Laden...

Bestuursrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOver de rechtbank > Rechtsgebieden > Bestuursrecht

Over het bestuursrecht

Het bestuursrecht regelt de relaties tussen burgers en overheidsinstanties.

Voorbeelden van zulke instanties zijn:

  • Deelraden
  • Gemeentebesturen
  • Provinciale staten
  • Ministeries
  • Uitkeringsorganen

Het vreemdelingenrecht is een onderdeel van het bestuursrecht. De Vreemdelingenkamer behandelt geschillen over onder meer de toelating en uitzetting van vreemdelingen in Nederland. In het vreemdelingenrecht staan meestal de vreemdeling en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) tegenover elkaar.

Bent u het niet eens met een besluit van een overheidsinstantie, dan kunt u bezwaar maken bij de instantie die dat besluit heeft genomen. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar, dan kunt u beroep instellen bij de teams Bestuursrecht van de rechtbank.

Als u bezwaar of beroep heeft ingediend en van mening bent dat er sprake is van zodanige spoed dat niet kan worden gewacht op de afhandeling van het bezwaar of beroep, dan kunt u de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen in afwachting van de uitkomst van de bezwaar- of beroepsprocedure.

U kunt een beroepschrift en/of een verzoekschrift op de volgende manieren indienen:

  1. Per post: naar het correspondentieadres vermeld onderaan deze pagina.
  2. Veilig mailcontact beroepschrift (zivver.com)
  3. Veilig mailcontact voorlopige voorzieningen (zivver.com)
  4. In persoon afgeven bij de Centrale Balie van de rechtbank Amsterdam.
  5. Elektronisch: via het Digitaal loket bestuursrecht.

Procedure

In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn de procedureregels voor het bestuursrecht opgenomen. In de Awb vindt u alle bepalingen die betrekking hebben op het volgen van een bezwaar- en beroepsprocedure, evenals de voorwaarden waaraan een bezwaar- en een beroepschrift moeten voldoen.

Voor het behandelen van het beroep en het verzoek om een voorlopige voorziening worden kosten in rekening gebracht, het zogenaamde griffierecht.

Alle zaken in het team Bestuursrecht worden behandeld met toepassing van het Procesreglement Bestuursrecht.

 

Beroep ingediend en dan?

De rechtbank Amsterdam streeft ernaar om uw beroep ongeveer drie maanden na de indiening van het beroepschrift op een zitting te behandelen. Bij geschillen waarbij meer dan twee partijen zijn betrokken en arbeidsongeschiktheidszaken is dit circa vier tot vijf maanden na ontvangst van het beroepschrift. Partijen ontvangen zo spoedig mogelijk nadat het beroep is ingesteld een uitnodigingsbrief met het tijdstip van de behandeling van uw zaak op de zitting.

 

Verhinderd?

De zittingsdatum is door de rechtbank vastgesteld na het opvragen van uw verhinderdata. Een eventueel verzoek om wijziging van de datum en/of het tijdstip van de zitting wordt daarom met ingang van 15 februari 2018 streng beoordeeld en alleen toegewezen als het verzoek zo snel als mogelijk is ingediend en sprake is van gewichtige redenen. Indien u vindt dat er gewichtige redenen zijn om de zitting te verzetten, moet u in het verzoek opgeven wat die redenen zijn en dit met bewijsstukken onderbouwen. De bestuursrechter zal beoordelen of van gewichtige redenen sprake is. Als dit inderdaad het geval is, zal de bestuursrechter daarnaast beoordelen of er zwaarder wegende belangen zijn die maken dat de zitting toch op het al vastgestelde moment moet plaatsvinden.

Voorbeelden van zwaarder wegende belangen zijn vermeld in artikel 2.13, vierde lid, van het Procesreglement Bestuursrecht (te vinden via www.rechtspraak.nl). Tot slot moet u in uw verzoek ook uw verhinderdata voor de periode van zes weken vóór en zes weken ná de vastgestelde zittingsdatum vermelden. Deze regeling geldt voor een eerste verzoek om wijziging. Een tweede verzoek om wijziging zal in beginsel worden afgewezen

 

Uitzonderingen

Voor een aantal beroepen geldt een afwijkende procedure. Het gaat hierbij om onder meer vreemdelingenzaken. In deze gevallen ontvangt u de uitnodiging voor de zitting uiterlijk 3 weken voor de zitting. Niet alleen u, maar ook de andere procespartijen worden uitgenodigd. In deze uitnodiging staat belangrijke informatie: waar en wanneer de zitting wordt gehouden en wie u kunt bellen als u vragen heeft.

Als u niet op de zitting kunt zijn, kunt u de rechtbank vragen om een andere datum/tijdstip voor de zitting te plannen. U moet dit doen binnen één week nadat u de uitnodiging van de rechtbank heeft gekregen. Binnen die termijn stemt de rechtbank in met dat verzoek, tenzij de zittingsdatum in overleg met u is vastgesteld. In het verzoek moet u uw verhinderdata doorgeven voor de periode van drie maanden na de zittingsdatum. Als u het verzoek na één week indient, moet sprake zijn van een uitzonderlijke omstandigheid. Anders gaat de zitting gewoon door op het oorspronkelijke tijdstip. U moet uw verzoek om een andere datum/tijd motiveren.

Mediation

In veel zaken spelen naast juridische kwesties ook communicatie- of andere problemen een rol. Wilt u deze problemen ook aanpakken, dan kunt u kiezen voor mediation. Bij mediation lost u samen met de andere partij uw conflict op, onder begeleiding van een onafhankelijke bemiddelaar, de mediator. Daarbij wordt niet alleen het juridische geschil bekeken, maar ook andere problemen die spelen. Mediation is alleen mogelijk als alle partijen dat willen. De procedure bij de rechtbank wordt dan even stilgelegd. Komt u er samen niet uit, dan gaat de zaak terug naar de rechtbank. Neem voor meer informatie hierover contact op met de mediationfunctionaris van de rechtbank.

 

 

Telefoonnummers

U kunt de griffie van de sector Bestuursrecht en de Vreemdelingenkamer van de rechtbank Amsterdam telefonisch bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 17:00 uur. Onder de pagina contact vindt u een overzicht van de telefoonnummers van de sector Bestuursrecht en de Vreemdelingenkamer van de rechtbank Amsterdam.

In zeer spoedeisende gevallen kunt u de sector Bestuursrecht en de Vreemdelingenkamer ook buiten kantooruren bereiken. De telefoonnummers daarvoor kunt u vinden in het hierboven vermelde overzicht van de telefoonnummers.

 

 

Adressen

 

Bezoekadres zittingen rechtbank Amsterdam (zittingszaken Parnassusweg)

Parnassusweg 280
1076 AV Amsterdam

 

Correspondentieadres sector Bestuursrecht

Postbus 75850
1070 AW Amsterdam

Correspondentieadres Vreemdelingenkamer

Postbus 75399
1070 AJ Amsterdam