Laden...

Bureau Internationale Misdrijven

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOver de rechtbank > Organisatie > Bureau Internationale Misdrijven

Bureau Internationale Misdrijven

Het Bureau Internationale Misdrijven verzamelt en beheert kennis en informatie over internationale misdrijven voor de rechtspraak in Nederland. Het Bureau Internationale Misdrijven (BIM) is onderdeel van de rechtbank Den Haag.

Het BIM verzamelt kennis en informatie nodig voor de berechting van internationale misdrijven en is bedoeld voor rechters, raadsheren en juridisch medewerkers binnen de rechtspraak in Nederland. Hiervoor is onder meer een interne site beschikbaar met jurisprudentie, andere ontwikkelingen en informatie over leeractiviteiten op het gebied van internationale misdrijven in binnen- en buitenland.

Maandelijks verzorgt het Bureau Internationale Misdrijven een korte lezing over actuele zaken betreffende de berechting van internationale misdrijven. Daarnaast verspreidt het BIM vier keer per jaar een nieuwsbrief.

Het Bureau werkt volgens een jaarplan en legt verantwoording af in een jaarverslag. Het Bureau Internationale Misdrijven heeft zes functionarissen.

Contact

bureau.internationale.misdrijven.rb-dh@rechtspraak.nl

Internationale misdrijven

Internationale misdrijven zijn misdrijven die op grond van de Wet Internationale Misdrijven (WIM) en/of de Wet oorlogsstrafrecht (WOS) strafbaar gesteld zijn, zoals oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid en genocide. Het betreft vaak zeer ernstige strafzaken van misdrijven die gedurende gewapende conflicten over de hele wereld hebben plaatsgevonden.

Na het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft de Nederlandse regering en het parlement zich uitgesproken over het belang om deze misdrijven te berechten, omdat ze tot zorg zijn van de internationale gemeenschap als geheel. 

Op grond van de WIM is de rechtbank Den Haag aangewezen als enige rechtbank in Nederland om strafzaken betreffende internationale misdrijven te behandelen. Het gerechtshof Den Haag behandelt deze zaken in hoger beroep. Daarnaast behandelt de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem strafzaken van Nederlandse militairen betreffende internationale misdrijven en de militaire kamer van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden behandelt deze zaken in hoger beroep

> Actuele zaken en een overzicht van oude zaken

 

Kenniscentrum getuigen

Door de zaken over internationale misdrijven te behandelen heeft de rechtbank Den Haag op verschillende vlakken expertise ontwikkeld, waaronder het horen van getuigen die bijzondere aandacht nodig hebben en de beoordeling van de betrouwbaarheid van de getuigenverklaringen. Hiertoe is een kenniscentrum opgericht, het Kenniscentrum Getuigen, als onderdeel van het Bureau Internationale Misdrijven. 

Het Kenniscentrum Getuigen is eveneens voor de gehele rechtspraak beschikbaar en biedt expertise die de rechter helpt alle werkzaamheden inzake getuigenverhoren conform de nieuwste stand van de jurisprudentie en wetenschap te kunnen uitvoeren. Daarbij gaat het om alle fasen van het getuigenverhoor: de beslissing welke personen als getuige worden gehoord, de kwaliteit van het afnemen van het verhoor en van de vastlegging daarvan in een proces-verbaal, en tenslotte de beoordeling van de betrouwbaarheid van de verklaring in het kader van bewijs.

Het Kenniscentrum Getuigen streeft er naar 'best practices' te ontwikkelen voor het verhoor en het proces-verbaal daarvan. Een volgens de normen uitgevoerd en vastgelegd verhoor geeft aan de rechter die de betrouwbaarheidsbeoordeling moet doen handvatten voor een afgewogen en gemotiveerd oordeel. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de stand van de wetenschap in de psychologie over de werking van het geheugen en over ondervragingstechnieken. Hiertoe werkt het Kenniscentrum Getuigen samen met één of meer psychologen die hun kennis op dat gebied up-to-date houden. Op basis van de opgedane expertise heeft het Kenniscentrum twee getuigenprotocollen ontwikkeld, een Getuigenprotocol voor getraumatiseerde getuigen en een Getuigenprotocol voor bijzondere aandacht behoevende getuigen. 

Drie NGO's hebben, gefinancierd door de Europese Unie, gezamenlijk onderzoek gedaan naar de implementatie van de EU Slachtofferrichtlijn (Richtlijn 2012/29/EU (eur-lex.europa.eu)) in de context van strafzaken inzake internationale misdrijven. Er zijn vijf landen onderzocht, waaronder Nederland. Het onderzoek heeft geresulteerd in het rapport ‘Breaking down barriers - Access to justice in Europe for victims of international crimes’ (ecchr.eu) dat op 26 oktober 2020 aan het Europees Parlement is gepresenteerd. In het rapport wordt het getuigenprotocol dat ontwikkeld is door het Kenniscentrum Getuigen bij de rechtbank Den Haag, genoemd als 'best practice'. De conclusie van het rapport is dat Nederland de nodige maatregelen heeft geïmplementeerd om het risico op secundaire victimisatie in de rechtbank te minimaliseren.

Contact

kenniscentrum.getuigen.rb-dh@rechtspraak.nl