Laden...

Procedure schadevergoeding na vrijspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Schadevergoeding na vrijspraak

Als u heeft vastgezeten op verdenking van een strafbaar feit en u wordt hiervan vrijgesproken, kunt u bij de rechter een verzoek tot betaling van schadevergoeding indienen.

Er zijn ook nog andere situaties waarin sprake kan zijn van een mogelijkheid om te verzoeken om schadevergoeding. Het verzoek tot schadevergoeding na een vrijspraak valt onder het strafrecht. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Procedure schadevergoeding na vrijspraak

Als u heeft vastgezeten op verdenking van een strafbaar feit en u wordt hiervan vrijgesproken, kunt u bij de rechtbank een verzoek tot betaling van schadevergoeding indienen. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

 De procedure bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen

 • U kunt een verzoekschrift tot schadevergoeding indienen als u bent vrijgesproken van een strafbaar feit en u vanwege de verdenking van dit strafbare feit:

  • voorarrest en klinische observatie heeft ondergaan
  • bent vastgehouden in het buitenland vanwege een Nederlands verzoek tot uitlevering

  De schade moet door u zelf geleden zijn. Voor de tijd dat u na uw aanhouding door de politie bent vastgehouden voor verhoor, kunt u geen schadevergoeding krijgen.

  Zonder vrijspraak

  De rechter kan ook een schadevergoeding toekennen als u wel veroordeeld bent, maar:

  • er geen straf of maatregel is opgelegd
  • er voor het strafbare feit waarvoor u veroordeeld bent, geen voorlopige hechtenis is toegestaan

  Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn als u door de rechter bent veroordeeld voor een lichter strafbaar feit dan waarvoor de politie u heeft vastgezet.

  Welk bedrag?

  De rechtbanken en gerechtshoven hebben oriëntatiepunten straftoemeting ontwikkeld. Deze laten zien welke straf rechters bij strafbare feiten ongeveer opleggen. Maar er staan ook andere afspraken in zoals over schadevergoeding bij onterechte vrijheidsontneming. De bedragen kunnen de basis vormen voor het bedrag dat u vergoed wilt hebben.
  Oriëntatiepunten voor straftoemeting

  Binnen welk termijn?

  U moet het verzoek in binnen 3 maanden na beëindiging van de zaak indienen.

  Bij welke rechtbank/gerechtshof?

  De rechtbank of het gerechtshof die uw zaak als laatste heeft behandeld of zou behandelen, behandelt uw verzoek tot betaling schadevergoeding.

  Het verzoekschrift opstellen

  Verzoekschrift met behulp van pdf-formulier

  U kunt gebruikmaken van het formulier Verzoekschrift tot schadevergoeding na vrijspraak (pdf, 289 KB). Stuur eventuele bewijsstukken mee. Verzend het formulier via Veilig Mailen. 

  Let op: dit formulier is alleen bedoeld voor de standaard-vergoedingen. Denk hierbij aan reiskosten of een vaste vergoeding voor de dagen dat u in voorarrest heeft gezeten. Als u andere vergoedingen wilt hebben, is het nodig om zelf een verzoekschrift in te dienen.


  Zelf een verzoekschrift opstellen

  U kunt ook zelf een verzoekschrift schrijven. Hierin moet staan:

  • uw naam en adres
  • voor welk voorarrest, uitleveringsdetentie of klinische observatie schadevergoeding wordt gevraagd
  • voor welk bedrag u een vergoeding wenst
  • datum en handtekening

  U kunt in uw verzoekschrift uw schadeverzoek verder toelichten. Heeft u stukken die uw standpunt onderbouwen, zoals bewijsstukken met betrekking tot gederfde inkomsten? Stuur deze dan mee.

  Indienen

  U moet het verzoekschrift zelf ondertekenen en opsturen. U kunt dit niet door uw advocaat laten doen. • U ontvangt een brief waarin u wordt opgeroepen om op de zitting te verschijnen. Ook het Openbaar Ministerie wordt opgeroepen.


 • U bent niet verplicht om naar de zitting te komen. Komt u wel, dan kunt u de vragen van de rechter beantwoorden en krijgt u de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven.

  Openbaarheid

  De zitting is openbaar. Dit betekent dat iedereen van 12 jaar of ouder de zitting bij kan wonen.
  Zitting bijwonen

  Inhoudelijke behandeling

  Tijdens de zitting bespreekt de rechter het verzoekschrift. Ook mag u zelf of, als u een advocaat heeft ingeschakeld, mag uw advocaat een toelichting geven. De officier van justitie komt daarna aan het woord. U of uw advocaat en de officier van justitie mogen hierna op elkaars standpunten reageren.

  Onderzoek door de rechter

  De rechter kijkt niet alleen naar wat u en de officier van justitie hebben ingebracht maar doet ook eigen onderzoek.

  Laatste woord

  In deze procedure heeft u geen recht op het laatste woord (zoals in een strafzaak), maar het is wel gebruikelijk dat u aan het eind van de zitting nog in de gelegenheid wordt gesteld om als laatste te spreken.


 • De rechter kan uw verzoek toewijzen of afwijzen.

  Toewijzen

  In principe heeft u recht op schadevergoeding als u heeft vastgezeten en daarna van het strafbare feit waarvan u verdacht werd, bent vrijgesproken.

  (Deels) afwijzen

  De rechter kan besluiten om het verzoek toch (deels) af te wijzen, bijvoorbeeld als u de verdenking zelf heeft veroorzaakt. 

  Soorten schade

  Dit kan gaan om:

  • materiële schade, bijvoorbeeld bij het verlies van een baan.
  • immateriële schade, bijvoorbeeld de impact die de gevangenhouding op u heeft gehad en eventuele psychische of lichamelijke klachten als gevolg daarvan.

  Hoogte schadevergoeding

  De rechtbanken en gerechtshoven hebben afspraken gemaakt over de hoogte van de schadevergoeding. Deze normbedragen zijn te vinden in de oriëntatiepunten landelijke straftoemeting. De rechter is niet gebonden aan deze oriëntatiepunten. De rechter zal elke zaak rekening houden met de bijzonderheden van het geval, zoals uw levensomstandigheden.
  Oriëntatiepunten voor straftoemeting

  Verrekenen

  De rechter mag de schadevergoeding verrekenen met een geldboete of een ander bedrag dat u nog aan de overheid moet betalen. Het is ook mogelijk om de schadevergoeding te verrekenen met een andere opgelegde gevangenisstraf die nog ten uitvoer moet worden gebracht, 1 dag voorarrest is dan 1 dag aftrek.

  Uitbetaling

  Nadat de beslissing onherroepelijk is geworden, betaalt de griffie het bedrag uit.


 • Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. U moet dit in beginsel binnen 1 maand na de beslissing doen. Ook de officier van justitie kan in hoger beroep gaan. Hij moet dit binnen 14 dagen na de beslissing doen. Als hij dat doet, krijgt u hiervan bericht. Het is niet mogelijk om tegen de beslissing van het gerechtshof in beroep of cassatie te gaan.

Per pdf-formulier verzoekschrift indienen

Bij een aantal rechtbanken kunt u het formulier Verzoekschrift tot schadevergoeding na vrijspraak (pdf, 289 KB) digitaal invullen en bij de rechtbank indienen. Onderaan de laatste pagina van de pdf staat het e-mailadres van de rechtbanken waar u het document naar toe kunt e-mailen.

 • Staat er geen e-mailadres bij? Dan kunt u het verzoekschrift bij de griffie van de rechtbank indienen.
 • Staat de rechtbank waar u het verzoek wilt indienen, niet vermeld in de pdf? Volg dan de procedure hierboven om het verzoekschrift per post naar de rechtbank te sturen.

 


Vraag en antwoord

Wie kan schadevergoeding na vrijspraak eisen?

U kunt dit alleen doen als u zelf de schade heeft geleden of als u nabestaande bent van degene die de schade heeft geleden.

Moet ik een advocaat in de arm nemen?

U bent niet verplicht een advocaat in te schakelen als u een verzoek tot schadevergoeding na vrijspraak indient.

Kost het mij geld om het verzoekschrift in te dienen?

U betaalt geen griffierechten. Als u een advocaat inschakelt, betaalt u de kosten voor de advocaat. U kunt tegelijk met het verzoek tot schadevergoeding ook om vergoeding van de kosten van rechtsbijstand verzoeken.

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact