Laden...

Veelgestelde vragen landelijk kwaliteitsbureau CBM

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCuratele, bewind en mentorschap > Landelijk kwaliteitsbureau CBM > Veelgestelde vragen landelijk kwaliteitsbureau CBM Opleidingseisen beschermingsbewindvoerder

>Alles uitklappen

  • een havo- of vwo-diploma (artikel 7 of 8 van de Wet op het voortgezet onderwijs) of een diploma van een mbo-4-opleiding volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs (artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen d en e) én
  • een verklaring van een (oud-)werkgever waarin staat dat u ten minste 2 jaar voor de duur van ten minste 24 uur per week in loondienst taken van een beschermingsbewindvoerder heeft verricht onder verantwoordelijkheid van een door de kantonrechter benoemde professionele beschermingsbewindvoerder.

  of

  • ten minste een diploma van een passende hbo-opleiding volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (artikel 1.1, onder d van die wet).

  Aandachtspunten hierbij zijn (conform besluiten van de Landelijke Expertgroep CBM):

  • Bij de passende beroepsopleidingen moet sprake zijn van een afgeronde hbo bachelor en/of wo bachelor opleiding (passend zoals bedoeld in artikel 1.1, onder d, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en afgeronde opleiding volgens artikel 7.3a lid 1 sub a en b en lid 2 sub b en c van die Wet).
  • Een propedeuse van een hogere beroepsopleiding / universitaire opleiding of een associate degree staat gelijk aan een havo- of vwo-diploma.
  • Er is bepaald dat werkervaring als budgetbeheerder of schuldhulpverlener voor maximaal één jaar kan worden meegewogen in het oordeel.
  • Alle startende zelfstandigen zonder werkervaring als (assistent-)bewindvoerder moeten een aanvullende cursus volgen om aan de opleidingseis te kunnen voldoen. Hier vindt u een overzicht van de aspecten waaruit een aanvullende cursus moet bestaan.
 • Hieronder vindt u een overzicht van namen van opleidingen die voor een bewindvoerder zonder meer passend zijn.

  Wetenschappelijk Onderwijs (bachelor)

  • Bedrijfseconomie 
  • Bedrijfskunde 
  • Economie en Bedrijfseconomie 
  • Fiscaal Recht 
  • Fiscale Economie 
  • Notarieel Recht 
  • Rechtsgeleerdheid

  Hoger Beroepsonderwijs (bachelor)

  • Accountancy 
  • Bedrijfseconomie 
  • Bedrijfskunde (MER) 
  • Deurwaardersopleiding 
  • Finance and Control 
  • Financial Services Management 
  • Fiscaal recht 
  • HBO-Rechten 
  • Leraar (bedrijfs)economie 2de graad 
  • Sociaal Juridische Dienstverlening 
  • SPD (bedrijfsadministratie)

  De opleiding Associate Degree Sociaal Financiële Dienstverlening is sinds januari 2021 onder bepaalde voorwaarden passend bevonden voor een (assistent) bewindvoerder. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het LKB.

  Heeft u een opleiding die niet valt onder de direct passende opleidingen? Daarvoor geldt dat u de diploma’s van deze opleidingen altijd door het LKB moet laten toetsen aan de hand van het vakkenpakket. Hoe dit werkt leest u in de checklist opleidingstoets (pdf, 253,2 KB).

 • De kantonrechter kan oordelen dat u als (aspirant) bewindvoerder nog een aanvullende cursus dient te volgen. Hieronder treft u een overzicht aan van de aspecten waar de cursus in elk geval uit moet bestaan.

  • Algemene rechtskennis;
  • Kennis van de sociale kaart met name van alle potentiële aanvullende bronnen van inkomsten en de (berekening van de) beslagvrije voet;
  • Kennis van boek 1, het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren en de aanbevelingen meerderjarigenbewind;
  • De rol en taken van een bewindvoerder;
  • Effectieve communicatie en het onderhouden van contact met de cliënt;
  • Algemene basisvaardigheden ondernemerschap (alleen voor een zelfstandig uitvoerder bij een toelatingsverzoek);
  • Tenminste 48 studielasturen.
  • Fysiek en klassikaal les;
  • En tot slot: De cursus moet afgesloten worden met een schriftelijk examen. Mocht er sprake zijn van meerdere modules, dan mogen deze ook per module worden afgenomen.

  Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM kan geen cursussen aanbevelen. Mocht u twijfelen over de geschiktheid van een of meerdere cursussen, dan kunt u deze voorleggen aan het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM.

 Opleidingseisen mentor

>Alles uitklappen
  • een havo- of vwo-diploma (artikel 7 of 8 van de Wet op het voortgezet onderwijs) of een diploma van een mbo-4-opleiding volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs (artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen d en e) én 
  • een verklaring van een (oud-)werkgever waarin staat dat u ten minste 2 jaar voor de duur van ten minste 24 uur per week in loondienst taken van een mentor heeft verricht onder verantwoordelijkheid van een door de kantonrechter benoemde professionele mentor.

  of

  • ten minste een diploma van een passende beroepsopleiding mbo-4 volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs (artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen d en e).

  Aandachtspunten hierbij zijn (conform besluiten van de Landelijke Expertgroep CBM): 

  • Bij de passende beroepsopleidingen moet sprake zijn van een afgeronde mbo-4 opleiding, hbo bachelor en/of wo bachelor opleiding (passend zoals bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen d en e volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs, artikel 1.1, onder d, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en afgeronde opleiding volgens artikel 7.3a lid 1 sub a en b en lid 2 sub b en c van die Wet). 
  • Een propedeuse van een hogere beroepsopleiding / universitaire opleiding of een associate degree staat gelijk aan een havo- of vwo-diploma.

 • Hieronder vindt u een overzicht van opleidingen voor een mentor.

  Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO-4)

  • Agogisch Medewerker GGZ 
  • Doktersassistente 
  • Maatschappelijke Zorg 
  • Pedagogisch Medewerker/Pedagogisch werk 
  • Sociaal-Cultureel Werker/Sociaal werk 
  • Sociaal-Maatschappelijk Dienstverlener 
  • Sociaal Pedagogisch Medewerker 
  • Verpleegkundige

  Hoger Beroepsonderwijs (bachelor)

  • Creatieve therapie 
  • Ergotherapie 
  • Fysiotherapie 
  • Medische hulpverlening 
  • Pedagogiek 
  • Pedagogische Wetenschappen 
  • Toegepaste Psychologie 
  • Verpleegkunde

  Wetenschappelijk Onderwijs (bachelor)

  • Bewegingswetenschappen 
  • Biomedische wetenschappen 
  • Farmaceutische wetenschappen/Farmacie
  • Geneeskunde 
  • Gezondheidswetenschappen 
  • Pedagogische wetenschappen 
  • (Sociale) Psychologie

  Twijfelt u of u aan de opleidingseisen voldoet? Dan kunt u uw opleiding voordat u een toelatingsverzoek indient door de kantonrechter laten toetsen. Hoe dit werkt leest u in de checklist opleidingstoets (pdf, 253,2 KB).

  Indien u niet voldoet aan de opleidingseisen voor een mentor kunt u onder verantwoordelijkheid van een benoembaar mentor (die aan de opleidingseis voldoet) als mentor werkzaam zijn. De benoembaar mentor (die door het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM wordt aangeduid als: "de coördinator") dient u te begeleiden bij de uitoefening van uw taken. Indien u als mentor werkzaam wil zijn onder verantwoordelijkheid van een coördinator, mag u in maximaal 4 dossiers het mentorschap uitoefenen. Voor de coördinator die belast is met het houden van toezicht geldt dat deze de verantwoordelijkheid mag dragen voor ten hoogste 30 mentoren, indien dit een fulltime functie is. Indien de coördinator deze functie niet fulltime verricht wordt het aantal mentoren waarvoor hij verantwoordelijkheid mag dragen, naar rato van de overige werkbelasting verminderd.

 Opleidingseisen curator

>Alles uitklappen
 • Als curator:

  • is het noodzakelijk dat u voldoet aan zowel de opleidingseisen voor bewindvoerder als voor die van mentor. 

  Aandachtspunten hierbij zijn (conform besluiten van de Landelijke Expertgroep CBM):

  • Iemand die werkzaam is als assistent-bewindvoerder en assistent-mentor dient bij een minimaal 24-urige werkweek tenminste 3 jaar werkervaring op te doen om aan de opleidingseis voor een bewindvoerder, mentor en curator te voldoen. Bij een minimaal 36-urige werkweek volstaat tenminste 2 jaar werkervaring.
  • Het is belangrijk dat u in beide functies gemiddeld even veel uren werkervaring heeft opgedaan.

  Er is een overzicht van passende opleidingen per hoedanigheid. Zie daarvoor de vragen hieronder.

  Twijfelt u of u aan de eisen voldoet? Dan kunt u uw opleiding voordat u een toelatingsverzoek indient door de kantonrechter laten toetsen. Hoe dit werkt leest u in de checklist opleidingstoets (pdf, 253,2 KB).


 • Als u curator wilt worden, dient u in het bezit te zijn van een diploma van een opleiding die zowel passend is voor een bewindvoerder als voor een mentor. Zie hier een overzicht van passende opleidingen voor bewindvoerder en voor mentor.

  Twijfelt u of u aan de opleidingseisen voldoet? Dan kunt u uw opleiding voordat u een toelatingsverzoek indient door de kantonrechter laten toetsen. Hoe dit werkt leest u in de checklist opleidingstoets (pdf, 253,2 KB).

 Opleidingseisen assistent-beschermingsbewindvoerder

>Alles uitklappen
 • Iedere assistent die taken van een beschermingsbewindvoerder uitoefent, moet beschikken over een diploma van ten minste een havo-, vwo- of een mbo-4-opleiding. Een propedeuse van een hogere beroepsopleiding / universitaire opleiding of een associate degree staat gelijk aan een havo- of vwo-diploma.

  De opleiding Associate Degree Sociaal Financiële Dienstverlening is sinds januari 2021 onder bepaalde voorwaarden passend bevonden voor een (assistent) bewindvoerder. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het LKB.


 Opleidingseisen assistent-mentor

>Alles uitklappen
 • Iedere assistent die de taken van mentor uitoefent en niet werkzaam is onder de begeleiding van een coördinator in maximaal vier dossiers moet beschikken over een diploma van ten minste een havo-, vwo- of een niet passende mbo-4-opleiding. Een propedeuse van een hogere beroepsopleiding / universitaire opleiding staat gelijk aan een havo- of vwo-diploma.

  Bij twijfel kunt u contact opnemen met het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM.

 Opleidingseisen bestuurder

>Alles uitklappen
 • Ten minste één van de bestuursleden moet voldoen aan bovenstaande opleidingseis. Het volledige bestuur van de rechtspersoon moet gezamenlijk alle hoedanigheden vertegenwoordigen waarin de rechtspersoon benoembaar is. Als u bestuurslid bent en dossier-gerelateerde werkzaamheden uitvoert, moet u te allen tijde aan de opleidingseis voldoen. Bestuursleden die een specifieke functie vervullen en geen dossier-gerelateerde werkzaamheden verrichten, moeten een verklaring aan het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM overleggen waar dit uit blijkt. U moet aan dezelfde wettelijke kwaliteitseisen voldoen als de personen die namens de rechtspersoon als professioneel beschermingsbewindvoerder optreden.

 Handhavingsverzoek

>Alles uitklappen

 Definities

>Alles uitklappen


 Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

>Alles uitklappen

 Accountantsverslag

>Alles uitklappen

 Jaarrekening

>Alles uitklappen

 Bijscholing

>Alles uitklappen
 • Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM toetst uitsluitend of er relevante bijscholing (voor alle hoedanigheden) is gevolgd. Deze bijscholing wordt niet getoetst aan een minimum aantal studiepunten.

 Opleidingstoets

>Alles uitklappen
 • Nee, dat kan niet. 

  U kunt uw opleiding wel laten toetsen als u voornemens bent een toelatingsverzoek in te dienen om zelfstandig bewindvoerder, curator of mentor te worden. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM correspondeert niet met derden over opleidingstoetsen.

 • Na ontvangst van uw verzoek krijgt u een ontvangstbevestiging waarin wordt aangegeven dat het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM ernaar streeft uw verzoek binnen 4 weken te behandelen. 

  Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM behandelt verzoeken op volgorde van binnenkomst. Als tijdens de inhoudelijke behandeling blijkt dat uw verzoek niet volledig en/of niet duidelijk is, ontvangt u daar bericht over. Mogelijk is uw verzoek aanleiding om een gesprek met u aan te gaan, waarvoor u dan een uitnodiging krijgt.

 Toelatingsverzoek

>Alles uitklappen

 Medewerkers

>Alles uitklappen
 • Uw assistent-bewindvoerder dient te voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen als hij/zij dossier-gerelateerde werkzaamheden uitvoert. Van dossier-gerelateerde werkzaamheden is sprake als en zodra uw assistent-bewindvoerder bij de uitoefening van de werkzaamheden toegang heeft/krijgt tot persoonsgegevens van (aanstaande) cliënten. U kunt hierbij onder andere denken aan:

  • Betalingen klaarzetten
  • Inhoudelijke behandeling van post/e-mail/telefoon
  • Aanvragen minimavoorzieningen (bijvoorbeeld bijzondere bijstand, toeslagen en kwijtschelding). Hieronder valt ook het invullen van het aanvraagformulier en het verzamelen van informatie.
  • Aanvragen schuldhulpverlening/Wsnp. Hieronder valt ook het invullen van het aanvraagformulier en het verzamelen van informatie.
  • Inhoudelijk telefonisch/schriftelijk contact met cliënten en instanties/personen die betrokken zijn bij de cliënt (bijvoorbeeld uitkeringsinstantie, werkgever, verhuurder, begeleider en schuldeisers)
  • Schulden, vaste lasten en inkomen invoeren/bijhouden in het systeem (voor schuldenoverzicht en budgetplan)
  • Belastingaangifte voorbereiden/verzorgen
  • Verzoekschrift opstellen en/of versturen naar de rechtbank
  • Boedelbeschrijving/plan van aanpak opstellen
  • (Eind)rekening en verantwoording opstellen
  • Huisbezoek
  • Beslagvrije voet opstellen
  • Machtiging aanvragen bij de rechtbank

  Wanneer de medewerker bij de uitoefening van de werkzaamheden geen toegang heeft/krijgt tot persoonsgegevens van (aanstaande) cliënten, is er sprake van ondersteunende werkzaamheden/bulkwerkzaamheden. Deze werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden door medewerkers die niet voldoen aan de eisen. Hierbij kunt u denken aan: 

  • Postverwerking (inkomend/uitgaand)
  • Scannen, coderen en rubriceren post
  • Het aannemen van de telefoon (doorverbinden/ terugbelverzoek aanmaken)
  • Agenda beheer (het plannen van afspraken, uitnodigingen versturen etc.)
  • Het reserveren van overlegruimtes
  • Het organiseren van scholingsdagen 
  • Administratie op bedrijfsniveau (inzake personeel etc.)
  • IT-werkzaamheden
  • Onderhoudswerkzaamheden

 • Als er twijfel bestaat over de geschiktheid van een diploma voor de hoedanigheid van (assistent) bewindvoerder, curator en/of mentor dan mag het diploma bij wijze van uitzondering worden voorgelegd aan het LKB door de aspirant-medewerker. Het is vervolgens aan de aspirant-medewerker om de uitkomst daarvan al dan niet met u te delen.

 • Alle stagiaires die op het moment van indienen van de handhavingscontrole werkzaam zijn, worden door het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM getoetst. Van deze personen wordt actief een stageovereenkomst opgevraagd. Een stageovereenkomst is alleen geldig indien deze gesloten is met de onderwijsinstelling waar de stagiaire de opleiding volgt.

 • Ja. Gebruik daarvoor de checklist toets nieuwe medewerker (pdf, 282,1 KB). Lever de ingevulde checklist en alle documenten in die zijn genoemd in de checklist. U dient daarbij de in de checklist beschreven volgorde aan te houden en de bijlagen te benoemen met de naam van de medewerker, het jaartal en het bijbehorende nummer zoals in de checklist aangegeven (voorbeeld: janssen-2019-2).Landelijk Kwaliteitsbureau CBM

Contactgegevens

Heeft u nog steeds geen antwoord op uw vraag? 
Neem contact met op met het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM:

Telefoon: 088 361 11 06
E-mail: kwaliteitsbureauCBM@rechtspraak.nl

Postadres: Rechtbank Oost-Brabant, Toezicht, Cluster Landelijk Kwaliteitsbureau CBM, Postbus 90138, 5200 MA ’s-Hertogenbosch

Bezoekadres: Leeghwaterlaan 8, 5223 BA te 's-Hertogenbosch

Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 13.00 uur.

Klachten

Het Landelijk kwaliteitsbureau CBM heeft een klachtenregeling. Bent u ontevreden over de gang van zaken binnen het Landelijke Kwaliteitsbureau CBM? Dan kunt u een klacht indienen bij het bestuur van de rechtbank. Bijvoorbeeld als u:

 • te lang moet wachten op de afhandeling van uw zaak
 • vindt dat u niet correct te woord bent gestaan
 • niet tevreden bent over de bereikbaarheid van de medewerkers van het Landelijke Kwaliteitsbureau CBM.

U kunt geen klacht indienen over de inhoud en motivering van de uitkomst van de kwaliteitscontrole CBM.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.