Veelgestelde vragen landelijk kwaliteitsbureau CBM

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCuratele, bewind en mentorschap > Landelijk kwaliteitsbureau CBM > Veelgestelde vragen landelijk kwaliteitsbureau CBM

 Ik wil professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor worden

>Alles uitklappen
 • - Als curator of beschermingsbewindvoerder heeft u:
  1. een havo- of vwo-diploma (artikel 7 of 8 van de Wet op het voortgezet onderwijs) of een diploma van een passende mbo-4-opleiding volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs (artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen d en e) én
  2. een verklaring van een (oud-)werkgever waarin staat dat u ten minste 2 jaar voor de duur van ten minste 24 uur per week in loondienst taken van een bewindvoerder of curator heeft verricht onder verantwoordelijkheid van een door de kantonrechter benoemde professionele bewindvoerder of curator.

  of

  ten minste een diploma van een passende hbo-opleiding volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (artikel 1.1, onder d van die wet)

  Aandachtspunten hierbij zijn (conform besluiten van de Landelijke Expertgroep CBM):
  * Bij de passende beroepsopleidingen moet sprake zijn van een afgeronde bachelor en/of master opleiding (passend zoals bedoeld in artikel 1.1, onder d, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en afgeronde opleiding volgens artikel 7.3a lid 1 sub a en b en lid 2 sub b en c van die Wet).
  * Een zogenaamde ‘associate degree’ is daarom niet voldoende om te voldoen aan de minimaal gestelde opleidingseis. Dit betekent ook dat cursussen op hbo- en post-hbo-niveau geen vervanging kunnen zijn op de gestelde eis. Dergelijke cursussen kunnen uitsluitend gelden als aanvulling op de benodigde opleiding zoals hierboven genoemd.
  * Een propedeuse van een beroepsopleiding die genoemd is onder 'Welke opleidingen zijn passend als ik bewindvoerder wil worden?' staat gelijk aan een havo- en/of vwo-diploma.

  - Als mentor heeft u:
  ten minste een diploma van een passende beroepsopleiding mbo-4 volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs (artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen d en e)


  Er is een overzicht van passende opleidingen per hoedanigheid. Zie daarvoor de vragen hieronder. Twijfelt u of u aan de eisen voldoet? Dan kunt u uw opleiding voordat u een toelatingsverzoek indient door de kantonrechter laten toetsen. Hoe dit werkt leest u in de checklist opleidingstoets (pdf, 645 KB).

 • Hieronder vindt u een overzicht van namen van opleidingen die voor een bewindvoerder zonder meer passend zijn.

  Wetenschappelijk Onderwijs (master)

  Accountancy (& Controlling)
  Bedrijfsrecht / Ondernemingsrecht
  (International) Business Administration / Bedrijfsadministratie
  (Algemene) Economie / Economics
  Economie en Bedrijfseconomie
  Economie en Bedrijfskunde
  Economie en Beleid
  Finance & Accounting
  Finance & Control
  Financieel Recht
  Fiscale Economie
  Fiscaal Recht
  Notarieel Recht
  Lerarenopleiding 1e graad Economie en Bedrijfswetenschappen
  Lerarenopleiding 1e graad (Algemene) Economie
  Rechtsgeleerdheid / Nederlands Recht

  Hoger beroepsonderwijs (bachelor)

  Accountancy
  (International) Business Administration / Bedrijfsadministratie
  Bedrijfskunde MER
  Financial Services Management
  Fiscaal Recht
  Fiscaal Recht en Economie
  Fiscale Economie
  HBO-Rechten
  Hogere Juridische Opleiding
  Lerarenopleiding 2e graad (Algemene) Economie
  Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
  Management, Economie en Recht (MER)
  Sociaal-Pedagogische Hulpverlening
  Sociaal-Juridische Dienstverlening
  Social Work (let op: de afstudeerrichting Cultureel Maatschappelijke Vorming valt onder de opleidingen die niet zonder meer passend zijn, maar passend zijn te maken met het afronden van een aanvullende cursus)
  Vakopleiding Kandidaat-Gerechtsdeurwaarder

  Hieronder vindt u een overzicht van opleidingen die niet zonder meer passend zijn, maar passend zijn te maken met het afronden van een aanvullende cursus. Zie hier een overzicht van de aspecten waaruit de cursus moet bestaan.

  Wetenschappelijk Onderwijs (master)

  Actuariële Wetenschappen
  Bedrijfswetenschappen
  Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen
  Bedrijfseconomie
  Bedrijfskunde
  Bestuurs- en Organisatiewetenschap
  Bestuurskunde
  (International) Business
  Business & Management
  Econometrie
  European Law
  European Public Administration
  Internationaal en Europees Recht
  Organisatiewetenschappen

  Hoger Beroepsonderwijs (bachelor)

  (Technische) Bedrijfskunde
  Bedrijfseconomie
  (Technische) Bestuurskunde (en overheidsmanagement)
  (International) Business Management 
  (International) Business Studies (& Languages)
  Commerciële Economie
  Facilitair Management / Facility Management
  (International) Financial Management
  Human Resource Management
  (International) Management
  Personeel en Arbeid / Personeelswerk
  Small Business en Retail Management
  Culturele en Maatschappelijke Vorming

  Twijfelt u of u aan de opleidingseisen voldoet? Dan kunt u uw opleiding voordat u een toelatingsverzoek indient door de kantonrechter laten toetsen. Hoe dit werkt leest u in de checklist opleidingstoets (pdf, 645 KB).

 • Hieronder vindt u een overzicht van opleidingen voor een mentor.

  Wetenschappelijk Onderwijs (master)

  Algemene sociale wetenschappen
  Bewegingswetenschappen
  Biomedische wetenschappen
  Farmaceutische wetenschappen / Farmacie
  Geneeskunde
  Gezondheidswetenschappen
  Gezondheid en leven
  Gezondheid en maatschappij
  Pedagogische wetenschappen
  (Ortho-) Pedagogiek
  (Sociale) Psychologie
  Sociaal-culturele wetenschappen / Social & behavioural sciences
  Sociologie
  Theologie
  Wijsbegeerte

  Hoger Beroepsonderwijs (bachelor)

  Advanced Nursing Practice
  Creatieve therapie
  Culturele Maatschappelijke Vorming
  Ergotherapie
  Fysiotherapie
  Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
  Management in de zorg
  Medische hulpverlening
  Pastoraal Werk
  Pedagogische Wetenschappen
  (Ortho-) Pedagogiek
  (Toegepaste) Psychologie
  Sociologie
  Sociaal Pedagogische Hulpverlening
  Social Cultural & Education
  Theologie
  Verpleegkunde
  Wijsbegeerte

  Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO-4)

  Agogisch Medewerker GGZ
  Maatschappelijke Zorg
  Medewerker gehandicaptenzorg
  Medewerker maatschappelijke zorg
  Medewerker volwassenwerk
  Pedagogisch Medewerker
  Pedagogisch Werk
  Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
  Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
  Sociaal-Cultureel Werker
  Sociaal Werk
  Sociaal-Maatschappelijk Dienstverlener
  Verpleegkundige

  Twijfelt u of u aan de opleidingseisen voldoet? Dan kunt u uw opleiding voordat u een toelatingsverzoek indient door de kantonrechter laten toetsen. Hoe dit werkt leest u in de checklist opleidingstoets (pdf, 660,9 KB) (pdf, 645 KB).

  Indien u niet voldoet aan de opleidingseisen voor een mentor kunt u onder verantwoordelijkheid van een benoembaar mentor (die aan de opleidingseis voldoet) als mentor werkzaam zijn. De benoembaar mentor (die door het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM wordt aangeduid als: "de coördinator") dient u te begeleiden bij de uitoefening van uw taken. Indien u als mentor werkzaam wil zijn onder verantwoordelijkheid van een coördinator, mag u in maximaal 4 dossiers het mentorschap uitoefenen. Voor de coördinator die belast is met het houden van toezicht geldt dat deze de verantwoordelijkheid mag dragen voor ten hoogste 30 mentoren, indien dit een fulltime functie is. Indien de coördinator deze functie niet fulltime verricht wordt het aantal mentoren waarvoor hij verantwoordelijkheid mag dragen, naar rato van de overige werkbelasting verminderd.

 • Als u curator wilt worden, dient u in het bezit te zijn van een diploma van een opleiding die zowel passend is voor een bewindvoerder als voor een mentor. Zie hier een overzicht van passende opleidingen voor bewindvoerder en voor mentor.

  Twijfelt u of u aan de opleidingseisen voldoet? Dan kunt u uw opleiding voordat u een toelatingsverzoek indient door de kantonrechter laten toetsen. Hoe dit werkt leest u in de checklist opleidingstoets (pdf, 660,9 KB) (pdf, 645 KB).

 • Een opleiding met raakvlakken (zie: "Welke opleidingen zijn passend als ik bewindvoerder wil worden?") kan passend gemaakt worden door een aanvullende cursus te volgen en met goed gevolg af te ronden. Onderstaand treft u een overzicht aan van de aspecten waar de cursus ten minste uit moet bestaan.

  • Algemene rechtskennis;
  • Kennis van de sociale kaart met name van alle potentiele aanvullende bronnen van inkomsten en de (berekening van de) beslagvrije voet;
  • Kennis van boek 1, het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren en de aanbevelingen meerderjarigenbewind;
  • De rol en taken van een bewindvoerder;
  • Effectieve communicatie en het onderhouden van contact met de cliënt;
  • Algemene basisvaardigheden ondernemerschap (alleen voor een zelfstandig uitvoerder bij een toelatingsverzoek);
  • Tenminste 48 studielasturen.

  Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM kan geen cursussen aanbevelen. Mocht u twijfelen over de geschiktheid van een of meerdere cursussen, dan kunt u deze voorleggen aan het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM.

 • Nee, dat kan niet. U kunt uw opleiding wel laten toetsen als u voornemens bent een toelatingsverzoek in te dienen om zelfstandig bewindvoerder, curator of mentor te worden. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM correspondeert niet met derden over opleidingstoetsen.

 • Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM behandelt verzoeken tot een opleidingstoets (pdf, 645 KB) op volgorde van binnenkomst. Zodra een medewerker uw verzoek in behandeling neemt, ontvangt u daarover per e-mail een bericht. Als het verzoek volledig is, streeft het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM ernaar om het verzoek binnen 4 weken te behandelen en u te berichten over de uitkomst. U ontvangt bericht als het verzoek onvolledig is.

 • U vindt onder ‘Te gebruiken documenten’ per hoedanigheid een vooraf ingevuld aanvraagformulier voor een VOG NP.

  U hoeft alleen onderdeel 1 in te vullen. Hier vult u de gegevens in van de persoon die de VOG aanvraagt. Dat bent u waarschijnlijk zelf. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier moet u indienen bij Burger-/Publiekzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Het is niet mogelijk om de VOG NP digitaal aan te vragen. De kosten voor het aanvragen van een VOG NP zijn altijd voor uw rekening.

  Meer informatie over (de aanvraag van) een VOG NP kunt u vinden op dienst Justis.

 • U kunt voor het opstellen van deze documenten iedere registeraccountant (RA) of accountant-administratieconsulent (AA) met certificeringsbevoegdheid benaderen. In het register van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) kunt u een accountant zoeken. De accountant moet deze documenten opstellen aan de hand van het Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM. Het meest recente protocol kunt u vinden via deze link. Het rapport en de jaarrekening dient u in bij uw verzoek om professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor te blijven (een handhavingsverzoek).

 • Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM behandelt deze verzoeken op volgorde van binnenkomst. Zodra een medewerker uw verzoek in behandeling neemt, ontvangt u hierover per e-mail bericht. Als uw verzoek is voorzien van alle benodigde stukken, streeft het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM ernaar om het verzoek binnen 16 weken te behandelen en u te berichten over de uitkomst. Als het verzoek niet volledig is, ontvangt u binnen 12 weken nadat het verzoek is binnengekomen een bericht waarin staat welke stukken u nog moet indienen.

 • Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 13.00 uur op telefoonnummer 088-3611106. U kunt uw vragen ook per e-mail stellen via kwaliteitsbureauCBM@rechtspraak.nl.

 • Dit is niet het geval. U ontvangt per e-mail een bericht van de kantonrechter. Dit bericht kan dienen als bewijs dat u aan de kwaliteitseisen voldoet. 

 Ik werk voor een rechtspersoon die professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor wil worden

>Alles uitklappen
 • Voor een Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen (VOG NP) wordt de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt getoetst op persoonlijke strafbare feiten. Voor een VOG RP wordt de rechtspersoon getoetst op strafbare feiten in bedrijfsactiviteiten. Het screeningsprofiel van de VOG NP vormt een aanvulling op de VOG RP. Daarom moet u ze beide indienen.

  U vindt onder ‘Te gebruiken documenten’ per hoedanigheid een vooraf ingevuld aanvraagformulier voor een VOG NP.

  U hoeft alleen onderdeel 1 in te vullen. Hier vult u de gegevens in van de persoon die de VOG aanvraagt. Dat bent u waarschijnlijk zelf. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier moet u indienen bij Burger-/Publiekzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

  Een VOG RP kunt u aanvragen bij Burger-/Publiekzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Bent u niet geregistreerd in de BRP, dan kunt u via de website van de dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie een aanvraagformulier downloaden.

  Het is niet mogelijk om de VOG digitaal aan te vragen. De kosten voor het aanvragen van een VOG  zijn altijd voor uw rekening. Meer informatie over (de aanvraag van) een VOG kunt u vinden op dienst Justis.

 • Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 13.00 uur op telefoonnummer 088-3611106. U kunt uw vragen ook per e-mail stellen via kwaliteitsbureauCBM@rechtspraak.nl.

 Ik ben bestuurder van een rechtspersoon die professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor wil worden

>Alles uitklappen
 • Ten minste één van de bestuursleden moet voldoen aan onderstaande opleidingseis. Het volledige bestuur van de rechtspersoon moet gezamenlijk alle hoedanigheden vertegenwoordigen waarin de rechtspersoon benoembaar is. Indien u bestuurslid bent en dossier-gerelateerde werkzaamheden uitvoert, dient u te allen tijde aan de opleidingseis te voldoen. Bestuursleden die een specifieke functie vervullen en geen dossier-gerelateerde werkzaamheden verrichten, moeten een verklaring aan het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM overleggen waar dit uit blijkt.

  - U moet aan dezelfde wettelijke kwaliteitseisen voldoen als de personen die namens de rechtspersoon als professioneel curator of beschermingsbewindvoerder optreden. U heeft:
  1. een havo- of vwo-diploma (artikel 7 of 8 van de Wet op het voortgezet onderwijs) of een diploma van een passende mbo-4-opleiding volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs (artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen d en e) én
  2. een verklaring van een (oud-)werkgever waarin staat dat u ten minste 2 jaar voor de duur van ten minste 24 uur per week in loondienst taken van een bewindvoerder of curator heeft verricht onder verantwoordelijkheid van een door de kantonrechter benoemde professionele bewindvoerder of curator.

  of

  ten minste een diploma van een passende hbo-opleiding volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (artikel 1.1, onder d van die wet)

  Aandachtspunten hierbij zijn (conform besluiten van de Landelijke Expertgroep CBM):
  * Bij de passende beroepsopleidingen moet sprake zijn van een afgeronde bachelor en/of master opleiding (passend zoals bedoeld in artikel 1.1, onder d, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en afgeronde opleiding volgens artikel 7.3a lid 1 sub a en b en lid 2 sub b en c van die Wet).
  * Een zogenaamde 'associate degree' is daarom niet voldoende om te voldoen aan de minimaal gestelde opleidingseis. Dit betekent ook dat cursussen op hbo- en post-hbo-niveau geen vervanging kunnen zijn op de gestelde eis. Dergelijke cursussen kunnen uitsluitend gelden als aanvulling op de benodigde opleiding zoals hierboven genoemd.
  * Een propedeuse van een beroepsopleiding die genoemd is onder ‘Welke opleidingen zijn passend als ik bewindvoerder wil worden?’ staat gelijk aan een havo- en/of vwo-diploma.

  - Als mentor heeft u:

  ten minste een diploma van een passende beroepsopleiding MBO-4 volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs (artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen d en e)

  Er is een overzicht van passende opleidingen per hoedanigheid. Onder het kopje ‘Ik wil professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor worden’ treft u dit overzicht aan. Twijfelt u of u aan de eisen voldoet? Dan kunt u uw opleiding voordat u een toelatingsverzoek indient door de kantonrechter laten toetsen. Hoe dit werkt leest u in de checklist opleidingstoets (pdf, 652,5 KB) (pdf, 645 KB).

 • U heeft beide VOG’s nodig. Als bestuurder bent u een vertegenwoordiger van de rechtspersoon en vraagt u – als u hiertoe bevoegd bent op grond van statuten of een verleende machtiging – een VOG RP aan. Daarnaast is het noodzakelijk een VOG NP aan te vragen als u curator, bewindvoerder of mentor wilt worden.

  U vindt onder ‘Te gebruiken documenten’ per hoedanigheid een vooraf ingevuld aanvraagformulier voor een VOG NP.

  U hoeft alleen onderdeel 1 in te vullen. Hier vult u de gegevens in van de persoon die de VOG aanvraagt. Dat bent u waarschijnlijk zelf. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier moet u indienen bij Burger-/Publiekzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

  Een VOG RP kunt u aanvragen bij Burger-/Publiekzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Bent u niet geregistreerd in de BRP, dan kunt u via de website van de dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie een aanvraagformulier downloaden.

  Het is niet mogelijk om de VOG digitaal aan te vragen. De kosten voor het aanvragen van een VOG  zijn altijd voor uw rekening. Meer informatie over (de aanvraag van) een VOG kunt u vinden op dienst Justis.

 • Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 13.00 uur op telefoonnummer 088-3611106. U kunt uw vragen ook per e-mail stellen via kwaliteitsbureauCBM@rechtspraak.nl.

 Ik wil als vennoot/maat professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor worden

>Alles uitklappen

 Ik ben professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor en wil dat blijven

>Alles uitklappen

 Ik ben professioneel curator of beschermingsbewindvoerder en wil ter ondersteuning een medewerker aannemen

>Alles uitklappen
 • Iedere medewerker die taken van een curator of bewindvoerder uitoefent, moet beschikken over een diploma van ten minste een havo-, vwo- of een passende mbo-4-opleiding. Een propedeuse van een beroepsopleiding die genoemd is onder ‘Welke opleidingen zijn passend als ik bewindvoerder wil worden?’ staat gelijk aan een havo- en/of vwo-diploma.

  Hieronder vindt u een overzicht met opleidingen die passend zijn voor de medewerker.

  Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO-4)
  (Bedrijfs-)Administrateur / Bedrijfsadministratie
  Juridisch-administratieve beroepen
  Juridisch-administratief dienstverlener
  Juridisch medewerker
  Juridisch medewerker Sociale Zekerheid
  Juridisch medewerker Zakelijke Dienstverlening
  Junior assistent-accountant
  Maatschappelijke Zorg
  Medewerker Human Resource Management (HRM)
  Pedagogisch medewerker
  Pedagogisch Werk
  Sociaal-cultureel werker
  Sociaal-maatschappelijk dienstverlener
  Sociaal Juridische Dienstverlening

  Een ondersteunend medewerker kunt u door het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM laten toetsen bij de jaarlijkse handhavingscontrole. U hoeft de medewerker niet tussentijds te laten toetsen.

  Bij twijfel kunt u contact opnemen met het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM.

 • Uw ondersteuner dient te voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen als hij/zij dossier-gerelateerde werkzaamheden uitvoert. Van dossier-gerelateerde werkzaamheden is sprake als en zodra uw medewerker bij de uitoefening van de werkzaamheden toegang heeft/krijgt tot persoonsgegevens van (aanstaande) cliënten. U kunt hierbij denken aan:

  • Betalingen klaarzetten
  • Inhoudelijke behandeling van post/e-mail/telefoon
  • Aanvragen minimavoorzieningen (bijvoorbeeld bijzondere bijstand, toeslagen en kwijtschelding). Hieronder valt ook het invullen van het aanvraagformulier en het verzamelen van informatie.
  • Aanvragen schuldhulpverlening/WSNP. Hieronder valt ook het invullen van het aanvraagformulier en het verzamelen van informatie.
  • Telefonisch/schriftelijk contact met cliënten en instanties/personen die betrokken zijn bij de cliënt (bijvoorbeeld uitkeringsinstantie, werkgever, verhuurder, begeleider en schuldeisers)
  • Schulden, vaste lasten en inkomen invoeren/bijhouden in het systeem (voor schuldenoverzicht en budgetplan)
  • Belastingaangifte voorbereiden/verzorgen
  • Voeren van een intakegesprek
  • Verzoekschrift opstellen en/of versturen naar de rechtbank
  • Boedelbeschrijving/plan van aanpak opstellen
  • (Eind)rekening en verantwoording opstellen
  • Huisbezoek
  • Beslagvrije voet opstellen
  • Machtiging aanvragen bij de rechtbank

  (deze lijst is niet limitatief)

 • Dat is niet het geval. Bij de eerste handhavingscontrole na indiensttreding van een medewerker met dossier-gerelateerde werkzaamheden toetst het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM deze medewerker aan de opleidingseisen. Na goedkeuring wordt de nieuwe medewerker toegevoegd bij uw vermelding op de landelijke lijst van professionele uitvoerders.

 • Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 13.00 uur op telefoonnummer 088-3611106. U kunt uw vragen ook per e-mail stellen via kwaliteitsbureauCBM@rechtspraak.nl.

 Ik ben professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor en wil een extra curator, beschermingsbewindvoerder of mentor aannemen

>Alles uitklappen
 • - De medewerker die curator of beschermingsbewindvoerder wil worden heeft:

  1. een havo- of vwo-diploma (artikel 7 of 8 van de Wet op het voortgezet onderwijs) of een diploma van een passende mbo-4-opleiding volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs (artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen d en e) én
  2. een verklaring van een (oud-)werkgever waarin staat dat deze medewerker ten minste 2 jaar voor de duur van ten minste 24 uur per week in loondienst taken van een bewindvoerder of curator heeft verricht onder verantwoordelijkheid van een door de kantonrechter benoemde professionele bewindvoerder of curator.

   of

   ten minste een diploma van een passende hbo-opleiding volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (artikel 1.1, onder d van die wet)

   Aandachtspunten hierbij zijn (conform besluiten van de Landelijke Expertgroep CBM):
   • Bij de passende beroepsopleidingen moet sprake zijn van een afgeronde bachelor en/of master opleiding (passend zoals bedoeld in artikel 1.1, onder d, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en afgeronde opleiding volgens artikel 7.3a lid 1 sub a en b en lid 2 sub b en c van die Wet).
   • Een zogenaamde ‘associate degree’ is daarom niet voldoende om te voldoen aan de minimaal gestelde opleidingseis. Dit betekent ook dat cursussen op hbo- en post-hbo-niveau geen vervanging kunnen zijn op de gestelde eis. Dergelijke cursussen kunnen uitsluitend gelden als aanvulling op de benodigde opleiding zoals hierboven genoemd.
   • Een propedeuse van een beroepsopleiding die genoemd is onder ‘Welke opleidingen zijn passend als ik bewindvoerder wil worden?’ staat gelijk aan een havo- en/of vwo-diploma.


  - De medewerker die mentor wil worden heeft:
  ten minste een diploma van een passende beroepsopleiding mbo-4 volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs (artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen d en e).

 • Er is een overzicht van passende opleidingen per hoedanigheid. Onder het kopje ‘Ik wil professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor worden’ treft u dit overzicht aan. Twijfelt u of de medewerker aan de eisen voldoet? Dan kunt u contact opnemen met het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM.

 • ​Nee, het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM correspondeert niet met derden over toetsen. Bij twijfel kunt u contact opnemen met het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM voor algemene informatie over de opleidings- en werkervaringseisen.

 • Ja, dit kan. U kunt daarvoor een verzoek voor ‘toetsing nieuwe medewerker’ indienen bij het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM. met een kopie ID-bewijs, VOG, diploma(‘s), CV en eventuele getuigschriften. Na goedkeuring wordt uw nieuwe medewerker toegevoegd bij uw vermelding op de landelijke lijst van professionele uitvoerders.