Laden...

Beroepsprocedure omgevingsvergunning

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Omgevingsvergunning

U kunt tegen de beslissing van een overheidsorgaan over een omgevingsvergunning in beroep gaan bij de rechtbank

 • Als aanvrager van de vergunning: wanneer uw aanvraag is afgewezen en uw bezwaar daartegen ook. U kunt het bestuursorgaan in uw bezwaarschrift ook verzoeken in te stemmen met een rechtstreeks beroep.
 • Als belanghebbende: wanneer uw bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning is afgewezen óf als u een zienswijze heeft ingediend over het ontwerpbesluit.

De procedure valt onder het bestuursrecht. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Beroepsprocedure omgevingsvergunning

Als uw bezwaar tegen de beslissing van een overheidsorgaan over de aanvraag van een omgevingsvergunning is afgewezen, kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter. Dit kunt u doen als aanvrager van de vergunning, maar ook als belanghebbende, bijvoorbeeld als bewoner van een naastgelegen woning.

 

 De beroepsprocedure omgevingsvergunning bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • Om de beroepsprocedure te beginnen, dient u een beroepschrift in bij de rechtbank. Dit moet uiterlijk 6 weken nadat het overheidsorgaan uw bezwaar heeft afgewezen, door de rechtbank ontvangen zijn. De datum van de beslissing op uw bezwaar staat in de brief van het overheidsorgaan.

  Digitaal indienen

  U kunt uw beroepschrift digitaal indienen bij de rechtbank met het beroepschriftformulier. U heeft hier een DigiD voor nodig. Beroepschriftformulier

  Let op: het digitale beroepschriftformulier is niet bruikbaar voor rechtspersonen of voor gemachtigden van rechtspersonen. Bedrijven als een besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv) en organisaties als een stichting of vereniging dienen hun stukken op papier in. Een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (cv) kan het digitale formulier wel gebruiken. Zij kunnen inloggen met hun DigiD.

  Schriftelijk indienen

  U kunt zelf een beroepschrift opstellen en dit schriftelijk indienen. Vermeld hierin:

  • uw naam en adres
  • het omgevingsbesluit waartegen u in beroep gaat
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing om uw bezwaar tegen de afgekeurde aanvraag van een omgevingsvergunning af te wijzen
  • wat de beslissing volgens u moet zijn

  Dateer en onderteken het beroepschrift. Daarna kunt u het beroepschrift naar de rechtbank sturen of afgeven bij de centrale balie van de rechtbank. Welke rechtbank?

  Mee te sturen documenten

  Stuur de stukken die belangrijk zijn voor de rechter mee met het beroepschrift. In elk geval:

  • de beslissing op het bezwaarschrift waartegen u beroep instelt of
  • het ontwerpbesluit en uw zienswijze
  • eventuele documenten en foto’s waarmee u uw standpunt kunt onderbouwen

  Partijen informeren

  De rechtbank informeert het overheidsorgaan en eventuele belanghebbenden dat u een beroepsprocedure bent gestart tegen het afgewezen bezwaar op de afgekeurde aanvraag van uw omgevingsvergunning.

 • De gemeente is uw tegenpartij (verweerder) in deze zaak. De rechtbank vraagt aan het overheidsorgaan om een verweerschrift te schrijven en om alle stukken van de zaak inzake de aanvraag en bezwaarprocedure van uw omgevingsvergunning op te sturen.

 • De rechtbank stuurt u kopieën van de stukken die het overheidsorgaan heeft ingediend. U kunt zelf ook aanvullende stukken indienen. Zoals een schriftelijke reactie op het verweerschrift van het bestuursorgaan. Eventuele belanghebbenden bij de omgevingsvergunning kunnen ook stukken indienen.

  U kunt tot maximaal 10 dagen vóór de zitting nieuwe stukken indienen. Zo hebben de rechter en andere partij(en) voldoende tijd om de stukken te lezen.

 • Uw beroepszaak over een omgevingsvergunning wordt normaal gesproken behandeld op een zitting. Dat is anders als:

  • de rechter van mening is dat de stukken zo duidelijk zijn dat er geen zitting nodig is én alle partijen aangeven dat ze geen zitting willen
  • de rechter kiest voor een vereenvoudigde behandeling

  Vereenvoudigde behandeling

  De rechter kan beslissen de zaak zonder zitting af te handelen. Bijvoorbeeld omdat:

  • de bestuursrechter kennelijk onbevoegd is
  • de stukken overduidelijk zijn (kennelijk gegrond of ongegrond)
  • of omdat het beroepschrift te laat is ingediend (kennelijk niet-ontvankelijk)

  Uitnodiging zitting

  Alle partijen ontvangen een uitnodiging voor de zitting. In die uitnodiging staat wanneer (datum) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt. Vaak is de zitting binnen 3 maanden na het indienen van uw beroepschrift.

  Aanwezigen zitting

  U bent niet verplicht om naar de zitting te komen. Komt u wel, dan krijgt u de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven. Ook kunt u vragen van de rechter beantwoorden. Hetzelfde geldt voor de gemeente en eventuele belanghebbenden.

  Openbaar

  De zitting van een beroepsprocedure over een omgevingsvergunning is in beginsel openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. De rechter kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) zal plaatsvinden met gesloten deuren.
  Zitting bijwonen

  Getuige

  Als u een getuige wilt oproepen, moet u dat uiterlijk 1 week van tevoren schriftelijk aanvragen bij de rechter.
  Meer over getuigen

  Mediation naast rechtspraak

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een oplossing voor alle aspecten van het conflict over de aanvraag van uw omgevingsvergunning. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.
  Mediation naast rechtspraak

  Tussenuitspraak

  De rechter kan een tussenuitspraak doen wanneer een gebrek in de afwijzing van de omgevingsvergunning wordt ontdekt. Bijvoorbeeld dat het besluit onzorgvuldig tot stand is gebracht. Het overheidsorgaan krijgt dan de gelegenheid dit gebrek binnen een bepaalde termijn alsnog te herstellen. Vervolgens beoordeelt de rechter of de aanwijzingen van de tussenuitspraak zijn gevolgd en doet een uitspraak.

 • De rechter doet binnen 6 weken na de zitting in de beroepsprocedure over een omgevingsvergunning een uitspraak. Heeft de rechter meer tijd nodig, dan laat hij dat tijdig weten. U krijgt de uitspraak thuisgestuurd. Als u een advocaat heeft ingeschakeld, ontvangt deze de uitspraak. De rechter kan verschillende uitspraken doen:

  Gegrond

  De rechter stelt u in het gelijk en verklaart het beroep gegrond. De rechter kan:

  • het overheidsorgaan de opdracht geven het bezwaar opnieuw te behandelen en een nieuw besluit te nemen met inachtneming van de uitspraak
  • eventueel ook beslissen dat de rechtsgevolgen van het besluit in stand blijven
  • zelf een nieuw besluit nemen 


  Rechtsgevolgen besluit blijven in stand

  Soms wordt het besluit van het overheidsorgaan vernietigd, maar oordeelt de rechter dat de rechtsgevolgen van het besluit in stand blijven. De redenen daarvoor staan in de uitspraak. In de praktijk betekent dit dat het besluit inhoudelijk in stand blijft en er geen nieuw besluit hoeft te komen.

  Schadevergoeding

  Heeft het overheidsorgaan ten onrechte uw omgevingsvergunning geweigerd of toegekend aan derden? En heeft u hierdoor schade geleden? Dan kunt u hiervoor een schadevergoeding eisen.
  Schadevergoeding overheid

  Ongegrond

  De rechter geeft u geen gelijk. De beslissing van de gemeente blijft gehandhaafd.

  U bent het er niet meer eens

  Uitspraak rechter

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter? U kunt in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Uitkomst nieuw besluit

  De rechter kan het overheidsorgaan de opdracht geven het bezwaar opnieuw te behandelen en een besluit te nemen met inachtneming van de uitspraak. Als u het niet eens bent met dit nieuwe besluit kunt u opnieuw een beroepsprocedure omgevingsvergunning starten.

  Uitspraak na vereenvoudigde behandeling

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter nadat uw zaak vereenvoudigd is behandeld? Dan kunt u tegen deze uitspraak in verzet. Dit doet u door een brief naar de rechtbank te sturen: het verzetschrift. Dit moet u binnen 6 weken doen. Oordeelt de rechtbank positief over uw verzetschrift, dan vindt er alsnog een zitting plaats.

 • Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter in de beroepsprocedure over een omgevingsvergunning? U kunt hiertegen in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit moet binnen 6 weken na de uitspraak van de rechter. Ook de gemeente kan in hoger beroep gaan.
  Meer over hoger beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak (raadvanstate.nl)

Zodra de omgevingsvergunning is verleend, mag deze worden gebruikt. Als belanghebbende kunt u dit voorkomen door de rechter te vragen een voorlopige voorziening te treffen.

 

Kosten beroepsprocedure omgevingsvergunning

Aan deze beroepsprocedure zijn kosten verbonden. U betaalt de kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Daarnaast betaalt u voor een advocaat en een mediator als u deze inschakelt.

Doorlooptijd beroepsprocedure omgevingsvergunning

De beroepsprocedure over een omgevingsvergunning kan soms wel 1 jaar duren. Als de zaak in hoger beroep wordt behandeld, loopt dit verder op.

 

Vraag en antwoord

Wanneer kan ik een rechtszaak over een omgevingsvergunning starten?

U kunt in diverse situaties een rechtszaak starten. Bijvoorbeeld wanneer uw bezwaar tegen de beslissing is afgewezen.

Mag de bouw of sloop starten als ik een rechtszaak begin?

Ja. Als u dit wilt voorkomen, kunt u de rechter vragen een voorlopige voorziening te treffen.

Wat kost een beroepsprocedure omgevingsvergunning?

Als u de rechtszaak start, betaalt u griffierecht. Als u gelijk krijgt, moet de gemeente de door u gemaakte proceskosten (deels) vergoeden.

 

 

Relevante onderwerpen:

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.