Laden...

Bodemprocedure non-actiefstelling

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Non-actiefstelling > Bodemprocedure non-actiefstelling

Als u op non-actief bent gesteld, kunt u bij de rechter een procedure starten met als doel weer aan het werk te gaan.

De rechter is in dit geval een kantonrechter. De procedure kan een spoedprocedure (kort geding) en/of een uitgebreide procedure zijn. De zaak valt onder het burgerlijk recht (civiel recht). Het is niet verplicht een advocaat in te schakelen.

Bodemprocedure non-actiefstelling

Heeft uw werkgever u langdurig op non-actief gesteld (geschorst)? En wilt u een definitief oordeel van de rechter over de schorsing? Dan kunt u een uitgebreide bodemprocedure over de non-actiefstelling starten bij de kantonrechter. Het is daarbij niet verplicht een advocaat in te schakelen.

 De bodemprocedure non-actiefstelling (schorsing) bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • U start de bodemprocedure over een non-actiefstelling (schorsing) door de werkgever op te roepen om voor de kantonrechter te verschijnen. Deze oproep heet een dagvaarding. U bent de eiser.

  Gerechtsdeurwaarder

  Neem contact op met een gerechtsdeurwaarder, hij kan de dagvaarding schrijven, aan de andere partij uitreiken (betekenen) en naar de kantonrechter sturen.
  Gerechtsdeurwaarder (kbvg.nl)

  Inhoud dagvaarding

  In de dagvaarding staat onder meer:

  • de datum en tijd van de zitting waarop de kantonrechter de zaak behandelt (rolzitting)
  • wie u dagvaardt en waarom
  • wat u wilt (de vorderingen)
  • welke bewijzen u heeft voor uw standpunt
  • welke schade u lijdt

  Vorderingen

  U kunt vragen om:

  • opheffing van de non-actiefstelling en weer toegang krijgen tot uw werk
  • doorbetaling van het loon
  • een schadevergoeding

  De deurwaarder ondertekent de dagvaarding.

  Bewijsstukken

  Maak kopieën van bewijsstukken die uw verhaal ondersteunen. Nummer deze en voeg ze bij. Bijvoorbeeld brieven aan uw werkgever of overeenkomsten. U kunt ook getuigen vragen hun verhaal op te schrijven (getuigenverklaring).

  Na de dagvaarding

  De gedaagde partij krijgt nu de gelegenheid om op uw dagvaarding te reageren. Van die eventuele reactie ontvangt u bericht. Andere mededelingen over uw procedure en het verloop hiervan, ontvangt u vanzelf van de rechtbank.

 • Als ontvanger van de dagvaarding bent u de gedaagde.

  Eens met de dagvaarding

  Bent u het als werkgever eens met de dagvaarding en erkent u de vordering? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de deurwaarder. Als u het voor de zittingsdatum samen eens wordt, kan de deurwaarder besluiten de bodemprocedure over de non-actiefstelling in te trekken. U voorkomt daarmee dat u de proceskosten van de werknemer moet betalen als deze gelijk krijgt.

  Niet eens met de dagvaarding

  Als u het niet eens bent met de dagvaarding, zijn er 3 mogelijkheden: u reageert schriftelijk, mondeling of u reageert niet.

  Schriftelijk

  U kunt de kantonrechter een brief sturen waarin u reageert op de inhoud van de dagvaarding. U geeft hierin ook aan welke bewijzen u heeft voor uw standpunt. Uw brief heet een conclusie van antwoord. Als u een brief stuurt, hoeft u niet naar de zitting te komen.

  Bewijsstukken

  Maak kopieën van de bewijsstukken die uw verhaal ondersteunen. Bijvoorbeeld uw arbeidsovereenkomst of andere documenten. U kunt ook getuigen vragen hun verhaal op te schrijven (getuigenverklaring).

  Brief opsturen

  U stuurt uw brief met de bewijsstukken, in tweevoud, naar de rechtbank. Deze moet minimaal 3 dagen voor de zitting binnen zijn. Het adres staat in de dagvaarding. Vermeld op de envelop: t.a.v. Team kanton, afdeling Griffie. U kunt ook tijdens de zitting de brief zelf geven aan de rechter.

  Uitstel

  Heeft u meer tijd nodig om uw reactie te schrijven? U kunt 1 keer 4 weken uitstel krijgen. U vraagt uitstel door de rechtbank een brief te sturen. Het schriftelijke uitstelverzoek moet uiterlijk op de dag voor de zitting binnen zijn. U kunt ook tijdens de zitting om uitstel vragen.

  Wilt u nog meer uitstel? Dit is in principe niet mogelijk. Toch kunt u een verzoek indienen bij de rechter. Als u en de tegenpartij het eens zijn over het uitstel, stemt de rechter alleen met uitstel in als het de procedure niet onredelijk zou vertragen.

  Als de tegenpartij het niet eens is met het uitstel, moet u in uw verzoek uitleggen waarom u echt niet kunt reageren. De rechter stemt alleen in met het uitstel als hij de reden heel dringend (klemmend) vindt.

  Ook een verzoek om meer uitstel, dient u schriftelijk in. De brief moet uiterlijk op de laatste dag van de uitstelperiode binnen zijn. De kantonrechter kan wel of geen uitstel geven. Hij kan ook uitstel geven voor een kortere periode dan verzocht.

  Hoe verder

  Na de zitting krijgt u een brief van de rechtbank. Hierin staat hoe de bodemprocedure verder verloopt.

  Mondeling

  Wilt u liever mondeling reageren? Dan kunt het verhaal over uw schorsing tijdens de zitting aan de kantonrechter vertellen. De datum van de zitting staat in de dagvaarding. Verzamel eventueel bewijsstukken ter ondersteuning van uw verhaal. Deze kunt u tijdens de zitting aan de rechter geven. Denk bijvoorbeeld aan uw arbeidsovereenkomst, correspondentie met uw werkgever en stukken die een eventuele schadeclaim onderbouwen.

  Geen reactie

  Reageert u niet op de dagvaarding en komt u ook niet naar de zitting, dan doet de rechter 2 weken later toch uitspraak. Deze uitspraak heet een verstekvonnis. De rechter stelt dan meestal de eiser in het gelijk. Hij veroordeelt u ook de proceskosten te betalen die de eiser heeft gemaakt. Meldt u zich binnen die 2 weken, dus vóór het verstekvonnis, alsnog bij de rechtbank? Dan ‘zuivert’ u het verstek en wordt de bodemprocedure voortgezet. 

 • De zitting die in de dagvaarding wordt genoemd, heet de rolzitting. Tijdens de rolzitting is er nog geen uitgebreide behandeling van uw zaak. De kantonrechter controleert of de dagvaarding goed is uitgebracht, bekijkt of de tegenpartij (gedaagde) heeft gereageerd en beslist hoe de bodemprocedure verder gaat.

  Aanwezigen rolzitting

  Voor de werknemer, de eiser, is het niet nodig naar de rolzitting te komen. Heeft u als gedaagde op tijd schriftelijk gereageerd of om uitstel gevraagd? Dan hoeft u ook niet te komen.
  Het is wel noodzakelijk om naar de rolzitting te komen als u:

  • uw schriftelijke reactie wilt overhandigen aan de rechter
  • tijdens de zitting 4 weken extra tijd wilt vragen voor uw schriftelijke reactie
  • mondeling wil reageren op de dagvaarding

  Gedaagde niet aanwezig

  Bent u als gedaagde niet aanwezig op de rolzitting en heeft u ook niet, of niet op tijd, schriftelijk gereageerd? De rechter bepaalt direct dat hij 2 weken later uitspraak doet.

  Verstekvonnis

  Als u verstek heeft laten gaan, heet deze uitspraak een verstekvonnis. De rechter stelt dan meestal de eiser in het gelijk. Hij kan u veroordelen de proceskosten van de eiser te betalen, vaak zijn dit de griffierechten en kosten voor de advocaat en gerechtsdeurwaarder.

  Alsnog reageren

  Na de zitting krijgt u een brief met de datum voor het verstekvonnis. Meldt u zich via uw advocaat vóór die datum alsnog bij de rechtbank? Dan ‘zuivert’ u het verstek en wordt de bodemprocedure toch voortgezet.

  Gang van zaken

  Tijdens de rolzitting worden alle zaken opgenoemd die op de rol (agenda) staan. Hoort u uw naam, dan roept u ‘ja’ en loopt u naar de rechter. U vertelt kort uw verhaal over de non-actiefstelling en overhandigt eventueel (kopieën van) bewijsstukken. Soms vraagt de rechter u uw verhaal toch op papier te zetten en dat op te sturen naar de rechtbank.

  Openbaar

  Op de rolzitting behandelt de rechter veel zaken achter elkaar. Er zijn dus ook andere mensen aanwezig. Bovendien is de zitting openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen.

  Verdere procedure

  Als de rechter niet direct uitspraak doet (eindvonnis), dan bepaalt hij hoe de bodemprocedure verder gaat: er volgt een schriftelijke ronde of een zitting.

 • Reactie eiser

  Als eerste mag u als eiser reageren op de reactie (het verweer) van de werkgever. Dit doet u door binnen 4 weken een brief te sturen aan de kantonrechter. Uw brief heet 'een conclusie van repliek'. Heeft u meer tijd nodig, dan kunt u een brief met verzoek om uitstel sturen.

  Reactie gedaagde

  Hierna mag u als gedaagde kunt u in een brief aan de kantonrechter weer reageren op het stuk van werknemer. Hiervoor heeft u 4 weken. Uw brief heet een conclusie van dupliek. Heeft u meer tijd nodig, dan kunt u een brief met verzoek om uitstel sturen.

  Verdere procedure

  Er zijn nu 3 mogelijkheden. De rechter:

  • geeft een tussenvonnis, waarin hij vraagt om extra bewijs (schriftelijk bewijs of het horen van getuigen of deskundigen)
  • nodigt u en de tegenpartij uit voor een zitting
  • doet einduitspraak (eindvonnis)
 • De gedaagde en de eiser ontvangen allebei een oproep voor de zitting. In die oproep staat wanneer en waar de zitting plaatsvindt. Schikt de datum u niet, dan kunt u contact opnemen met de griffie. Informatie hierover vindt u in de brief.

  Schriftelijke informatie

  Wilt u nieuwe schriftelijke informatie tijdens de zitting bespreken? Stuurt u deze stukken dan naar de kantonrechter en naar de tegenpartij. Dit moet minimaal 1 week voor de zitting binnen zijn.

  Aanwezigen zitting

  Het is niet verplicht om naar de zitting te komen, maar het wordt wel aangeraden. Als u niet verschijnt, kan dit er toe leiden dat de rechter in uw nadeel beslist.

  Volmacht

  Laat u zich tijdens de zitting vertegenwoordigen door een advocaat, een juridisch adviseur of een medewerker, bijvoorbeeld een personeelsfunctionaris? Geef deze dan een schriftelijke volmacht mee.

  Getuigen

  Tijdens de zitting worden gewoonlijk geen getuigen gehoord. De rechter beslist of hij getuigen wil horen en in welke fase van de procedure.

  Openbaar

  De zitting is in beginsel openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. De rechter kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) achter gesloten deuren plaatsvindt.

  Conflictoplossing

  Tijdens de zitting onderzoekt de rechter met beide partijen welke oplossingsmethode het beste lijkt te passen bij de schorsing van een werknemer: mediation, schikking of een gerechtelijke uitspraak van de rechter.

  Schikking

  De rechter kan een voorlopig oordeel over de zaak geven. Hij vertelt hoe hij tegen de zaak aankijkt. Vaak stelt hij dan de partijen in de gelegenheid om samen tot een oplossing (schikking) te komen. Als beide partijen dat willen, onderbreekt de rechter daarvoor de zitting. Buiten de rechtszaal (‘op de gang’), probeert u samen een oplossing te vinden voor het geschil over de non-actiefstelling.

  Op de afgesproken tijd komt u weer terug in de rechtszaal. Heeft u samen een oplossing gevonden, dan wordt deze schikking op papier gezet, in een proces-verbaal. Beide partijen ondertekenen dit. Een kopie van het proces-verbaal krijgt u thuisgestuurd. De schikking is een bindende afspraak. Zowel werkgever als werknemer moeten die afspraak nakomen.

  Mediation naast rechtspraak

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation (bemiddeling) zoekt u onder begeleiding van een specialist samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict over de non-actiefstelling. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt. Voor mediation kunt u contact opnemen met juridisch loket.

 • Geen uitspraak

  Een rechtszaak eindigt zonder uitspraak in de volgende gevallen:

  • als de deurwaarder de procedure intrekt
  • als u via mediation een akkoord bereikt
  • wanneer u een schikking treft

  Wel uitspraak

  Aan het einde van de zitting zegt de rechter wanneer de uitspraak volgt (vonnis). Meestal is dat 4 weken na de zitting. Het vonnis krijgt u toegestuurd. Heeft u een advocaat of gemachtigde, dan ontvangt deze het vonnis.

  Mogelijke beslissingen rechter

  Non-actiefstelling onterecht

  Als de rechter tot het oordeel komt dat er geen geldige reden is voor de non-actiefstelling (schorsing), moet de werkgever de werknemer weer tot het werk toelaten en het loon doorbetalen. De rechter kan de werkgever veroordelen tot betaling van schadevergoeding en de proceskosten die de werknemer heeft gemaakt.

  Non-actiefstelling terecht

  Is het oordeel van de rechter dat de werkgever een geldige reden had om de werknemer op non-actief te stellen (te schorsen), dan wijst hij de vorderingen van de werknemer af en kan hij hem veroordelen tot betaling van de proceskosten.

 • Verzet

  Heeft de rechter een verstekvonnis uitgesproken omdat u als tegenpartij (gedaagde) niet reageerde in de bodemprocedure? U kunt bezwaar aantekenen tegen dit vonnis (‘in verzet gaan’). Dit doet u door de werknemer (de oorspronkelijke eiser) te dagvaarden voor dezelfde rechter. Dit moet u binnen 4 weken doen. In de verzetdagvaarding neemt u uw bezwaren op. Hierna behandelt de rechter de zaak alsnog inhoudelijk.

  Hoger beroep

  Als u het niet eens bent met het vonnis van de kantonrechter in deze bodemprocedure kunt u in hoger beroep gaan. Dan legt u uw zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. U heeft dan wel een advocaat nodig om het hoger beroep in te stellen.

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 3 maanden in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.

Kosten

Aan deze procedure zijn kosten verbonden. Als eiser betaalt u de kosten van de deurwaarder. Ook betaalt u de kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Daarnaast betaalt u voor een advocaat of mediator als u deze inschakelt.

Doorlooptijd

De bodemprocedure kan 9 maanden maar ook langer duren. Volgt er hoger beroep dan kost dit minimaal 1 jaar extra.


In de rechtszaal (video)

Wat kunt u verwachten bij een zitting?

Alle procedures:

Vraag en antwoord

Wat is een spoedprocedure?

Het kort geding is een versnelde procedure waarin de rechter op korte termijn een voorlopige beslissing geeft.

Wat kost een spoedprocedure?

U betaalt als eiser de kosten van de deurwaarder. Ook betaalt u de kosten voor de rechter: de griffierechten.

Hoe lang duurt een spoedprocedure?

De zitting vindt over het algemeen binnen enkele weken plaats. De kantonrechter doet daarna meestal binnen 2 weken uitspraak.


 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.