Laden...

Uitgebreide procedure loonconflicten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Loonconflicten > Uitgebreide procedure loonconflicten

Betaalt uw werkgever uw loon niet of niet op tijd? Dan kunt u bij de kantonrechter een procedure starten.

Dat kan een spoedprocedure (kort geding) of een uitgebreide procedure zijn. De procedures bij de kantonrechter vallen onder het burgerlijk recht (civiel recht). Het is niet verplicht een advocaat in te schakelen.

Uitgebreide procedure loonconflicten

Heeft u een conflict met uw werkgever over betaling van (achterstallig) loon? Heeft u geen spoedeisend belang of wilt u een definitief oordeel van de rechter over uw loonvordering? Dan kunt u een uitgebreide bodemprocedure starten bij de kantonrechter. Het is niet verplicht een advocaat in te schakelen. 

 De bodemprocedure loonconflicten bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • U start de bodemprocedure over het loonconflict door uw werkgever op te roepen om voor de kantonrechter te verschijnen (dagvaarden). Deze oproep heet een dagvaarding. U bent de eiser.

  Gerechtsdeurwaarder

  Neem contact op met een gerechtsdeurwaarder, hij kan de dagvaarding schrijven, aan de andere partij uitreiken (betekenen) en naar de kantonrechter sturen.
  Gerechtsdeurwaarder (kbvg.nl)


  Inhoud dagvaarding

  In de dagvaarding staat onder meer:

  • de datum en tijd van de zitting waarop de kantonrechter de zaak behandelt (rolzitting)
  • wie u dagvaardt en waarom
  • wat u wilt (de vorderingen)
  • welke bewijzen u heeft voor uw standpunt
  • welke schade u lijdt als gevolg van het loonconflict


  Vorderingen

  U kunt vragen om:

  • betaling van achterstallig loon
  • doorbetaling van loon
  • wettelijke verhoging en wettelijke rente


  De deurwaarder ondertekent de dagvaarding.

  Bewijsstukken

  Maak kopieën van bewijsstukken die uw verhaal ondersteunen. Nummer deze en voeg ze bij. Bijvoorbeeld brieven aan uw werkgever of overeenkomsten. U kunt ook getuigen vragen hun verhaal op te schrijven (getuigenverklaring).

  Na de dagvaarding

  De andere partij (werkgever) krijgt nu de gelegenheid om op uw dagvaarding te reageren. Van die eventuele reactie ontvangt u bericht. Andere mededelingen over uw procedure en het verloop hiervan, ontvangt u vanzelf van de rechtbank.

 • Als ontvanger van de dagvaarding bent u de gedaagde.

  Eens met de dagvaarding

  Bent u het eens met de dagvaarding, erkent u de vordering? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de deurwaarder. Als u het voor de zittingsdatum samen eens wordt, kan de deurwaarder besluiten de bodemprocedure over het loonconflict in te trekken. U voorkomt daarmee dat u de proceskosten van de werknemer moet betalen als deze gelijk krijgt.

  Niet eens met de dagvaarding

  Als u het niet eens bent met de dagvaarding, zijn er 3 mogelijkheden: u reageert schriftelijk, mondeling of u reageert niet.

  Schriftelijk

  U kunt de kantonrechter een brief sturen waarin u reageert op de inhoud van de dagvaarding. U geeft hierin ook aan welke bewijzen u heeft voor uw standpunt. Uw brief heet een 'conclusie van antwoord'. Als u een brief stuurt, hoeft u niet naar de zitting te komen.

  Bewijsstukken

  Maak kopieën van de bewijsstukken die uw verhaal ondersteunen. Bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst, correspondentie met uw werknemer over het loonconflict of andere documenten. U kunt ook getuigen vragen hun verhaal op te schrijven (getuigenverklaring).

  Brief opsturen

  U stuurt uw brief met de bewijsstukken, in tweevoud, naar de rechtbank. Het moet minimaal 3 dagen voor de zitting binnen zijn. Het adres staat in de dagvaarding. Vermeld op de envelop: t.a.v. Team kanton, afdeling Griffie. U kunt ook tijdens de zitting de brief zelf geven aan de rechter.

  Uitstel

  Heeft u meer tijd nodig om uw reactie te schrijven? U kunt 1 keer 4 weken uitstel krijgen. U vraagt uitstel door de rechtbank een brief te sturen. De brief met uw uitstelverzoek moet uiterlijk op de dag voor de zitting binnen zijn. U kunt ook tijdens de zitting om uitstel vragen.

  Wilt u nog meer uitstel? Dit is in principe niet mogelijk. Toch kunt u een verzoek indienen bij de rechter. Als u en de tegenpartij het eens zijn over het uitstel, stemt de rechter alleen met uitstel in als het de procedure niet onredelijk zou vertragen.

  Als de tegenpartij het niet eens is met het uitstel, moet u in uw verzoek uitleggen waarom u echt niet kunt reageren. De rechter stemt alleen in met het uitstel als hij de reden heel dringend (klemmend) vindt.

  Ook een verzoek om meer uitstel, dient u schriftelijk in. De brief moet uiterlijk op de laatste dag van de uitstelperiode binnen zijn. De kantonrechter kan wel of geen uitstel geven. Hij kan ook uitstel geven voor een kortere periode dan verzocht.

  Hoe verder

  Na de zitting krijgt u een brief van de rechtbank. Hierin staat hoe de bodemprocedure over het loonconflict verder verloopt.

  Mondeling

  Wilt u liever mondeling reageren? Dan kunt u het verhaal over uw loonconflict met de werknemer tijdens de zitting aan de kantonrechter vertellen. De datum van de zitting staat in de dagvaarding. Verzamel eventueel bewijsstukken ter ondersteuning van uw verhaal. Deze kunt u tijdens de zitting aan de rechter geven. Denk bijvoorbeeld aan de arbeidsovereenkomst of correspondentie met uw werknemer over het loonconflict.

  Geen reactie

  Reageert u niet op de dagvaarding en komt u ook niet naar de zitting, dan doet de rechter 2 weken later toch uitspraak. Deze uitspraak heet een verstekvonnis. De rechter stelt dan meestal de eiser in het gelijk. Hij veroordeelt u ook tot het betalen van de proceskosten die de eiser heeft gemaakt. Meldt u zich binnen die 2 weken, dus vóór het verstekvonnis, alsnog bij de rechtbank? Dan ‘zuivert’ u het verstek en wordt de procedure voortgezet. 

 • De zitting die in de dagvaarding wordt genoemd heet de rolzitting. Op deze zitting is er nog geen uitgebreide behandeling van uw zaak. De kantonrechter controleert of de dagvaarding goed is uitgebracht, bekijkt of de tegenpartij (gedaagde) heeft gereageerd en beslist hoe de procedure verder gaat.

  Aanwezigen rolzitting

  Voor de werknemer, de eiser, is het niet nodig naar de rolzitting te komen. Heeft u als gedaagde op tijd schriftelijk gereageerd of om uitstel gevraagd? Dan hoeft u ook niet te komen. U komt wel naar de rolzitting als u:

  • uw schriftelijke reactie wilt overhandigen aan de rechter
  • tijdens de zitting 4 weken extra tijd wilt vragen voor uw schriftelijke reactie
  • mondeling wil reageren op de dagvaarding

  Gedaagde niet aanwezig

  Bent u als gedaagde niet aanwezig op de rolzitting en heeft u ook niet, of niet op tijd, schriftelijk gereageerd? De rechter bepaalt direct dat hij 2 weken later uitspraak doet.

  Verstekvonnis

  U heeft verstek laten gaan en de uitspraak heet een verstekvonnis. De rechter stelt dan meestal de eiser in het gelijk. Hij kan u ook veroordelen tot het betalen van de proceskosten van de eiser. Dit zijn het griffierecht, de kosten van de deurwaarder en eventueel de kosten van de advocaat.

  Alsnog reageren

  Na de zitting krijgt u een brief met de datum voor het verstekvonnis. Meldt u zich vóór die datum alsnog bij de rechtbank? Dan ‘zuivert’ u het verstek en wordt de procedure toch voortgezet. 

  Gang van zaken

  Tijdens de rolzitting worden alle zaken opgenoemd die op de rol (agenda) staan. Hoort u uw naam, dan roept u ‘ja’ en loopt u naar de rechter. U vertelt kort uw verhaal, waarin u ingaat op de vraag waarom u vindt dat uw werkgever het (achterstallige) loon moet betalen. U overhandigt dan ook eventueel (kopieën van) bewijsstukken. Soms vraagt de rechter u uw verhaal nog op papier te zetten en dat op te sturen naar de rechtbank.

  Openbaar

  Op de rolzitting behandelt de rechter veel zaken achter elkaar. Er zijn dus ook andere mensen aanwezig. Bovendien is de zitting openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen.
  Zitting bijwonen

  Verdere procedure

  Doet de rechter niet direct einduitspraak, dan bepaalt hij hoe de procedure verder gaat: er volgt een schriftelijke ronde of een zitting.

 • ​Reactie eiser

  Als eerste mag u als eiser reageren op de reactie (het verweer) van de werkgever. Dit doet u door binnen 4 weken een brief te sturen aan de kantonrechter. Uw brief heet een conclusie van repliek. Heeft u meer tijd nodig, dan kunt u een brief met verzoek om uitstel sturen.

  Reactie gedaagde

  Als gedaagde kunt u in een brief aan de kantonrechter weer reageren op het stuk van werknemer. Hiervoor heeft u 4 weken. Uw brief heet een conclusie van dupliek. Heeft u meer tijd nodig, dan kunt u een brief met verzoek om uitstel sturen.

  Verdere procedure

  Er zijn nu 3 mogelijkheden. De rechter:

  • geeft een tussenvonnis waarin hij vraagt om extra bewijs (schriftelijk bewijs of het horen van getuigen of deskundigen)
  • nodigt u en de tegenpartij uit voor een zitting
  • doet einduitspraak (eindvonnis)
 • De gedaagde en de eiser ontvangen beiden een oproep voor de zitting. In die oproep staat wanneer en waar de zitting plaatsvindt. Schikt de datum u niet, dan kunt u contact opnemen met de griffie. Informatie hierover vindt u in de brief.

  Schriftelijke informatie

  Wilt u nieuwe schriftelijke informatie over het loonconflict tijdens de zitting bespreken? Stuurt u deze stukken dan naar de kantonrechter en naar de tegenpartij. Dit moet minimaal 1 week voor de zitting binnen zijn.

  Aanwezigen zitting

  Het is niet verplicht om naar de zitting te komen, maar het wordt wel aangeraden. Als u niet verschijnt, kan dit er toe leiden dat de rechter in uw nadeel beslist.

  Volmacht

  Laat u zich tijdens de zitting vertegenwoordigen door een juridisch adviseur of een medewerker, bijvoorbeeld een personeelsfunctionaris? Geef deze dan een schriftelijke volmacht mee.

  Getuigen

  Tijdens de zitting worden gewoonlijk geen getuigen gehoord. De rechter beslist of hij getuigen wil horen en in welke fase van de procedure.

  Openbaar

  De zitting is in beginsel openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. De rechter kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) achter gesloten deuren plaatsvindt.
  Zitting bijwonen


  Conflictoplossing

  Tijdens de zitting onderzoekt de rechter met beide partijen welke oplossingsmethode het beste lijkt te passen bij het loonconflict: mediation (bemiddeling), schikking of een gerechtelijke uitspraak van de rechter.

  Schikking

  De rechter kan een voorlopig oordeel geven. Hij vertelt dan hoe hij tegen de zaak aankijkt. Vaak stelt hij dan de partijen in de gelegenheid om samen tot een oplossing (schikking) te komen. Als beide partijen dat willen, onderbreekt de rechter daarvoor de zitting. Buiten de rechtszaal (‘op de gang’), probeert u samen een oplossing te vinden voor het geschil over het loonconflict.

  Op de afgesproken tijd komt u weer terug in de rechtszaal. Heeft u samen een oplossing gevonden, dan wordt deze schikking op papier gezet, in een proces-verbaal. Beide partijen ondertekenen dit. Een kopie van het proces-verbaal krijgt u thuisgestuurd.
  De schikking is een bindende afspraak. Beide partijen moeten die afspraak nakomen.

  Mediation naast rechtspraak

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation (bemiddeling) zoekt u onder begeleiding van een specialist (bemiddelaar, mediator) samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict over het salaris. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt. Voor mediation kunt u contact opnemen met juridisch loket.
  Mediation naast rechtspraak

 • Geen uitspraak

  Een rechtszaak eindigt zonder uitspraak

  • als de deurwaarder de procedure intrekt
  • als u via mediation een akkoord bereikt
  • wanneer u een schikking treft

   

  Wel uitspraak

  Aan het einde van de zitting zegt de rechter wanneer de uitspraak volgt (vonnis). Meestal is dat 4 weken na de zitting. Het vonnis krijgt u toegestuurd. Heeft u een advocaat of gemachtigde, dan ontvangt deze het vonnis.

  Mogelijke beslissingen rechter

  De rechter bekijkt of de werkgever een geldige reden heeft om het loon niet te betalen.

  Toewijzing

  Is er geen geldige reden dan kan de rechter de gedaagde (werkgever) veroordelen tot betaling van:

  • het (achterstallige) loon
  • de wettelijke verhoging (de rechter kan deze matigen)
  • de wettelijke rente
  • de proceskosten die de eiser (werknemer) heeft gemaakt

  Afwijzing

  Als de rechter de loonvordering van de werknemer afwijst, kan hij hem veroordelen tot betaling van de proceskosten die de werkgever heeft gemaakt.

 • Verzet

  Heeft de rechter een verstekvonnis uitgesproken omdat u als tegenpartij (gedaagde) niet reageerde in de procedure? U kunt in verzet tegen dit vonnis. Dit doet u door de werknemer (de oorspronkelijke eiser) te dagvaarden voor dezelfde rechter. Dit moet u binnen 4 weken doen. In de verzetdagvaarding neemt u uw bezwaren op. Hierna behandelt de rechter de zaak alsnog inhoudelijk.

  Hoger beroep

  Als u het niet eens bent met het vonnis van de kantonrechter kunt u in hoger beroep gaan. Dan legt u uw zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.
  Hoger beroep

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 3 maanden in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.
  Cassatierechtspraak

Kosten

Aan deze procedure zijn kosten verbonden. Bekijk met welke kosten u rekening moet houden.

Doorlooptijd

De procedure kan 9 maanden maar ook langer duren. Volgt er hoger beroep dan kost dit minimaal 1 jaar extra.

In de rechtszaal (video)

Wat kunt u verwachten bij een zitting?

Vraag en antwoord

Hoe begin ik een spoedprocedure?

U start een kort geding door een deurwaarder een dagvaarding te laten bezorgen bij de andere partij.

Wat kost een spoedprocedure?

U betaalt als eiser de kosten van de deurwaarder. Ook betaalt u de kosten voor de rechter: de griffierechten.

Hoe lang duurt een spoedprocedure?

De zitting vindt over het algemeen binnen enkele weken plaats. De uitspraak volgt daarna meestal binnen 2 weken.

 

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.