Laden...

Landelijk Kwaliteitsbureau CBM

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCiviel > Curatele, bewind en mentorschap > Landelijk kwaliteitsbureau CBM

Mededelingen voor (aspirant) uitvoerders

Nieuw

 • Tijdelijk doorbelasten extra kosten bankrekeningen
  Via de brancheverenigingen BPBI en NPBP vernam de expertgroep Curatele Bewind en Mentorschap (CBM) dat alle grote banken professionele bewindvoerders belasten voor het aanhouden van bankrekeningen voor hun cliënten. De extra kosten kunnen oplopen tot € 12,- per rekening. Deze kosten komen bovenop de kosten voor het pakket dat bij bewindvoerders als professionele organisaties in rekening wordt gebracht. De brancheverenigingen vroegen de expertgroep CBM of bewindvoerders de extra bankkosten per rekening mogen doorbelasten aan hun cliënten. Volgens de expertgroep hebben de bewindvoerders geen keuze en geen mogelijkheid deze extra kosten te vermijden. Daarnaast is met deze verhoging geen rekening gehouden in de regeling beloning die door de minister is vastgesteld. Daarom heeft de expertgroep als tijdelijke maatregel goedgekeurd dat vanaf 2020 per rechthebbende per jaar (dus niet per bankrekening) € 6,- in rekening gebracht mag worden. Bewindvoerders moeten deze verhoging vermelden in de rekening en verantwoording onder de post “bankkosten” en in een bijlage goed specificeren. Deze tijdelijke regeling houdt op zodra een wijziging van de regeling beloning in werking treedt.
  NB: De wijziging van beloningsbedragen door periodieke indexatie van de regeling beloning valt niet onder bovenstaande wijziging van de regeling beloning.
 • Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM 2019
  Het Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM 2019 is vastgesteld. Het protocol vindt u via deze link (nba.nl)

Eerder gepubliceerd

Professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor worden

Kwaliteitseisen professionals

U kunt namens uw organisatie een verzoek indienen om professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor te worden. Doorloop de hieronder beschreven stappen bij 'Toelatingsverzoek indienen'. Bekijk ook de veelgestelde vragen.

Beoordeling

Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM beoordeelt of u aan de kwaliteitseisen voldoet. Of u vervolgens daadwerkelijk in een zaak tot professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor wordt benoemd, bepaalt de daarvoor bevoegde kantonrechter.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van het verzoek om professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor te worden. Wel zijn er kosten verbonden aan de aanvraag van de benodigde Verklaring Omtrent het Gedrag, het inschakelen van een accountant voor een rapport feitelijke bevindingen en het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 

Vennoot of maat

Iedere vennoot of maat die professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor wil worden of blijven, moet hiervoor een verzoek indienen en als zijnde natuurlijk persoon individueel getoetst worden. De reden hiervan is dat een vennootschap/maatschap een rechtsvorm is, geen rechtspersoon. De kantonrechter neemt in de benoemingsbeschikking op dat de vennoot/maat handelt onder de naam van de vennootschap/maatschap.

 

 

Toelatingsverzoek indienen

U kunt een verzoek indienen om professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor te worden als u aan de opleidings- en werkervaringseisen voldoet.

>Alles uitklappen
 • Beoordeel of u aan de opleidings- en werkervaringseisen voldoet. Een overzicht van de opleidings- en werkervaringseisen vindt u bij Veelgestelde vragen. Twijfelt u of u aan de eisen voldoet, dan kunt u dit voordat u een toelatingsverzoek (pdf, 686,2 KB) indient, laten toetsen door de kantonrechter. Hoe dit werkt, leest u in de checklist opleidingstoets (pdf, 642,6 KB).

  Professioneel beschermingsbewindvoerder 

  Als professioneel beschermingsbewindvoerder:

  1. heeft u een havo- of vwo-diploma (artikel 7 of 8 van de Wet op het voortgezet onderwijs) of een diploma van een passende mbo-4-opleiding volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs (artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen d en e) én

  2. een verklaring van een (oud-)werkgever waarin staat dat u ten minste 2 jaar voor de duur van ten minste 24 uur per week in loondienst taken van een beschermingsbewindvoerder heeft verricht onder verantwoordelijkheid van een door de kantonrechter benoemde professionele beschermingsbewindvoerder

  of

  heeft u ten minste een diploma van een passende hbo-opleiding volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (artikel 1.1, onder d van die wet). Bij Veelgestelde vragen vindt u een overzicht van passende opleidingen voor bewindvoerders. 
   

  Professioneel mentor

  Als professioneel mentor heeft u ten minste een diploma van een passende beroepsopleiding mbo-4 volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs (artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen d en e). Bij de Veelgestelde vragen vindt u een overzicht van passende opleidingen voor mentoren.

  Professioneel curator

  Als professioneel curator dient u in het bezit te zijn van een diploma van een opleiding die zowel passend is voor een bewindvoerder als voor een mentor. Bij de Veelgestelde vragen vindt u een overzicht van passende opleidingen voor bewindvoerders en mentoren.

  Uitvoerend medewerker

  De medewerker die werkzaam is als curator, beschermingsbewindvoerder of mentor voldoet ten minste aan de hierboven genoemde eisen. Daarnaast moet de medewerker over een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag beschikken.

  Na indiensttreding van een nieuwe medewerker die optreedt als curator, beschermingsbewindvoerder of mentor, moet u het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM verzoeken deze medewerker te toetsen aan de kwaliteitseisen. Hoe dit werkt leest u in de Checklist toets nieuwe medewerker (pdf, 637,1 KB).

  Ondersteunend medewerker

  De ondersteunend medewerker die dossier-gerelateerde werkzaamheden uitvoert beschikt ten minste over een havo- of vwo-diploma (artikel 7 of 8 van de Wet op het voortgezet onderwijs) of een diploma van een passende mbo-4-opleiding volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs (artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen d en e). De ondersteunend medewerker voert de werkzaamheden uit onder verantwoordelijkheid van een door de kantonrechter benoemde professionele bewindvoerder. Meer over de kwaliteitseisen voor een ondersteunend medewerker.

  Een medewerker die volgens uw schriftelijke verklaring geen dossier-gerelateerde werkzaamheden uitvoert, hoeft niet te voldoen aan de kwaliteitseisen. In geval van twijfel kunt u hierover contact opnemen met het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM.

 • Lever de ingevulde checklist en alle documenten in die zijn genoemd in de Checklist toelating (pdf, 686,2 KB). U dient daarbij de in de checklist beschreven volgorde aan te houden en de bijlagen te benoemen met uw naam, het jaartal en het bijbehorende nummer zoals in de checklist aangegeven (voorbeeld: janssen-2019-2).

  VOG Natuurlijke Personen (VOG NP) aanvragen

  U vindt onder ‘Te gebruiken documenten’ (zie elders op deze pagina) per hoedanigheid een vooraf ingevuld aanvraagformulier voor een VOG NP.

  U hoeft alleen onderdeel 1 in te vullen. Hier vult u de gegevens in van de persoon die de VOG aanvraagt. Dat bent u waarschijnlijk zelf. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier moet u indienen bij Burger-/Publiekzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Het is niet mogelijk om de VOG NP digitaal aan te vragen. De kosten voor het aanvragen van een VOG NP zijn altijd voor uw rekening.

  Meer informatie over (de aanvraag van) een VOG NP (justis.nl).

  VOG Rechtspersonen (VOG RP) aanvragen

  Als uw organisatie een rechtspersoon is (een eenmanszaak, VOF en maatschap zijn geen rechtspersonen) dient u een VOG voor de rechtspersoon mee te sturen. Hiervoor gelden geen functieaspecten.

  Daarnaast dient u voor elke natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt een VOG NP mee te sturen. Meer informatie over de aanvraag van een VOG Natuurlijke Personen, ziet u hierboven onder het kopje ‘VOG Natuurlijke Personen (VOG NP) aanvragen’. Het aanvraagformulier voor een VOG RP (justis.nl) kunt u downloaden op de website van de dienst Justis. Mocht u vragen hebben bij het invullen van het aanvraagformulier verwijzen wij u naar de toelichting achter het aanvraagformulier of de dienst Justis (justis.nl).
  Een VOG RP kan alleen worden aangevraagd door een vertegenwoordiger van de rechtspersoon, bijvoorbeeld een bestuurder, vennoot of beheerder, die hiertoe bevoegd is op grond van statuten of een verleende machtiging.

  Meer informatie over (de aanvraag van) een VOG NP (justis.nl).

 • Stuur de ingevulde checklist en bijbehorende stukken in pdf-formaat via e-mail naar het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (kwaliteitsbureauCBM@rechtspraak.nl) of - als u hieraan de voorkeur geeft - per post (Rechtbank Oost-Brabant, Toezicht, Landelijk Kwaliteitsbureau CBM, Postbus 90138, 5200 MA ’s-Hertogenbosch).
 • Na ontvangst van uw verzoek krijgt u een ontvangstbevestiging waarin wordt aangegeven dat het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM ernaar streeft uw verzoek binnen 16 weken te behandelen. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM behandelt verzoeken op volgorde van binnenkomst. Als tijdens de inhoudelijke behandeling blijkt dat uw verzoek niet volledig en/of niet duidelijk is, ontvangt u daar bericht over. Mogelijk is uw verzoek aanleiding om een gesprek met u aan te gaan, waarvoor u dan een uitnodiging krijgt.

  Wanneer u aan de kwaliteitseisen voldoet, worden alle rechtbanken daarvan op de hoogte gesteld. Het is aan de toezichthoudende rechtbank om te beoordelen of zij u benoembaar achten in individuele zaken.

  Voor een opleidingstoets of een toets nieuwe medewerker hanteert het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM een streeftermijn van 4 weken.

Handhavingsverzoek indienen

Professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren moeten jaarlijks aantonen dat zij nog steeds voldoen aan de kwaliteitseisen. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM voert de handhavingscontrole uit.

Het handhavingsverzoek moet op tijd worden ingediend bij het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM. Als het verzoek niet is ingediend op de handhavingsdatum, dan kan het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM niet vaststellen of aan de kwaliteitseisen wordt voldaan. Het gevolg hiervan is dat de rechtbanken u niet zullen benoemen in zaken.

>Alles uitklappen
 • Lever de ingevulde checklist en alle documenten in die zijn genoemd in de Checklist handhaving (pdf, 798,3 KB). U dient daarbij de in de checklist beschreven volgorde aan te houden en de bijlagen te benoemen met uw naam, het jaartal en het bijbehorende nummer zoals in de checklist aangegeven (voorbeeld: janssen-2019-2).

  Als vennoot/maat mag u een gezamenlijke jaarrekening met uw vennoten/maten indienen als het eigen vermogen per individuele curator, beschermingsbewindvoerder of mentor is uitgesplitst. Als de overige vennoten/maten over een eigen, afzonderlijke jaarrekening beschikken, moet u een eigen jaarrekening indienen.

  VOG Natuurlijke Personen (VOG NP)

  U vindt onder ‘Te gebruiken documenten’ (zie elders op deze pagina) per hoedanigheid een vooraf ingevuld aanvraagformulier voor een VOG NP.

  U hoeft alleen onderdeel 1 in te vullen. Hier vult u de gegevens in van de persoon die de VOG aanvraagt. Dat bent u waarschijnlijk zelf. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier moet u indienen bij Burger-/Publiekzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Het is niet mogelijk om de VOG NP digitaal aan te vragen. De kosten voor het aanvragen van een VOG NP zijn altijd voor uw rekening.

  Meer informatie over (de aanvraag van) een VOG NP kunt u vinden op dienst Justis.

  VOG Rechtspersonen (VOG RP)

  Als uw organisatie een rechtspersoon is (een eenmanszaak, VOF en maatschap zijn geen rechtspersonen) dient u een VOG voor de rechtspersoon mee te sturen. Hiervoor gelden geen functieaspecten.

  Daarnaast dient u voor elke natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt een VOG NP mee te sturen. Meer informatie over de aanvraag van een VOG Natuurlijke Personen, ziet u hierboven onder het kopje ‘VOG Natuurlijke Personen (VOG NP) aanvragen’. Het aanvraagformulier voor een VOG RP kunt u downloaden op de website van de dienst Justis (justis.nl). Mocht u vragen hebben bij het invullen van het aanvraagformulier verwijzen wij u naar de toelichting achter het aanvraagformulier of dienst Justis (justis.nl).
  Een VOG RP kan alleen worden aangevraagd door een vertegenwoordiger van de rechtspersoon, bijvoorbeeld een bestuurder, vennoot of beheerder, die hiertoe bevoegd is op grond van statuten of een verleende machtiging. Meer informatie vindt u op de website van dienst Justis (justis.nl).

 • Stuur de ingevulde checklist en bijbehorende stukken in pdf-formaat via e-mail naar het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (kwaliteitsbureauCBM@rechtspraak.nl) of - als u hieraan de voorkeur geeft - per post (Rechtbank Oost-Brabant, Toezicht, Landelijk Kwaliteitsbureau CBM, Postbus 90138, 5200 MA ’s-Hertogenbosch).

   

 • Na ontvangst van uw verzoek krijgt u een ontvangstbevestiging waarin wordt aangegeven dat het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM ernaar streeft uw verzoek binnen 16 weken te behandelen. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM behandelt verzoeken op volgorde van binnenkomst.

  Als tijdens de inhoudelijke behandeling blijkt dat uw verzoek niet volledig en/of niet duidelijk is, ontvangt u daar bericht over. Mogelijk is uw verzoek aanleiding om een gesprek met u aan te gaan, waarvoor u dan een uitnodiging krijgt.

  Wanneer u niet aan de kwaliteitseisen voldoet, ontvangen alle rechtbanken daarvan bericht. De kantonrechter kan u dan ontslaan in de zaken waarin u op dat moment curator, beschermingsbewindvoerder of mentor bent.

Omzetting rechtsvorm doorgeven

Wanneer de rechtsvorm van uw organisatie wijzigt, bijvoorbeeld van een eenmanszaak naar een bv, kan dit gevolgen hebben voor uw aanstelling als curator, beschermingsbewindvoerder of mentor. Daarom moet u dat melden bij het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM. Dit werkt als volgt.

>Alles uitklappen
 • Er zijn meerdere typen wijzigingen mogelijk. Om te bepalen uit welke stukken uw verzoek tot omzetting van de rechtsvorm moet bestaan kunt u contact opnemen met het  Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (kwaliteitsbureauCBM@rechtspraak.nl). 

 • Stuur de stukken ten behoeve van de omzetting van de rechtsvorm in pdf-formaat via e-mail naar het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (kwaliteitsbureauCBM@rechtspraak.nl) of - als u hieraan de voorkeur geeft - per post (Rechtbank Oost-Brabant, Toezicht, Landelijk Kwaliteitsbureau CBM, Postbus 90138, 5200 MA ’s-Hertogenbosch).

 • Na ontvangst van uw verzoek krijgt u een ontvangstbevestiging waarin wordt aangegeven dat het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM ernaar streeft uw verzoek binnen 8 weken te behandelen. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM behandelt verzoeken op volgorde van binnenkomst. Als tijdens de inhoudelijke behandeling blijkt dat uw verzoek niet volledig en/of niet duidelijk is, ontvangt u daar bericht over.

Landelijk Kwaliteitsbureau CBM

Contactgegevens

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden bij de veelgestelde vragen? Neem contact met ons op:

Telefoon: 088 - 361 11 06
E-mail: kwaliteitsbureauCBM@rechtspraak.nl

Postadres: Rechtbank Oost-Brabant, Toezicht, Cluster Landelijk Kwaliteitsbureau CBM, Postbus 90138, 5200 MA ’s-Hertogenbosch

Bezoekadres: Leeghwaterlaan 8, 5223 BA te 's-Hertogenbosch

Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 13.00 uur.

Klachten

Het Landelijk kwaliteitsbureau CBM heeft een klachtenregeling. Bent u ontevreden over de gang van zaken binnen het Landelijke Kwaliteitsbureau CBM? Dan kunt u een klacht indienen bij het bestuur van de rechtbank. Bijvoorbeeld als u:

 • te lang moet wachten op de afhandeling van uw zaak
 • vindt dat u niet correct te woord bent gestaan
 • niet tevreden bent over de bereikbaarheid van de medewerkers van het Landelijke Kwaliteitsbureau CBM.

U kunt geen klacht indienen over de inhoud en motivering van de uitkomst van de kwaliteitscontrole CBM.

Veelgestelde vragen

Aan welke opleidings- en werkervaringseisen moet ik voldoen? Hoe dien ik een handhavingsverzoek in? Hoe kan ik in contact komen met een medewerker van het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM? Het antwoord op deze en andere vragen kunt u vinden bij Veelgestelde vragen over het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM.