Laden...

Veelgestelde vragen over bewind voeren

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Bewind > Veelgestelde vragen over bewind voeren

Als iemand van 18 jaar of ouder niet meer goed voor een deel of het geheel van zijn geldzaken kan zorgen, kan de rechter een bewindvoerder benoemen die deze geldzaken beheert. De rechter controleert of de bewindvoerder dat goed doet.

Bewind regelen en wijzigen zijn procedures die vallen onder het civiel recht. Een advocaat is niet verplicht.

Veelgestelde vragen over bewind voeren

Veelgestelde vragen over bewind voeren

Onderstaand vindt u per onderwerp de meest gestelde vragen en onze antwoorden daarop.


Staat uw vraag er niet bij?

Neem contact met het Rechtspraak Servicecentrum.

Heeft u toegang tot Mijn CBM?

Bekijk de veelgestelde vragen over Mijn CBM.

 

 Bewind algemeen

>Alles uitklappen
 • De rechter vertelt tijdens de zitting of het gesprek wanneer hij verwacht de beslissing te kunnen laten weten. Het streven is - afhankelijk van de zaak en of er wel of geen zitting plaatsvindt - binnen 2 tot 3 weken na de zitting of het gesprek uitspraak te doen. Soms is dit sneller, bijvoorbeeld als dit van belang is bij een machtigingsverzoek voor bijvoorbeeld de verkoop van een woning of het aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap.

 • Na ontvangst van alle benodigde documenten voor de aanvraag van bewind stuurt de rechtbank een uitnodiging voor een zitting of gesprek. Het streven is om dit binnen 8 tot 10 weken te laten plaatsvinden en om binnen 2-3 weken na de zitting of het gesprek te besluiten of er akkoord is voor het bewind. Is de betrokkene of een (andere) aanvrager van bewind, of een belanghebbende het niet eens met de uitspraak, dan kan hij of zij binnen 3 maanden na de uitspraak in hoger beroep bij een gerechtshof en daarna eventueel nog in cassatieberoep bij de Hoge Raad.

 • Dit is afhankelijk van de situatie en wordt besproken tijdens de zitting. Het bewind van een partner, hoeft niet te betekenen dat de ander ook onder bewind staat.

  Is de betrokkene in gemeenschap van goederen getrouwd, dan valt het aandeel in het gemeenschappelijke eigendom met de partner ook onder het bewind. Dat aandeel kan soms lastig te bepalen zijn. Vaak hebben mensen die in gemeenschap van goederen zijn getrouwd een gemeenschappelijke bankrekening. Het is dan moeilijk om de inkomsten en uitgaven van betrokkene af te scheiden van de inkomsten en uitgaven van de partner die niet onder bewind staat. Daarom kan de rechter het bewind beperken tot bijvoorbeeld alleen de spaarrekening of het huis. Ook kan de rechter aanwijzingen geven om problemen te vermijden. Als er problemen ontstaan, dan kunt u als bewindvoerder (en ook een belanghebbende) de rechter vragen het bewind te beperken of juist uit te breiden.

 • Gemeenten hebben sinds 1 januari 2021 het adviesrecht bij bewind vanwege problematische schulden, in principe niet bij bewind vanwege een andere reden. Meestal voeren professionele bewindvoerders bewind in geval van problematische schulden. Op de pagina met informatie voor professionele bewindvoerders kunt u meer lezen over het adviesrecht en wat dit betekent voor bewindvoerders.

 • Sinds 1 januari 2021 geldt dat in geval van schulden de rechter het bewind alleen voor bepaalde duur mag uitspreken. Bij bewind om een andere reden dan schulden of verkwisting geldt dit in principe niet.

 Bewind voeren algemeen

>Alles uitklappen

 Bewindvoerder

>Alles uitklappen

 Betrokkene

>Alles uitklappen

 Kosten en vergoedingen

>Alles uitklappen

 Zitting

>Alles uitklappen
 • Na ontvangst van alle benodigde documenten voor de aanvraag van bewind stuurt de rechtbank per brief een uitnodiging voor een zitting of gesprek naar:

  • de persoon die bewind heeft aangevraagd
  • de betrokkene (de persoon voor wie de aanvraag is ingediend)
  • de voorgestelde bewindvoerder(s) en/of mentor(en) of curator(en)
  • mogelijk belanghebbende(n) als die er zijn: partner en meerderjarige kinderen of, als die er niet zijn: ouders of, als die er niet zijn: meerderjarige broers en zussen

  Bent u een van deze personen en heeft u geen uitnodiging ontvangen, neem dan contact op met de rechtbank waar het bewind is aangevraagd.

 • Het is nodig dat de betrokkene (degene voor wie het bewind is aangevraagd) bij de zitting is. Het is mogelijk dat de rechter al bij het bekijken van de aanvraag tot bewind vindt dat de zitting bij de betrokkene thuis moet plaatsvinden. Dan staat dit in de uitnodiging voor de zitting.

  Kan de betrokkene om medische redenen niet naar de zitting komen, neem dan contact op met de rechtbank waar het bewind is aangevraagd.

 Rekening en verantwoording

>Alles uitklappen
 • Elke keer dat u bij het digitaal invullen van de rekening en verantwoording naar het volgende scherm gaat, worden uw ingevulde gegevens automatisch 4 maanden bewaard. Deze worden nog niet verstuurd, alleen uzelf kunt ze zien.

 • U kunt uitstel aanvragen voor het indienen van de rekening en verantwoording door de reden te vermelden in een brief en deze te sturen naar de rechtbank (sector kanton) die toezicht houdt op het bewind.

 • Afhankelijk van de drukte kan het wel een halfjaar tot een jaar duren voordat u bericht krijgt dat de rechter uw rekening en verantwoording heeft gecontroleerd.

  Twijfelt u of de rechtbank uw rekening en verantwoording heeft ontvangen, dan kunt u dit navragen bij de rechtbank (sector kanton) die toezicht houdt op het bewind.

 • Krijgt u bericht van de rechtbank dat er een rekening en verantwoording ontbreekt, stuur dan indien mogelijk een kopie van de ingediende rekening en verantwoording op.

 • U hoeft bij de rekening en verantwoording alleen het afschrift van de begin- en eindstand van de bankrekening mee te sturen en – als u een uitgave heeft gedaan waarvoor u een machtigingsverzoek moest indienen – de factuur. Verder hoeft u alleen bonnen te laten zien als de rechtbank ernaar vraagt.

 • In het bericht van de rechtbank kunt u lezen wat er moet gebeuren of wat u kunt verbeteren. Daarna kan de rechter de rekening en verantwoording alsnog goedkeuren. Voor de eindrekening en verantwoording geldt dat de opvolgend bewindvoerder of de betrokkene (degene voor wie er bewind is) deze goedkeurt, niet de rechter.

 • Het vermogen dat niet hoeft te worden besteed aan verzorging van betrokkene moet u, zoals dat heet, doelmatig beheren. U kunt daarvoor zonder voorafgaande toestemming een spaarrekening openen met een marktconforme rente.

  Heeft betrokkene risicovolle beleggingen in bijvoorbeeld aandelen of effecten? Als u deze wilt aanhouden, heeft u toestemming nodig van de rechter. U moet een beleggingsplan laten zien dat een (door De Nederlandsche Bank) goedgekeurde bank of vermogensbeheerder heeft opgesteld. Of u moet de risicovolle beleggingen op een verantwoorde wijze omzetten naar minder risicovolle beleggingen (met het risicoprofiel (zeer) defensief).

  Heeft betrokkene een liquide vermogen van meer dan 100.000 euro? Dan moet u dat verdelen over spaarrekeningen bij meerdere banken die vallen onder de garantieregeling van De Nederlandsche Bank. Het bedrag dat per bank wordt aangehouden, mag in principe niet hoger zijn dan 100.000 euro.

 • De rekening en verantwoording is een overzicht over het afgelopen kalenderjaar van het inkomen, de uitgaven, bezittingen, vorderingen en schulden van de persoon voor wie u bewindvoerder of curator bent. In de samenvatting van de rekening en verantwoording ziet u:

  • Netto-inkomen (A) = het totaal van alle bedragen die u als netto-inkomen heeft ingevuld
  • Netto-uitgaven (B) = het totaal van alle bedragen die u als netto-uitgaven heeft ingevuld
  • Verschil (C) = het totaal van alle bedragen die u als netto-inkomen heeft ingevuld (A) min het totaal van alle bedragen die u als netto-uitgaven heeft ingevuld (B)
  • Totaal saldo rekeningen begindatum (D) = het totaal van alle rekeningen op de begindatum van het jaar
  • Totaal saldo rekeningen einddatum (E) = het totaal van alle rekeningen op de einddatum van het jaar
  • Verschil saldo rekeningen (F) = het totaalbedrag van alle rekeningen op de einddatum (E) min het totaalbedrag van alle rekeningen op de begindatum (D)

  Als daarna van het bedrag bij F het bedrag van C wordt afgetrokken en de uitkomst niet € 0 is, is er een zogenoemd 'afwijking totalen'. Dit kan een positief of een negatief verschil zijn. U ziet dit aan het eind in de samenvatting staan. U moet toelichten waardoor dit verschil komt. Is het verschil minder dan € 20, dan kan dit bijvoorbeeld komen omdat u bedragen heeft afgerond.

  Rekenvoorbeeld


  De betrokkene heeft in een kalenderjaar € 25.000 aan salaris en € 5.000 aan uitkeringen ontvangen. Dit is samen € 30.000. U ziet dit staan bij ‘Netto-inkomen (A)’.

  De betrokkene heeft € 10.000 aan huur en vaste lasten betaald, € 4.000 aan boodschappen, € 1.800 aan kleding en € 5.200 aan de auto. Dit is samen € 21.000. U ziet dit staan bij ‘Netto-uitgaven (B)’.

  Van € 30.000 (A) is € 21.000 (B) afgetrokken. Dat komt uit op € 9.000 (C). De betrokkene heeft dus € 9.000 meer ontvangen dan dat ze heeft uitgegeven.

  Het totaal van de rekeningen kan dit jaar dus zijn gestegen met € 9.000. Maar dat is niet zo, het is met € 6.000 toegenomen, zoals we eronder zien:

  De betrokkene had op 1 januari een totaal van € 15.000 op haar rekeningen. U ziet dit staan bij ‘Totaal saldo begindatum (D)’. 

  De betrokkene had op 31 december een totaal van € 20.000 op haar rekeningen. U ziet dit staan bij ‘Totaal saldo einddatum (E)’. 

  Van € 20.000 (E) is € 15.000 (D) afgetrokken. Dat komt uit op € 5.000 (F). 

  Als bewindvoerder wordt u gevraagd om toe te lichten waar het verschil van € 5.000 (F) - € 9.000 (C) = - € 4.000 vandaan komt.


  Rekenvoorbeeld. Zie de uitleg aan de linkerkant.

 • Heeft u de rekening en verantwoording ingediend via Mijn CBM? Stuurt u zo snel mogelijk een bericht met de vraag de rekening en verantwoording voor u open te zetten. De rechtbank kan dit voor u doen als uw verslag nog niet behandeld is. U krijgt hierover een melding in Mijn CBM of een e-mail.

  Heeft u de rekening en verantwoording op een andere manier ingediend? Bel de rechtbank. Een medewerker helpt u dan verder.

 • U vult het netto-inkomen in over de periode waarover de rekening en verantwoording gaat. Over het algemeen is dat een heel jaar. Dan vult u een jaarinkomen in. Als de rekening en verantwoording over een kortere periode gaat, dan vult u het inkomen over die periode in.

 Formulieren

>Alles uitklappen

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

Lees meer over contact via WhatsApp

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact