Laden...

Beroepsprocedure inburgering

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Inburgering > Beroepsprocedure inburgering

Heeft u een conflict over uw inburgeringsplicht of uw inburgeringskosten? Heeft u bezwaar gemaakt en is uw bezwaarschrift afgewezen? U kunt beroep instellen bij de bestuursrechter.

De procedure valt onder het bestuursrecht. Het is niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Beroepsprocedure inburgering

Bent u het niet eens met een beslissing van een bestuursorgaan over uw inburgeringsplicht of de kosten daarvoor? Heeft u bezwaar gemaakt en is dat afgewezen? Dan kunt u bij de rechtbank een beroepsprocedure starten. In het bezwaarschrift kunt u het bestuursorgaan ook vragen om in te stemmen met een rechtstreeks beroep

 De beroepsprocedure inburgering bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen
 • Om de beroepsprocedure inburgering te beginnen, dient u een beroepschrift in bij de rechtbank. Wat er in uw brief moet staan en waar u die naartoe moet sturen, staat in de brief die u van het bestuursorgaan heeft gekregen.

  Uw beroepschrift moet uiterlijk 6 weken nadat uw bezwaar is afgewezen, door de rechtbank ontvangen zijn. De datum van de beslissing op uw bezwaar staat in de brief van het bestuursorgaan.

  Partijen informeren

  De rechtbank informeert het bestuursorgaan en eventuele belanghebbenden dat u een beroepsprocedure inburgering bent gestart.

 • Het bestuursorgaan is uw tegenpartij (verweerder) in deze inburgeringszaak. De rechtbank vraagt aan het bestuursorgaan om een verweerschrift te schrijven en om alle stukken van de zaak op te sturen.

 • De rechtbank stuurt u kopieën van de stukken die de gemeente heeft ingediend. U kunt zelf ook aanvullende stukken indienen. Zoals een schriftelijke reactie op het verweerschrift van de gemeente. Eventuele belanghebbenden kunnen ook stukken indienen.

  U kunt tot maximaal 10 dagen vóór de zitting nieuwe stukken indienen. Zo hebben de rechter en andere partij(en) voldoende tijd om de stukken te lezen.

 • Uw beroepsprocedure inburgering wordt normaal gesproken behandeld op een zitting. Dat is anders als:

  • de rechter van mening is dat de stukken zo duidelijk zijn dat er geen zitting nodig is én alle partijen aangeven dat ze geen zitting willen
  • de rechter kiest voor een vereenvoudigde behandeling

  Vereenvoudigde behandeling

  De rechter kan beslissen de zaak zonder zitting af te handelen. Bijvoorbeeld omdat:

  • de bestuursrechter kennelijk onbevoegd is
  • de stukken overduidelijk zijn (kennelijk gegrond of ongegrond) 
  • of omdat het beroepschrift te laat is ingediend (kennelijk niet-ontvankelijk)


  Uitnodiging zitting

  U en het bestuursorgaan ontvangen een uitnodiging voor de zitting. In die uitnodiging staat wanneer (datum) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt. Vaak is dit binnen 3 maanden na het indienen van uw beroepschrift.

  Aanwezigen zitting

  U bent niet verplicht om naar de zitting te komen. Komt u wel, dan krijgt u de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven. Ook kunt u vragen van de rechter beantwoorden. Hetzelfde geldt voor het bestuursorgaan.

  Openbaar

  De zitting van een beroepsprocedure inburgering is in beginsel openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. De rechter kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) zal plaatsvinden met gesloten deuren.
  Zitting bijwonen

  Tolk

  De zitting is in het Nederlands. Als u de Nederlandse taal onvoldoende begrijpt en/of spreekt, is een tolk raadzaam. 

  Getuige

  Als u een getuige wilt oproepen of meebrengen, dan moet u dat uiterlijk 10 dagen voor de zitting schriftelijk laten weten aan de rechter en aan het bestuursorgaan (overheidsorganisatie).
  Meer over getuigen in een rechtszaak


  Mediation naast rechtspraak

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een oplossing voor alle aspecten van het conflict over de inburgering. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.
  Mediation naast rechtspraak

  Tussenuitspraak

  De rechter kan een tussenuitspraak doen wanneer een gebrek in het besluit wordt ontdekt. Bijvoorbeeld dat het besluit onzorgvuldig tot stand is gebracht. Het bestuursorgaan krijgt dan de gelegenheid dit gebrek binnen een bepaalde termijn alsnog te herstellen. Vervolgens beoordeelt de rechter of de aanwijzingen van de tussenuitspraak zijn gevolgd en doet een uitspraak.

 • De rechter doet binnen 6 weken na de zitting in de beroepsprocedure inburgering een uitspraak. Heeft de rechter meer tijd nodig, dan laat hij dat tijdig weten. U krijgt de uitspraak thuisgestuurd. Als u een advocaat heeft ingeschakeld, ontvangt deze de uitspraak. De rechter kan verschillende uitspraken doen:

  Gegrond

  De rechter stelt u in het gelijk en verklaart het beroep gegrond. De rechter kan:

  • het bestuursorgaan de opdracht geven het bezwaar opnieuw te behandelen en een nieuw besluit te nemen met inachtneming van de uitspraak
  • eventueel ook beslissen dat de rechtsgevolgen van het besluit in stand blijven
  • zelf een nieuw besluit nemen

  Nieuw besluit bestuursorgaan

  Als de rechter u gelijk geeft, heeft u nog niet altijd zekerheid over uw inburgeringsplicht of de lening. Vaak moet het bestuursorgaan een nieuw besluit nemen, waarin de aanwijzingen van de rechter worden gevolgd. Houd er rekening mee dat het ‘verbeterde’ besluit van het bestuursorgaan nog steeds kan betekenen dat u niet in aanmerking komt voor vrijstelling of ontheffing van uw inburgeringsplicht.

  Voorbeeld:

  De rechter vindt dat het bestuursorgaan het besluit niet goed heeft gemotiveerd. Het bestuursorgaan verbetert de motivering, maar komt opnieuw tot de conclusie dat u niet in aanmerking komt voor vrijstelling van uw inburgeringsplicht.

   

  Rechtsgevolgen blijven in stand

  Soms wordt het besluit van de gemeente vernietigd, maar oordeelt de rechter dat de rechtsgevolgen van het besluit in stand blijven. De redenen daarvoor staan in de uitspraak. In de praktijk betekent dit dat het besluit inhoudelijk in stand blijft en de gemeente geen nieuw besluit hoeft te nemen.

  Ongegrond

  De rechter geeft u geen gelijk. De beslissing van de gemeente blijft gehandhaafd.

  U bent het er niet mee eens

  Uitspraak rechter

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de bestuursrechter? U kunt in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (raadvanstate.nl).

  Uitkomst nieuw besluit

  Als het bestuursorgaan een nieuw besluit moest nemen en u het niet eens bent met dit nieuwe besluit kunt u opnieuw een beroepsprocedure algemene inburgering starten.

 • Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter in uw rechtszaak over de inburgering? U kunt hiertegen in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit moet binnen 6 weken na de uitspraak van de rechter. Ook de gemeente kan in hoger beroep gaan.
  Meer over hoger beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak (raadvanstate.nl) 

  Internationale rechter

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State? U kunt in sommige gevallen naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (europa-nu.nl).

Kosten

U betaalt een vergoeding voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Er kunnen extra kosten aan een rechtszaak verbonden zijn, bijvoorbeeld advocaatkosten.

Doorlooptijd

De beroepsprocedure inburgering duurt minimaal 3 maanden.

Vraag en antwoord

Hoe start ik een beroepsprocedure inburgering?

U dient binnen 6 weken een beroepschrift in bij de rechtbank. In de afwijzing van uw bezwaar staat precies wanneer en hoe u dat moet doen.

Wat kost de beroepsprocedure inburgering?

Voor de beroepsprocedure inburgering moet u griffierechten betalen. Schakelt u een advocaat in, dan zijn daar ook kosten aan verbonden.

Hoe lang duurt de beroepsprocedure inburgering?

De rechter doet binnen 6 weken na sluiting van het onderzoek uitspraak. Hoger beroep is daarna ook nog mogelijk.

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact