Laden...

Verzoekschrift indienen bij de kantonrechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksNaar de rechter > De rechter om toestemming vragen > Verzoekschrift indienen bij de kantonrechter

In een brief (verzoekschrift) vraagt u aan de kantonrechter ergens toestemming voor. U bent de verzoeker. Het is niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Advocaat mag, maar is niet verplicht

 • Voordat u een procedure start, kunt u juridisch advies over uw situatie inwinnen. 
 • Op de pagina juridisch advies leest u welke organisaties u juridisch advies aanbieden. 
 • U kunt de hulp van een advocaat of gemachtigde inschakelen, maar dit is niet verplicht bij de kantonrechter
 • Hieronder leest u de stappen om zelf een verzoekschrift in te dienen.

Voorbeeld verzoekschrift kantonrechter

In de bijlage vindt u een voorbeeld van een verzoekschrift aan de kantonrechter. U kunt dit gebruiken als u een verzoekschrift zelf indient. 

 

 Hoe dient u een verzoekschrift in?

>Alles uitklappen
 • In het verzoekschrift zet u in ieder geval:

  • uw voornamen, naam, adres en woon- of vestigingsplaats
  • naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de andere partij(en)
  • naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de eventuele belanghebbende(n)
  • wat u vraagt en waarom (verzoek en gronden)
  • naam, adres en telefoonnummer van uw eventuele advocaat of andere gemachtigde als u deze heeft. 


  U kunt ook de data vermelden waarop u en de andere partij niet naar de zitting kunnen komen. U dateert en ondertekent het verzoekschrift. Als u een advocaat heeft dan doet hij dit.

  Ondertekenen

  • Zet de datum en plaats onder het verzoekschrift 
  • Onderteken het verzoekschrift
  • Als u een advocaat of gemachtigde heeft, dan moet deze ondertekenen.
 • Voeg bewijsstukken die uw verhaal ondersteunen toe als bijlage. Bijvoorbeeld brieven of overeenkomsten. U kunt ook getuigen vragen hun verhaal op te schrijven (getuigenverklaring).

  Let op: maak altijd kopieën van de stukken waarnaar u in het verzoekschrift verwijst en, nummer deze.

 • Dien het verzoekschrift in: 

  • met bijlagen 
  • in drievoud 
  • bij de rechtbank, (team kanton, afdeling griffie

  U kunt de stukken opsturen of afgeven bij de centrale balie van de rechtbank

  Welke rechtbank?

  Hoofdregel is dat de rechtbank die uw woon- of vestigingsplaats in het werkgebied heeft uw verzoek behandelt. Bij specifieke procedures kan dit ook nog een andere rechtbank zijn.

Wel een zitting

U ontvangt een oproep voor een zitting.

De rechtbank stuurt aan u, de andere partij en eventuele belanghebbenden een oproep voor een mondelinge behandeling. In de oproep staat wanneer (datum+tijdstip) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt. Schikt de datum u niet, dan kunt u contact opnemen met de griffie. Informatie hierover vindt u in de brief.

Belanghebbende(n) ontvangen een oproep voor een zitting

Zijn er bij uw verzoek belanghebbenden? Deze ontvangen dan bij de oproep voor de mondelinge behandeling een kopie van het verzoekschrift met de bijlagen. De belanghebbende(n) hebben nu de gelegenheid om op uw verzoekschrift te reageren. Dit kan per brief of mondeling tijdens een zitting.

Geen zitting

De kantonrechter kan beslissen dat er geen zitting nodig is. Bijvoorbeeld als er geen andere partijen/belanghebbenden zijn. Het kan ook zijn dat uw verzoek en de situatie geen vragen oproepen. En de kantonrechter voldoende informatie heeft om op basis van de documenten een beslissing te nemen.

 

 Hoe verloopt de procedure verder?

>Alles uitklappen
 • U bent niet verplicht om naar de zitting te komen, maar het wordt wel aangeraden. Uw mondelinge toelichting en antwoord op vragen kunnen invloed hebben op de beoordeling van het verzoek.

  Andere aanwezigen bij de zitting

  Advocaat of andere gemachtigde

  Laat u zich bij de mondelinge behandeling vertegenwoordigen door een juridisch adviseur of iemand anders die op de hoogte is van de zaak? Geef deze gemachtigde dan een schriftelijke volmacht mee. Heeft u een advocaat, dan is geen volmacht nodig.

  Getuigen

  Tijdens de zitting worden geen getuigen gehoord. U mag betrokkenen meenemen, maar zij zijn dan toehoorders en geen getuigen.

  Andere geïnteresseerden

  De zitting is in principe openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. Zittingen over personen- en familierecht zijn niet openbaar. Bijvoorbeeld over curatele, bewind en mentorschap.

  De mondelinge behandeling

  Tijdens de mondelinge behandeling stelt de kantonrechter vragen. De andere partij en de belanghebbende(n) mogen daarop reageren.

  3 methoden van conflictoplossing

  Tijdens de zitting onderzoekt de rechter met beide partijen welke oplossingsmethode in deze situatie het beste lijkt te passen:

  1. Schikking:

   De kantonrechter kan een voorlopig oordeel over de zaak geven. Hij vertelt hoe hij tegen de zaak aankijkt. Vaak stelt hij dan de partijen in de gelegenheid om samen tot een oplossing (schikking) te komen. Als beide partijen dat willen, onderbreekt de kantonrechter daarvoor de zitting. Buiten de rechtszaal (‘op de gang’), probeert u er samen uit te komen.
   Op de afgesproken tijd komt u weer terug in de rechtszaal. Heeft u samen een oplossing gevonden, dan wordt deze schikking op papier gezet, in een proces-verbaal. U en de verweerder ondertekenen dit. Een kopie van het proces-verbaal krijgt u toegestuurd. De schikking is een bindende afspraak. U en de verweerder moeten die afspraak nakomen.

  2. Uitspraak van de kantonrechter:

   De kantonrechter kan een oordeel geven over het verzoek, of hij het toewijst of afwijst. Dit doet hij in een uitspraak (vonnis). Hij zegt dan tijdens de zitting wanneer de uitspraak volgt (beschikking). Meestal is dat binnen 3 weken na de zitting.

  3. Mediation naast rechtspraak:

   Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de verweerder naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de kantonrechter of uw zaak zich misschien leent voor mediation naast rechtspraak. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.


 • Geen uitspraak

  Een rechtszaak eindigt zonder uitspraak als u de procedure intrekt. Vond er een zitting plaats? Dan kan een rechtszaak ook eindigen als u een schikking treft of via mediation een akkoord bereikt.

  Wel uitspraak

  U krijgt de uitspraak toegestuurd. Een uitspraak in een verzoekschriftprocedure heet een beschikking. Heeft u een advocaat of gemachtigde, dan ontvangt hij de beschikking.

  Wat staat in de uitspraak (beschikking)?

  Oordeel en motivering

  Als de kantonrechter het verzoek toewijst, staat in de uitspraak waarom hij tot dat oordeel is gekomen. Ook als de kantonrechter het verzoek afwijst, leest u in de uitspraak wat daarvoor de reden is.

  Kostenveroordeling

  De kantonrechter kan bepalen dat de verliezende partij (een gedeelte van) de proceskosten moet betalen die de andere partij heeft gemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld de griffierechten en de kosten van een advocaat. De kantonrechter bepaalt de hoogte van het bedrag. Dit heet een kostenveroordeling.

  Vervolg

  U kunt meestal in hoger beroep gaan als u het niet met de uitspraak eens bent. Een hogere rechter behandelt de zaak dan opnieuw. Lees hieronder verder.

 • Hoger beroep

  Als u het niet eens bent met de beschikking van de kantonrechter kunt u meestal in hoger beroep gaan. Dan legt u uw zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 3 maanden in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.

Kosten procedure kantonrechter

Kijk voor meer informatie over de kosten van een procedure bij de kantonrechter op de pagina's kosten rechtszaak en griffierecht kanton.


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact