Laden...

Reageren op een verzoekschrift bij de civiele rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksNaar de rechter > Reageren op een verzoekschrift > Reageren op een verzoekschrift bij de civiele rechter

Heeft u van de rechtbank een brief met een verzoekschrift ontvangen? Dan bent u belanghebbende en kunt u reageren op het verzoek. De civiele rechter neemt uw reactie mee in zijn beslissing om wel of niet akkoord te gaan met het verzoek. Vaak zit er bij de brief ook een oproep voor een zitting.

Hoe kunt u reageren op het verzoekschrift?

U of uw advocaat gaan in verweer

U bent het niet eens met het verzoek en wilt uw mening geven bij de rechter. Dit heet in verweer gaan. Dit kan: 
 • per brief. Alleen een advocaat mag dit voor u doen. 
 • mondeling, tijdens een zitting over het verzoek. U mag een advocaat inschakelen, maar dit is niet verplicht.

Niet reageren

 • Ervoor kiezen niet op het verzoek te reageren.

 • Verklaring van geen bezwaar naar de rechter sturen

  Per brief de rechter laten weten dat u geen bezwaar heeft tegen het verzoek. Alleen een advocaat mag deze brief indienen. De rechter doet dan sneller uitspraak over het verzoek.

   

  Hoe geeft u per brief uw mening? 

  • Alleen een advocaat kan een verweerschrift opstellen en indienen.

  • In een verweerschrift staat uw reactie op het verzoekschrift. U bent de verweerder

  • U mag in het verweerschrift ook een eigen verzoek doen. Dit tegenverzoek moet wel verband houden met het verzoek in het verzoekschrift

  • Uw advocaat ondertekent het verweerschrift en stuurt het, met bewijstukken, naar de rechtbank

  • Heeft u meer tijd nodig, dan kan uw advocaat om uitstel vragen. 


  Hoe geeft u op een zitting uw mening?

  U bent niet verplicht schriftelijk met een advocaat te reageren. Kreeg u bij het verzoekschrift een uitnodiging voor een zitting? Dan kunt u ook mondeling uw mening geven aan de rechter. Tijdens de zitting stelt de rechter vragen die u kunt beantwoorden.

  De rechter kan beslissen dat er geen zitting nodig is. Bijvoorbeeld als het verzoek en de situatie geen vragen oproep en. En de rechter voldoende informatie heeft om een beslissing te nemen.

   

   

  U laat de rechter weten dat u geen bezwaar heeft

  Uw advocaat laat per brief aan de rechter weten dat u geen bezwaar heeft tegen het verzoek. Deze brief heet ook wel een ‘verklaring van geen bezwaar’, ‘referteverklaring’ of ‘instemmingsverklaring’. De rechter doet dan sneller uitspraak over het verzoek. Heeft hij al een zitting gepland? Dan hoeft deze meestal niet plaats te vinden.

  U reageert niet

  Reageert u niet per brief aan de rechter? En komt u ook niet naar de zitting? De rechter zal het verzoek dan meestal behandelen, zonder uw reactie hierin mee te nemen.

   

   Hoe verloopt de procedure verder?

  >Alles uitklappen
  • U bent niet verplicht om naar de zitting te komen, maar het wordt wel aangeraden. Als u niet verschijnt, kan dit er toe leiden dat de rechter in uw nadeel beslist.

   Mening

   Komt u wel, dan krijgt u de gelegenheid uw mening te geven. De verzoeker krijgt als eerste het woord. Hij licht zijn verzoek toe. Dan mag u uw reactie geven. Daarna komen u en de verzoeker allebei nog een keer aan de beurt. De rechter stelt ook vragen.

   Openbaar

   De meeste zittingen zijn openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. Zittingen over familiezaken en zaken met minderjarigen zijn niet openbaar. Bijvoorbeeld over echtscheiding en ondertoezichtstelling.

   Getuigen

   Tijdens deze zitting worden er geen getuigen gehoord.

   Conflictoplossing

   Tijdens de zitting onderzoekt de rechter met beide partijen welke oplossingsmethode in deze situatie het beste lijkt te passen: mediation, schikking of een uitspraak van de rechter.

   Schikking

   De rechter kan een voorlopig oordeel over de zaak geven. Hij vertelt hoe hij tegen de zaak aankijkt. Vaak stelt hij dan de verzoeker en de verweerder in de gelegenheid om samen tot een oplossing (schikking) te komen. Als u dit beiden wilt, onderbreekt de rechter daarvoor de zitting. Buiten de rechtszaal (‘op de gang’), probeert u er samen uit te komen. Op de afgesproken tijd komt u weer terug in de rechtszaal. Heeft u samen een oplossing gevonden, dan wordt deze schikking op papier gezet, in een proces-verbaal. Beide partijen ondertekenen dit. Een kopie van het proces-verbaal krijgt u thuisgestuurd. De schikking is een bindende afspraak. Beide partijen moeten die afspraak nakomen.

   Mediation naast rechtspraak

   Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de verzoeker naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich misschien leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.

  • Geen uitspraak? 

   Een rechtszaak eindigt zonder uitspraak als de verzoeker de procedure intrekt. Vond er een zitting plaats? Dan kan een rechtszaak ook eindigen als u een schikking treft of via mediation een akkoord bereikt. 

   Wel uitspraak 

   Aan het einde van de zitting zegt de rechter wanneer de uitspraak volgt (beschikking). Dit is bij familiezaken na 4 weken en bij civiele zaken na 6 weken. Uw advocaat krijgt de beschikking toegestuurd. 

   Wat staat in de uitspraak (beschikking)? 

   Oordeel en motivering 

   Als de rechter het verzoek toewijst, staat in de uitspraak waarom hij tot dat oordeel is gekomen. Ook als de rechter het verzoek afwijst, leest u in de uitspraak wat daarvoor de reden is. 

   Kostenveroordeling 

   De rechter kan bepalen dat de verliezende partij (een gedeelte van) de proceskosten moet betalen die de andere partij heeft gemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld de griffierechten en de kosten van een advocaat. De rechter bepaalt de hoogte van het bedrag. Dit heet een kostenveroordeling.

  • Hoger beroep 

   Als u het niet eens bent met de beschikking van de rechter kunt u in hoger beroep gaan. Dan legt u uw zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Ook de verzoeker mag in hoger beroep gaan. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

   Cassatie

   Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 3 maanden in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. U heeft hiervoor een advocaat nodig. Ook de verzoeker mag in cassatie.

  Kosten procedure bij de civiele rechter

  Kijk voor meer informatie over de kosten van een procedure bij de civiele rechter op de pagina's kosten rechtszaak en griffierecht civiel recht.

   

   

   


  Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

  Algemene vraag

  Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

  Financiële vraag

  Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

  088 361 10 01

  rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

  Vraag over rechtszaak of dossier

  Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

  Contact