Laden...

Ondernemingskamer

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOver het gerechtshof > Organisatie > Ondernemingskamer

Agenda

De Ondernemingskamer publiceert wekelijks de agenda van de zittingen. U vindt deze op de pagina Nieuws.

Contact

Bezoekadres
IJdok 20
1013 MM Amsterdam

Postadres
Ondernemingskamer
Gerechtshof Amsterdam
Postbus 1312
1000 BH Amsterdam

Telefoon- en faxnummer
Telefoon 088 361 13 17
Fax 088 361 00 40
E-mail: ondernemingskamer@rechtspraak.nl

Zittingen

De Ondernemingskamer houdt zitting op donderdag.
Per donderdag kunnen in beginsel drie zaken worden geappointeerd.
In bijzondere (spoedeisende) zaken kan worden bepaald dat ook op andere dagen en tijdstippen zitting wordt gehouden.
In 2021 zal in de maand augustus in beginsel uitsluitend op donderdag 26 augustus een zitting plaatsvinden.

Kamersamenstelling

De Ondernemingskamer houdt zitting met telkens de voorzitter, twee raadsheren en twee raden (deskundigen uit de praktijk die geen lid zijn van de rechterlijke macht). Bij de Ondernemingskamer zijn de volgende personen werkzaam:

Voorzitter

 • mr. A.W.H. Vink

Raadsheren

 • mevrouw mr. M.M.M. Tillema
 • mevrouw mr. C.C. Meijer
 • mr. A.J. Wolfs
 • mr. J.M. de Jongh

Plaatsvervangend-Raadsheren

 • prof. mr. M.P. Nieuwe Weme
 • mr. H.J. Vetter

Raden(-plaatsvervangers)

 • prof. dr. mr. F. van der Wel RA
 • prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA
 • mevrouw drs. M.A. Scheltema
 • mevrouw drs. P.G. Boumeester
 • prof. drs. E. Eeftink RA
 • mevrouw drs. C. Smits-Nusteling RC
 • drs. J.S.T. Tiemstra RA
 • mr. drs. G. Boon RA
 • prof. dr. mr. S. ten Have
 • mevrouw mr. D.E.M. Aleman MBA
 • mevrouw W. Wind
 • drs. V.G. Moolenaar
 • prof.dr. A.J.C.C.M. Loonen
 • drs. A.G. Thomassen RT REP
 • dr. M.J.R. Broekema RV
 • mevr. drs. G. van Vollenhoven-Eikelenboom AG
 • mevr. mr. D. Koopmans

Voor een overzicht van de nevenfuncties zie het register nevenfuncties.

Secretarissen van de Ondernemingskamer

 • mevrouw mr. M.A. Sterk
 • de heer mr. F.L.A. Straathof
 • mevrouw mr. S.C. Prins
 • mevrouw mr. B.J. Blok
 • mevrouw mr. N.E.M. Keereweer
 • mevrouw mr. E.J.M. Imthorn

Administratief-juridisch medewerkers

 • mevrouw C.M.M. van Vlaanderen
 • mevrouw I. Veerman-Tol

Bevoegdheid

De Ondernemingskamer is, als bijzondere Kamer van het Gerechtshof Amsterdam, landelijk bevoegd tot het behandelen en beslissen van de navolgende typen procedures en zaken:

 • verzoeken tot het instellen van een enquête en tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen, verzoeken tot het vaststellen van wanbeleid en tot het treffen van voorzieningen (enquêteprocedure, artt. 2:344 t/m 2:359 BW)
 • verzoeken tot inrichting van de jaarstukken overeenkomstig rechterlijk bevel (jaarrekeningprocedure, artt. 2:447, 448 BW)
 • vorderingen tot overdracht van aandelen door minderheidsaandeelhouders (uitkoopprocedure, art. 2:92a/2:201a BW)
 • hoger beroep van een vonnis van een rechtbank in een geschillenregeling (art. 2:336 BW)
 • hoger beroep tegen een beschikking van een rechtbank inzake verzet tegen kapitaalvermindering (artt. 2:100 lid 3/2:209 lid 3 BW, 997 Rv.)
 • hoger beroep tegen een beschikking van een rechtbank inzake verzet tegen fusie (artt. 2:316 lid 2 BW, 997 Rv.)
 • hoger beroep tegen een beschikking van een rechtbank inzake verzet tegen splitsing (artt. 2:334l BW, 997 Rv.)
 • hoger beroep tegen een beschikking van een rechtbank inzake verzet tegen beëindiging van overblijvende aansprakelijkheid in verband met het intrekken van een 2:403 BW verklaring (artt. 2:404 lid 5 BW, 997 Rv.)
 • verzoeken tot ongegrondverklaring van een bezwaar tegen benoeming lid raad van commissarissen (art. 2:268 lid 9 BW)
 • verzoeken (aan de voorzitter van de Ondernemingskamer) als bedoeld in art. 2:328 lid 3 BW, in geval van fusie van N.V.’s
 • verzoeken (aan de voorzitter van de Ondernemingskamer) als bedoeld in art. 2:334aa BW, in geval van splitsing van N.V.’s
 • beroep van een ondernemingsraad tegen een adviesplichtig besluit van een ondernemer en verzoeken tot het treffen van voorlopige voorzieningen (art. 26 WOR)
 • verzoeken tot naleving van de Wet op de Europese Ondernemingsraden (art. 5 WEOR)
 • beroep van een verantwoordingsorgaan of belanghebbendenorgaan tegen een adviesplichtig besluit van een pensioenfonds en verzoeken tot het treffen van voorzieningen (art. 217 PW)
 • verzoek van een verantwoordingsorgaan, belanghebbendenorgaan of raad van toezicht tot het instellen van een enquête en tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen, verzoeken tot het vaststellen van wanbeleid en tot het treffen van voorzieningen (art. 219 PW)
 • verzoek van de toezichthouder tot het aanstellen van een bewindvoerder over een pensioenfonds (art. 173 PW)
 • verzoek van de Minister tot vaststelling schadeloosstelling bij onteigening (art. 6:8-10 Wft)
 • beroep tegen de uitspraak van de geschillencommissie WMS (art.36 lid 1 WMS)
 • verzoeken op grond van art. 33 Woningwet tot schorsing of ontslag van een commissaris of raad van toezicht

Uitspraken

In veel gevallen wordt na afloop van de behandeling medegedeeld op welke dag uitspraak zal worden gedaan. In voorkomende gevallen - veelal spoedeisende zaken - kan uitspraak terstond na de mondelinge behandeling geschieden.

Alle uitspraken van de Ondernemingskamer worden met inachtneming van de anonimiseringsrichtlijnen gepubliceerd in de rubriek 'uitspraken'.

De uitspraken van de Ondernemingskamer kunt u vinden via het zoekscherm in het uitsprakenregister -> klik aan: Uitgebreid zoeken -> gerechtshoven -> gerechtshof Amsterdam -> civiel recht -> ondernemingsrecht

Onderzoeken en onmiddellijke voorzieningen

Op de pagina Onderzoeken en onmiddellijke voorzieningen vindt u onderzoeksverslagen van de Ondernemingskamer, een Leidraad voor onderzoekers in enquêteprocedures, als ook de Praktijktips voor OK-bestuurders en de Protocol lijst van OK-functionarissen.

Persberichten

Persberichten van de Ondernemingskamer worden op deze website gepubliceerd, in de rubriek nieuws. Ook worden zij per fax verzonden aan een aantal persdiensten en aan een aantal financiële en economische redacties van de (schrijvende) pers.

Studentstage

De Ondernemingskamer biedt gemotiveerde rechtenstudenten (WO) die in de laatste fase van hun studie verkeren graag de mogelijkheid een studentstage te lopen.

Een studentstage duurt in beginsel twee maanden. De Ondernemingskamer biedt een stageplek aan voor het voorjaar 2022. Geïnteresseerden kunnen tot 8 oktober 2021 hun interesse kenbaar maken via een e-mail aan ondernemingskamer@rechtspraak.nl. Voor meer informatie kunnen zij contact opnemen met mr. F.L.A. Straathof of mevrouw mr. S.C. Prins (tel: 088 361 13 17).