Laden...

Procedure planschade

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Planschade > Procedure planschade

Is uw verzoek om een tegemoetkoming in planschade (een planschadeverzoek) door een bestuursorgaan geheel of gedeeltelijk afgewezen? En het bezwaar daartegen ook? U kunt beroep instellen bij de bestuursrechter.

De beroepsprocedure planschade valt onder het bestuursrecht. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Procedure planschade

In deze procedure vraagt u de rechter om een oordeel over de beslissing van de gemeente over uw planschadeverzoek. 

 

 De beroepsprocedure planschade bestaat uit verschillende stappen

>Alles uitklappen
 • Om de beroepsprocedure planschade te beginnen, dient u een beroepschrift in bij de rechtbank. Dit moet uiterlijk 6 weken nadat uw bezwaar tegen een wijziging van een bestemmingsplan door uw gemeente is afgewezen, door de rechtbank ontvangen zijn. De datum van de beslissing op uw bezwaar staat in de brief van de gemeente.

  Digitaal indienen

  U kunt uw beroepschrift digitaal indienen bij de rechtbank met het beroepschriftformulier. U heeft hier een DigiD voor nodig.
  Beroepschriftformulier

  Let op: het digitale beroepschriftformulier is niet bruikbaar voor rechtspersonen of voor gemachtigden van rechtspersonen. Bedrijven als een besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv) en organisaties als een stichting of vereniging dienen hun stukken op papier in. Een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (cv) kan het digitale formulier wel gebruiken. Zij kunnen inloggen met hun DigiD.


  Schriftelijk indienen

  U kunt zelf een beroepschrift opstellen en dit schriftelijk indienen. Vermeld hierin:

  • uw naam en adres
  • het besluit van de gemeente waartegen u in beroep gaat
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente
  • wat de beslissing volgens u moet zijn

  Dateer en onderteken het beroepschrift. Stuur het naar de rechtbank die staat vermeld in de beslissing op uw bezwaar.
  Welke rechtbank?

  Deskundigenrapport

  U claimt schade vanwege een wijziging in de ruimtelijke plannen van uw gemeente. Met een deskundigenrapport kunt u uw claim onderbouwen.


  Partijen informeren

  De rechtbank informeert de gemeente en eventuele belanghebbenden dat u een beroepsprocedure bent gestart.

 • De gemeente is uw tegenpartij (verweerder) in deze zaak. De rechtbank vraagt aan de gemeente om een verweerschrift te schrijven en om alle stukken van de zaak op te sturen.

 • De rechtbank stuurt u kopieën van de stukken die de gemeente heeft ingediend. U kunt zelf ook aanvullende stukken indienen. Zoals een schriftelijke reactie op het verweerschrift van de gemeente of een deskundigenrapport.

  U kunt tot maximaal 10 dagen vóór de zitting nieuwe stukken indienen. Zo hebben de rechter en andere partij(en) voldoende tijd om de stukken te lezen.

 • Uw beroepszaak wordt normaal gesproken behandeld op een zitting. Dat is anders als:

  • de rechter van mening is dat de stukken zo duidelijk zijn dat er geen zitting nodig is én alle partijen aangeven dat ze geen zitting willen
  • de rechter kiest voor een vereenvoudigde behandeling

  Vereenvoudigde behandeling

  De rechter kan beslissen de zaak zonder zitting af te handelen. Bijvoorbeeld omdat:

  • de bestuursrechter kennelijk onbevoegd is
  • de stukken overduidelijk zijn (kennelijk gegrond of ongegrond)
  • of omdat het beroepschrift te laat is ingediend (kennelijk niet-ontvankelijk)

  Uitnodiging zitting

  U en de gemeente ontvangen een uitnodiging voor de zitting. In die uitnodiging staat wanneer (datum) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt. Vaak is de zitting binnen 3 maanden na het indienen van uw beroepschrift planschade.

  Deskundige

  De rechter kan een deskundige benoemen. U kunt zelf ook een deskundige meebrengen. U moet dat uiterlijk 10 dagen voor de zitting schriftelijk aan de rechtbank en aan de andere partij(en) aangeven.

  Standpunten toelichten

  Tijdens de zitting krijgen beide partijen de gelegenheid om hun standpunten toe te lichten. Dat kan aan de hand van vragen van de rechter, maar het kan ook zijn dat de rechter u als eisende partij als eerste het woord geeft. Daarna kan de gemeentelijke vertegenwoordiger de standpunten van de gemeente toelichten.

  Openbaar

  De zitting van een beroepsprocedure planschade is in beginsel openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. De rechter kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) zal plaatsvinden met gesloten deuren.
  Zitting bijwonen

  Mediation naast rechtspraak

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een oplossing voor alle aspecten van het conflict. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.
  Mediation naast rechtspraak

  Tussenuitspraak

  De rechter kan een tussenuitspraak doen wanneer een gebrek wordt ontdekt. Bijvoorbeeld dat het besluit onzorgvuldig tot stand is gekomen. Het bestuursorgaan krijgt dan de gelegenheid dit gebrek binnen een bepaalde termijn te herstellen. Vervolgens beoordeelt de rechter of de aanwijzingen van de tussenuitspraak zijn gevolgd en doet een uitspraak.

 • De rechter doet binnen 6 weken na de zitting een uitspraak. Heeft de rechter meer tijd nodig, dan laat hij dat tijdig weten. U krijgt de uitspraak thuisgestuurd. Als u een advocaat heeft ingeschakeld, ontvangt deze de uitspraak. De rechter kan verschillende uitspraken doen:

  Gegrond

  De rechter stelt u in het gelijk en verklaart het beroep gegrond. De rechter kan:

  • de gemeente de opdracht geven het bezwaar opnieuw te behandelen en een nieuw besluit over uw planschadeverzoek te nemen, met inachtneming van de uitspraak
  • eventueel ook beslissen dat de rechtsgevolgen van het besluit in stand blijven
  • zelf een nieuw besluit nemen
  Rechtsgevolgen besluit in stand blijven

  Soms wordt het besluit van de gemeente vernietigd, maar oordeelt de rechter dat de rechtsgevolgen van het besluit in stand blijven. De redenen daarvoor staan in de uitspraak. In de praktijk betekent dit dat het besluit inhoudelijk in stand blijft en de gemeente geen nieuw besluit over uw planschadeverzoek hoeft te nemen.

  Ongegrond

  De rechter geeft u geen gelijk. De beslissing van de gemeente over uw planschadeverzoek blijft gehandhaafd.

  U bent het er niet mee eens

  Uitspraak rechter

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de bestuursrechter? U kunt in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (raadvanstate.nl).

  Uitkomst nieuw besluit

  De rechter kan de gemeente de opdracht geven het bezwaar opnieuw te behandelen en een besluit te nemen met inachtneming van de uitspraak. Als u het niet eens bent met dit nieuwe besluit van de gemeente kunt u opnieuw een beroepsprocedure planschade starten.

  Uitspraak na vereenvoudigde behandeling

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter nadat uw zaak vereenvoudigd is behandeld? Dan kunt u tegen deze uitspraak in verzet gaan. Dit doet u door een brief naar de rechtbank te sturen: het verzetschrift. Dit moet u binnen 6 weken doen. Oordeelt de rechtbank positief over uw verzetschrift, dan wordt uw beroep alsnog op een zitting behandeld.

 • Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter? U kunt hiertegen in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit moet binnen 6 weken na de uitspraak van de rechter. Ook het bestuursorgaan kan in hoger beroep gaan. 
  Meer over hoger beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak (raadvanstate.nl)

 

Kosten beroepsprocedure planschade

Aan de beroepsprocedure planschade zijn kosten verbonden. U betaalt de kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Daarnaast betaalt u eventueel kosten voor een deskundigenrapport en voor een advocaat of een mediator als u deze inschakelt.

Doorlooptijd beroepsprocedure planschade

Een beroepsprocedure planschade duurt minimaal 6 maanden.

 

Vraag en antwoord

Hoe start ik de beroepsprocedure planschade?

U kunt uw beroepschrift digitaal indienen via een beveiligde internetverbinding of schriftelijk.

Met welke kosten krijg ik te maken bij de beroepsprocedure planschade?

U betaalt griffierechten. Daarnaast maakt u mogelijk kosten voor een deskundigenrapport en voor een advocaat als u deze inschakelt.

Wat gebeurt er als de zaak wordt aangehouden?

Soms heeft de rechter meer informatie nodig van (een van de) partijen voordat hij uitspraak kan doen. U krijgt bericht hoe de zaak verder verloopt.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? U kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen. Niet voor iedere zaak is een advocaat verplicht.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.