Laden...

Kosten en vergoeding bewind

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Bewind > Kosten en vergoeding bewind

Als iemand van 18 jaar of ouder niet meer goed voor een deel of het geheel van zijn geldzaken kan zorgen, kan de rechter een bewindvoerder benoemen die deze geldzaken beheert. De rechter controleert of de bewindvoerder dat goed doet.

Bewind regelen en wijzigen zijn procedures die vallen onder het civiel recht. Een advocaat is niet verplicht.

Kosten en vergoeding bewind

Griffierechten zijn kosten die u betaalt voor de behandeling van de zaak door de rechter. Als u een advocaat inschakelt, brengt dit ook kosten met zich mee. Bij sommige bewindsprocedures hoeft u geen griffierecht te betalen. De rechter kan verder op verzoek een vergoeding voor de bewindvoerder vaststellen.

U betaalt griffierecht als u:

 • bewind aanvraagt
 • vraagt om het bewind te stoppen
 • vraagt om de maatregel bewind uit te breiden met mentorschap
 • vraagt om de maatregel bewind om te zetten in curatele

Het griffierecht per aanvraag tot bewind of hierboven vermelde wijziging van bewind is € 87. Vraagt u tegelijk met bewind ook mentorschap aan, dan blijft het tarief € 87.

U betaalt het griffierecht per aanvraag of een hierboven vermelde wijziging van bewind.

U betaalt geen griffierecht als:

 • u afwezigheidsbewind aanvraagt
 • het bewind stopt omdat de betrokkene is overleden
 • u vraagt om een bewindvoerder te ontslaan
 • u vraagt om een nieuwe of tweede bewindvoerder te benoemen
 • u vraagt om bewind te verlengen

Let op: het aanstellen of ontslaan van een bewindvoerder is niet hetzelfde als het aanvragen van bewind. Voor het aanvragen van bewind betaalt u wél griffierechten.

Griffierecht betalen

Het griffierecht moet binnen 4 weken betaald zijn. Bij verzoekschriften geldt deze termijn vanaf de datum dat u het verzoekschrift heeft ingediend. Als u het griffierecht niet op tijd betaalt, kan de rechtbank of het gerechtshof beslissen de zaak inhoudelijk niet in behandeling te nemen. U moet dan nog wel het griffierecht betalen. De datum waarop het griffierecht bij de rechtbank binnen moet zijn, staat samen met de IBAN van de rechtbank vermeld op de griffienota.

Overige kosten

Aan deze procedure kunnen meer kosten verbonden zijn. Bijvoorbeeld voor een tolk, een advocaat of notaris als u deze inschakelt. Bekijk met welke kosten u te maken kunt krijgen.

Vergoeding bewindvoerder

Als de kantonrechter u aanstelt als bewindvoerder, kan hij op uw verzoek een vergoeding vaststellen. U meldt de ontvangen vergoeding ook altijd op het formulier 'rekening en verantwoording'.

 • Van deze jaarbeloning kunt u ook onkosten zoals reiskosten betalen.
 • U meldt de ontvangen vergoeding ook altijd in de rekening en verantwoording.
 • Kosten voor een administratiekantoor gaan af van de beloning die u als curator/bewindvoerder ontvangt.
 • Komt u niet uit met uw jaarbeloning en wilt u meer in rekening brengen? U kunt hiervoor een machtigingsverzoek indienen bij de rechter.
 • Kan de betrokkene de vergoeding niet betalen? Dan kan hij in aanmerking komen voor vergoeding uit bijzondere bijstand (juridischloket.nl). Hiervoor kan de bewindvoerder terecht bij de gemeente.

Vergoeding bij overname dossier(s)

Bewindvoerders hebben recht op een aanvangs- en eindvergoeding bij overname van één of meer dossiers. Bewindvoerders dienen daarover – vóór de overname – schriftelijk te communiceren met betrokkenen. Van toekenning van een aanvangs- en/of eindvergoeding kan alleen worden afgeweken op basis van een expliciete afspraak. Deze afspraak zal worden vermeld in de beschikking. Geen recht op een aanvangs- of eindvergoeding bestaat bij verandering van rechtsvorm. 

Voor gevallen waarin in het verleden geen aanvangs- en/of eindvergoeding is toegekend, geldt dat daarin geen verandering komt. Uitsluitend in het geval dat geen sprake is van een expliciete afspraak zoals hiervoor beschreven én de bewindvoerder vóór afloop van de hoger beroepstermijn van de betreffende beschikking een verzoek tot herziening indient bij de kantonrechter, wordt dit in behandeling genomen. Bij de beoordeling van het verzoek zal aandacht worden besteed aan de vraag welke werkzaamheden zijn verricht (eind R&V, boedelbeschrijving, plan van aanpak, etc.).

 

Hoogte vergoeding

Vergoeding 2024

De jaarbeloningen inclusief onkostenvergoeding zijn:

 • voor een particuliere curator € 1.290
 • voor een particuliere bewindvoerder € 715
 • voor een particuliere mentor € 715

Vergoeding 2023 (en 2022)

De jaarbeloningen inclusief onkostenvergoeding zijn in 2023 gelijk aan 2022:

 • voor een particuliere curator € 1.217
 • voor een particuliere bewindvoerder € 675
 • voor een particuliere mentor € 675

 

Is een persoon zowel bewindvoerder als mentor? Dan krijgt hij dezelfde vergoeding als de particuliere curator. Zijn er 2 curatoren, bewindvoerders of mentoren, dan delen zij de vergoeding.

De vergoedingen zijn vastgesteld in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. Voor sommige situaties geldt een ander tarief, bekijk daarvoor de regeling.Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

Lees meer over contact via WhatsApp

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact