Laden...

Procedure alimentatie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Alimentatie > Procedure alimentatie

Alimentatie is een financiële bijdrage aan de kosten van levensonderhoud voor het kind of de kinderen (kinderalimentatie). Soms ook een bijdrage aan het onderhoud van de ex-partner (partneralimentatie). De alimentatieprocedures bij de rechter vallen onder het civiel recht. Het inschakelen van een advocaat is verplicht.

Procedure alimentatie

U kunt naar de rechter om partneralimentatie en/of kinderalimentatie te laten vaststellen, wijzigen of stopzetten.

 De alimentatieprocedure bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • Advocaat

  Wilt u een alimentatieprocedure starten, dan bent u verplicht om een advocaat in te schakelen.
  Alleen een advocaat kan schriftelijke stukken, zoals een verzoekschrift of een uitleg over uw financiële situatie, indienen bij de rechtbank.

  Zijn u en uw partner het eens over de hoogte van de alimentatie, dan heeft u samen 1 advocaat nodig. Zo niet, dan schakelt u allebei een advocaat in.

  Berekening maken

  Een alimentatieverzoek moet u onderbouwen met een berekening. Daaruit moet blijken wat precies uw financiële behoefte en financiële draagkracht is. Uw advocaat helpt u hiermee. Er is een aantal landelijk vastgestelde normen en berekeningen, zoals:


  Mogelijke uitkomsten proces afwegen

  Wilt u een verzoek indienen om de alimentatie te verhogen? Realiseert u zich dan dat de rechter de volledige situatie beoordeelt en uw alimentatie ook naar beneden kan bijstellen.

  Voorbeeld

  Moeder vraagt om verhoging van partneralimentatie vanwege minder inkomsten uit werk. Vader doet een tegenverzoek tot verlaging van partneralimentatie, omdat de kosten van de opgroeiende kinderen die bij hem wonen stijgen. De rechter beslist de partneralimentatie te verlagen.

 • Uw advocaat dient uw gemotiveerde verzoek in bij de rechtbank. De rechtbank laat een kopie van het verzoekschrift bezorgen bij de persoon aan wie u alimentatie vraagt. Maakt uw alimentatieverzoek deel uit van een echtscheidingsprocedure, dan staat het alimentatieverzoek in het echtscheidingsverzoek.

  Kinder- en partneralimentatie

  Vraagt u kinderalimentatie en heeft u ook recht op partneralimentatie? Uw verzoek om partneralimentatie kunt u in het verzoekschrift voor kinderalimentatie opnemen. De rechter behandelt de verzoeken dan in 1 procedure.

 • Heeft uw ex-partner of uw meerderjarige kind een alimentatieverzoek ingediend? U heeft 3 mogelijkheden:

  Niet eens met alimentatieverzoek

  Bent u het niet eens met het alimentatieverzoek? U heeft vanaf het moment dat u de kopie van het verzoekschrift heeft ontvangen 6 weken de tijd om een verweerschrift of een tegenverzoek in te dienen. Reageert u op een alimentatieverzoek in een voorlopige voorzieningsprocedure, dan zijn de termijnen korter.

  Advocaat nodig

  Wilt u een verweerschrift indienen of een tegenverzoek doen? U heeft daarvoor een advocaat nodig. U mag een verweerschrift of tegenverzoek niet zelf indienen bij de rechtbank.

  Voorbeeld:

  Moeder verzoekt om kinderalimentatie voor haar 2 minderjarige kinderen. Vader dient een tegenverzoek in. Hij wil dat de kinderen bij hem komen wonen en daarvoor verzoekt hij de moeder om kinderalimentatie aan hem te betalen. 

  Verweerschrift

  In een verweerschrift maakt u duidelijk met welke onderdelen van het verzoek u het niet eens bent en waarom. Uw advocaat stelt het verweerschrift op en onderbouwt uw argumenten met een berekening en uw (financiële) bewijsstukken.

  Tegenverzoek

  In reactie op het oorspronkelijke alimentatieverzoek kunt u een ander verzoek indienen. Hangt uw tegenverzoek samen met het alimentatieverzoek, dan behandelt de rechter uw tegenverzoek en het oorspronkelijke verzoek gezamenlijk.

  Afzien van verweer

  Met een referteverklaring laat u weten dat u de beslissing aan de rechter overlaat. U verklaart dan dat u de kopie van het verzoek heeft ontvangen, dat u geen verweerschrift indient en behandeling op een rechtszitting niet nodig vindt. De verweertermijn hoeft nu niet meer afgewacht te worden.

  Als u een referteverklaring wilt indienen, heeft u een advocaat nodig.

  Geen reactie

  Reageert u helemaal niet? Dan wordt het alimentatieverzoek in principe zonder aanpassingen toegewezen. U krijgt dan na een aantal weken de beslissing van de rechter over de vastgestelde alimentatie toegestuurd. 

 • Geen zitting

  Er is meestal geen zitting als:

  • uw partner geen verweer heeft ingediend
  • uw partner een referteverklaring heeft ingediend
  • u samen een verzoek heeft ingediend


  U en uw partner krijgen de uitspraak van de rechter (beschikking) via de advocaat toegestuurd. Meerderjarige kinderen zijn procespartij en krijgen dus ook de beschikking toegestuurd.

  Wel zitting

  Is er een zitting, dan vindt die pas plaats nadat verweerschrift, eventueel tegenverzoek en mogelijkheid van mediation aan de orde zijn geweest. Tijdens de zitting krijgt u over het algemeen de gelegenheid om een mondelinge toelichting geven op uw verzoek of verweer. De rechtbank roept alle betrokkenen op voor een zitting.

  Kindgesprek 16 en 17 jaar

  De rechtbank nodigt kinderen van 16 en 17 jaar uit voor een gesprek over het kinderalimentatieverzoek. Zij zijn niet verplicht om te komen. Uw kind mag ook een brief sturen.

  Het kindgesprek is een gesprek van ongeveer 10 minuten. De rechter vraagt de kinderen wat zij zelf van de regeling vinden. Zij zijn oud genoeg voor een eigen mening daarover. Bovendien worden sommige kinderen gedurende de procedure meerderjarig en dus zelfstandige procespartij.
  Kindgesprek

  Mediation naast rechtspraak

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een oplossing voor alle aspecten van het conflict. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.
  Mediation naast rechtspraak

  Niet openbaar

  Alimentatiezittingen zijn niet openbaar. U kunt dus niet een goede vriend of een familielid vragen om naar de zitting te komen. De rechtbank bepaalt of er deskundigen of adviseurs aanwezig mogen zijn, zoals bijvoorbeeld een financieel deskundige als een van de partners een onderneming heeft en er onduidelijkheid is over de financiële draagkracht.

 • Aan het einde van de zitting zegt de rechter wanneer de uitspraak volgt. Meestal is dat tussen 4 en 6 weken na de zitting. De rechtbank stuurt de uitspraak aan de betrokkenen. In de meeste gevallen gaat dat via de advocaat.

  Ook als er geen zitting is, wordt de uitspraak verstuurd. Uw advocaat kan dan nagaan wanneer u de uitspraak kunt verwachten.

 • Hoger beroep

  Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter? U kunt binnen 3 maanden in hoger beroep
  Hoger beroep familiezaken

  Cassatie

  Bent u het in hoger beroep niet eens met de rechter, u kunt in cassatie bij de Hoge Raad. De Hoge Raad behandelt de zaak niet inhoudelijk. De Hoge Raad beoordeelt alleen of het gerechtshof de juiste juridische afwegingen heeft gemaakt.
  Cassatie

 • De rechter doet uitspraak over de alimentatie, maar regelt niet dat het geld op uw rekening komt. Mocht de alimentatieplichtige niet betalen, dan geeft de uitspraak van de rechter u de mogelijkheid de alimentatie te innen via een deurwaarder of het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen.

  Zie ook: Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (lbio.nl)

   

  Bijstand terugbetalen

  Krijgt u geen alimentatie, maar wel een bijstandsuitkering? Dan eist de gemeente het bedrag waar u recht op hebt, bij uw ex-partner op. Uw partner moet dan de bijstandsuitkering of een deel daarvan terugbetalen aan de gemeente.

   

Heeft u een echtscheidingsverzoek ingediend of een verzoek om uw geregistreerd partnerschap te ontbinden? De rechter behandelt uw alimentatieverzoek als onderdeel van de scheidingsprocedure.

Kosten alimentatieprocedure

Aan de alimentatieprocedure zijn kosten verbonden. Afhankelijk van uw situatie betaalt u de kosten voor de behandeling van uw zaak voor de rechter: griffierechten. Daarnaast betaalt u voor een advocaat.

Doorlooptijd alimentatieprocedure

De alimentatieprocedure duurt minimaal 3 maanden en kan langer dan 1 jaar duren. Dit is afhankelijk van of u het snel met elkaar eens kunt worden over de alimentatieregeling.

Vraag en antwoord

Moet ik voor alimentatie naar de rechter?

Nee, alimentatie kunt u ook onderling afspreken of bij een notaris. Als u niet zeker bent of uw partner gaat betalen, geeft een rechterlijke uitspraak meer mogelijkheden.

Heb ik een advocaat nodig voor een alimentatieprocedure? 

Hebt u een conflict over de alimentatie, dan kunt u samen één advocaat nemen. Bent u het niet met elkaar eens, dan heeft u allebei een eigen advocaat nodig.

Wanneer komt de eerste alimentatie op mijn rekening?

De rechter bepaalt hoeveel alimentatie u krijgt, maar regelt niet de betaling. Als u betaling moet afdwingen, start u een invorderingsprocedure.

 

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum