Laden...

Veelgestelde vragen Centrale Raad van Beroep

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie > Centrale Raad van Beroep > Veelgestelde vragen


 Zitting

>Alles uitklappen
 • De meeste zittingen zijn openbaar voor het publiek. Dit betekent dat u plaats kunt nemen op de publieke tribune om de zitting bij te wonen.

  Meer over zitting bijwonen (algemeen)

  Groepen die een zitting willen bijwonen dienen daarvoor contact opnemen met het secretariaat:

  Mevr. L.B. Mannoesingh-Bissessur
  Tel: 088 361 17 30
  E-mail: crvb@rechtspraak.nl

  Graag bij uw verzoek vermelden:

  • in welke hoedanigheid u een zitting wil bezoeken
  • naar welke typen zaken uw interesse uitgaat
  • met hoeveel personen u wenst te komen (maximaal 15)
  • in welke periode u een zitting bij wilt wonen
 • Dat is afhankelijk van het soort zaak. Een groot deel van de zaken is openbaar. Bekijk welke zaken openbaar zijn en welke niet.

 • ​U mag zelf beslissen of u de behandeling van uw zaak wilt bijwonen, tenzij in de brief staat dat u verplicht bent om aanwezig te zijn (oproeping). In het algemeen is het verstandig om de behandeling bij te wonen. U mag uw gemachtigde (advocaat of rechtshulpverlener) of iemand anders meenemen om u bij te staan. Als u niet komt, stelt de rechter het op prijs dat u dat tevoren laat weten.

 Gerechtsgebouw en bereikbaarheid

 Procedures

>Alles uitklappen
 • Ja, het is mogelijk om bij de Raad een kopie van de uitspraak telefonisch op te vragen. Vrijwel alle uitspraken van de Raad kunt u ook downloaden via uitspraken.

 • Als u vindt dat u niet correct behandeld bent door een medewerker (rechter/raadsheer of ondersteunende medewerker) van de Centrale Raad van Beroep, kunt u een klacht indienen. Dit kan tot een jaar na het voorval. 

  De Centrale Raad van Beroep kent op basis van art. 26 van de Wet op de rechterlijke organisatie een klachtenregeling (officielebekendmakingen.nl).

  Iedereen kan een klacht indienen over de wijze waarop een rechter of ondersteunende medewerker van de Centrale Raad van Beroep zich tegenover hem of haar heeft gedragen. De klacht moet gaan over de manier waarop de Centrale Raad van Beroep u heeft behandeld . De klacht mag niet gaan over de totstandkoming, inhoud en/of motivering van een beslissing van de rechter, inclusief beslissingen van procedurele aard. Dit betreft immers het domein van de onafhankelijke rechter waarover het bestuur (de president) van de Centrale Raad van Beroep niet mag oordelen.

  Klachten kunnen digitaal of per post worden ingediend bij de Centrale Raad van Beroep: Centrale Raad van Beroep T.a.v. de president Postbus 16002 3500 DA Utrecht. Hier kunt u digitaal een klacht indienen bij de Centrale Raad van Beroep.

  Klachten geven informatie over het functioneren van de Centrale Raad van Beroep. De Centrale Raad van Beroep gebruikt deze informatie om zijn organisatie en dienstverlening te verbeteren.

  Hier vindt u meer informatie over het indienen van een klacht.

 • ​Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. U kunt zelf aangeven dat u mediation wilt.

  Meer over mediation naast rechtspraak

 Over de Centrale Raad van Beroep

>Alles uitklappen
 • De Centrale Raad van Beroep is de hoogste bestuursrechter in socialezekerheidszaken en ambtenarenzaken. Bij socialezekerheidszaken moet u denken aan zaken over werknemersverzekeringen, volksverzekeringen, maatschappelijke ondersteuning, bijstand en studiefinanciering. Bij ambtenarenzaken gaat het over allerlei kwesties die kunnen spelen tussen de ambtenaar en de overheidswerkgever. De Centrale Raad van Beroep behandelt ook de hogerberoepszaken van militaire ambtenaren.
  De Centrale Raad van Beroep behandelt niet alleen hogerberoepszaken. Hij is de eerste en enige rechter in geschillen over de uitvoering van wetten voor vervolgingsslachtoffers en burgeroorlogslachtoffers. Ook is hij eerste en enige rechter in beroepen van rechterlijke ambtenaren. Tegen uitspraken van de Centrale Raad van Beroep in die zaken staat geen hoger beroep open.  
 • De werkzaamheden van de Centrale Raad van Beroep zijn verdeeld over drie werkstromen. Elk van deze werkstromen heeft een eigen werkterrein. De werkstromen zijn opgebouwd uit teams. Daarnaast is er een Bureau bestuursondersteuning, een Bureau ondersteuning bedrijfsvoering en een Wetenschappelijk Bureau.

 • ​De Centrale Raad van Beroep is gevestigd in Utrecht.

 • Er zijn drie hoogste bestuursrechtelijke appèlcolleges in Nederland. Dat zijn:
  • de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
  • het College van Beroep voor het bedrijfsleven
  • de Centrale Raad van Beroep


  Elk van deze colleges bestrijkt een deel van het bestuursrecht.

 • ​Per jaar komen tussen de 7000 en 7500 zaken bij de Centrale Raad van Beroep binnen. De uitstroom van de zaken ligt iets hoger.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact