Laden...

Beroepsprocedure toeslagen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Toeslagen

Heeft de Belastingdienst/Toeslagen uw bezwaar tegen de beslissing over uw zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag of persoonlijke betalingsregeling afgewezen? U kunt beroep instellen bij de bestuursrechter.

De procedure valt onder het bestuursrecht. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Beroepsprocedure toeslagen

Heeft u bezwaar gemaakt tegen bijvoorbeeld de herziening van het voorschot, de voorlopige of definitieve vaststelling van de toeslag? En is uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter.

In uw bezwaarschrift kunt u de Belastingdienst/Toeslagen ook verzoeken om in te stemmen met een rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter.

 De beroepsprocedure toeslagen bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • Om de beroepsprocedure voor zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag te beginnen, dient u een beroepschrift in bij de rechtbank.

  Termijn indienen beroepschrift

  De termijn voor het indienen van een beroepschrift is 6 weken. Deze termijn gaat de dag na de dagtekening van de uitspraak op uw bezwaar in. Tenzij de dag van de dagtekening eerder is dan de dag van de bekendmaking.

  Digitaal indienen

  U kunt uw beroepschrift digitaal indienen bij de rechtbank met het beroepschriftformulier. U heeft hier een DigiD voor nodig.
  Beroepschriftformulier

  Let op: het digitale beroepschriftformulier is niet bruikbaar voor rechtspersonen of voor gemachtigden van rechtspersonen. Bedrijven als een besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv) en organisaties als een stichting of vereniging dienen hun stukken op papier in. Een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (cv) kan het digitale formulier wel gebruiken. Zij kunnen inloggen met hun DigiD.

  Schriftelijk indienen

  U kunt zelf een beroepschrift opstellen en dit schriftelijk indienen. Vermeld hierin:

  • uw naam en adres
  • het besluit waartegen u in beroep gaat
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing
  • wat de beslissing volgens u moet zijn

  Dateer en onderteken het beroepschrift. Daarna kunt u het beroepschrift naar de rechtbank sturen of afgeven bij de centrale balie van de rechtbank.
  Welke rechtbank?

  Mee te sturen documenten

  Stuur de stukken die belangrijk zijn voor de rechter mee met het beroepschrift. In elk geval:

  • de beslissing op het bezwaarschrift waartegen u beroep instelt
  • eventuele documenten en foto’s waarmee u uw standpunt kunt onderbouwen

  Tegenpartij informeren

  De rechtbank informeert de Belastingdienst/Toeslagen dat u een beroepsprocedure bent gestart.

 • ​De Belastingdienst/Toeslagen is uw tegenpartij (verweerder) in deze zaak. De rechtbank vraagt aan de Belastingdienst/Toeslagen om een verweerschrift te schrijven en om alle stukken van de zaak op te sturen.

 • De rechtbank stuurt u kopieën van de stukken die de Belastingdienst/Toeslagen heeft ingediend. U kunt zelf ook aanvullende stukken indienen. Zoals een schriftelijke reactie op het verweerschrift van de Belastingdienst/Toeslagen. 

  U kunt tot maximaal 10 dagen vóór de zitting nieuwe stukken indienen. Zo hebben de rechter en Belastingdienst/Toeslagen voldoende tijd om de stukken te lezen.

 •  Uw beroepszaak wordt normaal gesproken behandeld op een zitting. Dat is anders als:

  • de rechter van mening is dat de stukken zo duidelijk zijn dat er geen zitting nodig is én alle partijen aangeven dat ze geen zitting willen
  • de rechter kiest voor een vereenvoudigde behandeling


  Vereenvoudigde behandeling

  De rechter kan beslissen de zaak zonder zitting af te handelen. Bijvoorbeeld omdat:

  • de bestuursrechter kennelijk onbevoegd is
  • de stukken overduidelijk zijn (kennelijk gegrond of ongegrond)
  • of omdat het beroepschrift te laat is ingediend (kennelijk niet-ontvankelijk)


  Uitnodiging zitting

  U en de Belastingdienst/Toeslagen ontvangen een uitnodiging voor de zitting. In die uitnodiging staat wanneer (datum) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt. Vaak is de zitting binnen 3 maanden na het indienen van uw beroepschrift.

  Aanwezigen zitting

  U bent niet verplicht om naar de zitting te komen. Komt u wel, dan krijgt u de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven. Ook kunt u vragen van de rechter beantwoorden. Hetzelfde geldt voor de Belastingdienst/Toeslagen.

  Openbaar

  Rechtszaken over zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag zijn in beginsel openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. De rechter kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) achter gesloten deuren plaatsvindt.
  Zitting bijwonen

  Getuige

  Als u een getuige wilt oproepen of meebrengen, dan moet u dat uiterlijk 10 dagen voor de zitting schriftelijk laten weten aan de rechter en aan het bestuursorgaan (overheidsorganisatie).
  Meer over getuigen

  Mediation naast rechtspraak

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een oplossing voor alle aspecten van het conflict. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.
  Mediation naast rechtspraak

  Tussenuitspraak

  De rechter kan een tussenuitspraak doen wanneer een gebrek in de toeslagen wordt ontdekt. Bijvoorbeeld dat het besluit onzorgvuldig tot stand is gebracht. De Belastingdienst/Toeslagen krijgt dan de gelegenheid dit gebrek binnen een bepaalde termijn alsnog te herstellen. Vervolgens beoordeelt de rechter of de aanwijzingen van de tussenuitspraak zijn gevolgd en doet een uitspraak.

 • De rechter doet binnen 6 weken na de zitting een uitspraak. Heeft de rechter meer tijd nodig, dan laat hij dat tijdig weten. U krijgt de uitspraak thuisgestuurd. Als u een advocaat heeft ingeschakeld, ontvangt deze de uitspraak. De rechter kan verschillende uitspraken doen:

  Gegrond

  De rechter stelt u in het gelijk en verklaart het beroep voor zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag gegrond. De rechter kan:

  • Belastingdienst/Toeslagen de opdracht geven het bezwaar opnieuw te behandelen en een nieuw besluit te nemen met inachtneming van de uitspraak
  • eventueel ook beslissen dat de rechtsgevolgen van het besluit in stand blijven
  • zelf een nieuw besluit nemen

  Rechtsgevolgen besluit in stand blijven


  Soms wordt het besluit van de Belastingdienst/Toeslagen vernietigd, maar oordeelt de rechter dat de rechtsgevolgen van het besluit in stand blijven. De redenen daarvoor staan in de uitspraak. In de praktijk betekent dit dat het besluit inhoudelijk in stand blijft en de Belastingdienst/Toeslagen geen nieuw besluit hoeft te nemen.

  Ongegrond

  De rechter geeft u geen gelijk. De beslissing van de Belastingdienst/Toeslagen blijft gehandhaafd.

  U bent het er niet mee eens

  Uitspraak rechter

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter? U kunt in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Uitkomst nieuw besluit

  De rechter kan de Belastingdienst/Toeslagen de opdracht geven het bezwaar opnieuw te behandelen en een besluit te nemen met inachtneming van de uitspraak. Als u het niet eens bent met dit nieuwe besluit over de zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag kunt u opnieuw een beroepsprocedure toeslagen starten.

  Uitspraak na vereenvoudigde behandeling

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter nadat uw zaak vereenvoudigd is behandeld? Dan kunt u tegen deze uitspraak in verzet. Dit doet u door een brief naar de rechtbank te sturen: het verzetschrift. Dit moet u binnen 6 weken doen. Oordeelt de rechtbank positief over uw verzetschrift, dan vindt er alsnog een zitting plaats.

 • Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter? U kunt hiertegen in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit moet binnen 6 weken na de uitspraak van de rechter. Ook de Belastingdienst/Toeslagen kan in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak.
  Meer over hoger beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak (raadvanstate.nl)

  Komt u door de uitspraak van de rechtbank direct in de problemen? U kunt de voorzieningenrechter van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening te treffen.

Komt u door de beslissing van Belastingdienst/Toeslagen direct in de financiële problemen? Of dreigt er een andere voor u onhoudbare situatie te ontstaan? Dan kunt u de rechter vragen om een voorlopige voorziening te treffen.

 

Kosten beroepsprocedure toeslagen

Aan de beroepsprocedure voor zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag zijn kosten verbonden. U betaalt de kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: griffierechten. Daarnaast betaalt u voor een advocaat als u deze inschakelt.

Doorlooptijd beroepsprocedure toeslagen

De beroepsprocedure voor zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag duurt minimaal 3 maanden. Als de zaak in hoger beroep gaat, loopt dit op tot langer dan 1 jaar.

Vraag en antwoord

Wanneer kan ik een rechtszaak beginnen?

Als u het niet eens bent met de beslissing van de Belastingdienst/Toeslagen en uw bezwaar hiertegen is afgewezen, kunt u naar de rechter.

Ik ben een rechtszaak gestart, moet ik de terugvordering betalen?

Zodra u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u een verzoek om uitstel van betaling indienen.

Kan de rechter mij ongelijk geven en de toeslag verlagen?

De rechter kan het beroepschrift ongegrond verklaren en u in het ongelijk stellen. De hoogte van de toeslag blijft hetzelfde. De rechter kan de toeslag niet verlagen.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? U kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen. Niet voor iedere zaak is een advocaat verplicht.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.