Laden...

Procedure aanvragen surseance van betaling

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksSchulden > Surseance van betaling > Procedure aanvragen surseance van betaling

Surseance van betaling is uitstel van betaling voor een onderneming, stichting of vereniging die in tijdelijke financiële problemen verkeert. Wilt u een faillissement van uw organisatie voorkomen? Dan kunt u bij de rechter surseance van betaling aanvragen. De procedure valt onder het civiel recht. U bent verplicht om een advocaat in te schakelen.

Procedure aanvragen surseance van betaling

Heeft uw organisatie (onderneming, stichting of vereniging) tijdelijk betalingsproblemen? En wilt u een faillissement proberen te voorkomen? Dan kunt u surseance van betaling aanvragen bij de rechter. Vooral rechtspersonen maken hiervan gebruik. Een advocaat is voor deze procedure verplicht.

 

Bij tijdelijke financiële problemen

U kunt alleen uitstel van betaling krijgen als uw organisatie tijdelijk financiële problemen heeft. En u verwacht deze op korte termijn op te kunnen lossen. Blijkt dat uw financiële problemen niet tijdelijk zijn? En kan uw organisatie structureel haar rekeningen niet meer betalen? Dan volgt meestal alsnog een faillissement.

Voor wie is het bedoeld? 

U kunt surseance van betaling aanvragen als:

 • natuurlijk persoon met een onderneming

  Het gaat hierbij om een of meer natuurlijke personen (zonder rechtspersoonlijkheid) met een eenmanszaak, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap.
 • organisatie met rechtspersoonlijkheid

  Voorbeelden van rechtspersonen zijn een besloten vennootschap (bv), naamloze vennootschap (nv), stichting of vereniging.

U kunt geen surseance van betaling aanvragen voor een ander.

 

 De verzoekschriftprocedure bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen
 • Wie kan het aanvragen?

  De verzoeker kan zijn:

  Natuurlijk persoon met onderneming

  • eigenaar van een eenmanszaak (bijvoorbeeld zzp’er)
  • een van de vennoten van een vennootschap onder firma (vof)
  • een van de beherend vennoten in een commanditaire vennootschap (cv)

  Organisatie met rechtspersoonlijkheid

  • een (van de) bestuurder(s) van een rechtspersoon (bijvoorbeeld een naamloze vennootschap (nv), besloten vennootschap (bv), stichting of vereniging), of
  • een vertegenwoordiger die hiervoor van de bestuurder(s) volmacht heeft gekregen

   

  U vraagt aan een advocaat het verzoekschrift voor de rechter op te stellen.

  Ondertekening

  U als verzoeker en uw advocaat ondertekenen het verzoekschrift. Aanvullende vereisten ondertekening:

  Natuurlijk persoon met onderneming

  • Eenmanszaak: bij enige gemeenschap van goederen moet ook uw echtgenoot of geregistreerd partner ondertekenen.
  • Vennootschap onder firma (vof): alle vennoten ondertekenen het verzoekschrift. Bij enige gemeenschap van goederen moet(en) ook de echtgeno(o)t(en) of geregistreerd partner(s) van de vennoten het verzoekschrift ondertekenen.
  • Commanditaire vennootschap (cv): alle beherend vennoten ondertekenen het verzoekschrift. Bij enige gemeenschap van goederen moet(en) ook de echtgeno(o)t(en) of geregistreerd partner(s) van de beherend vennoten het verzoekschrift ondertekenen. 
  Als een van de natuurlijke personen onder (beschermings)bewind staat, moet de (beschermings)bewindvoerder zijn standpunt over het verzoek kenbaar maken.

   

  Organisatie met rechtspersoonlijkheid

  • het bestuur van de rechtspersoon moet het verzoekschrift ook ondertekenen. 

   

  Verzoekschrift indienen

  De advocaat dient het verzoekschrift in bij de rechtbank in de regio waar u als verzoeker woont of waar de organisatie statutair gevestigd is.

 • Is het verzoekschrift compleet en voldoet het aan alle vereisten? Dan verleent de rechter eerst - zonder zitting - voorlopige surseance van betaling. Dit gebeurt meestal zeer snel na het indienen van het verzoek. De rechtbank stelt op dat moment ook een bewindvoerder en rechter-commissaris aan:

  • bewindvoerder: voert samen met de schuldenaar het dagelijks bestuur over het bedrijf.
  • rechter-commissaris: hij adviseert de bewindvoerder (geen toezichthouder).
  In de beschikking van de voorlopige surseance van betaling staat de zittingsdatum voor de behandeling van de definitieve verlening van de surseance van betaling.
 • Binnen 2 tot 4 maanden na de voorlopige verlening vindt de zitting voor de definitieve verlening plaats. Deze zitting is niet openbaar.

  Oproep voor zitting

  Alleen uw organisatie, de bewindvoerder(s) en de schuldeisers krijgen een oproep voor de zitting. Voor de behandeling van de definitieve verlening moet uw advocaat aanvullende stukken indienen.

  De zitting

  De rechter bespreekt het verzoek tot de definitieve verlening van de surseance van betaling. Schuldeisers kunnen hun stem daarover uitbrengen. De rechter kan vervolgens surseance van betaling verlenen voor maximaal anderhalf jaar (inclusief de voorlopige surseance van betaling).

  Beschikking

  De rechtbank stelt in een beschikking vast of de surseance van betaling definitief wordt en zo ja, voor welke duur.

  Zie voor uitgebreide informatie het procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken rechtbanken.

  Weigeringsgronden

  De rechtbank kan in sommige gevallen de definitieve verlening van de surseance van betaling weigeren. Bijvoorbeeld:

  • als er onvoldoende schuldeisers vóór hebben gestemd.
  • de vrees bestaat dat de schuldenaar zijn schuldeisers benadeelt.
  • het vooruitzicht ontbreekt dat de schuldeisers op termijn betaald kunnen worden.
 • Gevolgen voor uw schuldeisers

  • Schuldeisers kunnen zolang de surseance van betaling loopt geen betaling bij uw organisatie afdwingen van schulden die zijn ontstaan voor de ingangsdatum van de surseance van betaling.
  • Uw schuldeisers moeten alle verhaalsacties schorsen.
  • De beslagen die uw schuldeisers hebben gelegd vervallen na de definitieve verlening van de surseance van betaling.

  Gevolgen voor uw organisatie

  • Uw organisatie is verplicht om tijdens de surseance van betaling schulden aan alle schuldeisers gezamenlijk en in evenredigheid te voldoen. U mag niet ineens een vordering aan één van de schuldeisers betalen.
  • Uw organisatie mag niet zonder medewerking, machtiging of bijstand van de bewindvoerder beslissingen over de boedel te nemen.

  Publicatie

  Op het moment dat een surseance van betaling is verleend, publiceert de griffie van de rechtbank dit in het Centraal Insolventieregister. Hierin staat per wanneer de surseance van betaling is verleend en wie is aangesteld als bewindvoerder. Ook maakt de griffie de surseance van betaling in de Staatscourant bekend.

 • Afwijzing van verzoek

  De rechter kan het verzoek om surseance van betaling afwijzen. Daarnaast kan hij de schuldenaar al dan niet direct in staat van faillissement verklaren. Bent u het als schuldenaar hier niet mee eens, dan kunt u in hoger beroep gaan.

  Toewijzing van verzoek

  Wijst de rechter het verzoek om surseance van betaling toe? Als u het als tegenstemmende schuldeiser hier niet mee eens bent, dan kunt u in hoger beroep gaan.

  Hoger beroep

  In hoger beroep legt u de zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 8 dagen na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 8 dagen in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.

Kosten procedure surseance van betaling

Aan deze procedure zijn kosten verbonden. U betaalt de kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Daarnaast betaalt u voor een advocaat.

Doorlooptijd procedure surseance van betaling

Als het verzoekschrift compleet is en aan alle eisen voldoet, wordt de gevraagde surseance van betaling meteen zonder zitting voorlopig verleend. Ook wordt er een bewindvoerder en een rechter-commissaris aangesteld.

Dit doet de rechtbank in een beschikking. In de beschikking staat de zittingsdatum voor de behandeling van de definitieve surseanceverlening van de surseance van betaling. Die zitting wordt binnen 2 tot 4 maanden na de voorlopige verlening gepland.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact