Laden...

Help de Rechtspraak om de digitale dienstverlening te verbeteren

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksVoor advocaten en juristen > Digitalisering Rechtspraak > Help de Rechtspraak om de digitale dienstverlening te verbeteren

 

Verbeteringen digitale dienstverlening

De digitale dienstverlening van de Rechtspraak is volop in ontwikkeling. Uw vragen, opmerkingen en tips zijn voor ons een aanleiding om te onderzoeken of deze beter kan. Lees welke aanpassingen we recent hebben gedaan of gepland staan.

 

 Verbeteringen

>Alles uitklappen
 • Update

  Vanaf 11 april kunnen curatoren werken met de nieuwe versie van het voortgangsverslag rechtspersonen. Het nieuwe verslag voldoet aan de Recofa-richtlijnen.  Let op de volgende aandachtspunten:

  • Het eerste verslag rechtspersonen dat u aanmaakt in de nieuwe versie is ‘leeg’. De historie van eerdere verslagen wordt niet meegenomen. Noteer de basisinformatie van het verslag in de velden onder ‘Algemene gegevens’. Na het eerste nieuwe verslag wordt de historie weer opgebouwd.
  • Concept-verslagen die u niet voor 10 april 2018 heeft gepubliceerd, gaan verloren met de installatie van het nieuwe verslag rechtspersonen.
   Om een concept te bewaren, opent u voor 10 april 2018 het concept-verslag. Vervolgens slaat u het als PDF-document op uw computer op. Vanaf 11 april 2018 kunt u het nieuwe rechtspersonen-verslag openen in Mijn Rechtspraak-Toezicht. Daar plakt u de gegevens in van het concept-verslag dat u op uw computer heeft bewaard.

  1 maart 2018

  Binnenkort verandert de vormgeving van het voortgangsverslag rechtspersonen. Het wordt voor curatoren dan makkelijker en overzichtelijker om het voortgangsverslag in te vullen. Ook leest het verslag prettiger door deze nieuwe vormgeving. Bijkomend voordeel is dat de RC hierdoor beter kan sturen op inhoud en kwaliteit.

  Het verbeterde voortgangsverslag is beschikbaar in het tweede kwartaal. Over de precieze datum informeren we u eind maart via deze pagina. Ook volgen dan instructies over hoe u als curator moet omgaan met het eerstvolgende voortgangsverslag.

 • Naamgeving behandelstatus

  Enkele behandelstatussen krijgen een andere naam. In het overzicht van de zaak ziet u dat uw verzoek is
  • Toegewezen (was: goedgekeurd)
  • Toegewezen onder voorwaarden
  • Gedeeltelijk toegewezen
  • Afgewezen (was: afgekeurd)
  Zolang de rechtbank uw verzoek nog niet heeft behandeld, heeft het de status ‘Te behandelen’.

  Status ‘Meer informatie nodig’

  De rechtbank kan u vragen om het verzoek aan te vullen. Het verzoek krijgt dan de status ‘Meer informatie nodig’ en u ziet een ‘pennetje’ bij ‘Verzoeken’. U ontvangt daarover ook een e-mailnotificatie. 

  Verzoek aanvullen en herindienen

  Als de rechtbank u om meer informatie vraagt, dan kunt u het verzoek direct aanvullen, eventueel bijlagen uploaden en het verzoek herindienen. Communiceren via ‘Berichten’ is in deze gevallen niet meer nodig.

  Verzoek intrekken

  Een verzoek dat nog niet is afgehandeld kunt u intrekken. Het verzoek krijgt dan de status ‘Ingetrokken door uitvoerder’. Het blijft – inclusief toelichting – zichtbaar voor u en de rechtbank.

  Nieuwe verzoeksoorten

  U kunt 2 nieuwe verzoeksoorten selecteren: ‘Afkoop levensverzekering’ en ‘Verificatievergadering’.

  Vanaf 26 oktober 2018 zijn de nieuwe mogelijkheden rondom verzoeken te vinden in de relevante werkinstructies.

  Onderwerp e-mailnotificaties beter zichtbaar

  Het onderwerp van de e-mailnotificatie is ingekort. Zo kunt u duidelijker zien waarover de notificatie gaat, ook op mobiele apparaten.

 • In politierechterzaken die na 27 september 2019 op zitting komen bij het gerechtshof Den Haag ontvangt u voortaan alle stukken digitaal via Mijn Strafdossier.

 • In digitale asiel- en bewaringszaken ontvangt u vanaf 27 september 2019 weer digitaal ondertekende uitspraken. Door tweefactorauthenticatie te gebruiken bij de ondertekening voldoet de werkwijze rondom de digitale handtekening aan de wettelijke vereisten. De nieuwe werkwijze geldt ook voor digitale civiele zaken. U merkt daarin geen verschil.

 • Vanaf 26 juli zijn de onderstaande nieuwe functionaliteiten beschikbaar in Mijn Rechtspraak Toezicht:

  Stuurinformatie

  Deze nieuwe functionaliteit in Toezicht geeft de RC betere handvatten om toezicht te kunnen houden op het functioneren van curatoren. In het portaal wordt per tijdschrijfgroep ingevuld hoeveel uur is besteed aan bepaalde handelingen en eventueel welke opbrengsten daar tegenover staan. Daarnaast geeft de curator ook per medewerker aan hoeveel uur deze in de afgelopen periode aan het faillissement heeft gewerkt.

  Taakgestuurd werken

  Voortaan ontvangt u een taak om een verslag in te dienen. Deze taak geeft aan voor welke datum u het verslag moet indienen. Via deze taak ontvangt u een rappel als de termijn is verstreken voor de indiening van het voortgangsverslag. Ook als de rechtbank u vraagt om een verzoek aan te vullen met meer informatie, krijgt u hiervoor een taak. Zo heeft u beter zicht op welke acties u wanneer moet hebben uitgevoerd.

  Aanvullingen in Voortgangsverslag Natuurlijk Persoon (met onderneming)

  Bij het voortgangsverslag Natuurlijk Persoon (met onderneming) kunt u een aanvulling maken in plaats van tekst te wijzigen in een ‘levend document’. De verschillen tussen het eerste voortgangsverslag en de daaropvolgende verslagen zijn op die manier beter inzichtelijk. Deze mogelijkheid bestond al voor het Voortgangsverslag Ondernemingen en is nu ook beschikbaar voor het voortgangsverslag NP (met onderneming).

  In 1 keer informatie uit dossier downloaden

  In de zaak kunt u op het tabblad ‘Overzicht’ met een knop in 1 keer alle informatie uit het dossier downloaden. De informatie wordt volgens de structuur van het dossier in een pdf-document gezet. Zo kunt u de informatie in uw eigen archief opslaan.

  Verzoek ‘Tussentijdse uitdeling’ komt te vervallen

  Het verzoek ‘Tussentijdse uitdeling’ leidde tot verwarring bij zowel rechtbankmedewerkers als curatoren. Grootste vraag was: ‘Wanneer dient dit verzoek te worden gebruikt?’. Na overleg met rechtbankmedewerkers en curatoren is besloten om dit verzoek te laten vervallen in de aankomende release. Dit verzoek was beoogd om een aankondiging voor een tussentijdse uitdeling aan te vragen door de curator. Echter, middels het bestaande verzoek voor toestemming van een tussentijdse uitdelingslijst werd hetzelfde effect al bereikt. Nog openstaande verzoeken ‘Tussentijdse uitdeling’ kunnen volgens de reguliere wijze door de rechtbanken worden behandeld. Reeds behandelde verzoeken ‘Tussentijdse uitdeling’ blijven inzichtelijk in Toezicht. Nieuwe verzoeken ‘Tussentijdse uitdeling’ kunnen niet meer worden aangemaakt en ingediend.

  Bekijk vanaf 26 juli ook de aangepaste werkinstructies.

 • Voor het herstellen van verzuim in asiel- en bewaringszaken ontvangt u voortaan een bericht met een rappeldatum in Mijn Rechtspraak. Eerder kreeg u hiervoor een taak toegewezen.

  Bekijk ook de aangepaste werkinstructies:

 • In asiel- en bewaringszaken die na 29 maart 2018 zijn ingediend, zijn de uitspraken voortaan digitaal ondertekend. Onder het dictum staat 'Deze uitspraak is digitaal ondertekend en bekendgemaakt op [datum]'.

  Update
  In digitale asiel- en bewaringszaken wordt de uitspraak sinds 19 maart 2019 tijdelijk weer ondertekend met een reguliere, geschreven handtekening. Dit gebeurde vooruitlopend op een uitspraak van de Raad van State over de werkwijze rond de digitale handtekening. De Raad van State heeft op 30 april 2019 geoordeeld dat de Rechtspraak zijn werkwijze bij het digitaal ondertekenen van digitale uitspraken moet aanpassen. Naar aanleiding van de uitspraak beraadt de Rechtspraak zich over aanpassing van die werkwijze.

 • In het weekend van vrijdag 26 april (vanaf 20:00 uur) tot en met zondag 28 april (eindtijd 22:00 uur of zoveel eerder als mogelijk) worden de volgende verbeteringen doorgevoerd in Mijn Rechtspraak-Toezicht.

  Beter overzicht faillissementsdossier

  Aan de kant van de Rechtspraak wordt de documentenopslag ingrijpend aangepast. Deze aanpassing zorgt, samen met de mogelijkheid voor de Rechtspraak om te kunnen zoeken in de zaak, voor meer overzicht in het faillissementsdossier. Dit verbeterde overzicht komt ook het toezicht op en het samenwerken met de curator ten goede. De rechter-commissaris zal sneller een document of een bericht kunnen vinden over een specifiek onderwerp (bijvoorbeeld een procedure) binnen het dossier.

  Titel, naam, toelichting toevoegen

  U kunt de vindbaarheid verder vergroten als u een bericht verstuurt, een document als bijlage uploadt of een verzoek indient. Dit doet u door een beknopte, beschrijvende titel, bestandsnaam of toelichting aan het bericht, document of verzoek toe te voegen. Bijvoorbeeld: in een verzoek voor de onderhandse verkoop van een winkelpand kunt u de adresgegevens van het pand opnemen in de toelichting van het verzoek in combinatie met de term ‘verkoop pand’. Zo nodig kunt u hierover ook altijd overleggen met de betreffende rechter-commissaris.

  TIP: wanneer u een bestand uploadt, legt het systeem automatisch vast bij welke zaak en bij welk bericht of verzoek dat document hoort. Dit hoeft u daarom niet speciaal in de titel, bestandsnaam of toelichting te vermelden.

  Overige aanpassingen en oplossingen voor de curatoren

  • Bij tussentijds opslaan van een verslag zal Mijn Rechtspraak in het verslagonderdeel blijven waar u bent gebleven (in plaats van naar bovenaan het verslagscherm)
  • Een nog ongelezen bericht van de rechtbank in een (inmiddels) inactieve zaak is voortaan weer te openen zonder foutmelding
  • De knop voor het herindienen van een verzoek na het opvragen van meer informatie heet voortaan ‘Verzoek herindienen’
  • U kunt een toelichting geven bij paulianeus handelen in het NPO-verslag
  • Het watermerk ‘Concept’ wordt op de eerste pagina van het conceptverslag getoond, met ‘Datum concept’.
 • Vanaf 4 januari werkt u met een volledig vernieuwd curatorenportaal. Het portaal werkt dan sneller, is beter te onderhouden en is minder foutgevoelig. Deze verbeteringen maken het toekomstbestendig.
  Ook zijn er aanpassingen doorgevoerd die het nog gebruikersvriendelijker maken:

  1. Het tabblad Overzicht is ingekort – de kopjes Verzoeken,  Berichten en Zittingen verdwijnen daar;
  2. Er zijn 3 nieuwe tabbladen toegevoegd: Verzoeken, Berichten en Zittingen;
  3. De knop Nieuw verzoek is verhuisd naar het nieuwe tabblad Verzoeken;
  4. De knop Bericht naar rechtbank is verhuisd naar het nieuwe tabblad Berichten.

  Meer informatie en schermvoorbeelden vindt u in de Flyer curator vernieuwd portaal (pdf, 552,1 KB)/alternatieve tekst van de flyer (pdf, 193,5 KB)
  Bekijk vanaf 4 januari ook de aangepaste werkinstructies.  

 • Bij een wisseling van advocaat of wanneer u Mijn Rechtspraak naast het Aansluitpunt Rechtspraak (AR) gebruikt, kan het voorkomen dat u geen volledig zaakdossier heeft via het AR.
  Met een bericht aan de rechtbank kunt u een volledig zaakdossier opvragen. De rechtbank stuurt u dan de notificatie ‘054-Volledig zaakdossier’. Daarmee kunt u de zaakgegevens, alle documenten en de taakgegevens van openstaande taken ophalen om het zaakdossier compleet te maken.

  Of en wanneer u een volledig zaakdossiernotificatie ontvangt, hangt af van wanneer uw softwareleverancier deze wijziging doorvoert.

  De Rechtspraak past het berichtenboek, de codelijst en de gebruikersinstructie aan op deze verbetering.

 • Op verzoek van advocaten is het maximale aantal MB verhoogd van te uploaden documenten.

  • U kunt pdf-documenten tot maximaal 25 MB uploaden via het Aansluitpunt Rechtspraak en in Mijn Rechtspraak – Bestuur en Mijn Rechtspraak – Civiel.
  • Via MR en AR kunt u meer documenten in 1 keer versturen. U kunt dan tot maximaal 150 MB tegelijk versturen. 
 • U kunt een notificatie ontvangen als de zaakstand of een datum in de zaakstand is gewijzigd, bijvoorbeeld van ‘Beraad rechter’ naar ‘Zitting [datum]’. Zo bent u altijd op de hoogte van de actuele status in uw zaken. In het notificatiebericht staat:

  • de aanleiding van het bericht met code: Zaakstand gewijzigd – 055.
  • het ZaakID. Daarmee kunt u de zaakgegevens, waaronder de zaakstand, ophalen.

  Of en wanneer u de zaakstand-notificaties ontvangt, hangt af van wanneer uw softwareleverancier deze wijziging doorvoert.

 • Mappenstructuur

  Om de overzichtelijkheid in dossiers te vergroten ordent Mijn Strafdossier documenten in mappen. Daarmee wordt de structuur in Mijn Strafdossier gelijk aan de structuur na downloaden van het dossier. De nummering van de mappen kan verschillen. In zaken die zijn aangebracht vóór 23 november 2018 hebben de mappen een nummering met 2 getallen: 00 – Verdachtegegevens. Zaken die na 23 november zijn aangebracht én lopende zaken waarin op of na 23 november 2018 een nieuw document is toegevoegd krijgen mappen met 3 getallen: 010 – Verdachtegegevens. Het kan dus voorkomen dat u binnen 1 dossier verschillende nummeringen ziet.

  E-mailnotificatie

  De e-mailnotificatie vermeldt aan welke map een nieuw document is toegevoegd. Zo is sneller duidelijk of directe actie nodig is.

  Overige wijzigingen

  • Mijn Strafdossier heeft vanaf genoemde datum een nieuw uiterlijk. En het is gebruiksvriendelijk te raadplegen via een smartphone.
  • U kunt een document direct inzien door op de naam van het document te klikken.
  • U kunt zien of en wanneer u een document heeft gedownload in de kolom ‘Gedownload op’.

  Een uitleg over de wijzigingen vindt u vanaf 23 november in de vernieuwde handleiding

 • Bent u 15 minuten niet actief geweest in Mijn Rechtspraak en daardoor automatisch uitgelogd, dan slaat Mijn Rechtspraak voortaan automatisch op:

  • de gegevens die u in een los zaakbericht heeft geplaatst. Er wordt een conceptbericht gemaakt of een bestaand conceptbericht wordt bijgewerkt.
  • de gegevens die u in een verzoek heeft geplaatst. Er wordt een conceptverzoek gemaakt of een bestaand conceptverzoek wordt bijgewerkt.
  • de gegevens die u in een RP- of NP-verslag heeft geplaatst. Het conceptverslag wordt bijgewerkt.

  Log opnieuw in en klik op ‘het pennetje’ om verder te gaan met de bewaarde concepten.

  Bekijk vanaf 31 augustus ook de aangepaste werkinstructies.

  • Naast een vrij bericht kunt u nu ook een specifiek bericht sturen aan de rechtbank. Er zijn berichten voor: 
   1. Bezwaar tegen verzoek wederpartij
   2. Intrekking zaak
   3. Onttrekken advocaat
   4. Verzoek doorhaling
   5. Verzoek uitstel proceshandeling of taak
   6. Verzoek aanhouding uitspraak
   7. Verzoek uitstel zitting
   8. Verzoek voor zitting 

   Het onderwerp is de titel van het bericht dat u kiest. Dat kunt u niet aanpassen. De relevante standaardtekst in het bericht is wel aan te passen. Het bericht wordt bewaard met het onderwerp van het bericht als titel. 
    
  • Als de rechter een situatie ter plekke gaat bekijken (descente),  ziet u bij zittingslocatie  'Buiten de rechtbank'. 
 • Update 20 augustus 2018

  De verbeteringen zijn vanaf 10 augustus 2018 beschikbaar in Mijn Rechtspraak.


  Update 2 augustus 2018

  Het onderhoud van 2 augustus 2018 gaat niet door. De verbetering is daarom nog niet beschikbaar op 3 augustus. Zodra er een nieuwe datum bekend is, leest u dat op deze pagina


  • U kunt in Mijn Rechtspraak stukken en berichten in een eigen mapje downloaden. Dit doet u door bij 'Downloaden' te kiezen voor 'Hele dossier (berichten en stukken geordend)'. De berichten worden in een mapje 'Berichten' in de zipfile geplaatst en de stukken in een mapje 'Stukken'. 
  • Als gemachtigde kunt u in alle zaken het e-mailadres wijzigen na indiening. Ook als u deze zaak via het Aansluitpunt Rechtspraak heeft ingediend. Na het invullen van een e-mailadres ontvangt u e-mailnotificaties op dat adres over lopende zaken.
   • Uploadt u een stuk in Mijn Rechtspraak, dan kunt u controleren of u het juiste stuk heeft toegevoegd. Dit doet u door op de link van het document te klikken voordat u kiest voor 'Stukken indienen.'
   • In het 'Onderwerp' van de e-mailnotificatie wordt alleen nog het zaaknummer vermeld in plaats van 'betreft zaak NL18.12345'.
   • In het tabblad 'Zaken' ziet u welke rol u in een zaak heeft:
    • voegende eiser: blauw streepje bij veld eiser/verzoeker
    • voegende verweerder: blauw streepje bij veld verweerder
    • tussenkomende advocaat: geen streepjes

  Voor slechtzienden is een label opgenomen, zodat een schermlezer 'het streepje' kan voorlezen.

   

  • De berichten die u ontvangt, kunt u filteren op ‘Afzender’ en ‘Ontvanger’ en vervolgens op ‘Allen’, ‘Van mij’ (bij afzender), ‘Aan mij’ (bij ontvanger), ‘de griffier’ en advocaatnaam.
  • Als u een nieuwe zaak indient of een verweerschrift indient, is alleen ‘Woonplaats’ nog een verplicht veld. De overige adresgegevens zijn optioneel.
  • U en andere procespartijen ontvangen niet meer standaard een notificatie en bericht van iedere wijziging in de partijgegevens. U ontvangt alleen een bericht bij wijzigingen die van belang zijn om te weten. Partijen die via het Aansluitpunt werken, ontvangen nog wel de notificatie ‘016 Partij gegevens gewijzigd’. Zo kunnen zaaksgegevens geactualiseerd worden. Het correspondentiebericht met een toelichting op de wijziging komt te vervallen.
 • Update 27 juni 2018
  Tijdens het onderhoud van 28 juni 2018 voert de Rechtspraak onderstaande verbetering door. U kunt vanaf 29 juni gebruikmaken van de nieuwe functie.

  Update 21 juni 2018
  Het onderhoud van 21 juni gaat niet door. De verbetering is daarom nog niet beschikbaar op 22 juni. Zodra er een nieuwe datum bekend is, informeren wij u daarover via deze pagina

  Bij het uploaden van documenten in Mijn Rechtspraak, wordt de documentnaam automatisch overgenomen als titel. Dit hoeft u dus niet meer per document in te vullen. Wilt u het document toch een andere titel geven, dan kunt u dat wijzigen in het ‘Overzicht in te dienen stukken’ in Mijn Rechtspraak.

 • Update 27 juni 2018
  Tijdens het onderhoud van 28 juni 2018 voert de Rechtspraak onderstaande verbeteringen door. U kunt vanaf 29 juni gebruikmaken van de nieuwe functies.

  Update 21 juni 2018
  Het onderhoud van 21 juni gaat niet door. De verbeteringen zijn daarom nog niet beschikbaar op 22 juni. Zodra er een nieuwe datum bekend is, informeren wij u daarover via deze pagina.

  • Bij het uploaden van documenten in Mijn Rechtspraak, wordt de documentnaam automatisch overgenomen als titel. Dit hoeft u dus niet meer per document in te vullen. Wilt u het document toch een andere titel geven, dan kunt u dat wijzigen in het 'Overzicht in te dienen stukken' in Mijn Rechtspraak.
  • Zijn er meerdere eisers / verweerders in een zaak, dan staat in de uitnodiging  mondelinge behandeling 'e.a.' achter de naam van de eerste eisende / verwerende partij. Deze verbetering geldt voor zaken die op of na 22 juni 2018 zijn ingediend.
  • Op verzoek van curatoren blijft de melding 'Verslag is ingediend' en 'Het verslag is ter publicatie aangeboden' 10 seconden zichtbaar (was: 5 seconden).  
  • De automatische uitlog bij niet actief zijn in Mijn Rechtspraak Toezicht werkte niet correct. Dit is hersteld. Als u 15 minuten niet actief bent, wordt u uitgelogd. Dit heeft met beveiligingsvoorschriften te maken.
 • Op verzoek van curatoren zijn vanaf 25 mei 2018 de volgende nieuwe functies beschikbaar in het voortgangsverslag Rechtspersonen en het voortgangsverslag Natuurlijk Persoon (met onderneming). De verbeteringen gelden voor verslagen die vanaf 25 mei 2018 (in concept) zijn gemaakt.

  Afbeeldingen toevoegen

  Bij ieder verslag kunt u 3 afbeeldingen toevoegen, bijvoorbeeld om een organisatieschema van het gefailleerde bedrijf in het verslag op te nemen. Het bestand kan tot 300 Kb groot zijn en moet u in JPEG- of PNG-formaat uploaden. De toegevoegde afbeeldingen zijn zichtbaar in zowel het concept-verslag als in het gepubliceerde verslag. U kunt een geüploade afbeelding verwijderen, zolang u het verslag nog niet hebt gepubliceerd.

  Tabellen 

  •Het veld ‘Beschrijving’ krijgt meer ruimte zodat u ziet wat u heeft ingevuld.
  •Als u in een tabel of tekstveld niets invult, dan blijft het veld leeg. Er wordt niet langer ‘n.v.t.’ ingevuld.
  •Als u in een tabel niets invult, dan komt alleen de titel van de tabel in het verslag te staan en niet de (lege) tabel zelf.

  Subnummering voortgangsverslagen

  Om snel te kunnen navigeren hanteren we in alle voortgangsverslagen subnummering voor de paragrafen. De (sub)nummering komt overeen met de Recofa-modellen en wordt zowel in het verslag als in het menu getoond. Bijvoorbeeld: 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie 1.2 Lopende procedures enz.

  Verduidelijking melding publicatie / indiening verslag

  Als u een verslag indiende of publiceerde, kreeg u de melding “Het verslag is opgeslagen.” Deze melding bleek verwarrend te zijn en is daarom aangepast. Als u het voortgangsverslag Rechtspersonen publiceert, krijgt u voortaan de melding “Het verslag is ter publicatie aangeboden.” Het verslag wordt daarna automatisch gepubliceerd op het Centraal Insolventie Register (CIR). Als u het voortgangsverslag Natuurlijk Persoon (met onderneming) indient, krijgt u de melding “Het verslag is ingediend.”

  Toelichting bij bestede uren

  In het voortgangsverslag Natuurlijk Persoon (met onderneming) is het veld ‘Bestede uren’ een numeriek veld geworden. Er komt een veld bij om daarop een toelichting te kunnen geven.

  Meer informatie over hoe de nieuwe functies werken leest u in de werkinstructie Voortgangsverslag (pdf, 505,9 KB). (pdf, 505,9 KB)

 • Vanaf 25 mei kunt u tegelijk een voorlopige voorziening aanvragen als u beroep indient tegen een separaat overdrachtsbesluit. Deze mogelijkheid is op verzoek van advocaten toegevoegd aan het formulier in Mijn Rechtspraak (digitale procedures asiel en bewaring).

 • ​Curatoren ondervonden een klein probleem bij een aantal invulvelden bij het opslaan van het voortgangsverslag ‘Rechtspersonen (RP)’ of het voortgangsverslag 'Natuurlijk Persoon met Onderneming (NPO, deel II)'. Als zij géén getal invulden in het getalsveld, maar wél een toelichting in het bijbehorende tekstveld, dan werd die toelichting niet opgeslagen. Daarmee was de toelichting niet zichtbaar in het conceptverslag en niet zichtbaar voor de rechtbank. Dit probleem is opgelost. Het deed zich bijvoorbeeld voor als de curator het veld ‘Boedelbijdrage’ leeg wilde laten, bij doorstart van de onderneming, maar wel een toelichting gaf omdat de opbrengst van de doorstart nog niet bekend was. Het betrof in de verslagen de onderdelen: 2. Personeel, 5. Bank/Zekerheden en 6. Voortzetten/Doorstarten onderneming.

  • In het formulier ‘Verweer op tegenvordering’ kunt u nu uw gronden uploaden als pdf.
  • U kunt alsnog een ‘Eigen kenmerk’ toevoegen aan de zaak als u dat niet heeft gedaan bij indiening van de vordering of verschijnen in de zaak. Ook kunt u op ieder moment een eerder opgegeven ‘Eigen kenmerk’ wijzigen. Klik in het zaaksoverzicht bij ‘Eigen kenmerk’ op het potlood en vul het kenmerk in of wijzig het. Na ‘opslaan’ ziet u direct het (gewijzigde) kenmerk.
 • ​U kunt alsnog een ‘Eigen kenmerk’ toevoegen aan de zaak als u dat niet heeft gedaan bij indiening. Ook kunt u op ieder moment een eerder opgegeven ‘Eigen kenmerk’ wijzigen. Klik in het zaaksoverzicht bij ‘Eigen kenmerk’ op het potlood en vul het kenmerk in of wijzig het. Na ‘opslaan’ ziet u direct het (gewijzigde) kenmerk.

 • Vanaf 16 maart 2018 of zoveel later als uw softwareleverancier dit doorvoert, kunt u via het Aansluitpunt Rechtspraak verzet indienen. Dit geldt voor zaken die zijn ingediend op of na 19 januari 2018.

 • In Mijn Strafdossier kunt u meerdere dossierstukken aanvinken en deze tegelijk als zip-bestand downloaden. De stukken stonden na de download in 1 map zonder structuur. Door een technische aanpassing worden de nieuwe stukken die u downloadt voortaan in een overzichtelijke dossierstructuur gepresenteerd. De eerder gepubliceerde datum van 22 februari 2018 bleek niet haalbaar. We verwachten dat u vanaf 9 maart 2018 kunt gebruikmaken van deze verbetering.

 • In Mijn Rechtspraak ontvangt u berichten van de rechtbank. Bijvoorbeeld over de datum dat de zaak op zitting wordt behandeld of dat het griffierecht is vastgesteld. Enkele berichten in Mijn Rechtspraak kunt u printen, maar de meeste berichten nog niet. Gebruikers willen graag alle berichten kunnen printen voor dossiervorming of communicatie met hun cliënt. Aan die mogelijkheid wordt gewerkt. Dit najaar kunt u een pdf van alle berichten downloaden naar uw eigen computer. Van daaruit kunt u het bericht printen. Dit kunt u ook doen met de berichten die u zelf via Mijn Rechtspraak naar de rechtbank verstuurt.  Alle berichten die op of na 26 oktober 2017 zijn ontvangen of verstuurd kunt u met behoud van opmaak printen

 • ​Vanaf 9 februari 2018 of zoveel later als uw softwareleverancier dit doorvoert, kunt u via het Aansluitpunt Rechtspraak een civiele vorderingsprocedure indienen volgens artikel 112 Rv. Vervolgens kunt u in het Aansluitpunt Rechtspraak de bezorgwijze aangeven en/of het exploot van betekening indienen. Ook zijn vanaf deze datum de technische foutmeldingen van een toelichting voorzien.

 • Er is een nieuw Berichtenboek (versie 5.0) voor het Aansluitpunt Rechtspraak gepubliceerd op 9 juni 2017. De eerder gepubliceerde productiedatum van eind november is niet haalbaar. Binnenkort wordt bekend wanneer de verbeteringen worden doorgevoerd.  In het Berichtenboek 5.0 voor het Aansluitpunt Rechtspraak zijn de volgende verbeteringen opgenomen:

  • De mogelijkheid om aan te geven dat ‘adres onbekend’ is.
  • Uniforme datum- en tijdvelden.
  • Automatische nummering van ontvangen documenten (documentvolgnummer). De nummering is vergelijkbaar met het zaaksdossier in Mijn Rechtspraak.
  • Uitgebreidere informatie in zaakgegevens, zoals zaakstatus en status griffierecht, zodat deze ook in uw kantoorsysteem kunnen worden getoond.
  • Een systeemnotificatie ontvangen van een verwijderd document, zodat dit geautomatiseerd in het dossier in uw zaaksysteem kan worden getoond of verwijderd. Daarnaast ontvangt u een tekstbericht met een toelichting op de verwijdering.
  • Een bericht met index van het dossier ophalen. Daarmee kunt u in het eigen kantoorsysteem een overzicht produceren van de titels en overige gegevens van de documenten in het Rechtspraak-dossier.

  Wilt u het Berichtenboek Aansluitpunt Rechtspraak versie 5.0 ontvangen? Stuur een e-mailbericht naar het team Aansluitpunt.

 • Dankzij technische aanpassingen gaat de conversie van documenten naar pdf/a nu beter. De door u in Mijn Rechtspraak ingediende documenten ziet u na enige tijd in het digitaal dossier.

  Conversietijd
  Als u stukken indient in Mijn Rechtspraak krijgt u de melding 'Het stuk [Naam van stuk] wordt toegevoegd. Het kan even duren voordat het zichtbaar is in het dossier.'
  De Rechtspraak kan niet helemaal uitsluiten dat u documenten niet terug ziet. Dit komt doordat het systeem een pdf moet converteren naar pdf/a. Bij grote bestanden of bestanden met veel afbeeldingen –zoals bankafschriften- kan een conversie soms meer dan 1 uur tijd in beslag nemen. In dit verwerkingsproces kunnen documenten soms uitvallen. U kunt ook zelf ervoor zorgen dat de conversietijd korter is en de kans op uitval kleiner. Dit doet u door uw documenten niet in pdf, maar in pdf/a, te uploaden. Met een eenvoudige handeling kunt u uw Word- en Excelbestanden opslaan in pdf/a. Ook bestaat er software waarmee u een pdf (zoals een gescand document) kunt converteren naar pdf/a.

  Controleer ingediende stukken
  De Rechtspraak adviseert u om na enige tijd te controleren of de ingediende stukken in het digitaal dossier zijn opgenomen. Dit doet u onder het tabblad ‘Stukken’. Daarnaast volgen wij ook of documenten succesvol aan het dossier worden toegevoegd. Als de stukken na 2 uur niet zichtbaar zijn in het dossier, neem dan contact op met het Rechtspraak Servicecentrum via 088 361 61 61 of via sociale media Twitter of Facebook.

  Ondersteuning
  Het RSC kan u ondersteunen om niet succesvol verwerkte documenten alsnog in het dossier te krijgen. 

 • ​Vanaf 2 februari 2018 of zoveel later als uw softwareleverancier dit doorvoert, is de vijfjaarlijkse evaluatie beschikbaar in het Aansluitpunt Toezicht. In lopende zaken wordt er automatisch een vijfjaarlijkse evaluatie klaargezet. Als bewindvoerder krijgt u een taak om het verslag in te dienen.

 • In Mijn Rechtspraak Toezicht ziet u nu onderhouds- en storingsmeldingen. Zo bent u als curator altijd op de hoogte van verstoringen in het digitale systeem.

  Actuele storingen en onderhoud dat op korte termijn plaatsvindt, staan bovenaan de eerste pagina van Mijn Rechtspraak Toezicht (Opdrachtenoverzicht). In het blok 'Onderhoud en storingen' onderaan deze pagina vindt u een aankondiging van gepland onderhoud. In elke melding kunt u doorklikken naar een pagina met meer informatie.

 • Dankzij feedback van advocaten is de lay-out van 'Stukken indienen' verbeterd. U selecteert nu stukken via 'bladeren' of door documenten vanuit uw verkenner naar de selectiebalk te slepen. Met 'Stukken indienen' verzendt u de stukken naar de rechtbank.

 • ​In de stappen ‘Toegang verkrijgen’ en ‘Verschijnen’ zijn vanaf 19 januari verschillende verbeteringen doorgevoerd. De verbeteringen gelden voor nieuwe zaken die op 19 januari 2018 of daarna worden gestart.

  • Als eisende partij kunt u per verwerende partij een uiterste verschijningsdatum/verschijningstermijn kiezen.
  • Meerdere advocaten kunnen gelijktijdig de code in het oproepingsbericht gebruiken om voor een verwerende partij de zaak te bekijken.
  • Andere advocaten en de rechtbank kunnen niet zien welke advocaat de zaak heeft bekeken.
  • Zodra een advocaat voor een verwerende partij is verschenen, vervalt de toegang tot de zaak voor alle andere advocaten die voor die partij toegang hadden.
  • Om te verschijnen voor een verwerende partij, gebruikt u de knop ‘Verschijnen’ in de zaak.
  • Om het verstek te zuiveren, gebruikt u ook de knop ‘Verschijnen’ in de zaak.
  • Om verzet in te dienen, gebruikt u de knop ‘Verzet’ in de zaak.
  • Mijn Rechtspraak ondersteunt nu ook het oproepen in de civiele vorderingsprocedure van een verweerder die in het buitenland woont (artikel 115 Rv).

  In de gewijzigde werkinstructie voor advocaten Civiel vindt u meer informatie over de nieuwe werkwijze in Mijn Rechtspraak.

 • ​In Mijn Rechtspraak Bestuur en Mijn Rechtspraak Civiel kunt u nu stukken tot 10 MB uploaden. Om stukken met een hoger aantal MB te kunnen uploaden zijn enkele technisch complexe aanpassingen nodig. Daar wordt op dit moment aan gewerkt. De Rechtspraak verwacht dat u in het voorjaar 2018 stukken tot maximaal 25 MB kunt uploaden in Mijn Rechtspraak Bestuur en Mijn Rechtspraak Civiel.

 • ​Op verzoek van vele gebruikers stelt de Rechtspraak een Word-versie beschikbaar van de modellen voor het oproepingsbericht artikel 113 Rv

  U kunt telefonisch contact opnemen met het Rechtspraak Servicecentrum (088 - 361 61 61) voor een link met wachtwoord waarmee u de Word-documenten kunt downloaden. 

 • Tijdens de onderhoudswerkzaamheden aan Mijn Rechtspraak van 9 november 2017 worden onder andere de volgende verbeteringen uitgevoerd:

  Civiel

  • Op een aantal plaatsen in Mijn Rechtspraak zijn getoonde voornamen vervangen door voorletters van advocaten.

  Bestuur

  • Nadat u een 'vrij bericht' naar de rechtbank heeft verstuurd, kunt u het bericht in Mijn Rechtspraak terugvinden onder Berichten. Daar kunt u ook de pdf/a van het bericht downloaden die in het digitaal dossier is opgeslagen.
 • De voornaam van de gemachtigde wordt overgenomen uit de Beheer Advocaten Registratie (BAR). Deze is zichtbaar op een aantal plaatsen in Mijn Rechtspraak. Dit is voor zowel gebruikers als voor de Rechtspraak onwenselijk.
   
  Door verschillende aanpassingen in het systeem is de voornaam van de advocaat in nieuwe zaken in principe niet meer zichtbaar. Het is echter niet uit te sluiten dat de voornaam toch verschijnt op sommige plaatsen. Dit is ongewenst en de Rechtspraak doet er alles aan om dit te voorkomen. Mocht u een voornaam van een advocaat zien in Mijn Rechtspraak, dan stellen we het op prijs als u dit meldt bij het Rechtspraak Servicecentrum. De voornaam blijft zichtbaar in bestaande activiteiten in lopende zaken, omdat wijzigingen in die zaken op dit moment niet mogelijk zijn.
 • ​Gebruikers willen graag een e-mailnotificatie op meer dan een e-mailadres kunnen ontvangen. De Rechtspraak voert deze wens niet uit omdat de e-mailnotificatie van juridische betekenis is.
  Het ontvangsttijdstip van elk bericht in het dossier is volgens het procesrecht het tijdstip waarop het gerecht hierover een e-mailnotificatie stuurt (artikel 8:36c Awb en artikel 30d Rv).
  Gelet op die juridische betekenis van de kennisgeving is ervoor gekozen alleen het e-mailadres van de geadresseerde zelf te gebruiken.

  De Rechtspraak heeft er in deze keuze rekening mee gehouden dat u e-mailnotificaties via uw eigen software kunt doorsturen naar meer e-mailadressen.

  • In de voortgangsverslagen is voortaan een ondernemingsdeel (deel II) opgenomen, ook als het een Natuurlijk Persoon (NP) betreft. Zo kan een Natuurlijk Persoon-faillissement eenvoudig worden omgezet naar een Natuurlijk Persoon met Onderneming-faillissement (NPO), als blijkt dat er toch sprake is van een onderneming. In het geval van een Natuurlijk Persoon-faillissement hoeft u deel II van het verslag ('onderneming') niet in te vullen.
  • De lay-out van het voortgangsverslag is aangepast. De verschillende toelichtingen die u als curator schrijft, zijn daarmee beter leesbaar.
  • Als u een conceptbericht verwijdert uit Mijn Rechtspraak-Toezicht, dan kan de RC dit bericht ook niet meer inzien.
 • Gebruikers zien graag een eigen kenmerk in e-mailnotificaties. Vaak gebruiken zij elementen in een eigen kenmerk die te herleiden zijn tot persoonsgegevens, zoals de naam van de cliënt. Het opnemen van het eigen kenmerk in de e-mailnotificatie kan daardoor in strijd zijn met de Wet bescherming persoonsgegevens. Daarom voert de Rechtspraak deze gewenste verbetering niet uit.

  • Door een technisch probleem toonde het conceptvoortgangsverslag niet altijd het juiste (nieuwe) volgnummer. Dit probleem is opgelost.
  • In het voortgangsverslag 'Natuurlijk Persoon met Onderneming (NPO)' werd in deel II de naam van de onderneming abusievelijk niet getoond. Dit is hersteld.
  • Als een papieren faillissementszaak gedigitaliseerd (gemigreerd) werd, dan kon de rechtbank in Mijn Rechtspraak-Toezicht het volgnummer van het laatste papieren voortgangsverslag niet aanpassen. Dit is nu wel mogelijk, zodat de nummering van de voortgangsverslagen doorloopt.
  • Een kantoormedewerker kan nu gemakkelijker voor meerdere curatoren werken. Na uitloggen hoeft namelijk niet eerst de browser te worden afgesloten. De medewerker kan direct opnieuw inloggen en de naam van een andere curator selecteren.
 • Gebruikers zien graag meer informatie in e-mailnotificaties. Door de privacywetgeving mag een notificatie geen inhoudelijke details over de zaak bevatten. De informatie was beperkt tot het zaaksnummer en de naam van het gerecht. Wij geven de notificaties nu meer betekenis door de aanleiding voor het bericht erin op te nemen (Bestuur en Civiel). Bijvoorbeeld: 'Er is in deze zaak uitspraak gedaan.' en 'Er is een zitting gepland in deze zaak.'
  De e-mailnotificaties in faillissementszaken van rechtspersonen bevatten de naam van die rechtspersoon.
 • De problemen die partijen ondervonden bij het downloaden van omvangrijke dossiers zijn voor een belangrijk deel opgelost. Zo is de tijd verruimd om een omvangrijk dossier te downloaden. Dit leidt tot minder foutmeldingen. U krijgt een waarschuwing dat de download langer kan duren en de oproep om de opdracht niet te herhalen. Ook is het mogelijk om het dossier in delen te downloaden. Daarvoor kiest u 'Downloaden stukken' en selecteert daarna de gewenste dossierstukken. De download start als u op 'Downloaden' klikt.
 • Elk webformulier liet in de kantlijn een samenvatting van de ingevulde gegevens zien. Veel gebruikers hebben gemeld dat dit het formulier minder overzichtelijk maakte. De samenvatting in de kantlijn hebben we daarom verwijderd.
 • In het overzicht van uw eigen zaken in Mijn Rechtspraak was het al mogelijk de zaken te sorteren via de filters 'zaaksoorten', 'gerechten' en 'procedures'. U kunt nu uw zaken ook filteren op lopende en gesloten (gearchiveerde) zaken.
 • U ontvangt voortaan een bericht als de rechtbank een zaak afsluit. Het digitale dossier kunt u tot 6 maanden na het einde van de zaak in Mijn Rechtspraak inzien. Bij hoger beroep kunt u het dossier inzien tot 6 maanden na het einde van de zaak in hoger beroep.
 • Op verzoek van gebruikers wordt bij het downloaden de dagtekening van een document toegevoegd aan de titel van dat document. Zo heeft u een beter overzicht over het dossier. Bijvoorbeeld 0001-beroepschrift 20170201.
 • Ook als advocaat in een asiel- en bewaringszaak kunt u nu in Mijn Rechtspraak melden dat u de zaak overneemt van een collega. Daarvoor kiest u op de startpagina van Mijn Rechtspraak voor 'Aanmelden als vervangende gemachtigde'. Daarna vult u in het formulier onder meer het zaaknummer van de hoofdprocedure in en welke partij u gaat vertegenwoordigen. De rechtbank koppelt u als nieuwe advocaat aan de zaak en wijst eventuele taken aan u toe.
  U kunt ook zelf aangeven dat u de zaak overdraagt aan een collega. Dit doet u op de zaakdetailpagina. De rechtbank koppelt die nieuwe advocaat aan de zaak en daarna heeft u zelf geen toegang meer tot de zaak.
 • Voor een beter overzicht over het dossier kunt u een inhoudsopgave van de documenten in het dossier downloaden. Deze index kunt u sorteren. Bijvoorbeeld op datum dagtekening. Ook kunt u voor uzelf de inhoudsopgave bewerken: documenten markeren en titels aanvullen of verduidelijken.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum