Laden...

Afwikkelen erfenis

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Erfenis

De erfenis (nalatenschap) is het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand na zijn overlijden nalaat. Degene aan wie de erfenis nagelaten wordt, heet erfgenaam. Een erfgenaam kan familie zijn, maar bijvoorbeeld ook een kennis of stichting. Er kunnen één of meer erfgenamen zijn.

Erfgenamen kunnen een erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Afwikkelen erfenis

Wie is erfgenaam?

De wettelijke erfrechtregels in het Burgerlijk Wetboek bepalen wie een nalatenschap erft. Het kan zijn dat de overledene in een testament andere wensen heeft laten vastleggen. Via het Centraal Testamentenregister (CTR) (notaris.nl) in Den Haag kunt u achterhalen of dit zo is. En zo ja, bij welke notaris.

Meer informatie over de afwikkeling van een erfenis:

 

Wat kan een erfgenaam doen met een erfenis?

Bent u erfgenaam, dan kunt u het volgende doen met een erfenis:

Zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen

U regelt dit via de rechtbank. U heeft geen advocaat nodig.

Verdelen als u er onderling niet uitkomt

Als u er onderling niet uitkomt over het verdelen van een erfenis, kunt u de rechter vragen om een oordeel. Dit is een procedure bij de civiele rechter. U bent verplicht een advocaat in te schakelen.

Erfenis met spoed verdelen

Is er spoed bij het verdelen van de erfenis, dan kunt u een spoedprocedure starten bij de civiele rechter. U bent verplicht een advocaat in te schakelen.

 

 

Wie regelt de afwikkeling van de erfenis?

 • een of meer erfgenamen
 • een notaris (erfgenamen kunnen een notaris vragen voor hulp)
 • een executeur (deze persoon wikkelt de erfenis af volgens het testament)
 • een vereffenaar (dit is/zijn de erfgenamen wanneer er beneficiair is aanvaard, of een door de rechtbank benoemd persoon)

Benoemingscriteria vereffenaar

Benoemt de rechtbank een vereffenaar? Of meldt u zich aan bij de rechtbank om professioneel vereffenaar te worden? Dan gelden de volgende benoemingscriteria:

>Alles uitklappen
 • De voorgestelde vereffenaar: 

  • heeft een passende opleiding op hbo- of wo-niveau gevolgd, zoals bijvoorbeeld een financiële opleiding of een juridische opleiding. 
  • kan aantonen dat hij een relevante (specialisatie)opleiding of -cursus heeft gevolgd.
 • De voorgestelde vereffenaar (persoonlijk of als rechtspersoon) laat de rechtbank weten of: 

  • hij tuchtrechtelijk is veroordeeld 
  • hij in staat van faillissement verkeert of heeft verkeerd 
  • op hem een schuldsaneringsregeling van toepassing is geweest 
  • op hem een surseance van betaling van toepassing is geweest 
  • voor hem een beschermingsmaatregel is uitgesproken (geweest), zoals curatele of bewind 
  • hij onherroepelijk is veroordeeld wegens een misdrijf

  Deze plicht blijft bestaan na benoeming van de vereffenaar.

 • De voorgestelde vereffenaar is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid.

 • De rechtbank kan aanvullende eisen stellen om de geschiktheid van een vereffenaar te beoordelen. Denk aan het opvragen van documenten.

 

Wat is vereffening?

Vereffening is een wettelijke procedure, die regelt dat het positieve saldo van een nalatenschap zoveel mogelijk wordt gebruikt om de schulden van die nalatenschap mee te betalen.

De wet bepaalt dat in de volgende 2 gevallen een erfenis door vereffening wordt afgewikkeld:

 1. als iemand een erfenis beneficiair aanvaardt
 2. als de rechtbank een vereffenaar benoemt (bijvoorbeeld omdat de afwikkeling van de erfenis niet soepel verloopt)

Let op: als er een vereffening plaatsvindt, gelden de Richtlijnen Vereffening Nalatenschappen (pdf, 497 KB).

Vereffening en boedelbeschrijving

Onderdeel van de vereffening is dat er een boedelbeschrijving wordt opgemaakt. De boedelbeschrijving is een lijst van alle bezittingen en schulden die de persoon had op het moment dat hij overleed.

Schuldeisers van de overledene zien in de boedelbeschrijving of er een positief saldo is en of er bezittingen zijn die verkocht kunnen worden. Via het boedelregister kunnen schuldeisers opzoeken met wie ze contact moeten opnemen voor inzage in de boedelbeschrijving.

 

Financiële afwikkeling en erfbelasting

Wat zijn fiscale en andere financiële knelpunten bij een erfenis?
Lees meer over de belangrijkste struikelblokken (consumentenbond.nl).

Erfbelasting

Als u een erfenis krijgt, kan het zijn dat u erfbelasting moet betalen. Bent u het niet eens met de hoogte van de aanslag? Dan kunt u bezwaar aantekenen bij de Belastingdienst. Bent u het daarna niet eens met de uitkomst van de bezwaarprocedure? Dan kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter.

 Vraag en antwoord

Mag ik als erfgenaam enkele dierbare spullen uit het huis van de overledene meenemen?

Door dit te doen, loopt u het risico dat uw handelen wordt aangemerkt als een daad van zuivere aanvaarding en dat u dus aansprakelijk bent voor alle schulden uit de erfenis. 

Dit kunt u voorkomen door de spullen die u meeneemt tijdelijk op te slaan en/of te bewaren en dus niet te verkopen of voor uzelf te houden.

Ik heb de erfenis verworpen. Kan ik terugkomen op deze beslissing?

Nee, dat is niet mogelijk. Een verklaring van verwerping kan niet worden terug gedraaid.

Ik wil een verdelingsprocedure starten. Kan ik een spoedprocedure voeren zonder de uitgebreide procedure?

Ja. Als u een spoedprocedure (kort geding) start, is het niet verplicht daarna ook de uitgebreide procedure te voeren. Maar dit is vaak wel nodig. 

 

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

Lees meer over contact via WhatsApp

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact