Laden...

Deelgeschil bedrijfsongeval en beroepsziekte

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Bedrijfsongeval en beroepsziekte > Deelgeschil bedrijfsongeval en beroepsziekte

Bent u tijdens uw werk gewond geraakt (bedrijfsongeval)? Of bent u door uw werk ziek geworden (beroepsziekte)? Dan kan het zijn dat u vindt dat uw werkgever aansprakelijk is voor de schade. Wordt u het samen niet eens? U kunt naar de kantonrechter.

Wanneer naar de kantonrechter?

 • als u het niet eens bent over een bepaald punt (deelgeschil) en dit de rechter wil voorleggen, zodat u daarna verder kunt onderhandelen (deelgeschilprocedure)
 • voor een snelle beslissing zoals een voorschot op de schadevergoeding (spoedprocedure)
 • voor een definitief oordeel over de aansprakelijkheid en de schade (bodemprocedure)

De procedures vallen onder het burgerlijk recht (civiel recht). Het is niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Deelgeschil bedrijfsongeval en beroepsziekte

Bent u als werkgever en werknemer in gesprek over de afhandeling van letselschade na een bedrijfsongeval of beroepsziekte? Wordt u het niet eens over een regeling? U kunt de kantonrechter een concrete vraag (deelgeschil) voorleggen. De uitspraak van de rechter geeft duidelijkheid waarna u verder kunt onderhandelen.

Het is niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

 De deelgeschilprocedure bedrijfsongeval en beroepsziekte bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • U start een spoedprocedure over het bedrijfsongeval en/of de beroepsziekte door de kantonrechter een brief te sturen. Dit kan de werknemer doen die de schade lijdt, bijvoorbeeld naar aanleiding van letselschade, burn-out of whiplash (of zijn nabestaanden), maar ook de werkgever of verzekeraar die aansprakelijk wordt gehouden. De brief heet een verzoekschrift. U bent de verzoeker.

  Inhoud verzoekschrift

  In het verzoekschrift zet u in ieder geval:

  • uw voornamen, naam, adres en woon- of vestigingsplaats
  • naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de andere partij(en)
  • de aard en de vermoedelijke hoogte van de gevraagde schadevergoeding
  • welk geschilpunt u de rechter voorlegt
  • een overzicht van de inhoud en het verloop van de onderhandelingen
  • naam, adres en telefoonnummer van uw eventuele advocaat of andere gemachtigde


  Het is aan te raden ook te vermelden waarom de beslissing van de rechter de partijen kan helpen om een regeling te treffen. Als u eerder een deelgeschilprocedure in dezelfde zaak heeft gevoerd, voegt u die processtukken en beslissing bij. U kunt ook de data vermelden waarop u en de andere partij niet naar de zitting kunnen komen. U dateert en ondertekent het verzoekschrift. Als u een advocaat heeft, dan doet hij dit.

  Bewijsstukken

  Maak kopieën van bewijsstukken die uw verhaal ondersteunen. Nummer deze en voeg ze bij. Bijvoorbeeld brieven over het bedrijfsongeval en/of de beroepsziekte of uw arbeidsovereenkomst. U kunt ook getuigen vragen hun verhaal op te schrijven (getuigenverklaring).

  Verzoekschrift over een bedrijfsongeval en/of beroepsziekte opsturen

  U stuurt het verzoekschrift over het bedrijfsongeval en/of beroepsziekte, met bijlagen, in drievoud naar de rechtbank (team kanton, afdeling griffie). U kunt de stukken ook afgeven bij de centrale balie van de rechtbank.

  Welke rechtbank?

  U kiest de rechtbank die de woon- of vestigingsplaats van de verweerder (de tegenpartij) of de plaats waar de arbeid gewoonlijk plaatsvond, in zijn werkgebied heeft.
  Werkgebieden rechtbanken

 • Beide partijen krijgen een uitnodiging voor de mondelinge behandeling (zitting). In die uitnodiging staat wanneer (datum) en waar (locatie) de zitting over het bedrijfsongeval en/of de beroepsziekte plaatsvindt. De andere partij ontvangt bij de uitnodiging een kopie van het verzoekschrift met de bijlagen.

  Andere datum

  Schikt de datum u niet, dan kunt u contact opnemen met de griffie. Informatie hierover vindt u in de brief.

 • Bent u - als werkgever of werknemer – de andere partij? En heeft u een uitnodiging voor de zitting en een kopie van het verzoekschrift met bijlagen ontvangen? Als u het niet eens bent met wat in het verzoekschrift staat, dan kunt u hiertegen in verweer gaan en een verweerschrift indienen. In dit geval bent u de verweerder. Het is niet verplicht schriftelijk te reageren. U kunt uw reactie ook mondeling geven, tijdens de zitting.

  Inhoud verweerschrift

  In het verweerschrift zet u in ieder geval:

  • uw voornamen, naam, adres en woon- of vestigingsplaats
  • uw reactie op het verzoekschrift, met argumenten


  Dateer en onderteken het verweerschrift.

  Eigen verzoek

  U mag in het verweerschrift ook een eigen verzoek doen. Dit tegenverzoek moet wel verband houden met het verzoek in het verzoekschrift. 

  Bewijsstukken

  Maak kopieën van de stukken waarnaar u in het verweerschrift verwijst, nummer deze en voeg ze bij. Bijvoorbeeld correspondentie over het bedrijfsongeval en/of de beroepsziekte, de arbeidsovereenkomst of schriftelijke getuigenverklaringen. 

  Verweerschrift opsturen

  U stuurt het verweerschrift, met bijlagen, in drievoud naar de rechtbank (team kanton, afdeling griffie). Het moet daar minimaal 5 dagen voor de zitting binnen zijn. Het adres staat in de uitnodiging voor de zitting. U kunt de stukken ook afgeven bij de centrale balie van de rechtbank.

 • U bent niet verplicht om naar de zitting te komen, maar het wordt wel aangeraden. Als u niet verschijnt, kan dit er toe leiden dat de rechter in uw nadeel beslist.

  Mening

  Komt u wel, dan krijgt u de gelegenheid uw mening te geven. De verzoeker krijgt in de arbeidsrechtelijke procedure als eerste het woord. Hij licht zijn verzoek toe. Dan mag de tegenpartij (verweerder) zijn reactie geven. Daarna komen beide partijen nog een keer aan de beurt. De rechter stelt ook vragen.

  Volmacht

  Laat u zich op de zitting vertegenwoordigen door een advocaat, een andere juridisch adviseur of iemand anders die op de hoogte is van de zaak? Geef deze dan een schriftelijke volmacht mee.

  Openbaar

  De zitting is openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen.

  Zitting bijwonen  

  Getuigen

  Tijdens deze zitting worden geen getuigen gehoord. U mag collega’s of andere betrokkenen meenemen, maar zij zijn dan toehoorders en geen getuigen.

  Conflictoplossing

  Tijdens de zitting onderzoekt de rechter met beide partijen welke oplossingsmethode in deze situatie het beste lijkt te passen: mediation, schikking of een uitspraak van de rechter.

  Schikking

  De rechter kan een voorlopig oordeel over de zaak geven. Hij vertelt hoe hij tegen de zaak aankijkt. Vaak stelt hij dan de partijen in de gelegenheid om samen tot een oplossing (schikking) te komen. Als beide partijen dat willen, onderbreekt de rechter daarvoor de zitting. Buiten de rechtszaal (‘op de gang’), probeert u samen een regeling te treffen inzake het bedrijfsongeval en/of de beroepsziekte.

  Op de afgesproken tijd komt u weer terug in de rechtszaal. Heeft u samen een oplossing gevonden, dan wordt deze schikking op papier gezet, in een proces-verbaal. Beide partijen ondertekenen dit. Een kopie van het proces-verbaal krijgt u thuisgestuurd. De schikking is een bindende afspraak. Werkgever en werknemer moeten beiden die afspraak nakomen.

  Mediation naast rechtspraak

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich misschien leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.
  Mediation naast rechtspraak

 • Geen uitspraak

  Een arbeidsrechtelijke procedure eindigt zonder uitspraak:

  • als de verzoeker de procedure intrekt
  • als u via mediation een akkoord bereikt
  • wanneer u een schikking treft


  Heeft u een akkoord bereikt, dan kan de rechter de gemaakte afspraken eventueel ook vastleggen in een uitspraak.

  Wel uitspraak

  Aan het einde van de zitting zegt de rechter wanneer de uitspraak volgt (beschikking). Meestal is dat binnen 6 weken na de zitting, of zoveel eerder als lukt. De beschikking krijgt u toegestuurd. Heeft u een advocaat of gemachtigde, dan ontvangt hij de beschikking.

  Oordeel

  In de beschikking leest u welk oordeel de kantonrechter heeft over het deelgeschil en hoe hij tot dat oordeel is gekomen.

  Kosten benadeelde partij betalen

  De rechter kan bepalen dat de aansprakelijke partij de (redelijke) kosten moet betalen die de benadeelde partij heeft gemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld de griffierechten en de kosten van een advocaat. De rechter bepaalt de hoogte van het bedrag.
  Kosten rechtszaak


  Niet eens met de uitspraak?

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter over het deelgeschil? U kunt hiertegen niet in hoger beroep. Wel kunt u de vraag over de aansprakelijkheid en de omvang van de schade aan de rechter voorleggen in een bodemprocedure. Als u een spoedeisend belang heeft, kunt u uw zaak in een kort geding voorleggen aan de rechter.
  Bodemprocedure bij de kantonrechter
  Kort geding bij de kantonrechter

 

Kosten deelgeschil

Aan de procedures zijn kosten verbonden. Als eiser betaalt u de kosten van de deurwaarder. Ook betaalt u de kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Daarnaast betaalt u voor een advocaat of mediator als u deze inschakelt.

Doorlooptijd deelgeschil

In een deelgeschilprocedure streeft de kantonrechter naar een snelle afhandeling binnen 3 maanden. Een uitgebreide procedure (bodemprocedure) duurt minimaal 3 maanden. Een spoedprocedure (kort geding) duurt minimaal 4 weken.

 

Alle procedures bedrijfsongeval en beroepsziekte

 

 

Vraag en antwoord

De onderhandeling over mijn letselschade loopt vast. Wat kan ik doen?

U kunt de rechter om een oordeel vragen over een geschilpunt (deelgeschilprocedure) waarna u verder kunt praten.

Wat kost een procedure over een deelgeschil bij de kantonrechter?

U betaalt griffierechten en eventueel advocaatkosten, maar de rechter kan bepalen dat u deze volledig vergoed krijgt.

Hoe lang duurt een deelgeschilprocedure?

De kantonrechter streeft naar een snelle afhandeling binnen 3 maanden.

 

 

Relevante onderwerpen:

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.