Laden...

Reageren op het kort geding bij de civiele rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksNaar de rechter > Dagvaarding gekregen > Reageren op het kort geding bij de civiele rechter

Is een persoon of organisatie (eiser) een spoedprocedure (kort geding) tegen u gestart bij de civiele rechter (sector of afdeling civiel)? Dan leest u in de dagvaarding wat deze partij van u eist. Bijvoorbeeld dat u met spoed iets verandert, ergens mee stopt of een schadevergoeding betaalt.

Eens met de eis in de dagvaarding, wat nu?

Bent u het eens met de eis in de dagvaarding? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de eiser. Als u het op tijd samen eens wordt, kan de eiser besluiten de deurwaarder de procedure voor de zitting plaatsvindt in te laten trekken. Dan hoeft u niet naar de rechter. 

Niet eens met de eis, u reageert mondeling tijdens de zitting

U kunt uw verhaal tijdens de zitting aan de civiele rechter vertellen. Voor u is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen, tenzij u een tegenvordering indient. De datum van de zitting staat in de dagvaarding. Hieronder leest u meer over het verloop van een zitting.

Documenten indienen

Wilt u tijdens de zitting documenten noemen die bewijs voor uw verhaal zijn? Stuur van elk document: 

 • twee kopieën of prints naar de rechtbank, het adres staat in de dagvaarding; zorg ervoor dat ze minimaal 24 uur vóór de zitting bij de rechtbank zijn. 
 • een kopie of print naar de eiser.

Tegenvordering

Heeft u een eis aan de andere partij(en)? Dit heet een tegenvordering of eis in reconventie. Hiervoor is het wel verplicht om een advocaat in te schakelen. De advocaat maakt uw vordering (eis in reconventie) minimaal 24 uur voor de zitting schriftelijk bekend aan de rechter en de andere partij(en). Tijdens de zitting dient hij de vordering in. 

 

Wat gebeurt er als u niet naar de zitting komt? 

Komt u als gedaagde niet naar de zitting? Dan doet de rechter toch uitspraak, maar zonder rekening te houden met uw mening. Dit heet een verstekvonnis. 

Wat betekent het verstekvonnis voor u? 

In een verstekvonnis: 

 • stelt de rechter meestal de eiser in het gelijk 
 • kan de rechter u veroordelen om de proceskosten van de eiser te betalen

Hoe kunt u dit voorkomen? 

De rechter bepaalt tijdens de zitting een datum voor de uitspraak (verstekvonnis). Stuurt u een brief naar de rechtbank voordat het verstekvonnis is uitgesproken, dan kunt u dit voorkomen. Dit heet zuivering van het verstek. In de brief vraagt u een datum voor een nieuwe zitting en zet u de eventuele data waarop de eiser en u niet kunnen komen.

Wat als het verstekvonnis er al is? 

Binnen 4 weken na de datum van het verstekvonnis kunt u laten weten dat u er bezwaar tegen heeft. Dit heet in verzet gaan. Het werkt met een verzetdagvaarding. U bent verplicht hiervoor een advocaat in te schakelen. Uw advocaat kan u helpen bij het maken van de verzetdagvaarding met daarin uw bezwaren. Hierna behandelt de rechter de zaak alsnog inhoudelijk.

Als de datum van de zitting u niet schikt

Schikt de datum van de zitting u niet? Dan kunt u contact opnemen met de griffie. In het procesreglement kort geding handel en familie (hoofdstuk 10) leest u precies wat u in dit geval kunt doen.


 

 Hoe verloopt de procedure verder?

>Alles uitklappen
 • De eiser krijgt als eerste het woord. Hij vertelt wat hij wil en waarom. Dan mag u hierop reageren. De rechter stelt ook vragen. Daarna vertelt de rechter, als u en de eiser dit goed vinden, hoe hij tegen de zaak aankijkt.

  Openbaar

  De zitting is in beginsel openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. De rechter kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) achter gesloten deuren plaatsvindt.

  Getuigen

  Tijdens de zitting in een kort geding worden over het algemeen geen getuigen gehoord.

  Gedaagde niet aanwezig

  Komt u als gedaagde niet naar de zitting, dan houdt de rechter geen rekening met uw standpunt. Hij bepaalt een datum voor de uitspraak.

  Verstekvonnis

  Als u als gedaagde verstek heeft laten gaan, heet de uitspraak een verstekvonnis. De rechter stelt dan meestal de eiser in het gelijk. Hij kan u ook veroordelen tot het betalen van (een gedeelte van) de proceskosten van de eiser. Dat zijn bijvoorbeeld de kosten van een advocaat. De rechter bepaalt de hoogte van het bedrag.

  Alsnog reageren

  Meldt u zich vóór het verstekvonnis alsnog bij de rechtbank? Dan ‘zuivert’ u het verstek. U doet dit door de rechtbank een brief te sturen. U vraagt hierin een datum voor een nieuwe zitting en vermeldt daarbij de data waarop de eiser en u verhinderd zijn.

  Conflictoplossing

  Tijdens de zitting onderzoekt de rechter met u en de eiser welke oplossingsmethode in deze situatie het beste lijkt te passen: mediation, schikking of een uitspraak van de rechter.

  Schikking

  De rechter kan een voorlopig oordeel over de zaak geven. Hij vertelt hoe hij tegen de zaak aankijkt. Vaak stelt hij dan de eiser en de gedaagde in de gelegenheid om samen tot een oplossing (schikking) te komen. Als u dat beiden wilt, onderbreekt de rechter daarvoor de zitting. Buiten de rechtszaal (‘op de gang’), probeert u er samen uit te komen. Op de afgesproken tijd komt u weer terug in de rechtszaal. Heeft u samen een oplossing gevonden, dan wordt deze schikking op papier gezet, in een proces-verbaal. Beide partijen ondertekenen dit. Een kopie van het proces-verbaal krijgt u thuisgestuurd. De schikking is een bindende afspraak. U en de eiser moeten die afspraak nakomen.

  Mediation naast rechtspraak

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de eiser naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.

 • Geen uitspraak

  Een rechtszaak eindigt zonder uitspraak

  • als de eiser de procedure intrekt
  • als u via mediation een akkoord bereikt
  • wanneer u een schikking treft

  Heeft u een akkoord bereikt, dan kan de rechter de gemaakte afspraken eventueel ook vastleggen in een uitspraak.

  Wel uitspraak

  Aan het einde van de zitting zegt de rechter wanneer de uitspraak volgt (vonnis). Dat is meestal binnen 2 weken na de zitting. Het vonnis krijgt u toegestuurd. Heeft u een advocaat dan ontvangt deze het vonnis.

  Voorlopig oordeel

  Het vonnis van de rechter in deze procedure is een voorlopig oordeel. Dat betekent dat de uitspraak geldt tot de rechter in een vervolgprocedure een definitief oordeel geeft.

  Motivering

  Als de rechter de vordering in kort geding toewijst, staat in het vonnis waarom hij tot dat oordeel is gekomen. Ook als de rechter de vordering afwijst, leest u in het vonnis wat daarvoor de reden is.

  Kosten tegenpartij betalen

  De rechter kan bepalen dat de verliezende partij (een gedeelte van) de proceskosten moet betalen die de andere partij heeft gemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld de kosten van een advocaat. De rechter bepaalt de hoogte van het bedrag. Dit heet een kostenveroordeling.

 • Na het vonnis kunnen zowel u als de eiser het vonnis accepteren als eindvonnis, een bodemprocedure starten of wellicht in hoger beroep. Is het een verstekvonnis omdat u helemaal niet had gereageerd op de eis, dan kunt u in verzet.

  Accepteren als eindvonnis

  Na een kort geding bent u niet verplicht een vervolgprocedure te starten. Het komt vaak voor dat de bodemprocedure achterwege wordt gelaten. Het kortgedingvonnis wordt dan geaccepteerd als definitief oordeel.

  Starten bodemprocedure

  Een bodemprocedure is een dagvaardingsprocedure bij de rechtbank. Deze rechtbank behandelt de zaak als een nieuwe zaak en kan tot een ander oordeel komen dan de kortgedingrechter.

 • Verzet

  Heeft de rechter een verstekvonnis uitgesproken omdat u als tegenpartij (gedaagde) helemaal niet heeft gereageerd op de eis? U kunt in verzet tegen dit vonnis. Dit doet u door de eiser te dagvaarden voor dezelfde rechter. Dit moet u binnen 4 weken doen. In de verzetdagvaarding neemt u uw bezwaren op. Hierna behandelt de rechter de zaak in kort geding. U bent verplicht om een advocaat in te schakelen.

  Hoger beroep

  Als u het niet eens bent met het vonnis van de rechter, kunt u in hoger beroep gaan. Dan legt u uw zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 4 weken na de uitspraak doen. Ook de eiser mag in hoger beroep gaan. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 3 maanden in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. U heeft hiervoor een advocaat nodig. Ook de eiser mag in cassatie.

Kosten rechtszaak bij civiele rechter

Kijk voor meer informatie over de kosten van een rechtszaak bij de rechter op de pagina's kosten rechtszaak en griffierecht civiele recht. 

 

Procesreglement kort gedingen rechtbanken

Meer informatie vindt u in het Landelijk procesreglement kort gedingen rechtbanken: 

 


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact