Wetgevingsadvies 2018

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Wetgevingsadvies > Wetgevingsadvies 2018

 Wetgevingsadvies 2018

>Alles uitklappen

  • Het Wetsvoorstel strekt tot implementatie van de Europese Richtlijn 2016/800/EU. De Richtlijn bevat procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure. Aan de Richtlijn ligt de gedachte ten grondslag dat kinderen niet zelfstandig in staat zijn op te komen voor hun  recht op een eerlijk proces als bedoeld in artikel 6 EVRM. Bij de verwezenlijking daarvan moeten zij worden ondersteund. Ook zijn kinderen kwetsbaar. De gevolgen van de kwetsbaarheid van kinderen voor de kwaliteit van hun proces zou met compenserende maatregelen moeten worden weggenomen. Met de Richtlijn worden een reeks van ondersteunende en beschermende maatregelen voor kinderen vastgesteld. Met het Wetsvoorstel wordt beoogd deze maatregelen in de Nederlandse regeling van het jeugdstrafprocesrecht in te bedden. 
    In het advies van de Raad wordt het belang van het Wetsvoorstel onderkend. Wel wordt geconstateerd dat de Richtlijn met het Wetsvoorstel op een aantal onderdelen onvoldoende wordt geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. In het advies wordt in het bijzonder aandacht gevraagd voor de benoeming van een bijzondere curator die de verdachte in voorkomende gevallen bijstaat in plaats van de vertegenwoordiger van de raad voor de kinderbescherming en de gescheiden plaatsing van jeugdigen en volwassenen, ook tijdens het verblijf op het politiebureau. Aan de minister wordt gevraagd het Wetsvoorstel op de in het advies genoemde onderdelen te verduidelijken en aan te passen.


  • Het ontwerpbesluit regelt dat bepaalde justitiële gegevens van personen van wie op strafrechtelijke titel de vrijheid is benomen, kunnen worden verstrekt aan de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene (laatstelijk) staat ingeschreven in de basisregistratie personen. Gemeenten die hun ondersteunende en coördinerende rol bij de re-integratie actief beleidsmatig invullen, kunnen zich bij het Ministerie van J&V aanmelden voor deze gegevensverstrekking. De justitiële gegevens die dan standaard worden verstrekt, betreffen een beperkte set (persoon identificerende gegevens en de datum en wijze waarop de vrijheidsbeneming is aangevangen en beëindigd). Doel van de verstrekking van deze gegevens over het begin en het (verwachte) einde van de vrijheidsbeneming is dat de desbetreffende gemeente tijdig in contact kan treden met de betrokkene om zoveel mogelijk te zorgen voor een goede re-integratie na zijn terugkeer in de maatschappij. Het ontwerpbesluit geeft de Raad voor de rechtspraak geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.