Laden...

Voorwaarden voor gebruik CCBR

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Registers > Voorwaarden voor gebruik CCBR

Voorwaarden voor gebruik CCBR

De Staat der Nederlanden (Raad voor de rechtspraak), gevestigd te ’s-Gravenhage, hierna te noemen: de Raad, en ....., hierna te noemen: Afnemer,

Overwegende dat:

 1. Afnemer aan de Raad te kennen heeft gegeven over gegevens uit het Curatele- en Bewindregister van de Raad te willen beschikken
 2. De Raad hiertoe, mede gelet op de door de Wet implementatie richtlijn hergebruik overheidsgegevens (Staatsblad 2006, nr. 25) gewijzigde Wet openbaarheid van bestuur, onder de navolgende voorwaarden bereid is;

komen overeen als volgt:

Artikel 1 Voorwerp van overeenkomst

 1. De Raad verleent hierdoor aan Afnemer, vanaf de datum van ingang van het abonnement, een niet-exclusieve licentie tot gebruik van het op Rechtspraak.nl geplaatste Curatele- en Bewindregister door Afnemer. Afnemer aanvaardt deze licentie. Onder gebruik wordt mede verstaan het al dan niet in bewerkte vorm doorleveren van de gegevens aan derden. Afnemer is niet gerechtigd de licentie geheel of gedeeltelijk aan derden te verstrekken.
 2. De Raad stelt aan Afnemer door middel van een webservice opvraagbare gegevens beschikbaar uit het op Rechtspraak.nl geplaatste Curatele- en Bewindregister.
 3. Afnemer dient er rekening mee te houden dat de Raad in het kader van zijn publieke taak de wijze van levering, de presentatie en samenstelling van de gegevens kan wijzigen. Is zulks het geval, dan treden de Raad en Afnemer in overleg over de eventuele gevolgen voor het contract; leidt dit in de ogen van Afnemer niet tot een bevredigend resultaat, dan is Afnemer vrij deze overeenkomst op te zeggen met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.

Artikel 2 Randvoorwaarden voor het gebruik

 1. Het gebruik van de gegevens door of vanwege Afnemer dient te geschieden met in achtneming van de wettelijke bepalingen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Een verwerking voor een ander doel dan het (doen) informeren van deelnemers aan het handelsverkeer over de ondercuratelestelling of onderbewindstelling is onrechtmatig.
 2. Afnemer verbindt zich om passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer te leggen om de gegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige vormen van gebruik. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.
 3. De gegevens dienen na beëindiging van de ondercuratelestelling binnen zes maanden te worden vernietigd. Van deze termijn kan worden afgeweken als Afnemer ter uitvoering van zijn publiekrechtelijke taak verplicht is een langere bewaartermijn in acht te nemen.

Artikel 3 Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op de gegevens, waaronder het Databankrecht, blijven berusten bij de Raad.

Artikel 4 Vergoeding

 1. Er wordt door de Raad geen vergoeding gevraagd voor het gebruik van de gegevens.
 2. De kosten van datatransmissie zijn voor rekening van Afnemer.

Artikel 5 Looptijd van de overeenkomst; opzegging

 1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Afnemer kan deze overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen.
 3. De Raad kan deze overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, in geval beleids- of wetswijziging opzegging noodzakelijk maakt of in het geval de Afnemer de in artikel 2 genoemde randvoorwaarden niet in acht neemt.

Artikel 6 Beschikbaarstelling gegevens

 1. De Raad zal zich inspannen de gegevens via de webservice tijdig en juist beschikbaar te stellen.
 2. De Raad kan de juistheid, volledigheid en actualiteit van de verstrekte gegevens niet garanderen.
 3. De Raad kan niet garanderen dat de webservice foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Artikel 7 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De Raad wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van het (ongestoord) gebruik van deze webservice uitdrukkelijk van de hand.
 2. Afnemer vrijwaart de Raad voor alle aanspraken van derden voor schade, die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig of onzorgvuldig gebruik van deze webservice en/of de via de webservice verstrekte gegevens.
 3. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.                  

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact