Laden...

Procedure bewind aanvragen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Bewind > Procedure bewind aanvragen

Bij bewind regelt een bewindvoerder de geldzaken van iemand die dat zelf niet kan. Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan onder bewind staan.

U vraagt bewindvoering aan bij de kantonrechter. Deze procedure valt onder het civiel recht. Een advocaat is niet verplicht.

Procedure bewind aanvragen

Bewind vraagt u aan bij de kantonrechter. Hiervoor gebruikt u een aanvraagformulier. Tegelijk met het bewind kunt u ook mentorschap aanvragen. Dit kan nodig zijn als de betrokkene ook zijn verzorging, verpleging en begeleiding niet zelf kan regelen.

 Bewindvoering aanvragen

>Alles uitklappen
 • De persoon die de aanvraag voor bewind indient is de verzoeker. De persoon voor wie de beschermingsmaatregel bewind is bedoeld, heet de betrokkene.

  De volgende personen of instellingen mogen een aanvraag tot bewind indienen:

  • de betrokkene zelf
  • echtgenoot of andere partner
  • familieleden (bloedverwanten) tot in de 4e graad; dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten
  • degene die het gezag heeft. Bijvoorbeeld de voogd, als de betrokkene nog jonger is dan 18 jaar (minderjarig) of de stiefouder
  • de curator of de mentor van de betrokkene
  • de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt
  • de officier van justitie
  • het college van burgemeester en wethouders van de woonplaats van de betrokkene. Het college kan bewind aanvragen als de betrokkene geld verspilt en/of in de problemen zit door schulden  
 • De niet-professionele bewindvoerder is vaak een bekende van de betrokkene. Hij of zij moet handelingsbekwaam zijn en mag niet:

  • onderdeel zijn van de leiding of het personeel van de organisatie die de betrokkene verzorgt of begeleidt
  • zelf een betrokkene zijn voor wie curatele, bewind of mentorschap is ingesteld
  • failliet zijn
  • in de wettelijke schuldsanering zitten
  • de Wsnp-bewindvoerder van de betrokkene zijn

  Naast niet-professionele bewindvoerders zijn er ook professionele bewindvoerders. Zij moeten voldoen aan wettelijke eisen voordat de kantonrechter hen kan benoemen. Denk aan eisen op het gebied van opleiding. Lees meer over de eisen aan professionele bewindvoerders (rijksoverheid.nl).

 • Vraagt u bewind aan voor iemand anders? Dan bent u de verzoeker.
  Vraagt u bewind aan voor uzelf? Dan bent u zowel de verzoeker als de betrokkene.

  Lees hieronder hoe u als verzoeker een aanvraag indient.

  Bijlagen die u moet meesturen

  Bijlage bereidverklaring

  U stelt in het formulier een bewindvoerder voor. Laat deze voorgestelde bewindvoerder een bereidverklaring (pdf, 930,1 KB) ondertekenen. Hierin verklaart hij dat hij bewindvoerder wil worden.

  Bijlage akkoordverklaring

  U zet in het formulier om bewind aan te vragen de volgende gegevens van familieleden van de betrokkene:

  • partner en meerderjarige kinderen of, als die er niet zijn
  • ouders of, als die er niet zijn
  • meerderjarige broers en zussen

  Als de betrokkene onder bewind komt, heeft dit gevolgen voor het leven van zijn naaste familieleden. De mening van deze familieleden telt daarom mee. Zij heten de belanghebbenden.

  U vraagt als verzoeker aan de belanghebbenden of zij het eens zijn met de maatregel en de voorgestelde bewindvoerder. Zo ja, dan laat u hen een akkoordverklaring (pdf, 622,2 KB) ondertekenen. Zij hoeven dan niet naar de zitting te komen.

  Zijn de belanghebbenden het niet eens met het verzoek? Dan kunnen zij dat tijdens de zitting zeggen. Of zij melden dit in een brief aan de kantonrechter, nadat ze een uitnodiging voor de zitting hebben gekregen.

  Bijlagen die niet verplicht zijn, maar de kantonrechter wel helpen

  • bij slechte lichamelijke of geestelijke toestand:
   • verklaring van een arts
   • indicatiebesluit Centrum Indicatiestelling Zorg
   • verklaring verslavingskliniek
  • bij schulden: (voorlopige) schuldenlijst
 • De griffie van de rechtbank stuurt een uitnodiging voor de zitting aan de:

  • verzoeker
  • betrokkene
  • voorgestelde bewindvoerder
  • belanghebbenden

  De kantonrechter kan besluiten de belanghebbenden niet uit te nodigen als:

  • de belanghebbenden de akkoordverklaring hebben ondertekend
  • de betrokkene in het aanvraagformulier vraagt om de belanghebbenden niet te informeren

  In de uitnodiging staat waar en wanneer de zitting plaatsvindt.

  Andere datum

  Heeft u een uitnodiging ontvangen en kunt u niet komen? Neem contact op met de griffie. Adres en telefoonnummer staan in de brief.

  Zonder afmelding afwezig op zitting

  Bent u als verzoeker en/of betrokkene niet bij de zitting? En heeft u zich niet afgemeld? Dan kan de kantonrechter het verzoek tot bewind afwijzen.

 • U kunt als belanghebbende een akkoordverklaring (pdf, 622,2 KB) invullen en ondertekenen als u dit nog niet heeft gedaan bij de aanvraag. U kunt ook naar de kantonrechter een brief sturen met uw reactie op het verzoek. Zet in de brief:

  • uw naam, adres en de datum van ondertekenen
  • het nummer dat in de uitnodiging voor de zitting staat
  • uw reactie op het verzoek. Geef aan waarom u het eens of oneens bent met het verzoek.
  • uw handtekening

  Als er stukken zijn die uw verhaal duidelijk maken, stuur die dan mee als bijlagen.

  Reactie opsturen

  Stuur de brief met de bijlagen of de akkoordverklaring naar de rechtbank. Het adres staat in de uitnodiging voor de zitting. U kunt de stukken ook afgeven bij de centrale balie van de rechtbank.

 • De zitting is niet openbaar. Bij de zitting mogen alleen de volgende personen aanwezig zijn:

  • de verzoeker
  • de betrokkene
  • de voorgestelde bewindvoerder
  • de belanghebbenden die een uitnodiging voor de zitting hebben ontvangen

  De betrokkene kan aan de kantonrechter vragen of anderen bij de zitting aanwezig mogen zijn. Bijvoorbeeld de persoonlijk begeleider van de instelling die hem verzorgt of begeleidt. Dit kan hij per brief aanvragen voor de zitting. Of hij vraagt het aan de kantonrechter voordat hij de zittingszaal ingaat.

  Wat vraagt de kantonrechter tijdens de zitting?

  De kantonrechter behandelt het verzoek om bewindvoering mondeling tijdens een zitting. De kantonrechter vraagt aan iedereen hun mening over het verzoek. De kantonrechter stelt ook andere vragen. Zo kan hij erachter komen of de betrokkene echt niet voor zijn eigen geldzaken kan zorgen. En of de betrokkene in staat is zijn wil te bepalen.

  Verder vraagt de kantonrechter aan de voorgestelde bewindvoerder of hij goed begrijpt wat zijn taken en verplichtingen zijn. Ook vraagt de kantonrechter aan de betrokkene of hij begrijpt wat bewind betekent.

 • De kantonrechter beoordeelt of bewindvoering nodig is. Hij kan met het verzoek akkoord gaan of het afwijzen. Hij kan ook beslissen dat het bewind alleen voor een bepaalde periode of voor een deel van het bezit geldt. De kantonrechter zal zijn beslissing altijd uitleggen.

  Beschikking

  De kantonrechter zet zijn beslissing op papier. Dit heet een beschikking. De rechtbank stuurt deze zo snel mogelijk na de zitting naar:

  • de verzoeker
  • de betrokkene
  • de voorgestelde bewindvoerder
  • de belanghebbenden

  Gaat de kantonrechter akkoord met het verzoek? Dan benoemt hij meestal de bewindvoerder waar de betrokkene een voorkeur voor heeft. De kantonrechter bepaalt op verzoek een vergoeding voor de bewindvoerder

  Het bewind gaat in op de dag nadat de rechtbank de beschikking heeft verstuurd.

  Niet eens met de uitspraak

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de kantonrechter? En bent u de

  • verzoeker
  • betrokkene
  • belanghebbende

   dan kunt u in hoger beroep gaan.

 • In hoger beroep legt u de zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep starten.
  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof? Dan kunt u binnen 3 maanden na de uitspraak van het gerechtshof in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.

Publicatie bewindvoering

De griffie registreert de beschikking in het openbare Centraal curatele- en bewindregister (het CCBR) als de betrokkene geld verspilt of door schulden in de problemen zit. En soms als de bewindvoerder of de kantonrechter registratie nodig vindt vanwege iemands geestelijke of lichamelijke toestand.

Personen onder bewind zijn verder terug te vinden in:

Hier zorgt de bewindvoerder voor.

Kosten procedure aanvragen bewind

Voor het aanvragen van bewind betaalt u griffierechten. Schakelt u daarnaast een advocaat in? Dan betaalt u ook daarvoor.

Voor het aanvragen van afwezigheidsbewind als iemand verdwenen is, betaalt u geen griffierechten.

Doorlooptijd aanvraagprocedure

De mondelinge behandeling (zitting) van de rechtszaak is meestal binnen 2 maanden nadat u het verzoek heeft ingediend. U ontvangt de uitspraak van de kantonrechter zo snel mogelijk daarna.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum