Laden...

Spoedprocedure loonconflicten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Loonconflicten > Spoedprocedure loonconflicten

Betaalt uw werkgever uw loon niet of niet op tijd? Dan kunt u bij de kantonrechter een procedure starten.

Dat kan een spoedprocedure (kort geding) of een uitgebreide procedure zijn. De procedures bij de kantonrechter vallen onder het burgerlijk recht (civiel recht). Het is niet verplicht een advocaat in te schakelen.

Spoedprocedure loonconflicten

Uw werkgever betaalt uw salaris niet op tijd. U heeft niet alleen recht op het loon, maar ook op de wettelijke verhoging en de wettelijke rente.

In een brief vraagt u uw werkgever het achterstallige loon plus de verhoging en rente te betalen. Betaalt uw werkgever dan nog niet? U kunt een spoedprocedure (kort geding) starten bij de kantonrechter en een loonvordering indienen. Ook kunt u ervoor kiezen om een spoedprocedure te starten bij de civiele rechter. Bij de kantonrechter is het niet verplicht een advocaat in te schakelen.

 Een kort geding over een loonconflict bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • U start het kort geding over een loonconflict door uw werkgever op te roepen om voor de kantonrechter te verschijnen (dagvaarden). Deze oproep heet een dagvaarding. U bent de eiser.

  Gerechtsdeurwaarder

  Neem contact op met een gerechtsdeurwaarder, hij kan de dagvaarding schrijven, aan de andere partij uitreiken (betekenen) en naar de kantonrechter sturen.
  Gerechtsdeurwaarder (kbvg.nl)

  Voorbereiden

  Als u een snelle procedure (kort geding) wilt starten naar aanleiding van het conflict over de uitbetaling van het salaris maakt u ter voorbereiding een conceptdagvaarding en vult u een aanvraagformulier in.

  Conceptdagvaarding

  In de conceptdagvaarding staat onder meer:

  • wie u dagvaardt en waarom
  • waarom u met spoed een uitspraak van de rechter nodig heeft
  • wat u vraagt (de vorderingen)
  • welke bewijzen u heeft voor uw standpunt
  • welke schade u lijdt als gevolg van het loonconflict

  Vorderingen

  U vraagt de kantonrechter om een snelle maatregel (voorlopige voorziening). U kunt vragen om:

  • betaling van achterstallig loon
  • doorbetaling van loon
  • wettelijke verhoging en wettelijke rente


  De voorlopige voorziening geldt tot de rechter in een uitgebreide procedure een definitief oordeel heeft gegeven. Als werknemer en werkgever die procedure achterwege laten, accepteren zij het kortgedingvonnis over het loonconflict als definitief oordeel.

  Aanvraagformulier

  U vult het formulier ‘Aanvraag kort geding’ in. U kiest de rechtbank die de vestigingsplaats van de werkgever of de plaats waar u gewoonlijk werkt in het werkgebied heeft. Op het formulier kunt u de data invullen waarop u niet naar de zitting kunt komen. Vermeld indien mogelijk ook de verhinderdata van de werkgever.
  Aanvraagformulier kort geding kanton
  Werkgebieden rechtbanken 

  Opsturen

  Stuur de conceptdagvaarding met bewijsstukken, in drievoud, en het ingevulde aanvraagformulier naar het adres dat op het formulier staat. Bewijsstukken kunnen zijn: uw arbeidsovereenkomst, de correspondentie met uw werkgever of andere documenten over het loonconflict.

  Datum zitting

  De rechtbank stuurt u een brief met de datum en tijd van de zitting. Laat deze datum zo snel mogelijk aan de werkgever weten door hem een kopie van de brief te sturen.

  Dagvaarding uitreiken

  De datum en tijd van de zitting vult u op de dagvaarding in. U vraagt een deurwaarder de dagvaarding uit te reiken aan de andere partij (werkgever). De termijn waarbinnen dit moet gebeuren, heeft u eerder bij de datum en tijd van de zitting doorgekregen.

  Is de werkgever bereid vrijwillig naar de zitting te gaan? Dan is een uitreiking van de dagvaarding door de deurwaarder niet nodig.

  Na de dagvaarding

  Van een eventuele reactie van de andere partij, ontvangt u bericht. U komt naar de geplande zitting.

 • Als ontvanger van de dagvaarding bent u de gedaagde.

  Eens met de dagvaarding

  Bent u het eens met de dagvaarding, erkent u de vordering? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de deurwaarder. Als u het voor de zittingsdatum samen eens wordt, kan hij besluiten de procedure over het loonconflict in te trekken. U voorkomt daarmee dat u de proceskosten van de werknemer moet betalen als deze gelijk krijgt.

  Niet eens met de dagvaarding

  U kunt uw verhaal tijdens de zitting aan de kantonrechter vertellen. De datum van de zitting staat in de dagvaarding. Wilt u tijdens de zitting verwijzen naar schriftelijke stukken? Stuur deze dan zo spoedig mogelijk, in drievoud, naar de rechtbank. Het adres staat in de dagvaarding. De stukken moeten minimaal 24 uur voor de zitting binnen zijn. Tegelijkertijd stuurt u deze stukken naar de andere partij.

 • De werknemer krijgt als eerste het woord. Hij vertelt zijn verhaal over het loonconflict, wat hij nu wil en waarom. Dan mag de werkgever hierop reageren. De rechter stelt ook vragen. Daarna vertelt de rechter, als beide partijen dit goed vinden, hoe hij tegen de zaak aankijkt.

  Openbaar

  De zitting is in beginsel openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. De rechter kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) achter gesloten deuren plaatsvindt.
  Zitting bijwonen

  Getuigen

  Tijdens de zitting in een kort geding worden over het algemeen geen getuigen gehoord.

  Gedaagde niet aanwezig

  Komt u als gedaagde niet naar de zitting, dan houdt de rechter geen rekening met uw standpunt. Hij bepaalt een datum voor de uitspraak.

  Verstekvonnis

  U heeft als gedaagde verstek laten gaan en de uitspraak heet een verstekvonnis. De rechter stelt dan meestal de eiser in het gelijk. Hij kan u ook veroordelen tot het betalen van de proceskosten van de eiser.

  Alsnog reageren

  Meldt u zich vóór het verstekvonnis alsnog bij de rechtbank? Dan ‘zuivert’ u het verstek. U doet dit door de rechtbank een brief te sturen. U vraagt hierin een datum voor een nieuwe zitting en vermeldt daarbij de data waarop de eiser en u verhinderd zijn.

  Conflictoplossing

  Tijdens de zitting onderzoekt de rechter met beide partijen welke oplossingsmethode het beste lijkt te passen bij het loonconflict: mediation (bemiddeling), schikking of een gerechtelijke uitspraak.

  Schikking

  De rechter kan een voorlopig oordeel over de zaak geven. Hij vertelt hoe hij tegen het loonconflict aankijkt. Vaak stelt hij dan de partijen in de gelegenheid om samen tot een oplossing (schikking) te komen. Als beide partijen dat willen, onderbreekt de rechter daarvoor de zitting. Buiten de rechtszaal (‘op de gang’), probeert u samen een oplossing te bedenken voor het geschil over het loonconflict.

  Op de afgesproken tijd komt u weer terug in de rechtszaal. Heeft u samen een oplossing gevonden, dan wordt deze schikking op papier gezet, in een proces-verbaal. Beide partijen ondertekenen dit. Een kopie van het proces-verbaal krijgt u thuisgestuurd.
  De schikking is een bindende afspraak. Beide partijen moeten die afspraak nakomen.

  Mediation naast rechtspraak

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een oplossing voor alle aspecten van het salarisconflict. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.
  Mediation naast rechtspraak

 • Geen uitspraak

  Een rechtszaak eindigt zonder uitspraak

  • als de deurwaarder de procedure intrekt
  • als u via mediation een akkoord bereikt
  • wanneer u een schikking treft

  Mogelijke beslissingen rechter

  Toewijzing

  Als de rechter tot het voorlopige oordeel komt dat er geen geldige reden is voor de werkgever om het loon niet te betalen, kan hij de werkgever veroordelen tot betaling van:

  • het (achterstallige) loon
  • een wettelijke verhoging (de rechter kan deze matigen)
  • de wettelijke rente
  • de proceskosten die de werknemer heeft gemaakt

  Afwijzing

  Als de rechter de loonvordering van de werknemer afwijst, kan hij hem veroordelen tot betaling van de proceskosten die de werkgever heeft gemaakt. Bijvoorbeeld als de rechter oordeelt dat een ontslag op staande voet terecht is gegeven.

  Kosten tegenpartij betalen

  De kantonrechter kan bepalen dat de verliezende partij (een gedeelte van) de proceskosten moet betalen die de andere partij heeft gemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld de griffierechten en de kosten van een advocaat. De rechter bepaalt de hoogte van het bedrag.
  Kostenveroordeling

 • Na het vonnis over het loonconflict hebben de partijen 3 mogelijkheden: zij leggen zich bij het vonnis neer, starten een uitgebreide bodemprocedure of zij gaan in hoger beroep.

  Accepteren als eindvonnis

  Na een kort geding bent u niet verplicht een vervolgprocedure te starten. Het komt vaak voor dat de bodemprocedure achterwege wordt gelaten. Het kortgedingvonnis wordt dan geaccepteerd als definitief oordeel.

  Starten bodemprocedure

  Zowel de eiser als de gedaagde kunnen na het kort geding over het salarisconflict een bodemprocedure starten. Dit is een dagvaardingsprocedure bij de kantonrechter. Deze rechter behandelt de zaak als een nieuwe zaak en kan tot een ander oordeel komen dan de kortgedingrechter.
  Dagvaardingsprocedure loonconflicten

 • Verzet

  Heeft de rechter een verstekvonnis uitgesproken omdat u als tegenpartij (gedaagde) niet reageerde in de procedure? U kunt in verzet tegen dit vonnis. Dit doet u door de oorspronkelijke eiser te dagvaarden voor dezelfde rechter. Dit moet u binnen 4 weken doen. In de verzetdagvaarding neemt u uw bezwaren op. Hierna behandelt de rechter de zaak alsnog in kort geding.

  Hoger beroep

  Als u het niet eens bent met het vonnis van de kantonrechter in kort geding kunt u in hoger beroep gaan. Dan legt u uw zaak voor een nieuwe, versnelde, behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 4 weken na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.
  Meer over hoger beroep

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 8 weken in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.
  Meer over cassatie

Geen loon vanwege ontslag op staande voet

Betaalt uw werkgever u helemaal geen loon meer omdat hij u op staande voet heeft ontslagen? Als u het niet eens bent met het ontslag, kunt u bij de kantonrechter een procedure starten. Dit doet u door hem een brief te sturen (verzoekschrift). Dit moet u binnen 2 maanden na het ontslag doen. Wilt u de arbeidsrelatie niet herstellen? Dan kunt u de kantonrechter vragen om een financiële vergoeding.

 

 

Beperken loonconflict

Bent u op staande voet ontslagen en eist u in kort geding loon en eventueel toegang tot uw werk? In reactie daarop kan de werkgever zekerheidshalve ontbinding van de arbeidsovereenkomst vragen. U kunt daartegen verweer voeren. Het kan zijn dat de rechter het kort geding en het verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst samen in één zitting behandelt.

 

 

Kosten

Aan deze procedure zijn kosten verbonden. Bekijk met welke kosten u rekening moet houden.

Doorlooptijd

De zitting vindt over het algemeen binnen enkele weken plaats. De kantonrechter doet daarna meestal binnen 2 weken uitspraak.

 

Vraag en antwoord

Hoe begin ik een spoedprocedure?

U start een kort geding door een deurwaarder een dagvaarding te laten bezorgen bij de andere partij.

Wat kost een spoedprocedure?

U betaalt als eiser de kosten van de deurwaarder. Ook betaalt u de kosten voor de rechter: de griffierechten.

Hoe lang duurt een spoedprocedure?

De zitting vindt over het algemeen binnen enkele weken plaats. De uitspraak volgt daarna meestal binnen 2 weken.

 

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.