Laden...

Reageren op een verzoekschrift bij de kantonrechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksNaar de rechter > Reageren op een verzoekschrift > Reageren op een verzoekschrift bij de kantonrechter

Heeft u van de rechtbank een brief met een verzoekschrift ontvangen? Bijvoorbeeld voor uw ontslag? Dan kunt u reageren op het verzoek. De rechter neemt uw reactie mee in zijn beslissing om wel of niet akkoord te gaan met het verzoek. Vaak zit er bij de brief ook een oproep voor een zitting.

Advocaat mag, maar is niet verplicht

 • U kunt de hulp van een advocaat of gemachtigde inschakelen, maar dit is niet verplicht bij de kantonrechter.
 • Op de pagina juridisch advies leest u bij welke organisaties u voor juridisch advies terecht kunt. 
Schematische weergave van reageren verzoekschrift kantonrechter.svg  

Wat kunt u doen als u een verzoekschrift heeft ontvangen? 

Uw mening geven

U bent het niet eens met het verzoek en wilt uw mening geven bij de rechter. Dit kan:

 • per brief
 • mondeling, tijdens een zitting over het verzoek

Niet reageren

Ervoor kiezen niet op het verzoek te reageren.

Verklaring van geen bezwaar naar de rechter sturen

Per brief de rechter laten weten dat u geen bezwaar heeft tegen het verzoek. De rechter doet dan sneller uitspraak over het verzoek.

Hoe geeft u per brief uw mening? 

>Alles uitklappen
 • Bent u het niet eens met het verzoek? U kunt hiertegen in verweer gaan en een verweerschrift indienen. In dit geval bent u de verweerder. In het verweerschrift zet u in ieder geval:

  • uw voornamen
  • uw achternaam
  • uw volledige adres
  • uw reactie op het verzoekschrift, met argumenten waarom u in verweer gaat

  Ondertekenen

  • Zet de datum en plaats onder het verzoekschrift
  • Onderteken het verzoekschrift.
  • Als u een advocaat of gemachtigde heeft, dan moet deze ondertekenen.

  Ook mogelijk: een eigen verzoek doen (tegenverzoek) 

  U mag in het verweerschrift ook een eigen verzoek doen. Dit wordt tegenverzoek genoemd.

  Dit betekent dat u niet alleen verweer voert, maar zelf ook de rechter ergens toestemming voor vraagt. Voorwaarde voor een tegenverzoek is dat het wel direct een verband heeft met het verzoek in het verzoekschrift. U mag in het verweerschrift ook een eigen verzoek doen. Dit tegenverzoek moet wel verband houden met het verzoek in het verzoekschrift

 • Voeg bewijsstukken toe als bijlage. Bijvoorbeeld overeenkomsten of schriftelijke getuigenverklaringen.

  Let op: maak altijd kopieën van de stukken waarnaar u in het verweerschrift verwijst en, nummer deze. Bewijsstukken Maak kopieën van de stukken waarnaar u in het verweerschrift verwijst, nummer deze. 

 • Dien het verweerschrift in: 

  • met bijlagen 
  • in drievoud 
  • bij de rechtbank, team kanton, afdeling griffie (het adres vindt u in de brief van de rechtbank
  U kunt de stukken opsturen of afgeven bij de centrale balie van de rechtbank. Let op: uw verweerschrift moet minimaal 5 dagen voor de zitting binnen zijn!Hoe geeft u op een zitting uw mening? 

U bent niet verplicht schriftelijk te reageren. Kreeg u bij het verzoekschrift een uitnodiging voor een zitting? Dan kunt u ook mondeling uw mening geven aan de rechter. Tijdens de zitting stelt de rechter vragen die u kunt beantwoorden.

De kantonrechter kan beslissen dat er geen zitting nodig is. Bijvoorbeeld als het verzoek en de situatie geen vragen oproepen. En de kantonrechter voldoende informatie heeft om een beslissing te nemen.

U laat de rechter weten dat u geen bezwaar heeft

U laat per brief aan de rechter weten dat u geen bezwaar heeft tegen het verzoek. Dit heet een ‘verklaring van geen bezwaar’. De rechter doet dan sneller uitspraak over het verzoek. Heeft hij al een zitting gepland? Dan hoeft deze meestal niet plaats te vinden.

U reageert niet

Reageert u niet per brief aan de rechter? En komt u ook niet naar de zitting? De rechter behandelt uw verzoek dan meestal zonder uw reactie mee te nemen.  

 Hoe verloopt de procedure verder?

>Alles uitklappen
 • U bent niet verplicht om naar de zitting te komen, maar het wordt wel aangeraden. Als u niet verschijnt, kan dit er toe leiden dat de rechter in uw nadeel beslist.

  Mening

  Komt u wel, dan krijgt u de gelegenheid uw mening te geven. De verzoeker krijgt als eerste het woord. Hij licht zijn verzoek toe. Dan mag de tegenpartij (verweerder) zijn reactie geven. Daarna komen beide partijen nog een keer aan de beurt. De rechter stelt ook vragen.

  Openbaar

  De meeste zittingen zijn openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. Zittingen over familiezaken en zaken met minderjarigen zijn niet openbaar. Bijvoorbeeld over echtscheiding en ondertoezichtstelling.

  Getuigen

  Tijdens deze zitting worden er geen getuigen gehoord.

  Conflictoplossing

  Tijdens de zitting onderzoekt de rechter met beide partijen welke oplossingsmethode in deze situatie het beste lijkt te passen: mediation, schikking of een uitspraak van de rechter.

  Schikking

  De rechter kan een voorlopig oordeel over de zaak geven. Hij vertelt hoe hij tegen de zaak aankijkt. Vaak stelt hij dan de partijen in de gelegenheid om samen tot een oplossing (schikking) te komen. Als beide partijen dat willen, onderbreekt de rechter daarvoor de zitting. Buiten de rechtszaal (‘op de gang’), probeert u er samen uit te komen.

  Op de afgesproken tijd komt u weer terug in de rechtszaal. Heeft u samen een oplossing gevonden, dan wordt deze schikking op papier gezet, in een proces-verbaal. Beide partijen ondertekenen dit. Een kopie van het proces-verbaal krijgt u thuisgestuurd. De schikking is een bindende afspraak. Beide partijen moeten die afspraak nakomen.

  Mediation naast rechtspraak

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich misschien leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.

 • Geen uitspraak

  Een rechtszaak eindigt zonder uitspraak als de verzoeker de procedure intrekt. Vond er een zitting plaats? Dan kan een rechtszaak ook eindigen als u een schikking treft of via mediation een akkoord bereikt.

  Wel uitspraak

  U krijgt de uitspraak toegestuurd. Een uitspraak in een verzoekschriftprocedure heet een beschikking. Heeft u een advocaat of gemachtigde, dan ontvangt hij de beschikking.

  Wat staat in de uitspraak (beschikking)?

  Oordeel en motivering

  Als de kantonrechter het verzoek toewijst, staat in de uitspraak waarom hij tot dat oordeel is gekomen. Ook als de kantonrechter het verzoek afwijst, leest u in de uitspraak wat daarvoor de reden is.

  Kostenveroordeling

  De kantonrechter kan bepalen dat de verliezende partij (een gedeelte van) de proceskosten moet betalen die de andere partij heeft gemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld de griffierechten en de kosten van een advocaat, als de winnende partij die had ingeschakeld. De kantonrechter bepaalt de hoogte van het bedrag. Dit heet een kostenveroordeling.

 • Hoger beroep

  Als u het niet eens bent met de beschikking van de rechter kunt u in hoger beroep gaan. Dan legt u uw zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 3 maanden in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.

Kosten procedure bij kantonrechter

Kijk voor meer informatie over de kosten van een procedure bij de kantonrechter op de pagina's kosten rechtszaak en griffierecht kanton.

 Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact