Laden...

Bestuursrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOver de rechtbank > Organisatie > Bestuursrecht

Bestuursrechter

Bij het bestuursrecht staan particulieren of organisaties tegenover de overheid. Als u het niet eens bent met een beslissing van een bestuursorgaan, bezwaar heeft gemaakt en dit is afgewezen, kunt u naar de bestuursrechter.

De bestuursrechter behandelt zaken over onder andere:

Rechtbank Rotterdam fungeert als nevenzittingsplaats van de vreemdelingenkamer van de rechtbank Den Haag.

De griffie van bestuursrecht is in Rotterdam gevestigd. De behandeling van zaken kan op beide locaties plaatsvinden.

 

Praktische informatie aanbrengen zaken

 

Bijzondere competenties

De rechtbank Rotterdam is de enige rechtbank in Nederland die in eerste aanleg oordeelt in geschillen over delen van het economisch bestuursrecht. Economisch bestuursrecht betreft bijvoorbeeld besluiten van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB).

Ook geschillen over besluiten van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op grond van de Warenwet en de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden in eerste aanleg alleen door rechtbank Rotterdam behandeld.

Meer over het Beleid publicatiebesluiten Autoriteit Consument en Markt, de Autoriteit Financiële markten of De Nederlandsche Bank N.V.

 

De zitting

De rechtbank streeft ernaar om tussen 13 – 26 weken na binnenkomst van het beroepschrift een zitting te houden. In de uitnodiging voor de zitting staat informatie over de gang van zaken op de zitting. In de meeste gevallen begint de rechter met het stellen van vragen en is het niet de bedoeling dat een pleitnota wordt opgesteld (en voorgelezen). Op de zitting bespreekt en bekijkt de rechter in overleg met de procespartijen wat de meest adequate behandeling van de zaak is. Het doel is om op de zitting zo veel mogelijk in één keer tot een praktische en/of juridisch verantwoorde oplossing van het geschil te komen.

Het kan zijn dat de rechter bekijkt of een schikking mogelijk is of dat hij met partijen bekijkt of het geschil door middel van mediation kan worden opgelost. Ook kan de rechter op de zitting uitleg en inzicht geven in de proces- of bewijspositie van partijen. Er kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over bewijslevering of over het benoemen van een deskundige. Een andere mogelijkheid is dat de rechter direct uitspraak doet of dat hij aan de hand van een tussenuitspraak sturing geeft aan het vervolg van de procedure.

 

Uitzonderingen

De gang van zaken zal anders zijn in de volgende gevallen:

  • Meervoudigekamerzaken. In die zaken behandelen drie rechters in plaats van één rechter uw zaak.
  • Zaken die vereenvoudigd af worden gedaan (zaken waarin de rechtbank tot de conclusie komt dat zonder zitting uitspraak kan worden gedaan, omdat de rechtbank kennelijk onbevoegd is of omdat het beroep kennelijk niet-ontvankelijk, kennelijk ongegrond of kennelijk gegrond is)
  • Verzoeken om een voorlopige voorziening, bewaringszaken en beroepen tegen het niet-tijdig beslissen van de overheid. In die gevallen wordt de zaak, indien nodig, zo snel mogelijk op een zitting behandeld.

 

De uitspraak

De rechtbank kan mondeling of schriftelijk uitspraak doen. Als de rechtbank mondeling uitspraak doet, gebeurt dat meestal direct na de behandeling op de zitting. Een schriftelijke uitspraak moet, als er geen bijzonderheden zijn, binnen zes weken na de behandeling op de zitting worden gedaan. Die termijn kan nog eens met zes weken verlengd worden.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht geschiedt iedere bestuursrechtelijke uitspraak in het openbaar. Van de uitspraken die zijn gedaan, stelt de rechtbank een proces-verbaal op. Belangstellenden kunnen een afschrift van dat proces-verbaal (met daarin onder andere het zaaknummer, de namen van partijen en de beslissing van de rechtbank) kosteloos opvragen bij de griffie en toegezonden krijgen. Aan de hand van dat proces-verbaal kunnen belangstellenden dan desgewenst een afschrift van een bepaalde uitspraak opvragen bij de griffie. De rechtbank kan die uitspraak dan kosteloos verstrekken of die in het uitspraken register publiceren.