Laden...

Kerncijfers notariszaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOver het gerechtshof > Organisatie > Kerncijfers notariszaken

Jaarcijfers

Dit zijn de drie meest recente jaarcijfers over de notariszaken van de notaris- en gerechtsdeurwaarderskamer van het hof Amsterdam.

Algemeen

Omschrijving 2020 2019 2018
Binnengekomen zaken
64
76
85
Uitgesproken beslissingen
64
76
82
waarvan
niet-ontvankelijk
  5   8
  6
waarvan
bevestiging
  25
  22
  26
waarvan
vernietiging (gedeeltelijk)
  22
  19
  31
waarvan
overige afdoeningen
  12
  27
  19
Openstaande zaken op 31 december52
51
51
Gemiddelde doorlooptijd hoger beroep (in dagen)289
272
223

Specifiek (*)

Beslissing  2020 2019 2018
NO-beslissing wegens niet-betaling griffierecht
2
0
0
NO-beslissing wegens intrekking hoger beroep
6
7
4
NO-beslissing wegens intrekking klacht
0
0
2
Beslissing klacht/klager niet-ontvankelijk
7
7
14
Beslissing klacht ongegrond
(soms ook gedeeltelijk niet-ontvankelijk)
20
25
32
Beslissing klacht (gedeeltelijk) gegrond,
geen maatregel
1
2
1
Beslissing klacht (gedeeltelijk) gegrond,
waarschuwing
13
1
7
Beslissing klacht (gedeeltelijk) gegrond,
berisping
8
7
6
Beslissing klacht (gedeeltelijk) gegrond,
berisping en geldboete
1
1
0
Beslissing klacht (gedeeltelijk) gegrond,
geldboete
1
0
0
Beslissing klacht (gedeeltelijk) gegrond,
schorsing
1
2
4
Beslissing klacht (gedeeltelijk) gegrond,
ontzegging waarnemingsbevoegdheid
0
0
0
Beslissing klacht (gedeeltelijk) gegrond,
ontzetting
0
0
0
Beslissing klacht (gedeeltelijk) gegrond,
ontzetting en geldboete
0
1
0
Bevestiging ordemaatregel ex artikel 25b Wna
1
0
0
Bevestiging ordemaatregel ex artikel 28 sub e Wna
1
0
0
Bevestiging ordemaatregel ex artikel 29 lid 2 Wna
0
1
0
Bevestiging ordemaatregel ex artikel 29 lid 3 Wna
1
0
0
Bevestiging ordemaatregel ex artikel 29 lid 4 Wna
1
0
0
Verzet voorzittersbeslissing ongegrond0
0
1
Notaris niet-ontvankelijk in hoger beroep voorzittersbeslissing
0
2
0
Tussenbeslissing1
0
3
Herzieningsverzoek toegewezen0
0
0
Herzieningsverzoek afgewezen0
2
3
Verwijzingsbeslissing van de president
9
20
11
Gratieverzoek afgewezen
1
0
1
(*) Deze specificatie is gemaakt per oordeel over een notaris / toegevoegd notaris / kandidaat-notaris / oud‑notaris. Soms betreft een beslissing één klacht tegen meerdere notarissen, waardoor het totale aantal van deze specificatie hoger is dan het aantal uitgesproken beslissingen.

 Korte toelichting per jaar

>Alles uitklappen
 • In 2020 zijn zeven raadsheren van het gerechtshof Amsterdam, drie juridisch medewerkers (totaal 2,5 fte) en vier administratief medewerkers (totaal 1 fte) aan de notaris- en gerechtsdeurwaarderskamer (hierna: de NGK) verbonden geweest. De raadsheren zijn voor 0,1 fte werkzaam voor de kamer; de voorzitter voor 0,3 fte.

  De kamer bestaat verder uit zeven raadsheer-plaatsvervangers, die elders hun hoofdtaak hebben. Vijf van hen werken als notaris. De anderen zijn werkzaam in andere onderdelen van de rechtspraak of de wetenschap.

  Per 1 januari 2018 is de Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen in werking getreden. Deze wet bracht ingrijpende wijzigingen voor de tuchtprocedure met zich. Zo wordt per die datum een griffierecht van € 50,- geheven voordat een klacht in behandeling wordt genomen en kan de beroepsbeoefenaar (in geval van een geheel of gedeeltelijk gegrond bevonden klacht waarbij een maatregel wordt opgelegd) worden veroordeeld in de kosten van de klager, kosten van rechtsbijstand van klager en de kosten van het tuchtcollege. De NGK heeft voor het opleggen van kostenveroordelingen een tijdelijke richtlijn vastgesteld en gepubliceerd (Stcrt. 2017-75085 en 2019‑61782), die na evaluatie per 1 januari 2021 is vervangen door een definitieve richtlijn (Stcrt. 2020-67513).

  De instroom van nieuwe zaken bij de NGK in 2020 laat net als in 2018 en 2019 een daling zien ten opzichte van het vorige jaar. Aannemelijk is dat deze daling het gevolg is van de invoering van het griffierecht per 1 januari 2018. De aanmerkelijke daling van gerechtsdeurwaarderszaken wijst daarop. De daling in 2020 zal bovendien een gevolg zijn van de coronacrisis, waardoor enkele kamers voor het notariaat achterstand in de afdoening hebben opgelopen. 

  Er zijn in 2020 door de notariskamer 64 zaken afgedaan. De productie van de notariskamer is hiermee gedaald ten opzichte van 2020. Dat is (grotendeels) verklaarbaar door de eerste lockdown. Daardoor heeft een aantal zittingen in het voorjaar van 2020 geen doorgang kunnen vinden. De desbetreffende zaken zijn alle vervolgens opnieuw ingepland op zittingen in de tweede helft van 2020. De vertraging voor de betrokken partijen is daardoor binnen redelijke grenzen gebleven. De werkvoorraad is voor de notariskamer met 52 zaken nagenoeg gelijk aan die van 2019 (51 zaken).

  (bron: jaarverantwoording 2020)

 • In 2019 zijn zes raadsheren van het gerechtshof Amsterdam, één stafjurist, drie juridisch medewerkers en drie administratief medewerkers aan de notaris- en gerechtsdeurwaarderskamer (hierna: de NGK) verbonden geweest. De raadsheren zijn voor 0,1 fte werkzaam voor de kamer; de voorzitter voor 0,3 fte. De stafjurist en de juridisch medewerkers zijn elk voor ongeveer 0,8 fte werkzaam voor de kamer.

  De kamer bestaat verder uit negen raadsheer-plaatsvervangers, die elders hun hoofdtaak hebben. Vijf van hen werken als notaris. De anderen zijn werkzaam in andere onderdelen van de rechtspraak (Raad van State en/of andere gerechten) of de wetenschap (Universiteit Utrecht).

  Per 1 januari 2018 is de Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen in werking getreden. Deze wet bracht ingrijpende wijzigingen voor de tuchtprocedure met zich. Zo wordt per die datum een griffierecht van € 50,- geheven voordat een klacht in behandeling wordt genomen en kan de beroepsbeoefenaar (in geval van een deels gegrond bevonden klacht waarbij een maatregel wordt opgelegd) worden veroordeeld in de kosten van de klager en/of de kosten van het tuchtcollege. De kamers voor het notariaat en het gerechtshof Amsterdam hebben voor het opleggen van kostenveroordelingen een tijdelijke richtlijn vastgesteld en gepubliceerd (Stcrt. 2017-75085).

  De instroom van nieuwe zaken bij de NGK laat net als in 2018 een daling (-12%) zien ten opzichte van het vorige jaar. Of deze daling het gevolg is van de invoering van het griffierecht per 1 januari 2018 is (nog) niet te zeggen. Na een eerste evaluatie van de Tijdelijke richtlijn kostenveroordeling Notaris- en gerechtsdeurwaarderskamer Gerechtshof Amsterdam in het voorjaar van 2019 heeft het gerechtshof besloten de looptijd van deze richtlijn te verlengen tot in totaal drie jaar. Eind 2020 zal het gerechtshof de richtlijn evalueren en zo nodig bijstellen. Gebleken is dat na één jaar nog onvoldoende informatie voorhanden is om tot een gedegen evaluatie te komen, maar dat er geen aanwijzing is voor een noodzakelijke aanpassing. De verlengde richtlijn is gepubliceerd in de Staatscourant van 8 november 2019, nr. 61782.

  Er zijn in 2019 door de notariskamer 49 uitspraken op tegenspraak gedaan en 27 afdoeningen zonder uitspraak. Dat zijn de zogenoemde verwijzings- en intrekkingsbeslissingen. De productie van de notariskamer is hiermee iets gedaald ten opzichte van 2018. De werkvoorraad is gelijk aan die van 2018.

  (bron: jaarverantwoording 2019)

 • In 2018 zijn zes raadsheren van het gerechtshof Amsterdam, één stafjurist, drie juridisch medewerkers en drie administratief medewerker aan de notaris- en gerechtsdeurwaarderskamer (hierna: de NGK) verbonden geweest. De raadsheren zijn voor 0,1 fte werkzaam voor de kamer; de voorzitter voor 0,3 fte. De stafjurist en de juridisch medewerkers zijn elk voor ongeveer 0,8 fte werkzaam voor de kamer.

  De kamer bestaat verder uit acht raadsheer-plaatsvervangers, die elders werkzaam zijn. De meesten werken als notaris. Een klein aantal is werkzaam in andere onderdelen van de rechtspraak (Raad van State en/of andere gerechten) of de wetenschap (Universiteit Utrecht).

  Per 1 januari 2018 is de Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen in werking getreden. Deze wet bracht ingrijpende wijzigingen voor de tuchtprocedure met zich. Zo wordt per die datum een griffierecht van € 50,- geheven voordat een klacht in behandeling wordt genomen en kan de beroepsbeoefenaar (in geval van een deels gegrond bevonden klacht waarbij een maatregel wordt opgelegd) worden veroordeeld in de kosten van de klager en/of de kosten van het tuchtcollege. De kamers voor het notariaat en het gerechtshof Amsterdam hebben voor het opleggen van kostenveroordelingen een tijdelijke richtlijn vastgesteld (Stcrt. 2017-75085). Deze richtlijn wordt in 2019 geëvalueerd.

  De instroom van nieuwe zaken bij de NGK laat een lichte daling zien ten opzichte van 2017. Of deze daling het gevolg is van de invoering van het griffierecht per 1 januari 2018 is (nog) niet te zeggen.

  Er zijn in 2018 door de notariskamer 66 uitspraken op tegenspraak gedaan en 16 afdoeningen zonder uitspraak. Dat zijn de zogenoemde verwijzings- en intrekkingsbeslissingen. De productie van de notariskamer is hiermee iets gedaald ten opzichte van 2017. De werkvoorraad is nagenoeg gelijk aan die van 2017.

  (bron: jaarverantwoording 2018)