Laden...

Informatieblad: beneficiaire aanvaarding

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Erfenis > Informatieblad: beneficiaire aanvaarding

De erfenis (nalatenschap) is het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand na zijn overlijden nalaat. Degene aan wie de erfenis nagelaten wordt, heet erfgenaam. Een erfgenaam kan familie zijn, maar bijvoorbeeld ook een kennis of stichting. Er kunnen één of meer erfgenamen zijn.

Erfgenamen kunnen een erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Informatieblad: beneficiaire aanvaarding

Wat is beneficiaire aanvaarding? 

U bent erfgenaam en hebt ervoor gekozen om een nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Bij beneficiaire aanvaarding is de erfgenaam in beginsel niet voor schulden van de overledene aansprakelijk met zijn privévermogen. Als u beneficiair aanvaardt, betekent dit dat u verplicht bent om de nalatenschap volgens bepaalde wettelijke regels af te wikkelen. Indien u deze regels niet volgt dan kan het zijn dat u toch aansprakelijk bent voor schulden van de overledene wanneer door uw handelen schuldeisers zijn benadeeld.

Beneficiaire aanvaarding heet ook wel ‘aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving’. Kort samengevat worden de vorderingen van schuldeisers eerst voldaan en wat er overblijft (áls er iets overblijft) wordt verdeeld onder de erfgenamen. Hieronder kort de belangrijkste stappen.

Versie: 1.0, Expertgroep Erfrecht, 27 november 2018
Vastgesteld door het LOVCK&T op 11 december 2018

 

Stap 1: akte beneficiaire aanvaarding

Als u de nalatenschap beneficiair wenst te aanvaarden, moet u een verklaring afleggen (eventueel via de notaris) bij de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene. Dat laatste kan schriftelijk of bij een aantal gerechten in persoon bij de centrale balie van de rechtbank. Informeert u daarom bij het lokale gerecht. Van uw verklaring wordt een akte opgemaakt. Meer informatie over deze procedure vindt u bij Erfenis aanvaarden of verwerpen. Als er meerdere erfgenamen zijn die beneficiair willen aanvaarden, moeten zij allemaal deze verklaring afleggen.

Na de akte van beneficiaire aanvaarding bent u (samen met de andere erfgenamen) bevoegd om de erfenis af te wikkelen. U bent vereffenaar(s). De afwikkeling lijkt op een faillissementsprocedure. De kantonrechter houdt toezicht op de stappen die u moet doorlopen.

NB! Als de rechtbank een vereffenaar heeft benoemd, is deze persoon verantwoordelijk voor de vereffening.

 

 

Stap 2: beheer nalatenschap

Als vereffenaar(s) dient u de nalatenschap te beheren. U dient de administratie te verzorgen en de schuldeisers en schuldenaren te informeren. Ook moet u voorkomen dat schulden en kosten van de nalatenschap verder oplopen. Zo dient u alle lopende verplichtingen van de overledene op te zeggen, zoals de huurovereenkomst, telefoon, internetabonnement, etc. 

Verder dient u de inboedel en andere goederen, bijvoorbeeld de auto, voor zover mogelijk te verkopen in het geval de opbrengst moet worden gebruikt voor het betalen van de schuldeisers van de nalatenschap. Bepaalde noodzakelijke kosten, zoals opslagkosten, zijn toegestaan. U dient overleg te plegen met de overige erfgenamen voordat u tot actie overgaat. 

 

Stap 3: voorlopige boedelbeschrijving

U dient zo snel mogelijk een overzicht te maken van alle bezittingen (activa) én schulden (passiva) van de overledene. Dat heet een boedelbeschrijving. Als de hoogte van bepaalde schulden of de opbrengst van bepaalde goederen nog niet bekend is, kunt u deze pro memorie (p.m.) opnemen. U maakt dan een voorlopige boedelbeschrijving en vult de gegevens in zodra deze bekend zijn. Als peildatum geldt de overlijdensdatum. Een model van een boedelbeschrijving treft u hier aan (pdf, 1 MB).

 

 

Stap 4: ter inzage leggen (voorlopige) boedelbeschrijving en melden negatieve nalatenschap

De (voorlopige) boedelbeschrijving moet ter inzage worden gelegd bij de kantonrechter of (als die er is) bij de boedelnotaris. Als bij het opmaken van de boedelbeschrijving blijkt dat er meer schulden zijn dan bezittingen, moet u dat zo snel mogelijk schriftelijk melden aan de kantonrechter. De (voorlopige) boedelbeschrijving moet worden meegestuurd. De kantonrechter kan dan nadere instructies geven en besluiten dat u aan bepaalde (meer)verplichtingen moet voldoen. 

NB! van de verplichting om de boedelbeschrijving ter inzage te leggen, kunt u ontheffing vragen. In de Richtlijnen vindt u daarover meer informatie.

 

Stap 5: oproeping schuldeisers

U moet de bekende schuldeisers aanschrijven om voor een bepaalde termijn, meestal 6 weken, hun vordering in te dienen voor zover zij dat niet al hebben gedaan. De kantonrechter kan bepalen dat u ook een advertentie moet plaatsen, zodat onbekende schuldeisers zich kunnen melden.

NB! Is het adres van een op te roepen schuldeiser onbekend, dan dient u dit te melden aan de kantonrechter die u verdere instructies zal geven.

 

Stap 6: voldoen schulden

Bij voldoende activa kunnen alle schulden worden betaald. Daarna is de vereffening klaar en kunnen de resterende activa naar de erfgenamen, zodat zij tot verdeling over kunnen gaan.

Als er niet voldoende activa zijn om alle schuldeisers te betalen, dient er een uitdelingslijst te worden gemaakt waarin staat welke schuldeiser wat krijgt. Net als bij faillissement heeft niet elke schuldeiser evenveel recht op de (opbrengst van de) baten van de nalatenschap. De kosten van de vereffening en de uitvaartkosten gaan voor op de andere schulden. Ook andere schulden kunnen voorrang hebben, zoals bijvoorbeeld belastingschulden (preferente schulden). De kantonrechter kan in bepaalde gevallen ter bescherming van de schuldeisers een zware vereffeningsprocedure opleggen. Dat betekent dat er door de kantonrechter aanvullende verplichtingen aan u worden opgelegd, zie Richtlijnen vereffening nalatenschappen (pdf, 389,2 KB). De vereffening eindigt met het verbindend worden van de uitdelingslijst, waarna de vereffenaar iedere schuldeiser zijn deel (naar rato) uitkeert.

In het geval er geen activa zijn of zo weinig activa dat deze opgaan aan de kosten van de vereffening of de uitvaart, valt er niets uit keren aan de schuldeisers. Ook kan het zijn dat het bedrag van de preferente schulden zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst, hoger is dan de (resterende) activa en geen regeling met de schuldeisers kan worden getroffen. Dan kan aan de kantonrechter het verzoek worden gedaan om de opheffing van de vereffening wegens gebrek aan baten, zie Handleiding erfrechtprocedures kantonrechter, toelichting bij artikel 4:209 BW (pdf, 1,3 MB). Met de beslissing tot opheffing is de vereffening geëindigd. 

 

Nadere informatie of advies

 

Vraag en antwoord

Mag ik als erfgenaam enkele dierbare spullen uit het huis van de overledene meenemen?

Door dit te doen, loopt u het risico dat uw handelen wordt aangemerkt als een daad van zuivere aanvaarding en dat u dus aansprakelijk bent voor alle schulden uit de erfenis. 

Dit kunt u voorkomen door de spullen die u meeneemt tijdelijk op te slaan en/of te bewaren en dus niet te verkopen of voor uzelf te houden.

Ik heb de erfenis verworpen. Kan ik terugkomen op deze beslissing?

Nee, dat is niet mogelijk. Een verklaring van verwerping kan niet worden terug gedraaid.

Ik wil een verdelingsprocedure starten. Kan ik een spoedprocedure voeren zonder de uitgebreide procedure?

Ja. Als u een spoedprocedure (kort geding) start, is het niet verplicht daarna ook de uitgebreide procedure te voeren. Maar dit is vaak wel nodig. 

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? U kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen. Niet voor iedere zaak is een advocaat verplicht.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.