Laden...

Eenvoudige civiele procedure

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

 
Bij eenvoudige civiele procedures ligt de nadruk op snelle, toegankelijke en betaalbare rechtspraak bij conflicten. Daarbij onderzoekt de rechter samen met beide partijen of ze er onderling uit kunnen komen. Lukt dat niet? Dan hakt de rechter alsnog de knoop door.

 

Rotterdamse regelrechter – rechtbank Rotterdam

De Regelrechter behandelt in hoofdzaak geschillen over Wonen (huur- en burengeschillen), Werken (arbeidsconflicten) en Winkelen (consumentenzaken). Ook kunnen inwoners van de gemeente Rotterdam waarvan hun aanvraag voor schadevergoeding door de gemeente is afgewezen, die afwijzing voorleggen aan de Regelrechter. Die buigt zich daar dan over. Het gaat hierbij om vorderingen met een schadebedrag van maximaal 5.000 euro

Wim Wetzels, regelrechter:

“Bij de regelrechter staat het goede gesprek voorop. Als rechter geef je tijdens zo’n gesprek aan wat het wettelijk kader is en help je de partijen om te komen tot een gezamenlijke oplossing. Vaak komen mensen er dan zelf uit. Maar soms is het nodig om op een klein punt een beslissing te nemen om de boel vlot te trekken. En lukt het de partijen helemaal niet om eruit te komen? Dan hak ik met een vonnis de knoop door. Alle afspraken die partijen met elkaar maken worden vastgelegd en zijn afdwingbaar. Dat kan alleen als de rechter eraan te pas komt.”

 

Wijkrechter Den Haag – rechtbank Den Haag

De wijkrechter van rechtbank Den Haag behandelt zaken over burenruzies, conflicten van huurders met de verhuurder over gebreken aan de woning en ruzies tussen leden van een Vereniging van Eigenaren (VVE). De wijkrechter komt naar de bewoners in hun eigen wijk toe. En als het nodig is komt de wijkrechter ook kijken naar de boom, de schutting of het vochtprobleem in de woning. De wijkrechter bespreekt samen met de mensen die een conflict hebben of zij met zijn hulp en advies alsnog tot een oplossing kunnen komen. Zo niet, dan doet de wijkrechter uitspraak. De zittingen van de wijkrechter zijn zoveel mogelijk bij mensen thuis.

Wijkrechter Jerzy Luiten op huisbezoek in Den Haag [Foto: Arie Kievit]

 

De Zeeuwse regelrechter - rechtbank Zeeland-West-Brabant

De Zeeuwse regelrechter behandelt conflicten die gaan over: huur, consumentenkoop- of verkoop, consumentenkrediet, algemene voorwaarden - een geldvordering (een betaling aan een bedrijf of burger), schade en burenruzies. De Zeeuwse regelrechter houdt zitting in een buurt of gemeenschapshuis, hotel of museum. Nancy van Spronssen, de eerste Zeeuwse regelrechter: ‘Het woord zegt het al: de regelrechter probeert samen met partijen conflicten te regelen en op te lossen. Dat kan alleen als beide partijen het goed vinden dat hun geschil aan de regelrechter wordt voorgelegd. Lukt het niet of niet helemaal om gezamenlijk tot afspraken te komen, dan doe ik uitspraak.’

Nancy van Spronssen, Zeeuwse regelrechter:

‘Het woord zegt het al: de regelrechter probeert samen met partijen conflicten te regelen en op te lossen. Dat kan alleen als beide partijen het goed vinden dat hun geschil aan de regelrechter wordt voorgelegd. Lukt het niet of niet helemaal om gezamenlijk tot afspraken te komen, dan doe ik uitspraak.’

 

Overijsselse Overlegrechter – rechtbank Overijssel

De Overijsselse Overlegrechter behandelt onder andere geschillen die gaan over burenruzies, consumenten, geldvorderingen, schades, huur of arbeid. De Overlegrechter bezoekt samen met een juridisch medewerker regelmatig de locaties waar de problemen zich afspelen. Na een locatiebezoek wordt de zaak ter plaatse of in de rechtbank verder met partijen besproken.

Overlegrechter Erik Koster:

“Een burenruzie kent vele aanleidingen en diepere oorzaken. Voorkom dat het te lang duurt en neem samen contact op met de Overijsselse Overlegrechter. Die verschaft snel duidelijkheid […] We doen er alles aan om binnen 4 weken een zitting te houden. Dan kan één van mijn collega’s of ik met de partijen in gesprek. Processtukken zijn niet nodig, want je kunt komen om zelf je verhaal te doen. Zonodig komen we ter plaatse kijken. Het mooiste is als partijen er samen uitkomen, maar als het moet hakt de rechter de knoop door. Dan is er snel duidelijkheid voor iedereen.”

 

Nabijheidsrechter

Met het experiment Nabijheidsrechter onderzoekt de Rechtspraak of de positieve ervaringen van de eenvoudige civiele procedures ook gelden wanneer slechts één van beide partijen besluit om het geschil voor te leggen aan de rechter. De Rechtspraak heeft in 2020 besloten hiermee te willen experimenteren. Daarvoor is een tijdelijke wetswijziging nodig. De Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging is op 23 juni 2020 door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet biedt de Rechtspraak de mogelijkheid om bij wijze van experiment voor ten hoogste drie jaar af te wijken van het burgerlijk procesrecht. De gedachte is, dat op deze manier experimentele procedures eerst kunnen worden getoetst aan de praktijk, voordat die in een wet worden opgenomen. De experimenten die via deze Experimentenwet zullen gaan lopen, moeten worden geregeld per algemene maatregel van bestuur (AMvB). De maatregel die nu in consultatie is, is de 'AMvB nabijheidsrechter'.

Kenmerkend voor de experimentele procedure bij de nabijheidsrechter is de eenvoudige wijze waarop partijen een zaak kunnen aanbrengen, het sneller plannen van de mondelinge behandeling, het dejuridiseren van het geschil en het streven om op de mondelinge behandeling tot een minnelijke regeling te komen. Gedurende drie jaar kan bij de kantonrechter van de rechtbanken Den Haag, Overijssel, Rotterdam en Zeeland-West-Brabant een experimentele procedure worden gevoerd die op een aantal punten afwijkt van de reguliere dagvaardingsprocedure in bodemgeschillen op basis van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Het experiment met de nabijheidsrechter en het daarmee gepaard gaande evaluatieonderzoek zal nuttige inzichten opleveren die op termijn kunnen leiden naar meer laagdrempeligheid, eenvoud, snelheid, effectiviteit en duurzame oplossingen bij gerechtelijke procedures. De beoogde start van het experiment is 1 januari 2025.

Zie ook: