Laden...

Spoedprocedure non-actiefstelling

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Non-actiefstelling > Spoedprocedure non-actiefstelling

Als u op non-actief bent gesteld, kunt u bij de rechter een procedure starten met als doel weer aan het werk te gaan.

De rechter is in dit geval een kantonrechter. De procedure kan een spoedprocedure (kort geding) en/of een uitgebreide procedure zijn. De zaak valt onder het burgerlijk recht (civiel recht). Het is niet verplicht een advocaat in te schakelen.

Spoedprocedure non-actiefstelling

Wilt u als werknemer een snelle beslissing van de rechter over uw non-actiefstelling (schorsing)? Dan kunt u een spoedprocedure (kort geding) starten bij de kantonrechter. Ook kunt u ervoor kiezen om een spoedprocedure te starten bij de civiele rechter. Bij de kantonrechter is een advocaat niet verplicht.

Is de reden voor de non-actiefstelling (schorsing) of het conflict erover een reden om de arbeidsovereenkomst te beëindigen? Zowel de werkgever als de werknemer kunnen een ontslagprocedure starten.

 Het kort geding non-actiefstelling bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • U start het kort geding over de non-actiefstelling door uw werkgever op te roepen om voor de kantonrechter te verschijnen (dagvaarden). Deze oproep heet een dagvaarding. U bent de eiser.

  Gerechtsdeurwaarder

  Neem contact op met een gerechtsdeurwaarder, hij kan de dagvaarding schrijven, aan de andere partij uitreiken (betekenen) en naar de kantonrechter sturen.

  Voorbereiden

  Als voorbereiding op de snelle procedure tegen de non-actiefstelling maakt u een conceptdagvaarding en vult u een aanvraagformulier in.

  Conceptdagvaarding

  In de conceptdagvaarding staat onder meer:

  • wie u dagvaardt en waarom
  • waarom u met spoed een uitspraak van de rechter nodig heeft
  • wat u vraagt (de vorderingen)
  • welke bewijzen u heeft voor uw standpunt
  • welke schade u lijdt als gevolg van de schorsing / non-actiefstelling

  Vorderingen

  U vraagt de kantonrechter om een snelle maatregel (een voorlopige voorziening). U kunt vragen om:

  • opheffing van de non-actiefstelling en weer toegang tot uw werk
  • doorbetaling van het loon

  De voorlopige voorziening geldt tot de rechter in een uitgebreide procedure een definitief oordeel geeft. Als werknemer en werkgever die procedure achterwege laten, accepteren zij het kortgedingvonnis als definitief oordeel.

  Aanvraagformulier

  U vult het formulier ‘Aanvraag kort geding’ in. U kiest de rechtbank in het werkgebied waar de werkgever is gevestigd of waar u gewoonlijk werkt. Op het formulier kunt u de data invullen waarop u niet naar de zitting kunt komen, indien mogelijk ook de verhinderdata van de werkgever.

  Opsturen

  Stuur de conceptdagvaarding met bewijsstukken, in drievoud, en het ingevulde aanvraagformulier naar het adres dat op het formulier staat. Bewijsstukken kunnen zijn: uw arbeidsovereenkomst, correspondentie met uw werkgever over de non-actiefstelling en stukken die een eventuele schadeclaim onderbouwen.

  Datum zitting

  De rechtbank stuurt u een brief met de datum en tijd van de zitting. Laat deze datum zo snel mogelijk aan de werkgever weten door hem een kopie van de brief te sturen.

  Dagvaarding uitreiken

  De datum en tijd van de zitting vult u op de dagvaarding in. U vraagt een deurwaarder de dagvaarding uit te reiken aan de andere partij. De termijn waarbinnen dit moet gebeuren, heeft u eerder bij de datum en tijd van de zitting doorgekregen.

  Is de werkgever bereid vrijwillig naar de zitting te gaan? Dan is een uitreiking van de dagvaarding door de deurwaarder niet nodig.

  Na de dagvaarding

  Van een eventuele reactie van de andere partij, ontvangt u bericht. U komt naar de geplande zitting.

 • Als ontvanger van de dagvaarding bent u de gedaagde.

  Eens met de dagvaarding

  Bent u het eens met de dagvaarding en erkent u de vordering? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de deurwaarder. Als u het voor de zittingsdatum samen eens wordt, kan hij besluiten de procedure over de non-actiefstelling in te trekken. U voorkomt daarmee dat u de proceskosten van de werknemer moet betalen als deze gelijk krijgt.

  Niet eens met de dagvaarding

  U kunt uw verhaal tijdens de zitting aan de kantonrechter vertellen. De datum van de zitting staat in de dagvaarding. Wilt u tijdens de zitting verwijzen naar schriftelijke stukken die nog niet bekend zijn bij de rechtbank? Stuur deze dan zo spoedig mogelijk, in drievoud, naar de rechtbank. Het adres staat in de dagvaarding. De stukken moeten minimaal 24 uur voor de zitting binnen zijn. Tegelijkertijd stuurt u deze stukken naar de andere partij.

 • De werknemer krijgt op de kortgedingzitting als eerste het woord. Hij vertelt zijn verhaal over de non-actiefstelling, wat hij wil en waarom. Dan mag de werkgever hierop reageren. De rechter stelt ook vragen. Daarna vertelt de rechter, als beide partijen dit goed vinden, hoe hij tegen de zaak aankijkt.

  Openbaar

  De rechtszitting is in beginsel openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. De rechter kan echter in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) achter gesloten deuren plaatsvindt.

  Getuigen

  Tijdens een kortgedingzitting worden over het algemeen geen getuigen gehoord.

  Gedaagde niet aanwezig

  Komt u als gedaagde niet naar de zitting, dan houdt de rechter geen rekening met uw standpunt. Hij bepaalt een datum voor de uitspraak.

  Verstekvonnis

  U heeft als gedaagde verstek laten gaan en de uitspraak heet een verstekvonnis. De rechter stelt dan meestal de eiser in het gelijk. Hij kan u ook veroordelen tot het betalen van de proceskosten van de eiser.

  Alsnog reageren

  Meldt u zich vóór het verstekvonnis alsnog bij de rechtbank? Dan ‘zuivert’ u het verstek. U doet dit door de rechtbank een brief te sturen. U vraagt hierin een datum voor een nieuwe zitting en vermeldt daarbij de data waarop de eiser en u verhinderd zijn.

  Conflictoplossing

  Tijdens de zitting onderzoekt de rechter met beide partijen welke oplossingsmethode het beste lijkt te passen bij de schorsing van een werknemer: mediation, schikking of een gerechtelijke uitspraak.

  Schikking

  De rechter kan een voorlopig oordeel over de zaak geven. Hij vertelt hoe hij tegen de non-actiefstelling aankijkt. Vaak stelt hij dan de partijen in de gelegenheid om samen tot een oplossing (schikking) te komen. Als beide partijen dat willen, onderbreekt de rechter daarvoor de zitting. Buiten de rechtszaal (‘op de gang’), probeert u samen een oplossing te bedenken voor het geschil over de non-actiefstelling.

  Op de afgesproken tijd komt u weer terug in de rechtszaal. Als u samen een oplossing heeft gevonden, dan wordt deze schikking op papier gezet in een proces-verbaal. Beide partijen ondertekenen dit. Een kopie van het proces-verbaal krijgt u thuisgestuurd. De schikking is een bindende afspraak. Zowel werkgever als werknemer moeten die afspraak nakomen.

  Mediation naast rechtspraak

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation (bemiddeling) zoekt u onder begeleiding van een specialist (mediator) samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict over de non-actiefstelling. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u dit wilt. Voor mediation kunt u contact opnemen met juridisch loket.

 • Geen uitspraak

  Een rechtszaak eindigt zonder uitspraak in de volgende gevallen:

  • als de deurwaarder de arbeidsrechtelijke procedure intrekt
  • als u via mediation een akkoord bereikt
  • wanneer u een schikking treft

  Wel uitspraak

  Aan het einde van de kortgedingzitting zegt de rechter wanneer de uitspraak volgt (vonnis). Dat is meestal binnen 2 weken na de zitting. Het vonnis krijgt u toegestuurd. Heeft u een advocaat of gemachtigde, dan ontvangt deze het vonnis.

  Voorlopig oordeel

  Het vonnis van de rechter in deze kortgedingprocedure over een non-actiefstelling is een voorlopig oordeel. Dat betekent dat de uitspraak geldt tot de rechter in een uitgebreide procedure (bodemprocedure) een definitief oordeel geeft.

  Mogelijke beslissingen rechter

  Non-actiefstelling onterecht

  Als de rechter tot het voorlopige oordeel komt dat er geen geldige reden is voor de non-actiefstelling (schorsing), kan hij de werkgever veroordelen tot:

  • het toelaten van de werknemer tot zijn werk
  • doorbetaling van het loon
  • betaling van de proceskosten die de werknemer heeft gemaakt
  Non-actiefstelling terecht

  Is het voorlopige oordeel van de rechter dat de werkgever een geldige reden had om de werknemer op non-actief te stellen (te schorsen)? Dan wijst hij de vorderingen van de werknemer af en kan hij hem veroordelen tot betaling van de proceskosten.

  Kosten tegenpartij betalen

  De kantonrechter kan bepalen dat de verliezende partij (een gedeelte van) de proceskosten moet betalen die de andere partij heeft gemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld de griffierechten en de kosten van een advocaat. De rechter bepaalt de hoogte van het bedrag.

 • Na het vonnis hebben de betrokken partijen 3 mogelijkheden: zij leggen zich bij het vonnis neer, starten een uitgebreide bodemprocedure of zij gaan in hoger beroep.

  Accepteren als eindvonnis

  Na een kort geding bent u niet verplicht een vervolgprocedure te starten. Het komt vaak voor dat de bodemprocedure achterwege wordt gelaten. Het kortgedingvonnis wordt dan geaccepteerd als definitief oordeel.

  Starten bodemprocedure

  Zowel de eiser als de gedaagde kunnen na het kort geding over de non-actiefstelling een de bodemprocedure starten. Dit is een dagvaardingsprocedure bij de kantonrechter. Deze rechter behandelt de zaak als een nieuwe zaak en kan tot een ander oordeel komen dan de kortgedingrechter.

 • Verzet

  Heeft de rechter een verstekvonnis uitgesproken omdat u als tegenpartij (gedaagde) niet reageerde in de procedure? U kunt bezwaar aantekenen tegen dit vonnis (‘in verzet gaan’). Dit doet u door de oorspronkelijke eiser te dagvaarden voor dezelfde rechter. Dit moet u binnen 4 weken doen. In de verzetdagvaarding neemt u uw bezwaren op. Hierna behandelt de rechter de zaak alsnog in kort geding.

  Hoger beroep

  Als u het niet eens bent met het vonnis van de kantonrechter in kort geding kunt u in hoger beroep gaan. Dan legt u uw zaak voor een nieuwe, versnelde, behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 4 weken na de uitspraak doen. U heeft dan wel een advocaat nodig om het hoger beroep in te stellen.

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 8 weken in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.
  Meer over cassatie

Kosten

Aan deze procedure zijn kosten verbonden. Als eiser betaalt u de kosten van de deurwaarder. Ook betaalt u de kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Daarnaast betaalt u voor een advocaat of mediator als u deze inschakelt.

Doorlooptijd

In de spoedprocedure vindt de zitting over het algemeen binnen enkele weken plaats. De kantonrechter doet daarna meestal binnen 2 weken uitspraak.


Alle procedures:

Vraag en antwoord

Wat is een spoedprocedure?

Het kort geding is een versnelde procedure waarin de rechter op korte termijn een voorlopige beslissing geeft.

Wat kost een spoedprocedure?

U betaalt als eiser de kosten van de deurwaarder. Ook betaalt u de kosten voor de rechter: de griffierechten.

Hoe lang duurt een spoedprocedure?

De zitting vindt over het algemeen binnen enkele weken plaats. De kantonrechter doet daarna meestal binnen 2 weken uitspraak.


 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.