Laden...

Veelgestelde vragen landelijk kwaliteitsbureau CBM

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCuratele, bewind en mentorschap > Landelijk kwaliteitsbureau CBM > Veelgestelde vragen landelijk kwaliteitsbureau CBM Opleidingseisen beschermingsbewindvoerder

>Alles uitklappen
 • U voldoet aan de opleidings- en werkervaringseisen voor een beschermingsbewindvoerder als u:

  Passende opleiding

  of

  Opleiding gecombineerd met relevante werkervaring

  • voldoet aan de opleidingseisen die gelden voor een assistent-bewindvoerder
  • én ten minste 2 jaar voor ten minste 24 uur per week in loondienst taken van een beschermingsbewindvoerder heeft verricht onder verantwoordelijkheid van een door de kantonrechter benoemde professionele beschermingsbewindvoerder. U dient dit aan te kunnen tonen met een ondertekend getuigschrift van een (oud-)werkgever. Werkervaring in het kader van een stage wordt niet meegewogen in het oordeel.

  Let op: alle startende zelfstandige bewindvoerders zonder (voldoende) werkervaring als (assistent-)bewindvoerder moeten een aanvullende cursus volgen om aan de opleidingseis te kunnen voldoen. Hier vindt u een overzicht van de aspecten waaruit een aanvullende cursus moet bestaan. Deze eis geldt niet voor medewerkers die in loondienst werkzaam (willen) zijn.

  Twijfelt u of u aan de eisen voldoet? Dan kunt u uw opleiding door de kantonrechter laten toetsen. Hoe dit werkt leest u in de checklist opleidingstoets (pdf, 271 KB)

 • Hieronder vindt u een overzicht van namen van opleidingen die voor een bewindvoerder zonder meer passend zijn.

  Wetenschappelijk Onderwijs (bachelor)

  • Bedrijfseconomie 
  • Bedrijfskunde 
  • Economie en Bedrijfseconomie 
  • Fiscaal Recht 
  • Fiscale Economie 
  • Notarieel Recht 
  • Rechtsgeleerdheid

  Hoger Beroepsonderwijs (bachelor)

  • Accountancy 
  • Bedrijfseconomie 
  • Bedrijfskunde (MER) 
  • Deurwaardersopleiding 
  • Finance and Control 
  • Financial Services Management 
  • Fiscaal recht 
  • HBO-Rechten 
  • Leraar (bedrijfs)economie 2de graad 
  • Sociaal Juridische Dienstverlening 
  • SPD (bedrijfsadministratie)

  De opleiding Associate Degree Sociaal Financiële Dienstverlening is sinds januari 2021 onder bepaalde voorwaarden passend bevonden voor een (assistent) bewindvoerder. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het LKB.

  Heeft u een opleiding die niet valt onder de direct passende opleidingen? Daarvoor geldt dat u de diploma’s van deze opleidingen altijd door het LKB moet laten toetsen aan de hand van het vakkenpakket. Hoe dit werkt leest u in de checklist opleidingstoets (pdf, 271 KB).

  Het overzicht bevat alleen opleidingen die op dit moment worden aangeboden.

 • Hieronder treft u een overzicht aan van de aspecten waar de cursus in elk geval uit moet bestaan.

  • Algemene rechtskennis;
  • Kennis van de sociale kaart met name van alle potentiële aanvullende bronnen van inkomsten en de (berekening van de) beslagvrije voet;
  • Kennis van boek 1, het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren en de aanbevelingen meerderjarigenbewind;
  • De rol en taken van een bewindvoerder;
  • Effectieve communicatie en het onderhouden van contact met de cliënt;
  • Algemene basisvaardigheden ondernemerschap (alleen voor een zelfstandig uitvoerder bij een toelatingsverzoek);
  • Tenminste 48 studielasturen.
  • Fysiek en klassikaal les;
  • En tot slot: De cursus moet afgesloten worden met een schriftelijk examen. Mocht er sprake zijn van meerdere modules, dan mogen deze ook per module worden afgenomen.

  Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM kan geen cursussen aanbevelen. Mocht u twijfelen over de geschiktheid van een of meerdere cursussen, dan kunt u deze voorleggen aan het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM.

 Opleidingseisen mentor

>Alles uitklappen
 • U voldoet aan de opleidings- en werkervaringseisen voor een mentor als u:

  Passende opleiding

  of

  Opleiding gecombineerd met relevante werkervaring

  • voldoet aan de opleidingseisen die gelden voor een assistent-mentor
  • ten minste 2 jaar voor ten minste 24 uur per week in loondienst taken van een mentor heeft verricht onder verantwoordelijkheid van een door de kantonrechter benoemde professionele mentor. U dient dit aan te kunnen tonen met een ondertekend getuigschrift van een (oud-)werkgever. Werkervaring als assistent-mentor kan pas worden opgedaan vanaf mei 2022, omdat het pas vanaf dat moment mogelijk is om werkzaam te zijn als assistent-mentor. Daarnaast wordt werkervaring in het kader van een stage niet meegewogen in het oordeel.

  Twijfelt u of u aan de eisen voldoet? Dan kunt u uw opleiding door de kantonrechter laten toetsen. Hoe dit werkt leest u in de checklist opleidingstoets (pdf, 271 KB)


 • Hieronder vindt u een overzicht van opleidingen voor een mentor.

  Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO-4)

  • Agogisch Medewerker GGZ 
  • Doktersassistente 
  • Maatschappelijke Zorg 
  • Pedagogisch Medewerker/Pedagogisch werk 
  • Sociaal-Cultureel Werker/Sociaal werk 
  • Sociaal-Maatschappelijk Dienstverlener 
  • Sociaal Pedagogisch Medewerker 
  • Verpleegkundige

  Hoger Beroepsonderwijs (bachelor)

  • Creatieve therapie 
  • Ergotherapie 
  • Fysiotherapie 
  • Medische hulpverlening 
  • Pedagogiek 
  • Pedagogische Wetenschappen 
  • Toegepaste Psychologie 
  • Verpleegkunde

  Wetenschappelijk Onderwijs (bachelor)

  • Bewegingswetenschappen 
  • Biomedische wetenschappen 
  • Farmaceutische wetenschappen/Farmacie
  • Geneeskunde 
  • Gezondheidswetenschappen 
  • Pedagogische wetenschappen 
  • (Sociale) Psychologie

  Heeft u een opleiding die niet valt onder de direct passende opleidingen? Daarvoor geldt dat u de diploma’s van deze opleidingen altijd door de kantonrechter moet laten toetsen aan de hand van het vakkenpakket. Hoe dit werkt leest u in de checklist opleidingstoets (pdf, 271 KB).

  Indien u niet voldoet aan de opleidingseisen voor een mentor kunt u onder verantwoordelijkheid van een benoembaar mentor (die aan de opleidingseis voldoet) als mentor werkzaam zijn. De benoembaar mentor (die door het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM wordt aangeduid als: "de coördinator") dient u te begeleiden bij de uitoefening van uw taken. Indien u als mentor werkzaam wil zijn onder verantwoordelijkheid van een coördinator, mag u in maximaal 4 dossiers het mentorschap uitoefenen. Voor de coördinator die belast is met het houden van toezicht geldt dat deze de verantwoordelijkheid mag dragen voor ten hoogste 30 mentoren, indien dit een fulltime functie is. Indien de coördinator deze functie niet fulltime verricht wordt het aantal mentoren waarvoor hij verantwoordelijkheid mag dragen, naar rato van de overige werkbelasting verminderd.

  Het overzicht bevat alleen opleidingen die op dit moment worden aangeboden.

 Opleidingseisen curator

>Alles uitklappen

 Opleidingseisen assistent-beschermingsbewindvoerder

>Alles uitklappen
 • Iedere assistent die taken van een beschermingsbewindvoerder uitoefent, moet beschikken over een diploma van ten minste een havo-, vwo- of een mbo-4-opleiding. Een propedeuse van een hogere beroepsopleiding / universitaire opleiding of een associate degree staat gelijk aan een havo- of vwo-diploma.

  De opleiding Associate Degree Sociaal Financiële Dienstverlening is sinds januari 2021 onder bepaalde voorwaarden passend bevonden voor een (assistent) bewindvoerder. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het LKB.

  Twijfelt u of u aan de eisen voldoet? Dan kunt u uw opleiding door de kantonrechter laten toetsen. Hoe dit werkt leest u in de checklist opleidingstoets (pdf, 271 KB).

 Opleidingseisen assistent-mentor

>Alles uitklappen
 • Iedere assistent die de taken van mentor uitoefent en niet werkzaam is onder de begeleiding van een coördinator in maximaal vier dossiers moet beschikken over een diploma van ten minste een havo-, vwo- of een niet passende mbo-4-opleiding. Een propedeuse van een hogere beroepsopleiding / universitaire opleiding staat gelijk aan een havo- of vwo-diploma.

  Twijfelt u of u aan de eisen voldoet? Dan kunt u uw opleiding door de kantonrechter laten toetsen. Hoe dit werkt leest u in de checklist opleidingstoets (pdf, 271 KB).

 Opleidingseisen bestuurder

>Alles uitklappen
 • U moet aan dezelfde wettelijke kwaliteitseisen voldoen als de personen die namens de rechtspersoon als professioneel curator, beschermingsbewindvoerder en/of mentor optreden. Ten minste één van de bestuursleden moet voldoen aan de kwaliteitseisen.
   
  Het volledige bestuur van de rechtspersoon moet gezamenlijk alle functies vertegenwoordigen waarin de rechtspersoon benoembaar is.
   
  Bestuursleden die een specifieke functie vervullen en geen inhoudelijke werkzaamheden verrichten, moeten een ondertekende verklaring aan het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM sturen waaruit dit blijkt. 


 Handhavingsverzoek

>Alles uitklappen

 Definities

>Alles uitklappen


 Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

>Alles uitklappen

 Accountantsverslag

>Alles uitklappen

 Jaarrekening

>Alles uitklappen

 Bijscholing

>Alles uitklappen

 Opleidingstoets

>Alles uitklappen
 • Nee, dat kan niet. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM correspondeert uit privacy-oogpunt niet met derden over het al dan niet voldoen aan de opleidingseis. U kunt uw eigen opleiding laten toetsen met de checklist opleidingstoets (pdf, 271 KB). Het is vervolgens aan u of u de uitkomst van dit verzoek deelt met uw aspirant-werkgever.

 • Na ontvangst van uw verzoek krijgt u een ontvangstbevestiging waarin wordt aangegeven dat het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM ernaar streeft uw verzoek binnen 4 weken te behandelen. 

  Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM behandelt verzoeken op volgorde van binnenkomst. Als tijdens de inhoudelijke behandeling blijkt dat uw verzoek niet volledig en/of niet duidelijk is, ontvangt u daar bericht over. Mogelijk is uw verzoek aanleiding om een gesprek met u aan te gaan, waarvoor u dan een uitnodiging krijgt.

 • Nee, uw opleidingsverzoek wordt beoordeeld op grond van de huidige regelgeving. Omdat die regelgeving kan veranderen , heeft de uitkomst van uw verzoek een beperkte geldigheidsduur. De uitkomst van de opleidingstoets is 6 maanden geldig. Als het nodig is om een aanvullende cursus af te ronden, dan wordt deze termijn aangevuld met de benodigde periode voor het volgen van deze aanvullende bewindvoerdersopleiding. Mocht u na afloop van de geldigheidsduur een toelatingsverzoek indienen, dan wordt uw opleiding opnieuw aan de dan geldende opleidingseisen getoetst.

 • Nee, dit verzoek is kosteloos.

 Toelatingsverzoek

>Alles uitklappen

 Medewerkers

>Alles uitklappen
 • Uw assistent-bewindvoerder dient te voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen als hij/zij dossier-gerelateerde werkzaamheden uitvoert. Van dossier-gerelateerde werkzaamheden is sprake als en zodra uw assistent-bewindvoerder bij de uitoefening van de werkzaamheden toegang heeft/krijgt tot persoonsgegevens van (aanstaande) cliënten. U kunt hierbij onder andere denken aan:

  • Betalingen klaarzetten
  • Inhoudelijke behandeling van post/e-mail/telefoon
  • Aanvragen minimavoorzieningen (bijvoorbeeld bijzondere bijstand, toeslagen en kwijtschelding). Hieronder valt ook het invullen van het aanvraagformulier en het verzamelen van informatie.
  • Aanvragen schuldhulpverlening/Wsnp. Hieronder valt ook het invullen van het aanvraagformulier en het verzamelen van informatie.
  • Inhoudelijk telefonisch/schriftelijk contact met cliënten en instanties/personen die betrokken zijn bij de cliënt (bijvoorbeeld uitkeringsinstantie, werkgever, verhuurder, begeleider en schuldeisers)
  • Schulden, vaste lasten en inkomen invoeren/bijhouden in het systeem (voor schuldenoverzicht en budgetplan)
  • Belastingaangifte voorbereiden/verzorgen
  • Verzoekschrift opstellen en/of versturen naar de rechtbank
  • Boedelbeschrijving/plan van aanpak opstellen
  • (Eind)rekening en verantwoording opstellen
  • Huisbezoek
  • Beslagvrije voet opstellen
  • Machtiging aanvragen bij de rechtbank

  Wanneer de medewerker bij de uitoefening van de werkzaamheden geen toegang heeft/krijgt tot persoonsgegevens van (aanstaande) cliënten, is er sprake van ondersteunende werkzaamheden/bulkwerkzaamheden. Deze werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden door medewerkers die niet voldoen aan de eisen. Hierbij kunt u denken aan: 

  • Postverwerking (inkomend/uitgaand)
  • Scannen, coderen en rubriceren post
  • Het aannemen van de telefoon (doorverbinden/ terugbelverzoek aanmaken)
  • Agenda beheer (het plannen van afspraken, uitnodigingen versturen etc.)
  • Het reserveren van overlegruimtes
  • Het organiseren van scholingsdagen 
  • Administratie op bedrijfsniveau (inzake personeel etc.)
  • IT-werkzaamheden
  • Onderhoudswerkzaamheden

 • Als er twijfel bestaat over de geschiktheid van een diploma voor de functie van (assistent-)bewindvoerder, curator en/of mentor dan mag het diploma door de aspirant-medewerker worden voorgelegd aan het LKB aan de hand van de checklist opleidingstoets (pdf, 271 KB). Het is vervolgens aan de aspirant-medewerker om de uitkomst daarvan al dan niet met u te delen.

 • Alle stagiaires worden door het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM getoetst. U dient de stagiaire zo snel mogelijk via het portaal Mijn Rechtspraak - Landelijk Kwaliteitsbureau CBM te melden bij het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM. In plaats van een diploma/certificaat dient u de stageovereenkomst te uploaden. Een stageovereenkomst is alleen geldig als deze is gesloten met de onderwijsinstelling waar de stagiaire de opleiding volgt.

 • U dient uw (nieuwe) medewerker te laten toetsen bij indiensttreding en/of bij wijziging in functie.

  Voor alle medewerkers is het belangrijk om deze zo snel mogelijk via het portaal Mijn Rechtspraak – Landelijk Kwaliteitsbureau CBM te melden bij het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM. Ook als u de functie van een medewerker wenst uit te breiden en wanneer er een nieuwe bestuurder/vertegenwoordiger toetreedt.

  Verzamel hiervoor alle documenten die in het portaal staan. Meer informatie over (onderdelen van) uw verzoek vindt u in het portaal, de veelgestelde vragen en de checklist toets nieuwe medewerker (pdf, 282,1 KB).Landelijk Kwaliteitsbureau CBM

Contactgegevens

Handhavingsverzoek of verzoek om een nieuwe medewerker toe te laten
Heeft u een vraag over uw handhavingsverzoek of verzoek om een nieuwe medewerker toe te laten en heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden bij bovenstaande vragen? Neem contact met ons op via het portaal Mijn Rechtspraak – Landelijk Kwaliteitsbureau CBM.

Overige vragen
Neem contact met op met het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM: Telefoon: 088 361 11 06

E-mail: kwaliteitsbureauCBM@rechtspraak.nl

Postadres: Rechtbank Oost-Brabant, Toezicht, Cluster Landelijk Kwaliteitsbureau CBM, Postbus 90138, 5200 MA ’s-Hertogenbosch

Bezoekadres: Leeghwaterlaan 8, 5223 BA te 's-Hertogenbosch

Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 13.00 uur.

Klachten

Het Landelijk kwaliteitsbureau CBM heeft een klachtenregeling. Bent u ontevreden over de gang van zaken binnen het Landelijke Kwaliteitsbureau CBM? Dan kunt u een klacht indienen bij het bestuur van de rechtbank. Bijvoorbeeld als u:

 • te lang moet wachten op de afhandeling van uw zaak
 • vindt dat u niet correct te woord bent gestaan
 • niet tevreden bent over de bereikbaarheid van de medewerkers van het Landelijke Kwaliteitsbureau CBM.

U kunt geen klacht indienen over de inhoud en motivering van de uitkomst van de kwaliteitscontrole CBM.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact