Laden...

Versnelde procedure ex art 533 en 530 Sv

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOver de rechtbank > Rechtsgebieden > Versnelde procedure ex art 533 en 530 Sv

Versnelde procedure ex art 533 en 530 Sv

De Rechtbank Amsterdam heeft een procedure ontwikkeld voor versnelde afdoening van de standaard verzoeken ex artikel 533 en 530 van het Wetboek van Strafvordering (verder Sv).

Onder “standaard” wordt in dit verband verstaan de verzoeken waarbij het Openbaar Ministerie naar verwachting geen bezwaar zal maken tegen toewijzing.

Dit blijft uiteraard altijd een inschatting, maar over het algemeen gaat het dan om die verzoeken waarin, na een beëindiging van de zaak op de wijze als bedoeld in genoemde artikelen, wordt gevraagd om toekenning van de standaardvergoeding zoals die door de rechtbank wordt gehanteerd. Dit verzoek kan eventueel samen gaan met een verzoek om toekenning van de kosten van de advocaat verhoogd met de standaardvergoeding van € 280,- voor het opstellen en indienen van het verzoekschrift.

Voor deze versnelde procedure dient u gebruik te maken van bijgaand digitale formulier op rechtspraak.nl. Ten behoeve van de invulling van dat formulier volgt hieronder nog een nadere puntsgewijze toelichting.

Een verzoek ex artikel 533 dan wel 530 Sv dient binnen 90 dagen na beëindiging van de zaak te worden ingediend. De rechtbank is slechts bevoegd in die zaken waarin de rechtbank de beslissing tot beëindiging van de zaak nam, alsmede in die gevallen waar de Officier van Justitie te Amsterdam een beslissing tot beëindiging van de zaak nam.

U dient dit formulier volledig in te vullen en alle gevraagde bijlagen daar bij te voegen. Vervolgens dient u het formulier uit te printen. Het formulier dient door verzoeker te worden ondertekend.

Het formulier dient vervolgens op de gebruikelijk wijze in drievoud op de griffie van de rechtbank te Amsterdam te worden ingediend.

Het verzoekschrift wordt door de rechtbank aan het parket voorgelegd met de vraag of het bezwaar heeft tegen toewijzing. Indien het parket bezwaar maakt zal – als gebruikelijk – een zitting voor de behandeling worden vastgesteld. Als er geen bezwaar wordt gemaakt, zal de rechtbank het verzoek toewijzen door invulling van het laatste blad. Door gebruikmaking van dit standaardformulier zijn daarvoor minder handelingen vereist, hetgeen zal uitmonden in een snellere beslissing.

Betaling van de toegewezen bedragen kan plaats vinden vanaf het moment dat de beschikking onherroepelijk is geworden en aan klager in persoon is betekend. U kunt dit uiteraard van uw zijde bespoedigen door aan de Centrale Balie een akte “afstand hoger beroep” te ondertekenen.