Laden...

Ondernemingskamer

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOver het gerechtshof > Organisatie > Ondernemingskamer

Agenda

De Ondernemingskamer publiceert wekelijks de agenda van de zittingen. 

Contact

Bezoekadres:
IJdok 20
1013 MM Amsterdam

Postadres:
Ondernemingskamer
Gerechtshof Amsterdam
Postbus 1312
1000 BH Amsterdam

Telefoon- en mailcontact:
Telefoon 088 361 13 17
Veilig mailcontact met Ondernemingskamer (zivver.com)
E-mail ondernemingskamer@rechtspraak.nl

Zittingen

De Ondernemingskamer houdt zitting op donderdag.
Per donderdag kunnen in beginsel drie zaken worden geappointeerd.
In bijzondere (spoedeisende) zaken kan worden bepaald dat ook op andere dagen en tijdstippen zitting wordt gehouden.
In de maand augustus zal niet telkens zitting worden gehouden.

Kamersamenstelling

De Ondernemingskamer houdt zitting met telkens de voorzitter, twee raadsheren en twee raden (deskundigen uit de praktijk die geen lid zijn van de rechterlijke macht). Bij de Ondernemingskamer zijn de volgende personen werkzaam:

Voorzitter

 • dhr. mr. A.W.H. Vink

Raadsheren

 • mevr. mr. W.A.H. Melissen
 • mevr. mr. C.C. Meijer
 • dhr. mr. J.M. de Jongh
 • mevr. mr. A.P. Wessels
 • dhr. mr. M.A.M. Vaessen

Plaatsvervangend-Raadsheren

 • dhr. prof. mr. M.P. Nieuwe Weme
 • dhr. mr. A.J. Wolfs

Raden(-plaatsvervangers)

 • dhr. prof. dr. mr. F. van der Wel RA
 • dhr. prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA
 • mevr. drs. M.A. Scheltema
 • mevr. drs. P.G. Boumeester
 • dhr. prof. drs. E. Eeftink RA
 • dhr. mr. drs. G. Boon RA
 • dhr. prof. dr. mr. S. ten Have
 • mevr. mr. D.E.M. Aleman MBA
 • mevr. W. Wind
 • dhr. drs. V.G. Moolenaar
 • dhr. prof. dr. mr. A.J.C.C.M. Loonen
 • dhr. drs. A.G. Thomassen RT RV
 • dhr. dr. M.J.R. Broekema RV
 • mevr. drs. G. van Vollenhoven-Eikelenboom AG
 • mevr. mr. D. Koopmans
 • mevr. mr. drs. F. Marring RA
 • dhr. drs. G.A.J. Dubbeld
 • dhr. prof. dr. A.J. Brouwer RA

Voor een overzicht van de nevenfuncties zie het register nevenfuncties.

Secretarissen van de Ondernemingskamer

 • dhr. mr. F.L.A. Straathof
 • mevr. mr. B.J. Blok
 • mevr. mr. N.E.M. Keereweer
 • mevr. mr. D.I. Frans
 • mevr. mr. F.C.W. Wijffels 

Administratief-juridisch medewerkers

 • mevr. C.M.M. van Vlaanderen
 • mevr. L. Zakiyan

Bevoegdheid

De Ondernemingskamer is, als bijzondere Kamer van het Gerechtshof Amsterdam, landelijk bevoegd tot het behandelen en beslissen van de navolgende typen procedures en zaken:

 • verzoeken tot het instellen van een enquête en tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen, verzoeken tot het vaststellen van wanbeleid en tot het treffen van voorzieningen (enquêteprocedure, artt. 2:344 t/m 2:359 BW)
 • verzoeken tot inrichting van de jaarstukken overeenkomstig rechterlijk bevel (jaarrekeningprocedure, artt. 2:447, 448 BW)
 • vorderingen tot overdracht van aandelen door minderheidsaandeelhouders (uitkoopprocedure, art. 2:92a/2:201a/359a BW)
 • hoger beroep van een vonnis van een rechtbank in een geschillenregeling (art. 2:336 BW)
 • hoger beroep tegen een beschikking van een rechtbank inzake verzet tegen kapitaalvermindering (artt. 2:100 lid 3 BW, 997 Rv.)
 • hoger beroep tegen een beschikking van een rechtbank inzake verzet tegen fusie (artt. 2:316 lid 2 BW, 997 Rv.)
 • hoger beroep tegen een beschikking van een rechtbank inzake verzet tegen splitsing (artt. 2:334l BW, 997 Rv.)
 • hoger beroep tegen een beschikking van een rechtbank inzake verzet tegen beëindiging van overblijvende aansprakelijkheid in verband met het intrekken van een 2:403 BW verklaring (artt. 2:404 lid 5 BW, 997 Rv.)
 • verzoeken tot ongegrondverklaring van een bezwaar tegen benoeming lid raad van commissarissen (art. 2:268 lid 7 en 8 BW)
 • verzoeken (aan de voorzitter van de Ondernemingskamer) als bedoeld in art. 2:328 lid 3 BW, in geval van fusie van N.V.’s
 • verzoeken (aan de voorzitter van de Ondernemingskamer) als bedoeld in art. 2:334aa lid 4 BW, in geval van splitsing van N.V.’s
 • beroep van een ondernemingsraad tegen een adviesplichtig besluit van een ondernemer en verzoeken tot het treffen van voorlopige voorzieningen (art. 26 WOR)
 • verzoeken tot naleving van de Wet op de Europese Ondernemingsraden (art. 5 WEOR)
 • beroep van een verantwoordingsorgaan of belanghebbendenorgaan tegen een adviesplichtig besluit van een pensioenfonds en verzoeken tot het treffen van voorzieningen (art. 217 PW)
 • verzoek van een verantwoordingsorgaan, belanghebbendenorgaan of raad van toezicht in het kader van het enquêterecht ex 2:344 BW e.v. (art. 219 PW)
 • verzoek van de toezichthouder tot het aanstellen van een bewindvoerder over een pensioenfonds (art. 173 PW)
 • verzoek van de Minister tot vaststelling schadeloosstelling bij onteigening (art. 6:8-10 Wft)
 • beroep tegen de uitspraak van de geschillencommissie WMS (art.36 lid 1 WMS)
 • verzoeken op grond van art. 33 Woningwet tot schorsing of ontslag van een commissaris of raad van toezicht

Uitspraken

In veel gevallen wordt na afloop van de behandeling medegedeeld op welke dag uitspraak zal worden gedaan. In voorkomende gevallen - veelal spoedeisende zaken - kan uitspraak direct na de mondelinge behandeling geschieden.

Alle uitspraken van de Ondernemingskamer worden met inachtneming van de pseudonimiseerrichtlijn gepubliceerd in de rubriek 'uitspraken'.

De uitspraken van de Ondernemingskamer kunt u vinden via het zoekscherm in het uitsprakenregister -> klik aan: Uitgebreid zoeken -> gerechtshoven -> gerechtshof Amsterdam -> civiel recht -> ondernemingsrecht

Onderzoeken en onmiddellijke voorzieningen

Op de pagina Onderzoeken en onmiddellijke voorzieningen vindt u openbare onderzoeksverslagen van de Ondernemingskamer, een Leidraad voor onderzoekers in enquêteprocedures, als ook de Praktijktips voor OK-bestuurders en de Protocol lijst van OK-functionarissen.

Persberichten

Persberichten van de Ondernemingskamer worden op deze website gepubliceerd, in de rubriek nieuws

Studentstage

De Ondernemingskamer biedt gemotiveerde rechtenstudenten (WO) die een master ondernemingsrecht volgen graag de mogelijkheid een studentstage te lopen. Een studentstage duurt in beginsel twee maanden. De eerstvolgende mogelijkheid is najaar 2024. Je kunt tot uiterlijk 31 mei 2024 solliciteren door je motivatiebrief, CV en cijferlijst(en) te sturen naar  ondernemingskamer@rechtspraak.nl.   

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met mevr. mr. N.E.M. Keereweer of mevr. mr. F.C.W. Wijffels (tel: 088 361 13 17 of  ondernemingskamer@rechtspraak.nl).