Laden...

Beroepsprocedure nadeelcompensatie (planschade)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Nadeelcompensatie (planschade) > Beroepsprocedure nadeelcompensatie (planschade)

Is uw verzoek om schadevergoeding wegens een ruimtelijk besluit geheel of gedeeltelijk afgewezen door de overheid en bent u het hiermee niet eens? Dan kunt u in veel gevallen de bestuursrechter vragen om het besluit te beoordelen. Een advocaat mag maar is niet verplicht.

Beroepsprocedure nadeelcompensatie (planschade)

In deze procedure vraagt u de bestuursrechter om een oordeel over de beslissing van de overheid op uw verzoek om toekenning van nadeelcompensatie. 

Advocaat mag, maar is niet verplicht

In het bestuursrecht mag u een procedure voeren met hulp van een advocaat, maar dat is niet verplicht. U mag het zelf doen. U mag ook iemand anders vragen u te helpen. Bijvoorbeeld een jurist van een rechtsbijstandverzekering of een bekende van u. Het kan zijn dat u die persoon moet machtigen.

 

 De beroepsprocedure nadeelcompensatie (planschade) bestaat uit verschillende stappen

>Alles uitklappen
 • Om de beroepsprocedure planschade te beginnen, dient u een beroepschrift in bij de rechtbank. U bent de eiser. Het beroepschrift moet u binnen 6 weken na de dagtekening van het besluit op bezwaar indienen. 

  Digitaal indienen

  U kunt uw beroepschrift digitaal indienen bij de rechtbank met het beroepschriftformulier. U heeft hier een DigiD voor nodig.

  Let op: het digitale beroepschriftformulier is niet bruikbaar voor rechtspersonen of voor gemachtigden van rechtspersonen. Bedrijven als een besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv) en organisaties als een stichting of vereniging dienen hun stukken op papier in. Een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (cv) kan het digitale formulier wel gebruiken. Zij kunnen inloggen met hun DigiD.

  Schriftelijk indienen

  U kunt zelf een beroepschrift opstellen en dit schriftelijk indienen. Vermeld hierin:

  • uw naam en adres
  • het besluit waartegen u in beroep gaat
  • waarom u het niet eens bent met het besluit

  Dateer en onderteken het beroepschrift. Stuur het naar de rechtbank die staat vermeld in het besluit op uw bezwaar

 • Het bestuursorgaan is uw tegenpartij (verweerder) in deze zaak. De rechtbank vraagt aan het bestuursorgaan om een verweerschrift te schrijven en om alle stukken van de zaak op te sturen.

 • De rechtbank stuurt u kopieën van de documenten die het bestuursorgaan heeft ingediend. U kunt zelf ook aanvullende documenten indienen. Zoals een schriftelijke reactie op het verweerschrift van het bestuursorgaan of een deskundigenrapport. 

  Tot 10 dagen vóór de zitting kunt u digitaal aanvullende documenten indienen (digid.nl). Zo hebben de rechter en andere partij(en) voldoende tijd om ze te lezen. U mag bijvoorbeeld schriftelijk reageren op het verweerschrift. Stuurt u korter dan 10 dagen voor de zitting nog documenten, dan kan de rechter beslissen om met die inhoud geen rekening te houden bij de beoordeling van het beroep.

 • Meestal is er een zitting in een beroepszaak. Vaak is deze binnen 3 maanden na het indienen van een beroepschrift

  Wie krijgt een uitnodiging voor de zitting? 

  Alle partijen ontvangen een uitnodiging om de zitting bij te wonen met daarin de datum en locatie van de zitting, en uitleg hoe zij nieuwe documenten kunnen sturen of getuigen en/of deskundigen kunnen aanmelden. De partijen zijn: 

  • het bestuursorgaan dat heeft beslist op de aanvraag om een tegemoetkoming in de planschade 
  • de aanvrager van het besluit tot vergoeding van planschade 
  De partijen zijn niet verplicht om naar de zitting te komen. Komt u wel, dan krijgt u de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven. Ook kunt u vragen van de rechtbank beantwoorden. Hetzelfde geldt voor het bestuursorgaan en eventuele belanghebbenden. 

  Wilt u getuigen of deskundigen meenemen? 

  U mag een of meer getuigen en/of deskundigen meenemen naar de zitting. Wilt u dit, dan moet u de rechtbank en de andere partij(en) uiterlijk 10 dagen van tevoren hierover schriftelijk informeren. Vermeld de naam en woonplaats van de getuige(n) of deskundige(n). Zij kunnen u een vergoeding vragen voor reis- en verblijfkosten en bestede tijd. De rechtbank is niet verplicht de getuige(n) of deskundige(n) te horen. 

  Wie zit er in de zittingszaal? 

  Naast de partijen die een uitnodiging hebben gekregen, kan er publiek in de zittingszaal zitten. De zitting in een beroepsprocedure is in principe openbaar. De rechter kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) zal plaatsvinden met gesloten deuren. 

  Wat gebeurt er tijdens de zitting? 

  Elke partij kan tijdens de zitting zijn of haar standpunt mondeling toelichten, reageren op de standpunten van de andere partij(en) en vragen van de rechter beantwoorden. Het kan zijn dat de rechter bij de partijen nagaat of er behoefte is aan een vervolgzitting. 

  Komt er geen vervolgzitting, dan geeft de rechter aan wanneer hij de uitspraak doet. Meestal doet de rechter binnen 6 weken na de zitting een uitspraak. Heeft de rechter meer tijd nodig, dan laat hij dat weten. 

  Wat is een tussenuitspraak

  De rechtbank kan een tussenuitspraak doen wanneer een gebrek in de toe- of afwijzing van de omgevingsvergunning wordt ontdekt. Bijvoorbeeld dat het besluit onzorgvuldig is genomen. De overheidsorganisatie krijgt dan de kans dit gebrek binnen een bepaalde termijn te herstellen. De rechtbank beoordeelt of dit is gebeurd en doet dan een uitspraak. 

  Wat is een vereenvoudigde behandeling? 

  De rechter kan ook kiezen voor een vereenvoudigde afhandeling. De rechter sluit dan de zaak en er is geen zitting, bijvoorbeeld omdat: 

  • de bestuursrechter onbevoegd is (in de uitspraak staat 'de bestuursrechter is kennelijk onbevoegd'); 
  • uit de documenten overduidelijk blijkt dat het overheidsorganisatie de omgevingsvergunning terecht heeft verleend of geweigerd (in de uitspraak staat 'het beroep is kennelijk gegrond of kennelijk ongegrond'); 
  • het beroepschrift te laat is ingediend (in de uitspraak staat 'het beroep is dan kennelijk niet-ontvankelijk').
 • De rechtbank doet binnen 6 weken na de zitting een uitspraak. Heeft de rechter meer tijd nodig, dan laat hij dat tijdig weten. U krijgt de uitspraak thuisgestuurd. Als u een advocaat heeft ingeschakeld, ontvangt deze de uitspraak. De rechter kan verschillende uitspraken doen:

  Gegrond

  De rechtbank stelt u in het gelijk en verklaart het beroep gegrond. De rechter kan:

  1. het bestuursorgaan opdracht geven het bezwaar opnieuw te behandelen en een nieuw besluit op bezwaar te nemen; als u het niet eens bent met dit nieuwe besluit, kunt u opnieuw in beroep gaan. 
  2. bepalen dat de rechtsgevolgen van het besluit geheel of gedeeltelijk in stand blijven; dit betekent dat het bestuursorgaan geen nieuw besluit hoeft te nemen. 
  3. bepalen dat zijn uitspraak in de plaats komt van het vernietigde besluit.

  Ongegrond

  De rechtbank geeft u geen gelijk. Het besluit van het bestuursorgaan blijft gehandhaafd.

  Zaak wordt aangehouden

  Soms heeft de rechter meer informatie nodig van (een van de) partijen voordat hij uitspraak kan doen. U krijgt bericht hoe de zaak verder verloopt.

  U bent het er niet mee eens

  Uitspraak rechter

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechtbank? U kunt in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Lees verder bij stap 6.

  Uitkomst nieuw besluit

  De rechtbank kan het bestuursorgaan de opdracht geven het bezwaar opnieuw te behandelen en een nieuw besluit op bezwaar te nemen met inachtneming van de uitspraak. Als u het niet eens bent met dit nieuwe besluit kunt u opnieuw een beroepsprocedure starten.

  In verzet gaan tegen uitspraak na vereenvoudigde behandeling

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechtbank nadat uw zaak vereenvoudigd is behandeld? Dan kunt u tegen deze uitspraak in verzet. Dit doet u door een brief naar de rechtbank te sturen: het verzetschrift. U moet het verzetschrift binnen 6 weken na de uitspraak naar de rechtbank sturen. Oordeelt de rechtbank positief over uw verzetschrift, dan vindt er alsnog een zitting plaats.

 • Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechtbank? U kunt hiertegen in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
  Als u hoger beroep wilt instellen, moet u dat binnen 6 weken na de uitspraak doen. Ook het bestuursorgaan kan hoger beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Mediation naast rechtspraak

Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een oplossing voor alle aspecten van het conflict. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich leent voor mediation. U kunt ook zelf laten weten dat u mediation wilt.

 

 

Kosten

U betaalt een vergoeding voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Er kunnen extra kosten aan een rechtszaak verbonden zijn, bijvoorbeeld advocaatkosten.

Doorlooptijd

Een beroepsprocedure planschade duurt minimaal 6 maanden.

 


Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact