Laden...

Beroepsprocedure omgevingsvergunning

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Omgevingsvergunning > Beroepsprocedure omgevingsvergunning

Heeft een overheidsinstantie (bestuursorgaan) een omgevingsvergunning verleend of geweigerd en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u in veel gevallen de rechter vragen om het besluit te beoordelen.

Beroepsprocedure omgevingsvergunning

Advocaat mag, maar is niet verplicht

In het bestuursrecht mag u een procedure voeren met hulp van een advocaat, maar dat is niet verplicht. U mag het zelf doen. U mag ook iemand anders vragen u te helpen. Bijvoorbeeld een jurist van een rechtsbijstandverzekering of een bekende van u. Het kan zijn dat u die persoon moet machtigen.

 

 

 In beroep over een omgevingsvergunning doorloopt u deze stappen:

>Alles uitklappen

 • Wilt u in beroep gaan tegen een besluit van een overheidsorganisatie , dan moet de rechtbank dit uiterlijk 6 weken na de datum in de brief over het besluit van u gehoord hebben. U laat de rechtbank weten dat u in beroep wilt gaan met een beroepschrift. Dit kunt u digitaal indienen of zelf opstellen en per post indienen of afgeven bij de rechtbank.

  Digitaal indienen

  U kunt uw beroepschrift digitaal indienen met het beroepschriftformulier (u heeft een DigiD nodig).

  Zelf opstellen en opsturen of afgeven

  U kunt zelf een beroepschrift opstellen. Vermeld hierin:

  • de huidige datum
  • uw naam en adres
  • het besluit waartegen u in beroep gaat
  • waarom u het niet eens bent met het (gedeeltelijk) afwijzen van uw bezwaar of waarom u vindt dat er onvoldoende rekening is gehouden met uw zienswijze (uw brief met daarin uw mening over het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen)
  • wat de beslissing volgens u moet zijn
  • uw handtekening

  Voeg documenten bij die belangrijk zijn voor de rechter. In elk geval:

  • de beslissing op het bezwaarschrift waartegen u beroep instelt of
  • het ontwerpbesluit en uw zienswijze
  • eventuele documenten en foto’s waarmee u uw standpunt kunt onderbouwen

  Stuur het beroepschrift en de andere documenten naar de rechtbank of geef ze af bij de centrale balie van de rechtbank. Welke rechtbank?

  Rechtbank informeert partijen

  Na de ontvangst van uw beroepschrift en de andere documenten informeert de rechtbank de betrokken partijen dat u een beroepsprocedure bent gestart en hoe zij daarop kunnen reageren:

  • de overheidsorganisatie kan een verweerschrift (reactie op uw beroepschrift) met daarbij alle documenten over de aanvraag en bezwaarprocedure indienen bij de rechter
  • mensen voor wie de beslissing over het wel of niet verlenen van de omgevingsvergunning rechtstreeks gevolgen kan hebben, kunnen de rechter hun mening laten weten. De rechter kan deze meenemen in zijn oordeel. Denk bij deze mensen bijvoorbeeld aan de buurman van de persoon die in beroep gaat bij de rechter tegen een afgewezen omgevingsvergunning.

 • U ontvangt van de rechtbank kopieën van het verweerschrift en van de documenten over de aanvraag en bezwaarprocedure van de omgevingsvergunning.

 • Tot maximaal 10 dagen vóór de zitting kunt u digitaal aanvullende documenten indienen. Zo hebben de rechter en andere partij(en) voldoende tijd om ze te lezen. U mag bijvoorbeeld schriftelijk reageren op het verweerschrift. Stuurt u korter dan 10 dagen voor de zitting nog documenten, dan kan de rechter beslissen om met die inhoud geen rekening te houden bij de beoordeling van het beroep.

  Eventuele andere partijen die belang hebben bij de beslissing over de omgevingsvergunning, kunnen ook documenten indienen


 • Meestal is er een zitting over een beroepszaak over een omgevingsvergunning. Vaak is deze binnen 3 maanden na het indienen van een beroepschrift.

  Wie krijgt een uitnodiging voor de zitting?

  Alle partijen ontvangen een uitnodiging om de zitting bij te wonen met daarin de datum en locatie van de zitting, en uitleg hoe zij nieuwe documenten kunnen sturen of getuigen en/of deskundigen kunnen aanmelden. De partijen zijn:

  • de overheidsorganisatie die de aanvraag van de omgevingsvergunning heeft ontvangen, of de omgevingsvergunning heeft verleend of afgewezen
  • de aanvrager van de omgevingsvergunning
  • eventuele anderen die in beroep zijn gegaan (mensen voor wie het wel of niet verlenen van de omgevingsvergunning rechtstreeks gevolgen kan hebben, bijvoorbeeld een buurman)

  De partijen zijn niet verplicht om naar de zitting te komen.

  Wilt u getuigen of deskundigen meenemen?

  U mag een of meer getuigen en/of deskundigen meenemen naar de zitting. Wilt u dit, dan moet u de rechter en de andere partij(en) uiterlijk 10 dagen van tevoren hierover schriftelijk informeren. Vermeld de naam en woonplaats van de getuige(n) of deskundige(n). Zij kunnen u een vergoeding vragen voor reis- en verblijfkosten en bestede tijd. De rechter is niet verplicht de getuige(n) of deskundige(n) te horen. Lees meer over getuigen.

  Wie zit er in de zittingszaal?

  Naast de partijen die een uitnodiging hebben gekregen, kan er publiek in de zittingszaal zitten. De zitting van een beroepsprocedure over een omgevingsvergunning is in principe openbaar. De rechter kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) zal plaatsvinden met gesloten deuren. Lees meer over een zitting bijwonen.

  Wat gebeurt er tijdens de zitting?

  Elke partij kan tijdens de zitting zijn of haar standpunt mondeling toelichten, reageren op de standpunten van de andere partij(en) en vragen van de rechter beantwoorden. Het kan zijn dat de rechter bij de partijen nagaat of er behoefte is aan een vervolgzitting.

  Komt er geen vervolgzitting, dan geeft de rechter aan wanneer hij de uitspraak doet. Meestal doet de rechter binnen 6 weken na de zitting over de beroepsprocedure omgevingsvergunning een uitspraak. Heeft de rechter meer tijd nodig, dan laat hij dat weten.

  Mediation naast rechtspraak

  Naast een gerechtelijke procedure kunt u nog kiezen voor mediation. Een mediator is een persoon die u helpt om samen met de andere partij(en) het conflict over de omgevingsvergunning op te lossen. De rechter kijkt ook of uw rechtszaak zich daarvoor leent. Lees meer over mediation naast rechtspraak.

  Wat is een tussenuitspraak?

  De rechter kan een tussenuitspraak doen wanneer een gebrek in de toe- of afwijzing van de omgevingsvergunning wordt ontdekt. Bijvoorbeeld dat het besluit onzorgvuldig is genomen. De overheidsorganisatie krijgt dan de kans dit gebrek binnen een bepaalde termijn te herstellen. De rechter beoordeelt of dit is gebeurd en doet dan een uitspraak.

  Wat is een vereenvoudigde behandeling?

  De rechter kan ook kiezen voor een vereenvoudigde afhandeling. De rechter sluit dan de zaak en er is geen zitting, bijvoorbeeld omdat:

  • de bestuursrechter onbevoegd is (in de uitspraak staat 'de bestuursrechter is kennelijk onbevoegd');
  • uit de documenten overduidelijk blijkt dat het overheidsorganisatie de omgevingsvergunning terecht heeft verleend of geweigerd (in de uitspraak staat 'het beroep is kennelijk gegrond of kennelijk ongegrond');
  • het beroepschrift te laat is ingediend (in de uitspraak staat 'het beroep is dan kennelijk niet-ontvankelijk').

 • Elke partij krijgt de uitspraak van de rechter toegestuurd en ook uw advocaat als u die heeft ingeschakeld. De rechter kan verschillende uitspraken doen:

  Gegrond

  De rechter vindt dat u gelijk heeft (hij verklaart het beroep gegrond). De rechter kan:

  • de overheidsorganisatie de opdracht geven het bezwaar opnieuw te behandelen en een nieuw besluit te nemen; als u het niet eens bent met dit nieuwe besluit kunt u opnieuw in bezwaar en eventueel beroep komen
  • het besluit van de overheidsorganisatie vernietigen, maar beslissen dat de rechtsgevolgen van het besluit in stand blijven; dit betekent dat de overheidsorganisatie geen nieuw besluit hoeft te nemen (bijvoorbeeld als er een vergunning voor bouw was verleend, mag die activiteit wel doorgaan)
  • bepalen dat zijn uitspraak in de plaats komt van het besluit

  Schadevergoeding

  Is er ten onrechte een omgevingsvergunning geweigerd of verleend? En heeft u hierdoor schade geleden? Dan kunt u hiervoor een schadevergoeding eisen. Lees meer over schadevergoeding van de overheid.

  Ongegrond

  De rechter geeft u geen gelijk. De beslissing van de overheidsorganisatie blijft gelden.

 • Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter in de beroepsprocedure over een omgevingsvergunning? U kunt hiertegen binnen 6 weken in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook de overheidsorganisatie kan in hoger beroep gaan. Lees meer over in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak (raadvanstate.nl).

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter nadat uw zaak vereenvoudigd is behandeld (er is geen zitting geweest)? Dan kunt u dit laten weten door in verzet te gaan: stuur binnen 6 weken een brief naar de rechtbank. Dit heet het verzetschrift. Oordeelt de rechtbank positief over uw verzetschrift, dan vindt er alsnog een zitting plaats.

Zodra de omgevingsvergunning is verleend, mag deze worden gebruikt. Dit kan betekenen dat er gebouwd of gesloopt mag worden terwijl u nog wacht op de uitspraak van de rechter. Wilt u dit voorkomen? U kunt de rechter dan vragen om een voorlopige voorziening. Lees meer over een voorlopige voorziening

Kosten

U betaalt een vergoeding voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Er kunnen extra kosten aan een rechtszaak verbonden zijn, bijvoorbeeld advocaatkosten.

Doorlooptijd 

De beroepsprocedure over een omgevingsvergunning kan soms tot 1 jaar duren. Daarna kan er nog een partij in hoger beroep gaan.

 

Relevante onderwerpen:

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact