Laden...

Kosten en vergoeding curatele

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Curatele > Kosten en vergoeding curatele

Bij curatele regelt een curator alle persoonlijke zaken en geldzaken van iemand die dat zelf niet kan. Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan onder curatele staan.

Curatele vraagt u aan bij de rechter. Deze procedure valt onder het civiel recht. Een advocaat is niet verplicht.

Kosten en vergoeding curatele

Griffierechten zijn kosten die u betaalt voor de behandeling van de zaak door de rechter. Als u een advocaat inschakelt, brengt dit ook kosten met zich mee. Bij sommige curateleprocedures hoeft u geen griffierecht te betalen. De rechter kan verder op verzoek een vergoeding voor de curator vaststellen.

U betaalt griffierecht als u: 

 • vraagt om benoeming van een provisionele bewindvoerder
 • curatele aanvraagt
 • vraagt om de curatele te stoppen
 • vraagt om de curatele om te zetten in bewind en/of mentorschap

Hierbij geldt in de tabel griffierechten kanton het tarief voor verzoeken van onbepaalde waarde. 

U betaalt geen griffierecht als: 

U betaalt geen griffierecht als:

 • de curatele stopt omdat de betrokkene is overleden
 • u vraagt om een curator te ontslaan
 • u vraagt om een nieuwe of tweede curator te benoemen
 • vraagt om curatele te verlengen

Let op: het ontslaan en/of benoemen van een nieuwe of tweede curator is niet hetzelfde als het aanvragen van curatele. voor het aanvragen van curatele betaalt u wél griffierecht.

Griffierecht betalen

Het griffierecht moet binnen 4 weken betaald zijn. Bij verzoekschriften geldt deze termijn vanaf de datum dat u het verzoekschrift heeft ingediend. Als u het griffierecht niet op tijd betaalt, kan de rechtbank of het gerechtshof beslissen de zaak inhoudelijk niet in behandeling te nemen. U moet dan nog wel het griffierecht betalen. De datum waarop het griffierecht bij de rechtbank binnen moet zijn, staat samen met de IBAN van de rechtbank vermeld op de griffienota.

 

Overige kosten

Aan deze procedure zijn meer kosten verbonden. Bekijk met welke kosten u te maken kunt krijgen.

Vergoeding curator

Als de rechter u aanstelt als curator, kan hij op uw verzoek een vergoeding vaststellen. U meldt de ontvangen vergoeding ook altijd op het formulier ‘rekening en verantwoording’. Kan de betrokkene de vergoeding niet betalen? Dan kan hij in aanmerking komen voor vergoeding uit bijzondere bijstand (juridischloket.nl). Hiervoor kan de curator terecht bij de gemeente.

Hoogte vergoeding

Vergoeding 2024

De jaarbeloningen inclusief onkostenvergoeding zijn:

 • voor een particuliere curator € 1.290
 • voor een particuliere bewindvoerder € 715
 • voor een particuliere mentor € 715

Vergoeding 2023 (en 2022)

De jaarbeloningen inclusief onkostenvergoeding zijn in 2023 gelijk aan 2022:

 • voor een particuliere curator € 1.217
 • voor een particuliere bewindvoerder € 675
 • voor een particuliere mentor € 675

 

Is een persoon zowel bewindvoerder als mentor? Dan krijgt hij dezelfde vergoeding als de particuliere curator. Zijn er 2 curatoren, bewindvoerders of mentoren, dan delen zij de vergoeding.

De vergoedingen zijn vastgesteld in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. Voor sommige situaties geldt een ander tarief, bekijk daarvoor de regeling.

 

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

Lees meer over contact via WhatsApp

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact