Laden...

Deelgeschilprocedure letselschade bij een schadebedrag van € 25.000 of minder

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Letselschade > Deelgeschilprocedure letselschade bij een schadebedrag van € 25.000 of minder

Heeft u lichamelijke of geestelijke schade gekregen? En vindt u dat een persoon of organisatie dit heeft veroorzaakt? Dan kunt u deze aansprakelijk stellen en vragen om een schadevergoeding. Lukt het niet om hierover samen afspraken te maken? Dan kunt u een civiele rechtszaak beginnen.

Deelgeschilprocedure letselschade bij een schadebedrag van € 25.000 of minder


Worden u en de andere partij het op een punt niet eens bij de onderhandelingen? Bijvoorbeeld over de aansprakelijkheid of over de berekening van de schade? U kunt dan de kantonrechter vragen om over dit punt (het ‘deelgeschil’) te beslissen. De beslissing van de rechter kan zorgen dat u alsnog er samen uitkomt. U kunt een advocaat of gemachtigde inschakelen, maar dit is niet verplicht bij de kantonrechter.

U start de procedure met een verzoek

U kunt een deelgeschilprocedure starten als: 

 • de persoon met de letselschade (of zijn nabestaande) 
 • als de persoon of organisatie (of zijn verzekeraar) die aansprakelijk wordt gehouden 
Bij stap 1 leest u hoe u een verzoekschrift kunt indienen om een deelgeschilprocedure te starten.


U kreeg een verzoekschrift

Bent u betrokken bij een letselschadezaak? En heeft de andere partij in een verzoekschrift een deelgeschilprocedure aangevraagd? 

Dan ontvangt u van de kantonrechter een brief hierover met een kopie van het verzoekschrift. U kunt bij de rechter uw standpunt geven. Uw reactie op het verzoek kan van invloed zijn op de beslissing van de rechter in het deelgeschil. 

Lees hieronder bij stap 3 hoe u kunt reageren.

 

Deelgeschilprocedure letselschade bij een schadebedrag van € 25.000 of minder

>Alles uitklappen

 • In het verzoekschrift zet u in ieder geval:

  • uw voornamen, naam, adres en woon- of vestigingsplaats
  • naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de andere partij(en)
  • de aard en de vermoedelijke hoogte van de gevraagde schadevergoeding
  • welk geschilpunt u de rechter voorlegt (bijvoorbeeld over de aansprakelijkheid of over de hoogte van de schade)
  • een overzicht van de inhoud en het verloop van de onderhandelingen
  • naam, adres en telefoonnummer van uw eventuele advocaat of andere gemachtigde

  Het is aan te raden ook te vermelden waarom de beslissing van de rechter de partijen kan helpen om een regeling te treffen. Als u eerder een deelgeschilprocedure in dezelfde letselschadezaak heeft gevoerd, voegt u die processtukken en beslissing bij. U kunt ook de data noemen waarop u en de andere partij niet naar de zitting kunnen komen. Dateer en onderteken het verzoekschrift.

  Bewijsstukken

  Maak kopieën van bewijsstukken die uw verhaal ondersteunen. Nummer deze en voeg ze bij. Bijvoorbeeld een ingevuld schadeformulier of correspondentie met de tegenpartij over uw letselschade. U kunt ook getuigen vragen hun verhaal op te schrijven (getuigenverklaring).

  Verzoekschrift opsturen

  U stuurt het verzoekschrift, met bijlagen, in drievoud naar de griffie van de rechtbank, team kanton. U kiest de rechtbank die de woon- of vestigingsplaats van de verweerder (de tegenpartij) in zijn werkgebied heeft. Is de letselschade ontstaan na een verkeersongeval? Dan kunt u ook kiezen voor de rechtbank die de plaats van het verkeersongeluk in zijn werkgebied heeft.
  Werkgebieden rechtbanken


 • Beide partijen krijgen een oproep voor de mondelinge behandeling (zitting). In die uitnodiging staat wanneer (datum) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt.

  Andere datum

  Schikt de datum u niet, dan kunt u contact opnemen met de griffie. Informatie hierover vindt u in de brief.

  Kopie verzoekschrift

  De andere partij en belanghebbenden ontvangen bij de oproep een kopie van het verzoekschrift met de bijlagen. De rechtbank vermeldt daarbij binnen welke termijn zij kunnen reageren op het verzoekschrift.


 • Bent u het als tegenpartij niet eens met het verzoek? U kunt hiertegen in verweer gaan en een verweerschrift indienen. In dit geval bent u de verweerder in de letselschadezaak. Het is niet verplicht schriftelijk te reageren. U kunt uw reactie ook mondeling geven, tijdens de zitting.

  Verweerschrift

  In het verweerschrift geeft u uw reactie op het verzoekschrift weer, met argumenten. U ondertekent het verweerschrift en stuurt het, met bewijstukken, naar de rechtbank. Voorbeelden van bewijsstukken zijn correspondentie over de letselschade, stukken die een eventuele schadeclaim onderbouwen of schriftelijke getuigenverklaringen. Heeft u meer tijd nodig om te reageren, dan kunt u om uitstel vragen.

  Eigen verzoek

  U mag in het verweerschrift ook een eigen verzoek doen. Dit tegenverzoek in de letselschade zaak moet wel verband houden met het verzoek in het verzoekschrift.

  Verweerschrift opsturen

  U stuurt het verweerschrift, met bijlagen, in drievoud naar de rechtbank. Het moet daar minimaal 5 dagen voor de zitting binnen zijn. Het adres staat in de uitnodiging voor de zitting. U kunt de stukken ook afgeven bij de centrale balie van de rechtbank.


 • U bent niet verplicht om naar de zitting te komen, maar het wordt wel aangeraden. Als u niet verschijnt, kan dit er toe leiden dat de rechter in uw nadeel beslist.

  Mening

  Komt u wel, dan krijgt u de gelegenheid uw mening te geven. De verzoeker in de letselschade zaak krijgt als eerste het woord. Hij licht zijn verzoek toe. Dan mag de tegenpartij (verweerder) zijn reactie geven. Daarna komen beide partijen nog een keer aan de beurt. De rechter stelt ook vragen.

  Volmacht

  Laat u zich op de zitting vertegenwoordigen door een juridisch adviseur of iemand anders die op de hoogte is van de letselschadezaak? Geef deze dan een schriftelijke volmacht mee.

  Openbaar

  De zitting is openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen.
  Zitting bijwonen

  Getuigen

  Tijdens deze zitting worden er geen getuigen gehoord. U mag collega’s of andere betrokkenen meenemen, maar zij zijn dan toehoorders en geen getuigen.

  Conflictoplossing

  Tijdens de zitting onderzoekt de rechter met beide partijen welke oplossingsmethode het beste past bij dit deelgeschil over uw letselschade: mediation, schikking of een uitspraak van de rechter.

  Schikking

  De rechter kan een voorlopig oordeel over de letselschadezaak geven. Hij vertelt hoe hij tegen de zaak aankijkt. Vaak stelt hij dan de partijen in de gelegenheid om samen tot een oplossing (schikking) te komen. Als beide partijen dat willen, onderbreekt de rechter daarvoor de zitting. Buiten de rechtszaal (‘op de gang’), probeert u samen met de tegenpartij het letselschadegeschil op te lossen. Op de afgesproken tijd komt u weer terug in de rechtszaal. Heeft u samen een oplossing gevonden over het deelgeschil, dan wordt deze schikking op papier gezet, in een proces-verbaal. Beide partijen ondertekenen dit. Een kopie van het proces-verbaal krijgt u thuisgestuurd. De schikking is een bindende afspraak. Beide partijen moeten die afspraak over de letselschadekwestie nakomen.

  Mediation

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw letselschadezaak zich misschien leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u letselschadekwestie via mediation wilt oplossen.


 • Geen uitspraak

  Een letselschadezaak eindigt zonder uitspraak:

  • als de verzoeker de deelgeschilprocedure intrekt
  • als u via mediation een akkoord bereikt
  • wanneer u een schikking treft

  Heeft u een akkoord bereikt over uw letselschadegeschil, dan kan de rechter de gemaakte afspraken eventueel ook vastleggen in een uitspraak.

  Wel uitspraak

  Aan het einde van de zitting zegt de rechter wanneer de uitspraak volgt (beschikking) in uw letselschade deelgeschil. Meestal is dat binnen 6 weken na de zitting. De beschikking krijgt u toegestuurd. Heeft u een advocaat of gemachtigde, dan ontvangt hij de beschikking.

  Oordeel

  In de beschikking leest u welk oordeel de rechter heeft over het deelgeschil en hoe hij tot dat oordeel is gekomen.

  Kosten benadeelde partij betalen

  De rechter kan bepalen dat de aansprakelijke partij de (redelijke) kosten moet betalen die de benadeelde partij heeft gemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld de griffierechten en de kosten van een advocaat. De rechter bepaalt de hoogte van het bedrag. Meer over kostenveroordeling

  Niet eens met de uitspraak?

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter over het deelgeschil over uw letselschade? U kunt hiertegen niet in hoger beroep. Wel kunt u de vraag over de aansprakelijkheid en de omvang van de schade aan de rechter voorleggen in een bodemprocedure. Als u een spoedeisend belang heeft, kunt u uw letselschadezaak in een kort geding voorleggen aan de rechter.

 

 

Kosten deelgeschilprocedure

Aan de procedures zijn kosten verbonden. Als eiser betaalt u de kosten van de deurwaarder. Ook betaalt u de kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Daarnaast betaalt u voor een advocaat of mediator als u deze inschakelt.

Doorlooptijd deelgeschilprocedure

In een deelgeschilprocedure streeft de rechter naar een snelle afhandeling binnen 3 maanden. Een uitgebreide procedure (bodemprocedure) duurt minimaal 3 maanden. Een spoedprocedure (kort geding) duurt minimaal 4 weken.

 
Juridisch advies

Een advocaat inschakelen is niet altijd verplicht. Het mag wel altijd. Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

volg ons op X (Twitter) X (Twitter)

logo Insta Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.
 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact