Laden...

Indienen verzoek Wet open overheid (Woo-verzoek)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie > Raad voor de rechtspraak > Indienen verzoek Wet open overheid (Woo-verzoek)

Wat houdt een verzoek Wet open overheid in?

Op grond van deze wet mag iedereen om openbaarmaking van informatie vragen over alle onderwerpen van de Raad voor de rechtspraak en het College van afgevaardigden.

Uw verzoek moet gaan over informatie die is vastgelegd in stukken. Met stukken wordt bedoeld: een door de Raad voor de rechtspraak of College van afgevaardigden opgemaakt of ontvangen schriftelijk stuk of andere vormen van vastgelegde gegevens die verband houden met de publieke taak van de Raad voor de rechtspraak of het College van afgevaardigden. Het gaat bijvoorbeeld om papieren documenten als brieven, rapporten, memo’s, beleidsdocumenten en digitale stukken zoals e-mailberichten. 

Het Woo-besluit en de bijbehorende documenten worden gepubliceerd op deze website. 

 

Waarover kunt u wel en niet een Woo-verzoek doen?

De Raad voor de rechtspraak krijgt regelmatig Woo-verzoeken die hij niet in behandeling kan nemen. Zo vallen de gerechten niet onder de Woo. U kunt dus geen Woo-verzoek doen over informatie die berust bij de gerechten, zoals:

 • informatie over lopende of afgeronde procedures;
 • informatie over procespartijen;
 • informatie over specifieke personen die betrokken zijn bij een rechtszaak
 • het opvragen van een uitspraak. Wilt u een uitspraak ontvangen? Stuur dan een brief naar de desbetreffende rechtbank met een specifieke omschrijving van de uitspraak die u wilt ontvangen. 

De taken van de Raad voor de rechtspraak en het College van afgevaardigden staan omschreven in de Wet op de Rechterlijke organisatie. Hierover kunt u wel een Woo-verzoek doen.

Twijfelt u of u een Woo-verzoek kunt doen? Neem dan eerst telefonisch contact op met de Woo-contactpersoon. 

Een Woo-verzoek is bedoeld om beschikbare informatie over een bepaald onderwerp op te vragen. Voor een vraag waarop u een antwoord wilt, hoeft u geen Woo-verzoek te doen. Specifieke vragen met betrekking tot werkzaamheden van de Raad, kunt u per post sturen aan Raad voor de rechtspraak, Postbus 90613, 2509 LP Den Haag. U ontvangt in dat geval meestal sneller een antwoord. De Raad mag geen juridisch advies geven.

Heeft u een specifieke vraag over een lopende rechtszaak? Neem dan rechtstreeks contact op met de betreffende rechtbank of gerechtshof. Het Rechtspraak Servicecentrum (RSC) beantwoordt algemene vragen over de Rechtspraak.

 

Indienen Woo-verzoek

Is de informatie waar u naar op zoek bent, niet al openbaar? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen.

Vermeld in het Woo-verzoek altijd:

 • uw contactgegevens, inclusief telefoonnummer
 • dat het om een Woo-verzoek gaat
 • over welk onderwerp het gaat
 • om welke of wat voor soort documenten het gaat (omschrijf het document zo nauwkeurig mogelijk)
 • over welke periode het gaat
 • of u informatie wenst van de Raad voor de rechtspraak of het College van afgevaardigden

Een verzoek om informatie op grond van de Woo richt u aan:

 • e-mail: woo@rechtspraak.nl 
 • schriftelijk: Raad voor de rechtspraak, t.a.v. team Juridische Zaken (Woo), postbus 90613, 2509 LP Den Haag

Bovengenoemde contactgegevens zijn uitsluitend bedoeld voor vragen en verzoeken op grond van de Woo. Heeft u een specifieke vraag over een lopende rechtszaak? Neem dan rechtstreeks contact op met de betreffende rechtbank of gerechtshof. Het Rechtspraak Servicecentrum beantwoordt algemene vragen over de rechtspraak.

 

 

Woo-contactpersoon

Heeft u vragen over welke informatie beschikbaar is of over de behandeling van uw Woo-verzoek, dan kunt u contact opnemen met de Woo-contactpersoon. 

De Woo-contactpersoon is bereikbaar op maandag tot en met donderdag tussen 09:00 uur en 17:00 uur op het telefoonnummer 088 362 43 26. 

U kunt uw vraag ook altijd stellen door een e-mail te sturen aan woo@rechtspraak.nl.

Reactietermijn

Na ontvangst van het Woo-verzoek door de Raad voor de rechtspraak of het College van afgevaardigden, ontvangt u een bevestiging. Als er nog vragen zijn over uw verzoek, neemt de behandelaar van het verzoek contact met u op. 

De Raad voor de rechtspraak en het College van afgevaardigden hebben 4 weken de tijd om een besluit op uw Woo-verzoek te nemen. Als het nodig is, kan deze termijn met nog 2 weken worden verlengd. Hier krijgt u een bericht van. 

Als uw Woo-verzoek omvangrijk is, zal de behandelaar van het Woo-verzoek aanvullende afspraken met u maken over de termijnen.

 

Welke informatie wordt openbaar gemaakt? 

Het uitgangspunt is dat alle informatie openbaar wordt gemaakt. Het kan zijn dat er informatie in de documenten staat die niet openbaar mag worden gemaakt. 

De criteria voor openbaarmaking zijn vastgelegd in de Woo. Bijvoorbeeld vanwege de privacy van personen. In het besluit wordt toegelicht welke informatie wel en niet openbaar is gemaakt en de reden waarom informatie niet openbaar wordt gemaakt. Niet openbaar maken kan ook te maken hebben met de belangen van derden.

Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen, waarin zij aangeven waarom ze vinden dat informatie wel of niet openbaar kan worden gemaakt. Vanwege een zienswijzeprocedure kan het langer duren voordat het Woo-besluit wordt genomen. Hier krijgt u bericht van. 

 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met het Woo-besluit, kunt u bezwaar maken. Vervolgens kunt u ook beroep en hoger beroep instellen. In het Woo-besluit staat hoe u bezwaar of beroep kan aantekenen. 


Gepubliceerde Woo-besluiten


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact