Laden...

Procedure uithuisplaatsing

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Uithuisplaatsing > Procedure uithuisplaatsing

Een minderjarige kan gedwongen uit huis worden geplaatst via een machtiging van de kinderrechter. Deze kinderbeschermingsmaatregel is mogelijk als:

 • dat voor de verzorging en opvoeding van de minderjarige noodzakelijk is
 • onderzoek naar de minderjarige nodig is

De procedure valt onder het burgerlijk recht (civiel recht). U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Procedure uithuisplaatsing

De kinderrechter kan op verzoek een machtiging verlenen om een kind uit huis te plaatsen. U kunt zich verweren tegen dit verzoek. Gaat het om plaatsing in een gesloten instelling, dan mag de minderjarige ook zelfstandig verweer voeren.

Spoed uithuisplaatsing

Is er spoed bij de uithuisplaatsing? De kinderrechter kan meteen een machtiging afgeven. Binnen 2 weken volgt een zitting, waarvoor de belanghebbenden worden opgeroepen. Zij krijgen dan de gelegenheid vragen te beantwoorden of een toelichting te geven.

 De procedure uithuisplaatsing bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • Is er een verzoek tot uithuisplaatsing ingediend? U krijgt een kopie van het verzoek thuisgestuurd. U heeft verschillende mogelijkheden:

  Ouder(s) niet eens met verzoek

  Bent u het als ouder niet eens met het verzoek tot uithuisplaatsing? U kunt de kinderrechter laten weten dat u het niet eens bent met het verzoek en waarom. Dat kan schriftelijk of mondeling.

  Verweerschrift

  U of uw advocaat mag tot de aanvang van de zitting een verweerschrift indienen. Als de kinderrechter toestemming geeft tot uithuisplaatsing, dan mag dat zelfs nog tijdens de behandeling van de zaak.

  Mondeling verweer

  U kunt tijdens de zitting mondeling verweer voeren.

  Afzien van verweer

  Gaat u als ouder niet tegen het verzoek tot uithuisplaatsing in? U kunt zelf de rechtbank een brief sturen om te laten weten dat u geen verweer gaat voeren. Dit is niet verplicht.

  Geen reactie

  Reageert u als ouder helemaal niet? En verschijnt u niet op de zitting? Dan behandelt de kinderrechter het verzoek tot uithuisplaatsing zonder uw inbreng. U krijgt dan na een aantal weken de beslissing van de kinderrechter over de uithuisplaatsing toegestuurd.

  Minderjarige niet eens met verzoek

  Is de minderjarige het zelf niet eens met het verzoek tot uithuisplaatsing? Er zijn 2 mogelijkheden:

  Kindgesprek

  Gaat het om een uithuisplaatsing, maar niet om gesloten jeugdhulp? De kinderrechter nodigt de minderjarige uit voor een kindgesprek. Gaat het om een machtiging voor gesloten jeugdhulp, dan krijgt de minderjarige een eigen oproep voor de zitting. 
  Kindgesprek

  Zelfstandig verweer bij gesloten jeugdhulp

  De minderjarige krijgt bij een verzoek tot uithuisplaatsing in gesloten jeugdhulp altijd een advocaat toegewezen. Minderjarigen vanaf 12 jaar mogen zelfstandig verweer voeren bij de kinderrechter. In sommige gevallen kan dat ook onder de 12 jaar.

 • In de meeste gevallen is er een zitting. Gaat het om een verzoek om gesloten uithuisplaatsing dan vindt er altijd een zitting plaats. De zitting is zo snel mogelijk nadat de rechtbank het verzoek tot uithuisplaatsing heeft ontvangen.

  Oproep

  U krijgt een brief thuisgestuurd met een oproep voor de zitting. In de brief staat wanneer (datum) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt. Gaat het om uithuisplaatsing in een instelling voor gesloten jeugdhulp, dan krijgt uw kind een eigen oproep.

  Aanwezigen zitting

  De rechtbank roept alle betrokkenen op voor een zitting. Vaak is dat ook een vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming of van de gecertificeerde instelling die de uithuisplaatsing uitvoert. Of in sommige gevallen het Openbaar Ministerie (OM).

  Een kinderrechter behandelt het verzoek tot uithuisplaatsing tijdens de zitting. Hij spreekt dan met u en andere betrokkenen. Tijdens de zitting krijgt u de gelegenheid om uw standpunten mondeling toe te lichten.

  Niet openbaar

  Zittingen over uithuisplaatsing zijn niet openbaar. U kunt dus niet zomaar een vriend of een familielid vragen om naar de zitting te komen. Ook als u een deskundige of adviseur meeneemt, beslist de kinderrechter of hij die persoon toelaat tot de zittingszaal.

  Zitting achteraf bij spoed

  Is er spoed bij de uithuisplaatsing? De kinderrechter kan meteen een machtiging afgeven. Er moet dan wel binnen 2 weken een zitting plaatsvinden, waarvoor de belanghebbenden worden opgeroepen. Zij krijgen dan de gelegenheid vragen te beantwoorden of een toelichting te geven.

  Bij een spoed uithuisplaatsing wordt in veel gevallen tegelijkertijd een verzoek tot een voorlopige ondertoezichtstelling (VOTS) ingediend bij de kinderrechter.

  Oproep in de beschikking

  De kinderrechter legt de machtiging vast in een beschikking. U krijgt de beschikking thuisgestuurd. In de beschikking staat meestal ook wanneer (datum) en waar (locatie) de zitting wordt gehouden. Anders krijgt u een oproep per brief.

 • In de meeste gevallen doet de kinderrechter direct, aan het einde van de zitting, een uitspraak. Heeft de kinderrechter wat meer tijd nodig, dan volgt de uitspraak binnen 2 weken na de zitting.

  Doet de kinderrechter mondeling uitspraak, dan ontvangt u die ongeveer 2 weken later schriftelijk. U krijgt de uitspraak (beschikking) thuisgestuurd. Als u een advocaat heeft ingeschakeld, ontvangt deze de beschikking.

  Mogelijke uitspraken

  De kinderrechter kan verschillende soorten uitspraken doen:

  Verzoek toewijzen

  Als de kinderrechter het noodzakelijk vindt de minderjarige uit huis geplaatst wordt, dan wijst hij het verzoek toe. In de uitspraak legt hij vast hoe lang de maatregel moet duren. Uithuisplaatsing mag maximaal 12 maanden duren en is meestal gekoppeld aan de duur van de ondertoezichtstelling. Verlenging is mogelijk. De kinderrechter geeft een bepaalde zorginstelling (gecertificeerde instelling) de opdracht om de uithuisplaatsing uit te voeren.

  Verzoek aanhouden

  Kan de kinderrechter nog geen inhoudelijke beslissing nemen, omdat er bijvoorbeeld nog een onderzoek loopt of noodzakelijk is? Dan houdt de kinderrechter het verzoek tot uithuisplaatsing aan. Het verzoek wordt op een later moment nogmaals behandeld tijdens een zitting.

  Verzoek afwijzen

  Vindt de kinderrechter uithuisplaatsing niet nodig, dan wijst hij het verzoek af.

  Geen uitspraak

  Is het verzoek ingetrokken, dan doet de kinderrechter geen uitspraak.

  Opheffing uithuisplaatsing

  Op verzoek kan de uithuisplaatsing eerder worden opgeheven. Daarvoor mag alleen een ouder met gezag of de minderjarige (ouder dan 12 jaar) zelf een verzoek indienen bij de kinderrechter. U mag pas een verzoek indienen als de gecertificeerde instelling besluit geen verzoek tot opheffing in te dienen. Dat geldt ook voor de minderjarige zelf.

 • Hoger beroep

  Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter? Dan kunt u in hoger beroep bij het gerechtshof. Dit moet een advocaat binnen 3 maanden na de uitspraak doen.
  Hoger beroep familiezaak

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u in cassatie bij de Hoge Raad. Een advocaat moet cassatie instellen, binnen 3 maanden.
  Cassatieberoep

Kosten procedure uithuisplaatsing

Als u reageert in een procedure over uithuisplaatsing betaalt u geen kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: griffierechten. U betaalt wel de kosten voor een advocaat als u deze inschakelt.

Doorlooptijd uithuisplaatsing

De procedure van een verzoek tot uithuisplaatsing duurt ongeveer 3 weken.

 

Vraag en antwoord

Wie kan een verzoek tot uithuisplaatsing indienen?

Alleen de Raad voor de Kinderbescherming, een gecertificeerde instelling of het Openbaar Ministerie kunnen het verzoek indienen.

Kan het college van Burgemeester en Wethouders een verzoek indienen?

Het college kan alleen een machtiging voor gesloten jeugdhulp verzoeken. Daar is de instemming van de ouder(s) met gezag voor vereist.

Wie beslist over de uithuisplaatsing?

De kinderrechter beslist over het verzoek tot uithuisplaatsing. Er is een zitting. U kunt daar reageren op het verzoek.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? U kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen. Niet voor iedere zaak is een advocaat verplicht.