Laden...

Beroepsprocedure toeslagen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Toeslagen > Beroepsprocedure toeslagen

Heeft u bezwaar gemaakt tegen een besluit over een zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget? En heeft de Belastingdienst/Toeslagen uw bezwaar (gedeeltelijk) afgewezen? Dan kunt u daartegen in beroep gaan bij de rechter.

De beroepsprocedure toeslagen is een bestuursrechtelijke procedure. U kunt zich laten bijstaan door een advocaat of gemachtigde, maar dit is niet verplicht.

Beroepsprocedure toeslagen

Heeft u bezwaar gemaakt tegen bijvoorbeeld de herziening van een voorschot of de definitieve vaststelling van de toeslag? En is uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter.

In uw bezwaarschrift kunt u de Belastingdienst/Toeslagen ook verzoeken om in te stemmen met een rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter.

Advocaat mag, maar is niet verplicht

 • Voordat u een procedure begint, kunt u juridisch advies over uw situatie inwinnen. Op de pagina juridisch advies leest u welke organisaties u juridisch advies aanbieden.

 • U kunt de hulp van een advocaat of gemachtigde inschakelen, maar dit is niet verplicht bij de kantonrechter.

 • Hieronder ziet u de stappen om zelf (met de hulp van een deurwaarder) een procedure te beginnen.


 De beroepsprocedure toeslagen bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen

 • Om de beroepsprocedure voor zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag te beginnen, dient u een beroepschrift in bij de rechtbank. U bent de eiser.

  Termijn indienen beroepschrift

  De termijn voor het indienen van een beroepschrift is 6 weken. Deze termijn gaat de dag na de dagtekening van het besluit op uw bezwaar in.

  Digitaal indienen

  U kunt uw beroepschrift digitaal indienen bij de rechtbank met het beroepschriftformulier. U heeft hier een DigiD voor nodig.
  Beroepschriftformulier

  Let op: het digitale beroepschriftformulier is niet bruikbaar voor rechtspersonen of voor gemachtigden van rechtspersonen. Bedrijven als een besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv) en organisaties als een stichting of vereniging dienen hun stukken op papier in. Een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (cv) kan het digitale formulier wel gebruiken. Zij kunnen inloggen met hun DigiD.

  Schriftelijk indienen

  U kunt zelf een beroepschrift opstellen en dit schriftelijk indienen. Vermeld hierin:

  • uw naam en adres
  • het besluit waartegen u in beroep gaat
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing
  • wat de beslissing volgens u moet zijn

  Dateer en onderteken het beroepschrift. Daarna kunt u het beroepschrift naar de rechtbank sturen of afgeven bij de centrale balie van de rechtbank.
  Welke rechtbank?

  Mee te sturen documenten

  Stuur de stukken die belangrijk zijn voor de rechter mee met het beroepschrift. In elk geval:

  • het besluit op bezwaar waartegen u beroep instelt
  • eventuele documenten en foto’s waarmee u uw standpunt kunt onderbouwen

  Tegenpartij informeren

  De rechtbank informeert de Belastingdienst/Toeslagen dat u een beroepsprocedure bent gestart.

  Procesreglement

  Meer informatie vindt u in het procesreglement bestuursrecht rechtbanken (officielebekendmakingen.nl).


 • De Belastingdienst/Toeslagen is uw tegenpartij (verweerder) in deze zaak. De rechtbank vraagt aan de Belastingdienst/Toeslagen om een verweerschrift te schrijven en om alle stukken van de zaak op te sturen.


 • De rechtbank stuurt u kopieën van de documenten die de Belastingdienst/Toeslagen heeft ingediend. U kunt zelf ook aanvullende documenten. Zoals een schriftelijke reactie op het verweerschrift van de Belastingdienst/Toeslagen.

  U kunt tot 10 dagen vóór de zitting nieuwe documenten indienen. Zo hebben de rechter en Belastingdienst/Toeslagen voldoende tijd om de documenten te lezen.


 • Uw beroepszaak wordt normaal gesproken behandeld op een zitting. Dat is anders als:

  • de rechter van mening is dat de stukken zo duidelijk zijn dat er geen zitting nodig is én alle partijen aangeven dat ze geen zitting willen. De rechter doet na de toestemming van partijen zonder zitting uitspraak. Als u het niet eens bent met deze beslissing van de rechter, kunt u in hoger beroep gaan (lees verder bij stap 6).
  • de rechter kiest voor een vereenvoudigde behandeling, bijvoorbeeld omdat:
   • de bestuursrechter niet de juiste rechter is om een zaak te behandelen (de bestuursrechter is 'kennelijk onbevoegd')
   • de documenten zo overduidelijk zijn dat verdere mondelinge behandeling niet nodig is (dit heet kennelijk gegrond of ongegrond)
   • het beroepschrift te laat is ingediend (het beroepschrift is 'kennelijk niet-ontvankelijk')

  Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter nadat uw zaak vereenvoudigd is behandeld? Dan kunt u tegen deze uitspraak in verzet. (lees verder bij stap 5).


  Uitnodiging zitting

  U en de Belastingdienst/Toeslagen ontvangen een uitnodiging voor de zitting. In die uitnodiging staat wanneer (datum) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt. 

  Aanwezigen zitting

  U bent niet verplicht om naar de zitting te komen. Komt u wel, dan krijgt u de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven. Ook kunt u vragen van de rechter beantwoorden. Hetzelfde geldt voor de Belastingdienst/Toeslagen.

  Openbaar

  Rechtszaken over zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag zijn in beginsel openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. De rechter kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) achter gesloten deuren plaatsvindt.
  Zitting bijwonen

  Getuige en deskundige

  Als u een getuige of deskundige wilt oproepen of meebrengen, dan moet u dat uiterlijk 10 dagen voor de zitting schriftelijk laten weten aan de rechter en aan het bestuursorgaan (overheidsorganisatie).
  Meer over getuigen
  Meer over deskundigen

  Tussenuitspraak

  Tussenuitspraak De rechter kan een tussenuitspraak doen wanneer een gebrek in het besluit op bezwaar wordt ontdekt. Bijvoorbeeld dat het besluit onzorgvuldig tot stand is gekomen. De Belastingdienst/Toeslagen krijgt dan de gelegenheid dit gebrek binnen een bepaalde termijn alsnog te herstellen. Vervolgens beoordeelt de rechter of de aanwijzingen van de tussenuitspraak zijn gevolgd en doet een uitspraak.


 • De rechtbank doet binnen 6 weken na de zitting een uitspraak. Heeft de rechter meer tijd nodig, dan laat hij dat tijdig weten. U krijgt de uitspraak thuisgestuurd. Als u een advocaat of gemachtigde heeft ingeschakeld, ontvangt deze de uitspraak. De rechtbank kan verschillende uitspraken doen:

  Gegrond

  De rechter stelt u in het gelijk en verklaart het beroep gegrond. De rechter kan:

  • de Belastingdienst/Toeslagen de opdracht geven het bezwaar opnieuw te behandelen en een nieuw besluit op bezwaar te nemen; als u het niet eens bent met dit nieuwe besluit, kunt u opnieuw in beroep gaan.
  • het besluit van de Belastingdienst/Toeslagen vernietigen, maar beslissen dat de rechtsgevolgen van het besluit in stand blijven; dit betekent dat de Belastingdienst/Toeslagen geen nieuw besluit hoeft te nemen.
  • bepalen dat zijn uitspraak in de plaats komt van het besluit

  Ongegrond

  De rechter geeft u geen gelijk. Het besluit van de Belastingdienst/Toeslagen blijft gehandhaafd.

  U bent het er niet mee eens

  Uitspraak rechter

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter van de rechtbank? U kunt in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Lees verder bij stap 6.

  Uitkomst nieuw besluit

  De rechter kan de Belastingdienst/Toeslagen de opdracht geven het bezwaar opnieuw te behandelen en een nieuw besluit op bezwaar te nemen met inachtneming van de uitspraak. Als u het niet eens bent met dit nieuwe besluit kunt u opnieuw een beroepsprocedure starten.

  In verzet gaan tegen uitspraak na vereenvoudigde behandeling

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechtbank nadat uw zaak vereenvoudigd is behandeld? Dan kunt u tegen deze uitspraak in verzet. Dit doet u door een brief naar de rechtbank te sturen: het verzetschrift. U moet het verzetschrift binnen 6 weken na de uitspraak naar de rechtbank sturen. Oordeelt de rechtbank positief over uw verzetschrift, dan vindt er alsnog een zitting plaats.


 • Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechtbank? U kunt hiertegen in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als u hoger beroep wilt instellen, moet u dat binnen 6 weken na de uitspraak doen. Ook de Belastingdienst/Toeslagen kan hoger beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak.
  Meer over hoger beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak (raadvanstate.nl)

Kosten

U betaalt een vergoeding voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Er kunnen extra kosten aan een rechtszaak verbonden zijn, bijvoorbeeld advocaatkosten.

Doorlooptijd 

De beroepsprocedure voor zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag duurt minimaal 3 maanden. Als de zaak in hoger beroep gaat, loopt dit op tot langer dan 1 jaar.

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact