Laden...

Klacht niet-vervolgen strafbaar feit

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksStrafrecht > Procedures > Klacht niet-vervolgen strafbaar feit

Bent u het niet eens met de beslissing van de officier van justitie van het Openbaar Ministerie om een strafbaar feit niet (verder) te vervolgen bij de strafrechter? Dan kunt u daarover een klacht indienen bij het gerechtshof. De beklagprocedure ‘niet-vervolgen strafbaar feit’ is niet openbaar.

Om een klacht in te kunnen dienen, moet u rechtstreeks belanghebbend zijn, bijvoorbeeld als slachtoffer of nabestaande. U kunt geen klacht indienen over een beslissing die u onjuist vindt, maar waarbij u zelf niet direct betrokken bent.

 De beklagprocedure bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • U kunt als klager uw klacht op grond van artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering (Sv) indienen bij het gerechtshof. Dit kan alleen schriftelijk per brief en niet per e-mail.

  Inhoud klachtenbrief

  Geef in de brief met uw klacht (klaagschrift) in ieder geval de volgende informatie:

  • het nummer dat de officier van justitie (parketnummer) of de politie (mutatienummer) aan de zaak heeft gegeven
  • om welk politiebureau of om welke vestiging van het Openbaar Ministerie (arrondissementsparket) het gaat
  • om welk strafbaar feit het gaat
  • wie volgens u vervolgd moet worden (de beklaagde)
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing van het Openbaar Ministerie om deze persoon niet te vervolgen
  • het adres waarop u bereikbaar bent, voor brieven van het gerechtshof

  Mee te sturen documenten

  Heeft u een brief van de officier van justitie ontvangen waarin staat dat hij niet tot (verdere) vervolging overgaat? Stuur hiervan dan een kopie mee.

  Klachtenbrief versturen

  Onderteken de klachtenbrief en zet de datum erbij. Stuur de brief en documenten naar het juiste gerechtshof. Deze moet in hetzelfde gebied liggen als het betrokken politiebureau of OM-vestiging. Vermeld op de envelop: Klacht art. 12 Sv.

  Advocaat niet verplicht

  Voor het schrijven en indienen van een klachtenbrief volgens artikel 12 Sv heeft u geen advocaat nodig. Maar het mag wel.


 • Het gerechtshof registreert uw klacht en stuurt een kopie naar de advocaat-generaal. Deze advocaat-generaal werkt bij het Openbaar Ministerie. Hij treedt op als openbaar aanklager bij het gerechtshof.

  Advocaat-generaal geeft zijn standpunt in een verslag

  De advocaat-generaal neemt contact op met:

  • de officier van justitie die heeft besloten om niet over te gaan tot vervolging
  • de politie om de actuele stand van die zaak op te vragen

  De advocaat-generaal kan de politie vragen om verder onderzoek te doen.

  De advocaat-generaal vraagt aan de officier van justitie waarom hij besloten heeft de beklaagde niet te vervolgen. De officier van justitie geeft in een rapport (ambtsbericht) zijn informatie aan de advocaat-generaal. Hierbij zit ook zijn advies over de afhandeling van de klacht.

  De advocaat-generaal bekijkt alle informatie en stelt een verslag op met zijn standpunt over uw klacht. Hij stuurt dit standpunt samen met het ambtsbericht en het proces-verbaal van de politie naar het gerechtshof.

  Het gerechtshof beslist over procedure

  De beklagkamer van het gerechtshof beslist zelfstandig hoe de procedure verder gaat. De beklagkamer hoeft het standpunt van de advocaat-generaal niet te volgen.


 • De beklagkamer bepaalt of het nodig is dat u extra uitleg komt geven tijdens een zitting.

  Er komt geen zitting als de beklagkamer op basis van de documenten in het dossier oordeelt dat uw klacht ‘kennelijk niet-ontvankelijk’ of ‘kennelijk ongegrond’ is. U ontvangt dan een beschikking van de beklagkamer met de reden waarom de kamer uw klacht heeft afgewezen. Bij deze beschikking vindt u kopieën van het ambtsbericht en het verslag van de advocaat-generaal.

  Kennelijk niet-ontvankelijk

  Kennelijk niet-ontvankelijk is bijvoorbeeld een klacht waarbij:

  • de officier van justitie voorafgaand aan het klaagschrift niet van het strafbare feit afwist (bijvoorbeeld omdat er geen aangifte is gedaan)
  • u als klager geen direct belang heeft bij vervolging
  • vast staat dat de klacht niet binnen een bepaalde termijn is ingediend (bijvoorbeeld als het feit al is verjaard)
  • de beklaagde al voor het betreffende feit is of wordt vervolgd
  • de beklaagde inmiddels is overleden

  Kennelijk ongegrond

  Een klacht is kennelijk ongegrond als meteen duidelijk is dat de klacht niet tot strafvervolging leidt.

 • Oproep voor zitting

  In alle andere gevallen roept de beklagkamer u op voor een zitting. Deze zitting is niet openbaar. U krijgt tijdens de zitting de gelegenheid om uw klacht mondeling uit te leggen.

  Als het nodig is, roept de beklagkamer ook de beklaagde op om uitleg te geven. Dat gebeurt meestal niet tijdens dezelfde zitting. Tijdens die zitting krijgt de beklaagde de gelegenheid om opmerkingen te maken over uw klacht. De beklaagde is niet verplicht om op vragen te antwoorden.

  Bijstand door een advocaat

  Het is niet verplicht om een advocaat mee te nemen, maar het mag wel. Mogelijk heeft u recht op gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging). Voor meer informatie hierover, kunt u contact opnemen met een advocaat of de Raad voor rechtsbijstand. U mag ook iemand anders meenemen om u te helpen tijdens de zitting. Dan moet u deze persoon wel machtigen.

  Uitstel zitting aanvragen

  Kunt u niet aanwezig zijn op de zitting? Dan kunt u of uw advocaat via een brief om uitstel vragen bij de voorzitter van de beklagkamer van het gerechtshof. Dit heet een aanhoudingsverzoek. U moet wel een goede reden voor uitstel hebben, bijvoorbeeld ziekte. Als de beklagkamer erom vraagt, moet u de reden voor uw verzoek tot uitstel onderbouwen. Dit kan bijvoorbeeld met een brief van een dokter of ziekenhuis. Vraag het uitstel zo snel mogelijk aan.

  Aanhoudingenprotocol

  De rechtbanken en gerechtshoven hebben met elkaar een aanhoudingenprotocol ontwikkeld. Hierin staat waar het hof rekening mee houdt als u vraagt om de zitting uit te stellen.

  Bericht over wel/geen uitstel

  De beklagkamer beslist in principe pas tijdens de zitting zelf over het uitstel. Soms beslist de kamer hier al eerder over. U of uw advocaat ontvangt in dat geval bericht. U kunt ook zelf informeren bij de griffie. De beklagkamer is niet verplicht om de zitting uit te stellen. De kamer kan uw zaak ook behandelen zonder dat u er bent.

  Tolk

  Beheerst u de Nederlandse taal niet of onvoldoende of bent u doof of slechthorend? Als u dit uiterlijk 14 dagen voor de zitting aan het gerechtshof laat weten, kan het hof een tolk voor u oproepen. U mag ook op eigen kosten zelf een tolk meebrengen.

  Uw dossier inzien voorafgaand aan de zitting

  U kunt voor de zitting het dossier inzien. Hiervoor neemt u telefonisch contact op met de griffie. Doe dit binnen 14 dagen na de datum op de brief met de oproep voor de zitting. Als u het dossier komt inzien, moet u uw identiteitsbewijs tonen. De voorzitter van de beklagkamer kan besluiten dat u bepaalde stukken niet mag bekijken, bijvoorbeeld om iemands privacy te beschermen.

  Alleen een advocaat kan kopieën van (dossier)stukken opvragen.


 • Behandeling door de beklagkamer

  De beklagkamer van het gerechtshof behandelt uw klacht tijdens de zitting. Afhankelijk van hoe ingewikkeld de zaak is, bestaat de beklagkamer uit 1 of 3 raadsheren (rechters bij het gerechtshof).

  Uw aanwezigheid op de zitting

  U bent als klager of beklaagde, niet verplicht naar de zitting te komen. U heeft de volgende keuzes:

  U komt wel naar de zitting:

  • alleen
  • samen met een advocaat
  • samen met iemand anders om u in de procedure bij te staan. Dit kan bijvoorbeeld een vriend, familielid of jurist van een verzekeringsmaatschappij zijn. U moet deze persoon schriftelijk machtigen om u bij te staan

  U komt niet naar de zitting:

  • u negeert de oproep voor de zitting
  • u machtigt iemand anders om namens u het woord te voeren op de zitting. Dit doet u via een schriftelijke machtiging
  • u machtigt een advocaat om namens u het woord te voeren op de zitting. Een mondelinge machtiging is hiervoor voldoende. Voor de zitting zegt uw advocaat tegen de beklagkamer dat u hem heeft gemachtigd

  Iemand schriftelijk machtigen

  In een schriftelijke en ondertekende verklaring geeft u iemand toestemming om u bij te staan en namens u het woord te voeren. U kunt de machtiging aan het begin van de zitting aan de beklagkamer geven. Komt u niet naar de zitting? Dan levert de persoon die namens u het woord voert de machtiging in bij de beklagkamer.

  Identificatie

  De beklagkamer kan aan elke klager, beklaagde en gemachtigde vragen een identiteitsbewijs te tonen. Komt u namens een organisatie (een publieke of private rechtspersoon) naar de zitting? De beklagkamer kan u dan vragen om te bewijzen dat u bevoegd bent om die organisatie te vertegenwoordigen. Een bewijsstuk is bijvoorbeeld een uittreksel van de Kamer van Koophandel.

  Zitting is niet openbaar

  De zitting is niet openbaar. Alleen u en/of uw gemachtigde/advocaat hebben toegang tot de zitting. Voor toelating van anderen is bijzondere toestemming van de beklagkamer nodig. Dat geldt ook als u iemand wilt meenemen om u psychisch te steunen.

  Mediation

  Worden klager en beklaagde op dezelfde zitting gehoord? Dan kan de beklagkamer kijken of uw zaak zich leent voor mediation. Hierbij wordt de zitting opgeschort. Klager en beklaagde gaan met elkaar in gesprek om samen tot een oplossing te komen.


 • De beklagkamer doet binnen 6 weken na de zitting een uitspraak. Als klager of beklaagde krijgt u de uitspraak (beschikking) thuisgestuurd. Als u een advocaat heeft ingeschakeld ontvangt deze de uitspraak.

  Het komt voor dat de beklagkamer de uitspraak uitstelt (aanhoudt) en later een beslissing neemt. Het gerechtshof laat het u tijdig weten als er meer tijd nodig is. Dat is bijvoorbeeld het geval als de politie nader onderzoek moet verrichten. Of als de beklagkamer de beklaagde oproept om uitleg te geven. U wordt als klager meestal niet voor een tweede keer opgeroepen voor een zitting.

  Mogelijke uitspraken

  De beklagkamer kan verschillende uitspraken doen:

  • Afwijzing klacht
   De beklaagde hoeft dan niet vervolgd te worden.
  • Toewijzing klacht
   De officier van justitie krijgt dan de opdracht om de strafzaak verder te onderzoeken en het strafbare feit te vervolgen. Dit betekent dat de officier van justitie de zaak aan de rechtbank moet voorleggen.

  De beklagkamer oordeelt alleen over de vraag of de beklaagde alsnog vervolgd moet worden. De eventuele vaststelling van schuld is in de beklagprocedure niet aan de orde. Ook over een eventuele schadevergoeding wordt in de beklagprocedure niet beslist. Dat komt pas aan de orde nadat de beklagkamer heeft beslist tot vervolging en de zaak voor de rechtbank komt.


 • Tegen de beslissing van de beklagkamer is geen hoger beroep of cassatie mogelijk.

Voorlichtingsfilmpje artikel 12 procedure

Voorlichtingsfilmpje artikel 12 procedure


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact