilijk in te vullen.

Rechtbanken: Insolventiezaken

Voor insolventiezaken geldt dat faillissementszittingen, surseances van betaling, verzet-zaken, spoedverzoeken, moratoria en voorlopige voorzieningen als urgent worden beschouwd en in principe doorgaan. Ook zaken over salarissen van curatoren en bewindvoerders vinden doorgang. Voornoemde zaken worden in beginsel schriftelijk afgedaan.

De gijzelingszaken en mogelijke verlengingen daarvan worden via een telefonische (beeld)verbinding worden behandeld.

Strafrecht

Alle niet-dringende zaken worden uitgesteld of aangehouden. Reeds verzonden dagvaardingen en oproepingen worden ingetrokken door het OM of zaken worden op voorhand aangehouden door de rechter. Die zaken worden dus niet op de bepaalde datum behandeld. Wanneer dat wel is, wordt later vastgesteld en daarover komt een bericht. Alleen de noodzakelijke beslissingen worden genomen en daarbij wordt zoveel mogelijk gezocht naar manieren om de partijen via telefonische (beeld)verbinding te horen. Bij hoge uitzondering vindt een fysieke zitting plaats.

Onder noodzakelijke beslissingen vallen: beslissingen over voorlopige hechtenis, beslissingen van de rechter(-commissaris) die geen uitstel dulden, doorzoekingen door de rechter-commissaris, uitspraken van recent afgeronde meervoudige kamerzaken, (super)snelrecht in zaken waarin de verdachte vastzit, beslissingen over voorlopige tenuitvoerlegging van straffen (TUL) en herroeping van een voorlopige in vrijheidsteling (VI).

Familie- en jeugdrecht (bij de rechtbank)

Ondertoezichtstellingen (OTS) worden behandeld als ze spoedeisend zijn, maar er vindt geen fysieke zitting plaats. Partijen worden telefonisch gehoord. Voor zittingen over verlenging van de OTS geldt dat partijen worden afgebeld en dat er een overbruggingsbeslissing wordt genomen.

Als het gaat om verlenging van een uithuisplaatsing in een open instellingen, dan wordt een korte overbruggingsbeslissing genomen. Zo nodig wordt er telefonisch gehoord. Bij verlenging van uithuisplaatsing in een gesloten instelling geldt dat partijen worden afgebeld en dat er telefonisch wordt gehoord.

Spoedverzoeken in het jeugdrecht worden op de gebruikelijke wijze via de pikettelefoon behandeld. Voor voorlopige voorzieningen en spoed-kortgedingen in het familierecht is afgesproken dat er telefonisch wordt gehoord en dat anders de zaak wordt aangehouden. Ook in voorlopige voorzieningen over een tijdelijk huisverbod wordt telefonisch gehoord.

In verband met de sluiting van onze gerechten bestaat hiervoor momenteel een tijdelijke regeling, die geldt boven het reguliere reglement. Klik hier om de tijdelijke regeling te bekijken

Jeugdstrafzaken

Zie strafrecht.

WvGGZ/zorgmachtigingen en rechterlijke machtigingen

Voor urgente beslissingen over verplichte geestelijke gezondheidszorg en andere zorgzaken geldt dat er geen zitting wordt gehouden, maar telefonisch wordt gehoord.

Civiel hoger beroep (bij het hof)

De zittingen tot en met 6 april worden allemaal afgezegd, met uitzondering van spoedzaken waarin op korte termijn een uitspraak nodig is, zoals spoed kort gedingen en faillissementszaken. Als er een zitting plaatsvindt, gebeurt dat zoveel mogelijk via telehoren; alleen als het niet anders kan, wordt een fysieke zitting gehouden.

Ook bij familie- en jeugdrecht gaan alleen de spoedzaken door. Het gaat dan om plaatsing in een gesloten jeugdinrichting, maatregelen als ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing, spoed kort gedingen en voorlopige voorzieningen. De rol- en rekestadministratie werken zoveel mogelijk door en uitspraken worden gedaan.

In verband met de sluiting van onze gerechten bestaat hiervoor momenteel een tijdelijke regeling, die geldt boven het reguliere reglement. Klik hier om de tijdelijke regeling te bekijken.

Strafrechtzaken (bij het hof)

Zie strafrecht rechtbank.

Centrale balie

Vanwege de sluiting van de gerechtsgebouwen kunt u niet langskomen bij onze informatiebalie(s). Mogelijk kunnen wij daardoor uw verzoek mogelijk niet direct in behandeling nemen. De snelheid waarmee uw verzoek wordt opgepakt hangt af van de vraag of het om een urgente handeling gaat.

Mocht uw procedure of situatie echt vereisen dat u persoonlijk stukken moet indienen of dat u een kritieke termijn op het laatste moment veilig wilt stellen, neem dan zo snel mogelijk telefonisch contact op met de griffie. In uitzonderlijke gevallen kan dan een afspraak worden gemaakt, zodat u bij aankomst in het gerechtsgebouw toch ter plekke een ontvangstbevestiging ontvangt of bijvoorbeeld voor u een benodigde akte wordt opgemaakt.
Alle contactgegevens van de griffies vindt u op de pagina Contact

Wraking

Voor wrakingsverzoeken, gedaan in hoofdzaken waarin vanwege hun urgentie een behandeling heeft plaatsgevonden, geldt dat deze in beginsel schriftelijk worden behandeld. In bijzondere gevallen kan de wrakingskamer bepalen dat behandeling via een telefonische (beeld)verbinding plaatsvindt. In uitzonderlijke gevallen kan de wrakingskamer een fysieke zitting gelasten met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. De beslissing van de wrakingskamer wordt zo spoedig mogelijk aan alle procesdeelnemers toegestuurd en openbaar gemaakt op www.rechtspraak.nl.

Mediation

De lopende mediations via mediationbureaus van de gerechten worden aangehouden en er worden voorlopig geen nieuwe mediations opgestart. Het is wel mogelijk per mail mediations aan te melden en er kan telefonisch contact gelegd worden, maar gesprekken kunnen pas worden gepland als deze periode voorbij is.

Uitspraken