Klacht niet-vervolgen strafbaar feit

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksStrafrecht > Procedures > Klacht niet-vervolgen strafbaar feit

 De procedure bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • U kunt de klacht artikel 12 Sv. uitsluitend per brief indienen (niet via e-mail of fax).

  Inhoud klachtenbrief

  De klachtenbrief moet het volgende bevatten:

  • het nummer dat de officier van justitie (parketnummer) of de politie (mutatienummer) aan de zaak heeft gegeven
  • om welk strafbaar feit het gaat
  • wie vervolgd moet worden (de beklaagde)
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing van de officier van justitie

  Dateer en onderteken de klachtenbrief. Stuur de klachtenbrief en stukken naar het gerechtshof in het werkgebied waar de beslissing tot niet (verdere) vervolging is genomen. Vermeld op de envelop: Klacht art. 12 Sv.

  Overzicht gerechtshoven

  Mee te sturen stukken

  Als u een kennisgeving of brief officier van justitie heeft ontvangen waarin staat dat hij niet tot (verdere) vervolging overgaat, stuurt u daarvan een kopie mee.

  Advocaat niet verplicht

  Voor het indienen van een klacht volgens artikel 12 Sv. heeft u geen advocaat nodig. Als u opgeroepen wordt voor een zitting om daar uw klacht mondeling toe te lichten, mag u een advocaat meenemen naar de zitting. U mag zich ook door iemand anders laten bijstaan op de zitting.

 • De advocaat-generaal vertegenwoordigt het Openbaar Ministerie (OM) in hoger beroep. Nadat u de klacht heeft ingediend, verzamelt de advocaat-generaal op verzoek van het hof alle informatie over de zaak en brengt een advies uit.

  Verslag

  De advocaat-generaal brengt een schriftelijk verslag uit aan het hof. Dit betekent dat de advocaat-generaal contact opneemt met:

  • de officier van justitie die de zaak heeft behandeld, of met
  • de politie om de actuele stand van die zaak op te vragen.

  Eventueel kan de advocaat-generaal de politie opdragen om verder onderzoek te doen.

  Advies

  De advocaat-generaal geeft in het schriftelijk verslag een advies over of het feit vervolgd moet worden of niet. Het hof hoeft het advies van de advocaat-generaal niet te volgen. Wat eventueel door u als klager of door de beklaagde wordt verteld, kan voor het hof een reden zijn om anders te beslissen.

 • Wel/geen zitting

  Naar aanleiding van het schriftelijke verslag van de advocaat-generaal bepaalt het hof of het nodig is u te horen. Bij klachten die zogenaamd ‘kennelijk niet-ontvankelijk’ of ‘kennelijk ongegrond’ zijn, hoeft u niet gehoord te worden. Het hof beslist dan zonder zitting dat een vervolging niet mogelijk is en wijst uw klacht af.

  Kennelijk niet-ontvankelijk

  Kennelijk niet-ontvankelijk is bijvoorbeeld een klacht waarbij:

  • vaststaat dat deze niet binnen een bepaalde termijn is gedaan (bijvoorbeeld als het feit al is verjaard)
  • de beklaagde al voor het betreffende feit is of wordt vervolgd
  • diegene waarvan de vervolging wordt gewenst inmiddels is overleden
  Kennelijk ongegrond

  Kennelijk ongegrond is bijvoorbeeld een klacht waarbij het gaat over een feit waarvoor al iemand anders is veroordeeld.

  Oproep zitting

  In alle andere gevallen is er wel een zitting. U ontvangt een oproep om uw klacht tijdens een zitting mondeling toe te lichten. In de oproep staat wanneer (datum) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt. Bij de oproep ontvangt u ook een kopie van het verslag met daarin het advies van de advocaat-generaal.

  Uitstel zitting aanvragen

  Als u niet aanwezig kunt zijn op de zitting, kunt u of uw advocaat via een brief om uitstel vragen bij de voorzitter van de beklagkamer van het gerechtshof. U moet hier wel een goede reden voor hebben, bijvoorbeeld ziekte. Vraag het uitstel zo snel mogelijk aan.

  Aanhoudingenprotocol

  De rechtbanken en gerechtshoven hebben met elkaar een aanhoudingenprotocol ontwikkeld. Daarin wordt beschreven waarmee het hof rekening houdt als u een verzoek om uitstel van de zitting doet.
  Landelijk aanhoudingenprotocol

  Bericht over wel/geen uitstel

  De voorzitter is niet verplicht de zitting uit te stellen. Houd daar rekening mee. De voorzitter kan de zaak ook behandelen zonder u. Een paar dagen voor de zitting krijgt u of uw advocaat telefonisch of per mail bericht. Soms beslist het hof pas op de zitting. Als u wilt weten hoe er op uw verzoek is beslist, kunt u daarover ook zelf contact opnemen met het gerechtshof.
  Adressen gerechtshoven

  Aanwezigen zitting

  De zaak wordt tijdens een zitting door de raadkamer (1 of 3 raadsheren) behandeld. U bent niet verplicht om naar de zitting te komen. Komt u wel, dan kunt u uitleggen waarom u het niet eens bent met de beslissing van de officier van justitie om niet tot (verdere) vervolging over te gaan. Ook kunt u toelichten waarom u vindt dat dit wel zou moeten. U kunt iemand schriftelijk machtigen om namens u het woord te voeren.

  Beklaagde

  Het hof kan besluiten om ook de beklaagde te horen. Dat gebeurt meestal niet tijdens dezelfde zitting. De beklaagde is niet verplicht te verschijnen.

  Tolk

  Als u de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst, mag u op eigen kosten een tolk meenemen.

  Niet openbaar

  In principe behandelt de raadkamer uw klacht tijdens een zitting achter gesloten deuren. Dit houdt in dat alleen u als klager, eventuele gemachtigden/advocaten en de advocaat-generaal aanwezig mogen zijn. Hier kan het hof via een bijzonder toestemming een uitzondering op maken.

  Zie ook:

  In de rechtszaal

 • Het hof doet binnen 4 tot 6 weken na de zitting een uitspraak. Heeft het hof meer tijd nodig, dan laat hij dat tijdig weten. U krijgt de uitspraak (beschikking) thuisgestuurd. Als u een advocaat heeft ingeschakeld ontvangt deze de uitspraak. Het hof kan verschillende uitspraken doen:

  Mogelijke uitspraken

  Het hof kan verschillende uitspraken doen:

  Klacht afwijzen

  Wijst het hof de klacht af, dan is dat het einde van de zaak.

  Klacht gegrond verklaren

  Verklaart het hof de klacht volgens artikel 12 Sv. gegrond, dan krijgt de officier van justitie de opdracht om de strafzaak nader te onderzoeken of het strafbare feit te vervolgen. Dit betekent dat de officier van justitie de zaak aan de rechtbank voor moet leggen.

    

 • Tegen de beslissing van het gerechtshof is geen hoger beroep of cassatie mogelijk.

Om een klacht in te kunnen dienen, moet u rechtstreeks belanghebbend zijn, bijvoorbeeld als slachtoffer of nabestaande. U kunt geen klacht indienen over een beslissing die u onjuist vindt, maar waarbij u zelf niet betrokken bent.

 

Voorlichtingsfilmpje artikel 12 procedure

Voorlichtingsfilmpje artikel 12 procedure