Bestuursrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOver de rechtbank > Organisatie > Bestuursrecht

Bestuursrechter

De bestuursrechter behandelt zaken over onder andere:

Rechtbank Rotterdam fungeert als nevenzittingsplaats van de vreemdelingenkamer van de rechtbank Den Haag.

De griffie van bestuursrecht is in Rotterdam gevestigd. De behandeling van zaken kan op beide locaties plaatsvinden.

 

Praktische informatie aanbrengen zaken

 

 

 

Bijzondere competenties

De rechtbank Rotterdam is de enige rechtbank in Nederland die in eerste aanleg oordeelt in geschillen over delen van het economisch bestuursrecht. Economisch bestuursrecht betreft bijvoorbeeld besluiten van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB).

Ook geschillen over besluiten van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op grond van de Warenwet en de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden in eerste aanleg alleen door rechtbank Rotterdam behandeld.

Beleid publicatiebesluiten Autoriteit Consument en Markt, de Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank N.V.

De teams bestuursrecht van de rechtbank Rotterdam voeren het volgende beleid bij de plaatsing op deze site van uitspraken over publicatiebesluiten (dat wil zeggen uitspraken in zaken waarin de publicatie van een besluit door de Autoriteit Consument en Markt, de Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank N.V. in geschil is).

  1. Ook uitspraken over publicatiebesluiten worden in beginsel geplaatst op rechtspraak.nl.
  2. Indien het uitspraken betreft waarbij een besluit tot publicatie wordt geschorst, vernietigd of herroepen, wordt een versie van de uitspraak op rechtspraak.nl geplaatst waarin geen tot de (rechts)persoon herleidbare gegevens zijn opgenomen. Indien weglating van die gegevens onvoldoende waarborg is voor niet kunnen herleiden tot de betrokken (rechts)persoon, wordt de uitspraak niet gepubliceerd.
  3. Indien het uitspraken betreft waarbij een besluit tot publicatie niet wordt geschorst, vernietigd of herroepen, worden in geval van publicatie de anonimiseringsrichtlijnen in acht genomen.
  4.  Op rechtspraak.nl wordt geen (voor)aankondiging gedaan van de dag van uitspraak.
  5.  In bijzondere situaties kan de rechtbank afwijken van het vermelde onder 2 of 4. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als over het geschil al is gepubliceerd in de media of als de betrokken (rechts)persoon geen bezwaar heeft tegen bekendmaking van de uitspraak(datum).
  6. Dit (gewijzigde) beleid wordt gepubliceerd op rechtspraak.nl.

 


 

 

 

De zitting

                   

De rechtbank streeft ernaar om tussen 13 – 26 weken na binnenkomst van het beroepschrift een zitting te houden. In de uitnodiging voor de zitting staat informatie over de gang van zaken op de zitting. In de meeste gevallen begint de rechter met het stellen van vragen en is het niet de bedoeling dat een pleitnota wordt opgesteld (en voorgelezen). Op de zitting bespreekt en bekijkt de rechter in overleg met de procespartijen wat de meest adequate behandeling van de zaak is. Het doel is om op de zitting zo veel mogelijk in één keer tot een praktische en/of juridisch verantwoorde oplossing van het geschil te komen.

Het kan zijn dat de rechter bekijkt of een schikking mogelijk is of dat hij met partijen bekijkt of het geschil door middel van mediation kan worden opgelost. Ook kan de rechter op de zitting uitleg en inzicht geven in de proces- of bewijspositie van partijen. Er kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over bewijslevering of over het benoemen van een deskundige. Een andere mogelijkheid is dat de rechter direct uitspraak doet of dat hij aan de hand van een tussenuitspraak sturing geeft aan het vervolg van de procedure.

 

Uitzonderingen

De gang van zaken zal anders zijn in de volgende gevallen:

  • Meervoudigekamerzaken. In die zaken behandelen drie rechters in plaats van één rechter uw zaak.
  • Zaken die vereenvoudigd af worden gedaan (zaken waarin de rechtbank tot de conclusie komt dat zonder zitting uitspraak kan worden gedaan, omdat de rechtbank kennelijk onbevoegd is of omdat het beroep kennelijk niet-ontvankelijk, kennelijk ongegrond of kennelijk gegrond is)
  • Verzoeken om een voorlopige voorziening, bewaringszaken en beroepen tegen het niet-tijdig beslissen van de overheid. In die gevallen wordt de zaak, indien nodig, zo snel mogelijk op een zitting behandeld.