Laden...

Veelgestelde vragen landelijk kwaliteitsbureau CBM

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCuratele, bewind en mentorschap > Landelijk kwaliteitsbureau CBM > Veelgestelde vragen landelijk kwaliteitsbureau CBM


 Ik wil professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor worden

>Alles uitklappen
 • Als beschermingsbewindvoerder heeft u:

  • een havo- of vwo-diploma (artikel 7 of 8 van de Wet op het voortgezet onderwijs) of een diploma van een mbo-4-opleiding volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs (artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen d en e) én
  • een verklaring van een (oud-)werkgever waarin staat dat u ten minste 2 jaar voor de duur van ten minste 24 uur per week in loondienst taken van een beschermingsbewindvoerder heeft verricht onder verantwoordelijkheid van een door de kantonrechter benoemde professionele beschermingsbewindvoerder.

  of

  • ten minste een diploma van een passende hbo-opleiding volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (artikel 1.1, onder d van die wet).

  Aandachtspunten hierbij zijn (conform besluiten van de Landelijke Expertgroep CBM):

  • Bij de passende beroepsopleidingen moet sprake zijn van een afgeronde hbo bachelor en/of wo bachelor opleiding (passend zoals bedoeld in artikel 1.1, onder d, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en afgeronde opleiding volgens artikel 7.3a lid 1 sub a en b en lid 2 sub b en c van die Wet).
  • Een propedeuse van een hogere beroepsopleiding / universitaire opleiding of een associate degree staat gelijk aan een havo- of vwo-diploma.
  • Er is bepaald dat werkervaring als budgetbeheerder of schuldhulpverlener voor maximaal één jaar wordt meegewogen in het oordeel.

  Als mentor heeft u:

  • ten minste een diploma van een passende beroepsopleiding mbo-4 volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs (artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen d en e).

  Als curator heeft u:

  • een diploma van een opleiding die zowel passend is voor een beschermingsbewindvoerder als voor een mentor.

  Er is een overzicht van passende opleidingen per hoedanigheid. Zie daarvoor de vragen hieronder.

  Twijfelt u of u aan de eisen voldoet? Dan kunt u uw opleiding voordat u een toelatingsverzoek indient door de kantonrechter laten toetsen. Hoe dit werkt leest u in de checklist opleidingstoets (pdf, 655 KB).

 • Hieronder vindt u een overzicht van namen van opleidingen die voor een bewindvoerder zonder meer passend zijn.

  Wetenschappelijk Onderwijs (bachelor)

  • Bedrijfseconomie 
  • Bedrijfskunde 
  • Economie en Bedrijfseconomie 
  • Fiscaal Recht 
  • Fiscale Economie 
  • Notarieel Recht 
  • Rechtsgeleerdheid

  Hoger Beroepsonderwijs (bachelor)

  • Accountancy 
  • Bedrijfseconomie 
  • Bedrijfskunde (MER) 
  • Deurwaardersopleiding 
  • Finance and Control 
  • Financial Services Management 
  • Fiscaal recht 
  • HBO-Rechten 
  • Leraar (bedrijfs)economie 2de graad 
  • Sociaal Juridische Dienstverlening 
  • SPD (bedrijfsadministratie)

  De opleiding Associate Degree Sociaal Financiële Dienstverlening is sinds januari 2021 onder bepaalde voorwaarden passend bevonden voor een (assistent) bewindvoerder. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het LKB.

  Heeft u een opleiding die niet valt onder de direct passende opleidingen? Daarvoor geldt dat u de diploma’s van deze opleidingen altijd door het LKB moet laten toetsen aan de hand van het vakkenpakket. Hoe dit werkt leest u in de checklist opleidingstoets (pdf, 727,4 KB) • Hieronder vindt u een overzicht van opleidingen voor een mentor.

  Wetenschappelijk Onderwijs (master)

  • Algemene sociale wetenschappen
  • Bewegingswetenschappen
  • Biomedische wetenschappen
  • Farmaceutische wetenschappen / Farmacie
  • Geneeskunde
  • Gezondheidswetenschappen
  • Gezondheid en leven
  • Gezondheid en maatschappij
  • Pedagogische wetenschappen
  • (Ortho-) Pedagogiek
  • (Sociale) Psychologie
  • Sociaal-culturele wetenschappen / Social & behavioural sciences
  • Sociologie
  • Theologie
  • Wijsbegeerte

  Hoger Beroepsonderwijs (bachelor)

  • Advanced Nursing PracticeCreatieve therapie
  • Culturele Maatschappelijke Vorming
  • Ergotherapie
  • Fysiotherapie
  • Jeugdzorgwerker
  • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
  • Management in de zorg
  • Medische hulpverlening
  • Pastoraal Werk
  • Pedagogische Wetenschappen
  • (Ortho-) Pedagogiek
  • (Toegepaste) Psychologie
  • Sociologie
  • Sociaal Pedagogische Hulpverlening
  • Sociaal Pedagoog
  • Social Cultural & Education
  • Theologie
  • Verpleegkunde
  • Wijsbegeerte

  Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO-4)

  • Agogisch Medewerker GGZ
  • Doktersassistent (huidig)
  • Maatschappelijke Zorg
  • Pedagogisch Medewerker
  • Pedagogisch Werk
  • Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
  • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
  • Sociaal-Cultureel Werker
  • Sociaal Werk
  • Sociaal-Maatschappelijk Dienstverlener 
  • Verpleegkundige

  Twijfelt u of u aan de opleidingseisen voldoet? Dan kunt u uw opleiding voordat u een toelatingsverzoek indient door de kantonrechter laten toetsen. Hoe dit werkt leest u in de checklist opleidingstoets (pdf, 642,6 KB).

  Indien u niet voldoet aan de opleidingseisen voor een mentor kunt u onder verantwoordelijkheid van een benoembaar mentor (die aan de opleidingseis voldoet) als mentor werkzaam zijn. De benoembaar mentor (die door het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM wordt aangeduid als: "de coördinator") dient u te begeleiden bij de uitoefening van uw taken. Indien u als mentor werkzaam wil zijn onder verantwoordelijkheid van een coördinator, mag u in maximaal 4 dossiers het mentorschap uitoefenen. Voor de coördinator die belast is met het houden van toezicht geldt dat deze de verantwoordelijkheid mag dragen voor ten hoogste 30 mentoren, indien dit een fulltime functie is. Indien de coördinator deze functie niet fulltime verricht wordt het aantal mentoren waarvoor hij verantwoordelijkheid mag dragen, naar rato van de overige werkbelasting verminderd.

 • Als u curator wilt worden, dient u in het bezit te zijn van een diploma van een opleiding die zowel passend is voor een bewindvoerder als voor een mentor. Zie hier een overzicht van passende opleidingen voor bewindvoerder en voor mentor.

  Twijfelt u of u aan de opleidingseisen voldoet? Dan kunt u uw opleiding voordat u een toelatingsverzoek indient door de kantonrechter laten toetsen. Hoe dit werkt leest u in de checklist opleidingstoets (pdf, 642,6 KB).

 • De kantonrechter kan oordelen dat u als (aspirant) bewindvoerder nog een aanvullende cursus dient te volgen. Hieronder treft u een overzicht aan van de aspecten waar de cursus in elk geval uit moet bestaan.

  • Algemene rechtskennis;
  • Kennis van de sociale kaart met name van alle potentiële aanvullende bronnen van inkomsten en de (berekening van de) beslagvrije voet;
  • Kennis van boek 1, het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren en de aanbevelingen meerderjarigenbewind;
  • De rol en taken van een bewindvoerder;
  • Effectieve communicatie en het onderhouden van contact met de cliënt;
  • Algemene basisvaardigheden ondernemerschap (alleen voor een zelfstandig uitvoerder bij een toelatingsverzoek);
  • Tenminste 48 studielasturen.
  • Fysiek en klassikaal les;
  • En tot slot: De cursus moet afgesloten worden met een schriftelijk examen. Mocht er sprake zijn van meerdere modules, dan mogen deze ook per module worden afgenomen.

  Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM kan geen cursussen aanbevelen. Mocht u twijfelen over de geschiktheid van een of meerdere cursussen, dan kunt u deze voorleggen aan het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM.

 • Nee, dat kan niet. U kunt uw opleiding wel laten toetsen als u voornemens bent een toelatingsverzoek in te dienen om zelfstandig bewindvoerder, curator of mentor te worden. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM correspondeert niet met derden over opleidingstoetsen.

 • Na ontvangst van uw verzoek krijgt u een ontvangstbevestiging waarin wordt aangegeven dat het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM ernaar streeft uw verzoek binnen 4 weken te behandelen. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM behandelt verzoeken op volgorde van binnenkomst. Als tijdens de inhoudelijke behandeling blijkt dat uw verzoek niet volledig en/of niet duidelijk is, ontvangt u daar bericht over.

 • U vindt onder ‘Te gebruiken documenten’ per hoedanigheid een vooraf ingevuld aanvraagformulier voor een VOG NP.

  U hoeft alleen onderdeel 1 in te vullen. Hier vult u de gegevens in van de persoon die de VOG aanvraagt. Dat bent u waarschijnlijk zelf. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier moet u indienen bij Burger-/Publiekzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Het is niet mogelijk om de VOG NP digitaal aan te vragen. De kosten voor het aanvragen van een VOG NP zijn altijd voor uw rekening.

  Meer informatie over (de aanvraag van) een VOG NP (justis.nl).

 • U kunt voor het opstellen van het rapport iedere registeraccountant (RA) of accountant-administratieconsulent (AA) met certificeringsbevoegdheid benaderen. In het register van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (nba.nl) kunt u een accountant zoeken.

  Een mentor mag het rapport laten opstellen door een deskundige die door de kantonrechter is benoemd.

  De accountant/deskundige moet het rapport opstellen aan de hand van het meest recente Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM. Het meest recente protocol vindt u via deze link (nba.nl).

  Het rapport dient u in bij uw verzoek om professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor te worden.

 • Na ontvangst van uw verzoek krijgt u een ontvangstbevestiging waarin wordt aangegeven dat het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM ernaar streeft uw verzoek binnen 16 weken te behandelen. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM behandelt verzoeken op volgorde van binnenkomst.

  Als tijdens de inhoudelijke behandeling blijkt dat uw verzoek niet volledig en/of niet duidelijk is, ontvangt u daar bericht over. Mogelijk is uw verzoek aanleiding om een gesprek met u aan te gaan, waarvoor u dan een uitnodiging krijgt.

 • Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 13.00 uur op telefoonnummer 088 361 11 06. U kunt uw vragen ook per e-mail stellen via kwaliteitsbureauCBM@rechtspraak.nl.

 • Dit is niet het geval. U ontvangt per e-mail een bericht van de kantonrechter. Dit bericht kan dienen als bewijs dat u aan de kwaliteitseisen voldoet. 

 • Nee. Het verzoek om u te benoemen kan worden ingediend door bevoegde personen of instellingen. De beslissing om u (al dan niet) te benoemen in een individuele zaak ligt bij de kantonrechter. Er zijn wel situaties denkbaar waarin de kantonrechter overgaat tot ambtshalve benoeming, maar dan gaat het om uitzonderlijke gevallen zoals bijvoorbeeld een benoeming na een (massa)ontslag van de voorgaande uitvoerder.

 Ik werk voor een rechtspersoon die professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor wil worden

>Alles uitklappen
 • Voor een Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen (VOG NP) wordt de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt getoetst op persoonlijke strafbare feiten. Voor een VOG RP wordt de rechtspersoon getoetst op strafbare feiten in bedrijfsactiviteiten. Het screeningsprofiel van de VOG NP vormt een aanvulling op de VOG RP. Daarom moet u ze beide indienen.

  U vindt onder ‘Te gebruiken documenten’ per hoedanigheid een vooraf ingevuld aanvraagformulier voor een VOG NP.

  U hoeft alleen onderdeel 1 in te vullen. Hier vult u de gegevens in van de persoon die de VOG aanvraagt. Dat bent u waarschijnlijk zelf. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier moet u indienen bij Burger-/Publiekzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

  Een VOG RP kunt u aanvragen bij Burger-/Publiekzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Bent u niet geregistreerd in de BRP, dan kunt u via de website van de dienst Justis (justis.nl) van het ministerie van Veiligheid en Justitie een aanvraagformulier downloaden.

  Het is niet mogelijk om de VOG digitaal aan te vragen. De kosten voor het aanvragen van een VOG  zijn altijd voor uw rekening. Meer informatie over (de aanvraag van) een VOG kunt u vinden op dienst Justis (justis.nl).

 • Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 13.00 uur op telefoonnummer 088 361 11 06. U kunt uw vragen ook per e-mail stellen via kwaliteitsbureauCBM@rechtspraak.nl.

 Ik ben bestuurder van een rechtspersoon die professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor wil worden

>Alles uitklappen
 • Bestuursleden

  Ten minste één van de bestuursleden moet voldoen aan onderstaande opleidingseis. Het volledige bestuur van de rechtspersoon moet gezamenlijk alle hoedanigheden vertegenwoordigen waarin de rechtspersoon benoembaar is. Als u bestuurslid bent en dossier-gerelateerde werkzaamheden uitvoert, moet u te allen tijde aan de opleidingseis voldoen. Bestuursleden die een specifieke functie vervullen en geen dossier-gerelateerde werkzaamheden verrichten, moeten een verklaring aan het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM overleggen waar dit uit blijkt.

  U moet aan dezelfde wettelijke kwaliteitseisen voldoen als de personen die namens de rechtspersoon als professioneel beschermingsbewindvoerder optreden. U heeft:

  • een havo- of vwo-diploma (artikel 7 of 8 van de Wet op het voortgezet onderwijs) of een diploma van een mbo-4-opleiding volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs (artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen d en e) én   
  • een verklaring van een (oud-)werkgever waarin staat dat u ten minste 2 jaar voor de duur van ten minste 24 uur per week in loondienst taken van een beschermingsbewindvoerder heeft verricht onder verantwoordelijkheid van een door de kantonrechter benoemde professionele beschermingsbewindvoerder.

  of

  ten minste een diploma van een passende hbo-opleiding volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (artikel 1.1, onder d van die wet).

  Aandachtspunten hierbij zijn (conform besluiten van de Landelijke Expertgroep CBM):

  • Bij de passende beroepsopleidingen moet sprake zijn van een afgeronde hbo bachelor en/of wo bachelor opleiding (passend zoals bedoeld in artikel 1.1, onder d, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en afgeronde opleiding volgens artikel 7.3a lid 1 sub a en b en lid 2 sub b en c van die Wet).
  • Een propedeuse van een hogere beroepsopleiding / universitaire opleiding of een associate degree staat gelijk aan een havo- of vwo-diploma.
  • Er is bepaald dat werkervaring als budgetbeheerder of schuldhulpverlener voor maximaal één jaar wordt meegewogen in het oordeel.

   

  Als mentor heeft u:

  ten minste een diploma van een passende beroepsopleiding MBO-4 volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs (artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen d en e).

  Als curator heeft u:

  een diploma van een opleiding die zowel passend is voor een beschermingsbewindvoerder als voor een mentor.

  Er is een overzicht van passende opleidingen per hoedanigheid. Onder het kopje ‘Ik wil professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor worden’ treft u dit overzicht aan. Twijfelt u of u aan de eisen voldoet? Dan kunt u uw opleiding voordat u een toelatingsverzoek indient door de kantonrechter laten toetsen. Hoe dit werkt leest u in de checklist opleidingstoets (pdf, 655 KB).

 • U heeft beide VOG’s nodig. Als bestuurder bent u een vertegenwoordiger van de rechtspersoon en vraagt u – als u hiertoe bevoegd bent op grond van statuten of een verleende machtiging – een VOG RP aan. Daarnaast is het noodzakelijk een VOG NP aan te vragen als u curator, bewindvoerder of mentor wilt worden.

  U vindt onder ‘Te gebruiken documenten’ per hoedanigheid een vooraf ingevuld aanvraagformulier voor een VOG NP.

  U hoeft alleen onderdeel 1 in te vullen. Hier vult u de gegevens in van de persoon die de VOG aanvraagt. Dat bent u waarschijnlijk zelf. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier moet u indienen bij Burger-/Publiekzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

  Een VOG RP kunt u aanvragen bij Burger-/Publiekzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Bent u niet geregistreerd in de BRP, dan kunt u via de website van de dienst Justis (justis.nl) van het ministerie van Veiligheid en Justitie een aanvraagformulier downloaden.

  Het is niet mogelijk om de VOG digitaal aan te vragen. De kosten voor het aanvragen van een VOG  zijn altijd voor uw rekening. Meer informatie over (de aanvraag van) een VOG kunt u vinden op dienst Justis (justis.nl).

 • Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 13.00 uur op telefoonnummer 088 361 11 06. U kunt uw vragen ook per e-mail stellen via kwaliteitsbureauCBM@rechtspraak.nl.

 Ik wil als vennoot/maat professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor worden of blijven

>Alles uitklappen

 Ik ben professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor en wil dat blijven

>Alles uitklappen

 Ik ben professioneel curator of beschermingsbewindvoerder en wil ter ondersteuning een medewerker aannemen

>Alles uitklappen
 • Iedere medewerker die taken van een beschermingsbewindvoerder uitoefent, moet beschikken over een diploma van ten minste een havo-, vwo- of een mbo-4-opleiding. Een propedeuse van een hogere beroepsopleiding / universitaire opleiding of een associate degree staat gelijk aan een havo- of vwo-diploma.

  De opleiding Associate Degree Sociaal Financiële Dienstverlening is sinds januari 2021 onder bepaalde voorwaarden passend bevonden voor een (assistent) bewindvoerder. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het LKB.

  Een ondersteunend medewerker kunt u door het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM aan de kwaliteitseisen laten toetsen bij de jaarlijkse handhavingscontrole. U hoeft de medewerker niet tussentijds te laten toetsen.

  Bij twijfel kunt u contact opnemen met het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM.

 • Uw medewerker dient te voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen als hij/zij dossier-gerelateerde werkzaamheden uitvoert. Van dossier-gerelateerde werkzaamheden is sprake als en zodra uw medewerker bij de uitoefening van de werkzaamheden toegang heeft/krijgt tot persoonsgegevens van (aanstaande) cliënten. U kunt hierbij onder andere denken aan:

  • Betalingen klaarzetten
  • Inhoudelijke behandeling van post/e-mail/telefoon
  • Aanvragen minimavoorzieningen (bijvoorbeeld bijzondere bijstand, toeslagen en kwijtschelding). Hieronder valt ook het invullen van het aanvraagformulier en het verzamelen van informatie.
  • Aanvragen schuldhulpverlening/Wsnp. Hieronder valt ook het invullen van het aanvraagformulier en het verzamelen van informatie.
  • Inhoudelijk telefonisch/schriftelijk contact met cliënten en instanties/personen die betrokken zijn bij de cliënt (bijvoorbeeld uitkeringsinstantie, werkgever, verhuurder, begeleider en schuldeisers)
  • Schulden, vaste lasten en inkomen invoeren/bijhouden in het systeem (voor schuldenoverzicht en budgetplan)
  • Belastingaangifte voorbereiden/verzorgen
  • Verzoekschrift opstellen en/of versturen naar de rechtbank
  • Boedelbeschrijving/plan van aanpak opstellen
  • (Eind)rekening en verantwoording opstellen
  • Huisbezoek
  • Beslagvrije voet opstellen
  • Machtiging aanvragen bij de rechtbank
 • Als er twijfel bestaat over de geschiktheid van een diploma voor een (assistent) bewindvoerder, curator en/of mentor dan mag het diploma worden voorgelegd aan het LKB. Dat kan de aspirant-medewerker alleen zelf doen. Het is vervolgens aan de aspirant-medewerker om de uitkomst daarvan al dan niet met u te delen.

 • Een stagiaire wordt door het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM niet actief getoetst aan de kwaliteitseisen. Er kan uitsluitend sprake zijn van een stagiaire die (ondersteunende) bewindvoerderstaken verricht als de stage die wordt verricht onderdeel is van een passende beroepsopleiding. U dient in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag en een inschrijfbewijs van het opleidingsinstituut van de stagiaire. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM kan hiernaar vragen als daar redenen voor zijn.

 • Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 13.00 uur op telefoonnummer 088 361 11 06. U kunt uw vragen ook per e-mail stellen via kwaliteitsbureauCBM@rechtspraak.nl.

 Ik ben professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor en wil een extra curator, beschermingsbewindvoerder of mentor aannemen

>Alles uitklappen
 • Als beschermingsbewindvoerder heeft u: 

  • een havo- of vwo-diploma (artikel 7 of 8 van de Wet op het voortgezet onderwijs) of een diploma van een mbo-4-opleiding volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs (artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen d en e) én
  • een verklaring van een (oud-)werkgever waarin staat dat u ten minste 2 jaar voor de duur van ten minste 24 uur per week in loondienst taken van een beschermingsbewindvoerder heeft verricht onder verantwoordelijkheid van een door de kantonrechter benoemde professionele beschermingsbewindvoerder.

  of:

  • ten minste een diploma van een passende hbo-opleiding volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (artikel 1.1, onder d van die wet).

  Aandachtspunten hierbij zijn (conform besluiten van de Landelijke Expertgroep CBM):

  • Bij de passende beroepsopleidingen moet sprake zijn van een afgeronde hbo bachelor en/of wo bachelor opleiding (passend zoals bedoeld in artikel 1.1, onder d, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en afgeronde opleiding volgens artikel 7.3a lid 1 sub a en b en lid 2 sub b en c van die Wet).
  • Een propedeuse van een hogere beroepsopleiding / universitaire opleiding of een associate degree staat gelijk aan een havo- of vwo-diploma.
  • Er is bepaald dat werkervaring als budgetbeheerder of schuldhulpverlener voor maximaal één jaar wordt meegewogen in het oordeel.

  Als mentor heeft u:

  • ten minste een diploma van een passende beroepsopleiding mbo-4 volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs (artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen d en e).

  Als curator heeft u:

  • een diploma van een opleiding die zowel passend is voor een beschermingsbewindvoerder als voor een mentor.
 • Er is een overzicht van passende opleidingen per hoedanigheid. Onder het kopje 'Ik wil professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor worden' treft u dit overzicht aan.

 • Als er twijfel bestaat over de geschiktheid van een diploma voor een (assistent) bewindvoerder, curator en/of mentor dan mag het diploma worden voorgelegd aan het LKB. Dat kan de aspirant-medewerker alleen zelf doen. Het is vervolgens aan de aspirant-medewerker om de uitkomst daarvan al dan niet met u te delen.

 • Ja. Gebruik daarvoor de checklist toets nieuwe medewerker (pdf, 637,1 KB). Lever de ingevulde checklist en alle documenten in die zijn genoemd in de checklist. U dient daarbij de in de checklist beschreven volgorde aan te houden en de bijlagen te benoemen met de naam van de medewerker, het jaartal en het bijbehorende nummer zoals in de checklist aangegeven (voorbeeld: janssen-2019-2).

  Stuur de ingevulde checklist en bijbehorende stukken in pdf-formaat via e-mail naar het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (kwaliteitsbureauCBM@rechtspraak.nl) of - als u hieraan de voorkeur geeft - per post (Rechtbank Oost-Brabant, Toezicht, Landelijk Kwaliteitsbureau CBM, Postbus 90138, 5200 MA 's-Hertogenbosch).

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.