Laden...

Verzoekschriftprocedure civiele rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCiviele rechter > Procedures > Verzoekschriftprocedure civiele rechter

 De uitgebreide verzoekschriftprocedure bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen
 • Uw advocaat start de procedure door de rechtbank een brief te sturen. Deze brief heet een verzoekschrift. U bent de verzoeker

  Inhoud verzoekschrift

  In het verzoekschrift staan in ieder geval:

  • uw voornamen, naam, adres en woon- of vestigingsplaats
  • naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de andere partij(en)
  • naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de eventuele belanghebbende(n)
  • wat u vraagt en waarom (verzoek en gronden)
  • naam, adres en telefoonnummer van uw advocaat

  U kunt ook de data vermelden waarop u en de andere partij niet naar de zitting kunnen komen. Uw advocaat dateert en ondertekent het verzoekschrift.

  Bewijsstukken

  Heeft u bewijsstukken die uw verhaal ondersteunen? Uw advocaat kan deze bij het verzoekschrift voegen. Bijvoorbeeld brieven of overeenkomsten. U kunt ook getuigen vragen hun verhaal op te schrijven (getuigenverklaring).

  Verzoekschrift opsturen

  Uw advocaat stuurt het verzoekschrift, met bijlagen, naar de rechtbank.

  Welke rechtbank

  Hoofdregel is dat de zaak wordt behandeld door de rechtbank die de woon- of vestigingsplaats van de verzoeker of van de belanghebbende in zijn werkgebied heeft. Afhankelijk van het onderwerp van de procedure geeft de wet uitzonderingen op deze regel. Deze vindt u in de beschrijving van de procedure.

  Werkgebieden rechtbanken

   

 • Beide partijen en eventuele belanghebbenden krijgen een oproep voor de mondelinge behandeling (zitting). In die oproep staat wanneer (datum) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt.

  Andere datum

  Schikt de datum niet, dan kan uw advocaat contact opnemen met de griffie.

  Kopie verzoekschrift

  De andere partij en belanghebbenden ontvangen bij de oproep een kopie van het verzoekschrift met de bijlagen. De rechtbank vermeldt daarbij binnen welke termijn zij kunnen reageren op het verzoekschrift.

  De rechter kan beslissen dat er geen zitting nodig is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er geen belanghebbenden/andere partijen zijn. Of als alle belanghebbenden/partijen het met het verzoek eens zijn. Het kan ook zijn dat de rechter geen directe reden ziet om een zitting te houden. Bijvoorbeeld als het verzoek en de situatie geen vragen oproepen. En het verzoekschrift en de bewijsstukken de rechter voldoende informatie geven om uitspraak te kunnen doen. Lees voor het vervolg van een procedure zonder zitting verder bij stap 5: Uitspraak (beschikking), Procedure zonder zitting.

   

   

   

 • Bent u het als tegenpartij niet eens met het verzoek? Uw advocaat kan een verweerschrift indienen. In dit geval bent u de verweerder. Het is niet verplicht schriftelijk te reageren. U kunt uw reactie ook mondeling geven, tijdens de zitting, met uw advocaat.

  Belanghebbende

  Als belanghebbende kunt u ook schriftelijk of mondeling reageren op het verzoekschrift. Een verweerschrift dient u ook in via een advocaat. Reageert u alleen mondeling dan kunt u zonder advocaat naar de zitting komen.

  Verweerschrift

  In het verweerschrift geeft uw advocaat uw reactie op het verzoekschrift weer, met argumenten. Uw advocaat ondertekent het verweerschrift en stuurt het, met bewijstukken, naar de rechtbank. Heeft u meer tijd nodig, dan kan uw advocaat om uitstel vragen.

  Eigen verzoek

  U mag in het verweerschrift ook een eigen verzoek doen. Dit tegenverzoek moet wel verband houden met het verzoek in het verzoekschrift

  Geen reactie

  Reageert u niet op het verzoekschrift, vraagt u geen uitstel en gaat u ook niet naar de zitting? Dan beoordeelt de rechter de zaak aan de hand van het dossier en doet uitspraak. Deze uitspraak heet een beschikking.

 • U bent niet verplicht om naar de zitting te komen, maar het wordt wel aangeraden. Als u niet verschijnt, kan dit er toe leiden dat de rechter in uw nadeel beslist.

  Mening

  Komt u wel, dan krijgt u de gelegenheid uw mening te geven. De verzoeker krijgt als eerste het woord. Hij licht zijn verzoek toe. Dan mag de tegenpartij (verweerder) zijn reactie geven. Daarna komen beide partijen nog een keer aan de beurt. De rechter stelt ook vragen.

  Openbaar

  De meeste zittingen zijn openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. Zittingen over familiezaken en zaken met minderjarigen zijn niet openbaar. Bijvoorbeeld over echtscheiding en ondertoezichtstelling.
  Zitting bijwonen

  Getuigen

  Tijdens deze zitting worden er geen getuigen gehoord.

  Conflictoplossing

  Tijdens de zitting onderzoekt de rechter met beide partijen welke oplossingsmethode in deze situatie het beste lijkt te passen: mediation, schikking of een uitspraak van de rechter.

  Schikking

  De rechter kan een voorlopig oordeel over de zaak geven. Hij vertelt hoe hij tegen de zaak aankijkt. Vaak stelt hij dan de partijen in de gelegenheid om samen tot een oplossing (schikking) te komen. Als beide partijen dat willen, onderbreekt de rechter daarvoor de zitting. Buiten de rechtszaal (‘op de gang’), probeert u er samen uit te komen.

  Op de afgesproken tijd komt u weer terug in de rechtszaal. Heeft u samen een oplossing gevonden, dan wordt deze schikking op papier gezet, in een proces-verbaal. Beide partijen ondertekenen dit. Een kopie van het proces-verbaal krijgt u thuisgestuurd. De schikking is een bindende afspraak. Beide partijen moeten die afspraak nakomen.

  Mediation naast rechtspraak

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich misschien leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.
  Mediation naast rechtspraak

 • Procedure met zitting 

  Geen uitspraak

  Een rechtszaak eindigt zonder uitspraak

  • als de verzoeker de procedure intrekt
  • als u via mediation een akkoord bereikt
  • wanneer u een schikking treft


  Heeft u een akkoord bereikt, dan kan de rechter de gemaakte afspraken eventueel ook vastleggen in een uitspraak.

  Wel uitspraak

  Aan het einde van de zitting zegt de rechter wanneer de uitspraak volgt (beschikking). Dit is bij familiezaken na 4 weken en bij civiele zaken na 6 weken. Uw advocaat krijgt de beschikking toegestuurd.

  Oordeel

  Als de rechter het verzoek toewijst, staat in de beschikking waarom hij tot dat oordeel is gekomen. Ook als de rechter het verzoek afwijst, leest u in de beschikking wat daarvoor de reden is.

  Kosten tegenpartij betalen

  De rechter kan bepalen dat de verliezende partij (een gedeelte van) de proceskosten moet betalen die de andere partij heeft gemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld de griffierechten en de kosten van een advocaat. De rechter bepaalt de hoogte van het bedrag.

  Procedure zonder zitting

  Geen uitspraak

  De rechtszaak eindigt zonder uitspraak als de verzoeker het verzoek intrekt.  

  Wel uitspraak

  De rechter informeert uw advocaat schriftelijk wanneer de uitspraak (beschikking) volgt. Uw advocaat krijgt de beschikking toegestuurd.

 • Hoger beroep

  Als u het niet eens bent met de beschikking van de rechter kunt u in hoger beroep gaan. Dan legt u uw zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.
  Hoger beroep

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 3 maanden in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.
  Cassatieberoep

Kosten procedure bij civiele rechter

Kijk voor meer informatie over de kosten van een procedure bij de civiele rechter op de pagina's kosten rechtszaak en griffierecht civiel.Zie ook:

Relevante onderwerpen:

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.