Laden...

Regels en procedures gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshoven > Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Regels procedures en klachten

Algemeen

De besturen van de gerechtshoven en rechtbanken hebben op grond van artikel 21 van de Wet op de rechterlijke organisatie een zaaksverdelingsreglement vastgesteld, waarin per zittingsplaats wordt bepaald voor welke categorieën van zaken in die zittingsplaats zittingen worden gehouden. Het zaaksverdelingsreglement van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (officielebekendmakingen.nl) is op 18 april 2014 in de Staatscourant geplaatst.

 

Invoering regiegesprek civiele zaken

In het voorjaar van 2021 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden succesvol geëxperimenteerd met regiegesprekken in civiele handelszaken. Direct na het aanbrengen van de zaak namen raadsheren contact op met de advocaten om de beste aanpak voor hun zaak door te nemen.

Pilot regie in relatievermogensrecht zaken

De laatste jaren krijgt het hof meer zaken over huwelijksvermogensrecht en over de afwikkeling tussen ex-samenwoners. De omvang van de dossiers neemt toe. Het hof streeft ernaar het overzicht beter te bewaken via transparante dossiers en een formulier relatievermogensrecht.

 

Pilot - spoedappellen civielrecht (1 april 2023 tot en met 1 juli 2024)

Intro

De afgelopen jaren is door de afdeling civiel recht van ons gerechtshof veel inzet gepleegd op tijdigheid van de afhandeling van zaken. Dit heeft geresulteerd in een daling van onder meer het aantal onderhanden dagvaardingszaken en verkorting van de termijn waarop zaken op zitting kunnen worden behandeld. Recent is onderzocht hoe wij de gemiddelde doorlooptijd van spoedappellen kunnen verkorten.

Achtergrond

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft een aantal procesaanpassingen uitgewerkt die kunnen bijdragen aan het terugbrengen van de gemiddelde doorlooptijd van spoedappellen. Deze aanpassingen wil het hof graag tijdens een proefperiode van 6 maanden in de praktijk toetsen op effectiviteit en werkbaarheid, voor zowel gerechtshof Arnhem-Leeuwarden als advocatuur. Omdat een aantal maatregelen afwijkt van de bepalingen in het huidige procesreglement wordt hiervoor de medewerking van de advocaten van de balie gevraagd.

Om welke aanpassingen gaat het?

Het gaat daarbij om de volgende aanpassingen gedurende de proefperiode van 1 april 2023 tot en met 1 juli 2024:

  • In geval van spoedbehandeling van een zaak, zal in principe standaard een zitting worden gepland.
  • Bij het verzoek tot spoedbehandeling geeft appellant verhinderingen in dagdelen op voor zowel appellant als geïntimeerde. Dit voor de periode van 4 weken te rekenen vanaf 2 weken na de geplande aanbrengdatum.
  • Het aantal verhinderingen per procespartij is gemaximeerd op 10 dagdelen.
  • Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zal op basis hiervan per omgaande een zitting trachten te plannen.
  • Bij het aanbrengen van het spoedappel dienen gelijktijdig het procesdossier en de dagvaarding te worden overgelegd, voor zover nog niet gedaan. Voor de memorie van antwoord geldt de gebruikelijke termijn van twee weken.
  • Wanneer tijdens de procedure een uitstel- of aanhoudingsverzoek wordt gedaan wordt de spoedbehandeling door ons gerechtshof heroverwogen.

Hoe verder?

Met deze aanpassingen denkt het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in het belang van rechtzoekenden meer regie te kunnen voeren op de doorlooptijden van spoedappellen. Het verloop van de spoedappellen zal tijdens de proefperiode actief worden gemonitord. Ook zal aan procesvertegenwoordigers worden gevraagd naar hun ervaringen. De betrokkenen in deze pilot zullen t.z.t. geïnformeerd worden via de balie over de uitkomsten.

Update 1 oktober 2023

Hoewel het om kleine aantallen zaken gaat zien wij over de hele linie een verbetering in de snelheid waarmee de spoedappellen worden afgehandeld. Het hof wil de pilot daarom graag met 6 maanden verlengen om nog wat meer ervaring op te doen en de werkwijze verder te bestendigen.

Update 12 maart 2024

Het hof wil in de komende periode tot en met 1 juli de nieuwe werkwijze aandachtig evalueren .

 

Deze specifieke reglementen, procedures en formulieren zijn aanvullend/afwijkend van de landelijke reglementen, procedures en formulieren. Bekijk het volledige overzicht met landelijke reglementen en klachten.