Laden...

Bestuursreglement

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Artikel 1. Zittingsplaatsen en zetel van het gerechtsbestuur

 1. Het gerechtshof Den Haag heeft de volgende zittingsplaatsen:
  1. zittingsplaats Den Haag, tevens zetel bestuur;
   adresgegevens: Prins Clauslaan 60 2592 AJ Den Haag
  2. zittingsplaats Rotterdam (zittingsplaats met griffiefunctie)
   adresgegevens: Wilhelminaplein 100, 3072 AK Rotterdam
  3. zittingsplaats Dordrecht (zittingsplaats met griffiefunctie)
   adresgegevens: Steegoversloot 36, 3311 PP Dordrecht.

Artikel 2. Openingstijden griffies

De griffie van het gerechtshof is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30u. tot 17.00u.

 

Artikel 3. Organisatiestructuur

Het gerechtshof is onderverdeeld in de volgende organisatorische eenheden:

 1. het bestuur;
 2. het bureau bestuurs- en bedrijfsondersteuning;
 3. de afdeling civiel recht, onderverdeeld in team handel I, team handel II en team familierecht;
 4. het team belastingrecht;
 5. de griffie (civiel recht en belastingrecht);
 6. de afdeling strafrecht, onderverdeeld in team 1, team 2 en team 3.

 

Artikel 4. Indeling in kamers en vaststellen van de bezetting

 1. Het bestuur stelt jaarlijks per 1 januari een overzicht vast welke categorieën zaken door elk van de (afdelingen en) teams worden behandeld. Het schema wordt gepubliceerd op www.rechtspraak.nl en ligt op iedere zittingsplaats van het gerechtshof ter inzage.
 2. Het bestuur stelt jaarlijks (per 1 januari) de bezetting van de afdelingen (teams) vast, welke afdelingen (teams) enkel- en meervoudige kamers vormen. Het gerechtshof kent enkelvoudige en meervoudige kamers voor de behandeling van zaken als bedoeld in de artikelen 63 tot en met 71 van de Wet op de rechterlijke organisatie. Degenen die deel uitmaken van een afdeling of een team dat is belast met de behandeling van zaken als bedoeld in de artikelen 63 tot en met 71 van de Wet op de rechterlijke organisatie, zijn aangewezen als lid van de enkelvoudige en meervoudige kamers, bedoeld in die artikelen.
 3. Tussentijdse wijzigingen in het overzicht, bedoeld in lid 1, worden door het bestuur binnen 1 maand na de wijziging in het schema verwerkt.
 4. Teams kunnen in afwijking van de gepubliceerde indeling, incidenteel onderscheidenlijk tijdelijk worden belast met de behandeling van een zaak of zaken uit een (andere afdeling en/of) ander team, indien dit als gevolg van bezettingsproblemen, om opleidingsredenen, vanwege bijzondere kennis, of om enige andere reden noodzakelijk en/of nuttig wordt geoordeeld. Afdelingsvoorzitters oefenen deze bevoegdheid uit met betrekking tot de indeling binnen hun afdeling. Het bestuur is in overige gevallen bevoegd en kan zijn bevoegdheid mandateren aan afdelingsvoorzitters en/of teamvoorzitters.

 

 

Artikel 5. Toedeling van zaken

 1. Namens het bestuur worden in de afdelingen en/of teams roosters gemaakt. Raadsheren worden daarin ingedeeld afhankelijk van de omvang van hun aanstelling en de werkbelasting die met de behandeling van de onderscheiden categorieën zaken en zittingen is gemoeid.
 2. Bij de inroostering van raadsheren op de onderscheiden categorieën van zaken en zittingen wordt onder meer zoveel mogelijk rekening gehouden met
  1. de algemene rechterlijke ervaring die voor de behandeling van een bepaalde soort zaken of zaak wordt geëist;
  2. de specifieke kennis en/of ervaring op een bepaald rechtsgebied die voor de behandeling van een bepaalde soort zaken of zaak wordt geëist;
  3. individuele omstandigheden die van invloed zijn op de inzetbaarheid van de raadsheer.
 3. De naam/namen van de behandelend raadsheer/ raadsheren zijn, voor zover al niet in de oproep vermeld, uiterlijk vanaf 2 weken voor de aanvang van de zitting door belanghebbenden bij het gerechtshof op te vragen. Van zittingen met een oproepingstermijn korter dan 2 weken wordt direct aan partijen de naam/namen van de behandelend raadsheer/raadsheren bekend gemaakt. Belanghebbenden kunnen kort voor de aanvang van de zitting bij de bode navragen of er wijzigingen zijn in de rechterlijke bezetting die nog niet eerder bekend waren gemaakt.

 

 

Artikel 6. Bevordering van juridische kwaliteit en uniforme rechtstoepassing

 1. Het bestuur heeft het kwaliteitsbeleid van het gerechtshof vastgelegd in een of meer afzonderlijke documenten.
 2. Het bestuur bevordert de juridische kwaliteit en de uniforme rechtstoepassing en voert daartoe periodiek - en wel tenminste een maal per jaar - overleg met de door de gerechtsvergadering aangewezen commissie kwaliteit.

 

 

Artikel 7. Externe gerichtheid en externe contacten

 1. Het bestuur richt een voorziening in voor de externe oriëntatie en advies, onder de benaming klankbordgroep appelrechtspraak.
 2. Het bestuur overlegt periodiek - en steeds ten minste eenmaal per jaar - met in ieder geval de volgende externe overlegpartners:
  1. De dekens van de orden van advocaten in het ressort.
  2. Het openbaar ministerie.
 3. Het bestuur besteedt in het jaarverslag op basis van artikel 35, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie aandacht aan:
  1. de wijze waarop het bestuur bij de beleidsvorming en de beleidsuitvoering acht heeft geslagen op hetgeen leeft in de maatschappij;
  2. de wijze waarop het bestuur bij de beleidsvorming en de beleidsuitvoering acht heeft geslagen op hetgeen in de in lid 1 bedoelde voorziening is opgemerkt en geadviseerd.